Porady OnGeo

Mapa geodezyjna - co zawiera i gdzie można pozyskać mapę geodezyjną

Monika Byś
2022-03-18
~8 min
Post zaktualizowany: 2023-07-06
Głosów: 35, średnia ocen: 4.9
mapa geodezyjna

Mapa geodezyjna to takie opracowanie kartograficzne, które powstało w oparciu o kopię mapy zasadniczej. Takie opracowanie zawiera przede wszystkim dane z ewidencji gruntów i budynków oraz informacje o ukształtowaniu, zagospodarowaniu oraz uzbrojeniu wybranego terenu lub działki. Dokument powstaje w wyniku pomiarów geodezyjnych w celu np. uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. Zobacz, jakie wyróżniamy rodzaje map geodezyjnych oraz kiedy będą Ci one potrzebne.

 • Mapa geodezyjna to dokument powstały w oparciu o mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną. To opracowanie kartograficzne zawiera dodatkowo dane z rejestru gruntów i budynków, ukształtowanie i zagospodarowanie terenu oraz informacje o uzbrojeniu.
 • Sporządzenie mapy geodezyjnej poprzedza wykonanie pomiarów sytuacyjnych lub/i wysokościowych na danym terenie.
 • Wśród map geodezyjnych wyróżnia się: mapę zasadniczą i ewidencyjną, inwentaryzacyjną, do celów projektowych oraz do celów prawnych
 • Mapka geodezyjna jest ważna tak długo, jak długo odzwierciedla stan faktyczny w terenie.

Mapa geodezyjna - czym jest?

Mapa geodezyjna to dokument powstały w oparciu o mapę zasadniczą, który zawiera dane z ewidencji gruntów i budynków, informacje o ukształtowaniu i zagospodarowaniu oraz dane z uzbrojenia terenu. Samo wykonanie mapy geodezyjnej poprzedza wykonanie pomiarów w terenie - sytuacyjnych lub/i wysokościowych. Wszystko zależy od celu w jakim wykonuje się daną mapkę. Wykonaniem mapy geodezyjnej zajmują się wyłącznie uprawnieni geodeci.

Mapka geodezyjna może być potrzeba np. kiedy chcesz dokonać podziału nieruchomości lub jeśli starasz się o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przepisy dotyczące tworzenia map geodezyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.0.1429).

Jak wygląda mapa geodezyjna?

Mapa geodezyjna zawiera przede wszystkim skalę mapy, która jest uzależniona jest od stopnia zurbanizowania terenu. Dla działek budowlanych oraz terenów wymagającej znacznej szczegółowości, czyli dla terenów silnie zurbanizowanych sporządza się ją w skali 1:500Dla terenów średnio zurbanizowanych generuje się natomiast mapę ewidencyjną w skali 1:1000 lub 1:2000, a dla terenów nisko zurbanizowanych, czyli np. terenów rolnych i leśnych - w skali 1:5000.

Poza skalą, każda mapa powinna zawierać również m.in.

 • symbole kartograficzne określające obiekty budowlane i elementy przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • nazwę mapy (mapa do celów projektowych, mapa do celów prawnych),
 • godło,
 • geodezyjny układ odniesienia,
 • siatkę kwadratów,
 • lokalizację obszaru uwzględniającą podział administracyjny.

Poza tymi elementami na mapie geodezyjnej powinny się znaleźć granice działki ewidencyjnej oraz otoczenie w sąsiedztwie do 30 m w każdą stronę. Każda mapa geodezyjna powinna również zawierać legendę, dzięki której odczytanie naniesionych na nią symboli będzie zdecydowanie łatwiejsze.

Nowelizacja rozporządzenia EGIB, BDOT500 i GESUT z 2021 r.

31 lipca 2021 r. weszły w życie trzy nowelizacje rozporządzenia w sprawie baz danych BDOT, EGIB i GESUT.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390). LINK DO ROZPORZĄDZENIA tutaj
 • Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385). LINK DO ROZPORZĄDZENIA tutaj,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374). LINK DO ROZPORZĄDZENIA tutaj

Kiedy wymagane są mapy geodezyjne?

Wszystko zależy od celu w jakim została wykonana, a co za tym idzie - od rodzaju mapy geodezyjnej.

Najczęściej mapę taką wykorzystuje się w celach związanych z jakąś inwestycją budowlaną, np. na różnych etapach budowy domu jednorodzinnego. Równie często mapki geodezyjne są załącznikiem do projektu architektoniczna budowlanego, do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub pozwolenie na budowę oraz np. do podziału nieruchomości lub scalenia.

Rodzaje map geodezyjnych

Możemy rozróżnić kilka rodzajów map geodezyjnych, a są to:

1. Mapa zasadnicza

To podstawowa mapa należąca do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, którą opracowuje się dla obszaru całej Polski. Na mapie zasadniczej znajdują się wszelkie informacje na temat rozmieszczenia budynków i gruntów, dróg i innych obiektów topograficznych oraz uzbrojenie terenu.

Fragment mapy zasadniczej, źródło: Geo-osnowa
Fragment mapy zasadniczej, źródło: Geo-osnowa

Mapy zasadnicze służą przede wszystkim do planowania zagospodarowania przestrzennego, a jej prowadzeniem i aktualizacją zajmują się starostwa powiatowe. Informacje stanowiące treść mapy zasadniczej są jednak często nieaktualne, więc są tylko bazą dla innych map, których wykonaniem zajmują się geodeci.

Więcej na ten temat we wpisie:

 2. Mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna, zwana również katastralną jest uzupełnieniem mapy zasadniczej i zawiera informacje o przebiegu granic działek oraz usytuowaniu budynków na danym terenie. 

Fragment ogólnopolskiej mapy ewidencyjnej, źródło: geoportal.gov.pl
Fragment ogólnopolskiej mapy ewidencyjnej, źródło: geoportal.gov.pl

Na jej podstawie sporządza się mapę do celów projektowych, mapę do celów prawnych oraz mapę podziałową. Mapę tę tworzy się na postawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zawartej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Więcej na ten temat we wpisie:

 3. Mapa do celów projektowych, mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa do celów projektowych inaczej zwana mapa sytuacyjno-wysokościowa to opracowanie kartograficzne, które powstaje na bazie mapy zasadniczej. Jest ona niezbędnym dokumentem, jeśli zamierzasz starać się o pozwolenie na budowę domu lub jeśli chciałbyś złożyć wniosek o zmianę mpzp. Przygotowaniem tej mapy zajmują się wyłącznie uprawnieni geodeci.

Przykład mapy do celów projektowych, źródło: geodezyjnie.pl
Przykład mapy do celów projektowych, źródło: geodezyjnie.pl

Poza podstawowymi elementami mapy zasadniczej na mapę do celów projektowych dodatkowo nanosi się pomiary poziome oraz pomiary pionowe - wysokościowe. Mapę dla działek ewidencyjnych opracowuje się zazwyczaj w skali 1:500.

Więcej na ten temat we wpisie:

4. Mapa do celów prawnych

Mapy geodezyjne to także mapy tworzone dla celów związanych z obrotem nieruchomości, podziału nieruchomości oraz scalaniem. Podobnie jak mapa do celów projektowych, mapę do celów prawnych wykonuje się na bazie mapy zasadniczej, a jeśli taka nie jest założona dla naszej działki, to na bazie mapy ewidencyjnej. Mapę do celów prawnych wykonuje wyłącznie uprawniony geodeta.

Mapa do celów prawnych, która powstaje na potrzeby wykonania podziału nieruchomości powinna zawierać zarówno o wrysowane granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi, jak i powierzchnie nieruchomości podlegająca podziałowi.

Mapę dla celów prawnych najczęściej wykonuje się do założenia księgi wieczystej oraz do celów sądowych, czyli stwierdzenia zasiedzenia, działu spadku, zniesienia współwłasności i ustalenia służebności.

5. Mapa inwentaryzacyjna

Ten rodzaj mapy geodezyjnej wykonuje się po zakończeniu kolejnego etapu budowy lub po zakończeniu inwestycji budowlanej. Mapa inwentaryzacyjna niezbędna będzie również do zgłoszenia budynku do użytkowania oraz po wykonaniu przyłączy uzbrojenia działki.

Przykład mapy inwentaryzacyjnej, źródło: geodezjaketrzyn.pl
Przykład mapy inwentaryzacyjnej, źródło: geodezjaketrzyn.pl

Mapę inwentaryzacyjną wykonuje się na wniosek inwestora.

Mapy tematyczne online - mapa z numerami działek, mapa online

W DARMOWYM Geoportalu Krajowego Na Mapie znajdziesz mapy tematyczne, dzięki którym w prosty sposób znajdziesz i zdiagnozujesz dowolną działkę na obszarze całego kraju. Mapa z numerami działek da Ci informacje o numerze działki, jej dokładny identyfikator, obręb ewidencyjny oraz dane o jej sąsiedztwie na czytelnej mapie. Ponadto dzięki zakładce Atlas Solarny sprawdzisz nasłonecznienie działki, co może być niezwykle pomocne, jeśli planujesz inwestycję fotowoltaiczną lub założenie kolektorów słonecznych.

Geoportal Krajowy Na Mapie - Dane z EGiB na mapie tematycznej Atlas Solarny
Geoportal Krajowy Na Mapie - Dane z EGiB na mapie tematycznej Atlas Solarny

Opcją która wyróżnia Geoportal Krajowy Na Mapie jest wyszukiwarka filtrów, dzięki której nawet jeśli nie znasz numeru poszukiwanej działki, uda Ci się ją zlokalizować po powierzchni i gminie. W Geoportalu Krajowym sprawdzisz również wymiary działki i jej powierzchnię.

Mapy tematyczne w Raportach o Terenie

Geoportal OnGeo.pl dostarczy Ci szczegółowych informacji o każdej nieruchomości w kraju. Dzięki temu możesz samodzielnie, bez wychodzenia z domu zdiagnozować działkę pod kątem zagrożeń i uciążliwości. W ramach projektu Geoportal OnGeo powstała płatna usługa Raporty o Terenie, która dostarczy Ci wielu czytelnych map tematycznych stworzonych specjalnie dla Twojej działki. Dostaniesz np. mapę z mpzp, mapę pozwoleń na budowę, oraz mapę obszarów objętych ochroną przyrody.

Mapa linii energetycznych w Raportach o Terenie
Mapa linii energetycznych w Raportach o Terenie

Raportach o Terenie możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB) dla dowolnej działki w Polsce. 

Generując Raport OnGeo otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, tj. długość, szerokość, powierzchnia rzeczywista oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz dodatkowe dane z EGiB - powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Mapa geodezyjna - ile ona kosztuje, jaki jest czas oczekiwania?

Koszt mapy zasadniczej zależy również od jej rodzaju. Oczywiście, jeśli potrzebujesz wyłącznie kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej i wiesz, że dla Twoich potrzeb nie musisz zlecać opracowania mapy do celów projektowych, cena jaką musisz uiścić będzie zdecydowanie niższa, gdyż nie wymaga zatrudnienia geodety. Podobnie jest w przypadku czasu oczekiwania na gotowe opracowanie.

Szacowany koszt poszczególnych map oraz czas oczekiwania na mapę zawiera poniższa tabela.

Rodzaj mapy geodezyjnej

Stawka

Czas oczekiwania 

 

Mapa ewidencyjna

Kopia arkusza mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej (arkusz formatu A0)79,41 zł

 

od ręki

w postaci wektorowej (za 1 ha)11,34 zł
w postaci rastrowej (za 1 ha)6,81 zł

 

Mapa zasadnicza

Kopia arkusza mapy zasadniczej w postaci drukowanej (arkusz formatu A0)170,18

 

od ręki

w postaci wektorowej (za 1 ha)21,53 zł
w postaci rastrowej (za 1 ha)15,07 zł
Mapa do celów projektowych*500 - 2 000 zł4 - 8 tygodni
Mapa do celów prawnych*400 - 1 500 zł1 - 8 tygodni 
Mapa inwentaryzacyjna*500 - 1 000 zł1 - 8 tygodni 

*dane w oparciu o cennik usług geodezyjnych 2022 wykonany przez specjalistów portalu kb.pl 

Pamiętaj! Cena za mapę może różnić się w różnych regionach kraju i jest silnie uzależniona od corocznych podwyżek cen materiałów i usług.

Cena za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustala się corocznie na podstawie obwieszczenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stawki za rok 2022 ustalono 1 października 2021 r. 

Mapa geodezyjna - jak długo jest ważna?

Niestety jeśli chodzi o ważność mapy geodezyjnej, to jak dotąd nie określono tego terminu prawnie. Przyjmuje się raczej zasadę, że mapa jest ważna tak długo, jak długo, jak długo odzwierciedla obecny stan na danym terenie. Niektóre źródła podają również, że aktualność mapy inwentaryzacyjnej wynosi 3 miesiące od daty jej wydania.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.