Analiza inwestycji

Wniosek o zmianę mpzp

Monika Byś
2021-06-17
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-07-06
Głosów: 35, średnia ocen: 5
wniosek-o-zmiane-przeznaczenia-dzialki-w-planie-miejscowym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest jednym z najważniejszych dokumentów prawa miejscowego gminy. Na podstawie MPZP określa się m.in. przeznaczenie działki, czyli informację na jakie cele może być wykorzystana dana nieruchomość. Jak wygląda wniosek o zmianę mpzp? Dla jakich gruntów mogę zmienić przeznaczenie w MPZP?

 • Wniosek o zmianę mpzp nie uruchamia w sposób automatyczny żadnego postępowania administracyjnego, ani procedury sporządzenia zmian tego planu.
 • Zmiana w planie miejscowym może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej.
 • Termin w którem gmina rozpatruje wniosek również nie jest prawnie określony.
 • Zmiana przeznaczenia gruntów na inne cele może nastąpić wyłącznie przez sporządzenie nowego planu miejscowego.
 • Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl w zaledwie 5 minut zdiagnozujesz swoją działkę. Dowiesz się, czy działka jest objęta MPZP, czy znajduje się na terenie zalewowym lub na terenie objętym formą ochrony przyrody oraz jaka jest odległość od linii energetycznych.

Czy mogę zmienić przeznaczenie gruntu dla dowolnej działki?

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 Nr 16 poz. 78) na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki lub grunty o niskiej przydatności produkcyjnej. Takie działanie ma na celu ochronę gruntów o wysokiej przydatności rolnej przed zmianami naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi oraz dewastacją i degradacją gruntów przez ingerencje człowieka.

Co to znaczy dla kogoś kto np. chciałby wybudować dom jednorodzinny na gruncie o wysokiej klasie przydatności?

Oznacza to, że dla takich nieruchomości konieczne będzie wyłączenie działki z produkcji rolnej tzw. odrolnienie gruntów. Procedura odrolnienia jest czasochłonna i dość kosztowna.

Sprawdź klasę gruntu w OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Wniosek o zmianę mpzp

Jak już wspomniano, przeznaczenie gruntów dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiana w planie miejscowym może nastąpić na wniosek osoby zainteresowanej. Pamiętaj, że sam wniosek o zmianę mpzp nie uruchamia w sposób automatyczny żadnego postępowania administracyjnego, ani procedury sporządzenia zmian tego planu. Taki wniosek musi być jednak rejestrowany, a Rada Gminy, która zatwierdza projekt ma obowiązek zapoznać się z treścią Twojego pisma. Termin w którem gmina rozpatruje wniosek również nie jest prawnie określony. Nie spodziewaj się więc szybkiej reakcji ze strony władz gminy.

Zmiana przeznaczenia gruntów na inne cele może nastąpić wyłącznie przez sporządzenie nowego planu miejscowego. Uchwała nowego planu wiąże się z wznowieniem całej procedury planistycznej poprzedzonej podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego przez Radę Gminy. Niestety, jeśli zależy Ci na informacji, czy złożony przez Ciebie wniosek został rozpatrzony, będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość i poczekać do wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu.

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki – wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę mpzp może składać:

 • osoba fizyczna – może składać wniosek osobiście lub przez pełnomocnika,
 • osoba prawna – działająca przez swoje organy lub przez pełnomocnika,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Pełnomocnikiem w postępowaniach administracyjnych może być osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.

Do samego wniosku o zmianę mpzp należy dołączyć mapę ewidencyjną przedmiotowych działek. Jeśli wniosek został złożony przez pełnomocnika, należy dodatkowo dołączyć:

 • oryginał lub podpis pełnomocnictwa,
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis w właściwego rejestru (np. Krajowego Rejestru Sądowego),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo od każdego stosunku pełnomocnictwa (w przypadku gdy pełnomocnikiem jest członkiem najbliższej rodziny osoby fizycznej, zostanie zwolniony z opłaty skarbowej).

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w mpzp– przykład

Wniosek o zmianę mpzp należy złożyć w formie pisma skierowanego do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wniosek o zmianę przeznaczenia działki w planie miejscowym. Wniosek dotyczy zmiany przeznaczenia gruntu z terenów rolniczych na działkę budowlaną.

Wniosek o zmianę mpzp
Wniosek o zmianę mpzp

Jak sprawdzić czy moja działka znajduje się na terenie objętym planem miejscowym?

To proste! Dzięki płatnej usłudze Raportów o Terenie OnGeo.pl w szybki i prosty sposób dowiesz się wszystkiego o swojej nieruchomości? W zaledwie 5 minut dostaniesz odpowiedz:

 1. Czy Twoja działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?
 2. Czy teren Twojej działki jest zagrożony uciążliwościami takimi jak: duże natężenie hałasu, zanieczyszczenia powietrza, osuwiska, tereny zalewowe?
 3. Czy działka ma dostęp do drogi publicznej oraz czy w okolicy nie jest planowana budowa drogi?
 4. W jakiej odległości od działki znajdują się słupy energetyczne i nadziemne linie niskiego, średniego i wysokiego napięcia?
 5. Jak wygląda analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku?
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.