Porady OnGeo

Skarga na mpzp – czy to możliwe?

Monika Byś
2021-06-18
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-07-06
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Skarga na plan miejscowy

Nowo utworzony plan miejscowy może skutkować dużym ograniczeniem dla właścicieli nieruchomości i inwestorów. W niektórych przypadkach istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego, której celem jest unieważnienie planu miejscowego. Można również ubiegać się o odszkodowanie od gminy. Skarga na plan miejscowy może zostać skutecznie uwzględniona tylko w kilku przypadkach. W dzisiejszym artykule postaramy się wskazać te sytuacje.

 • Skarga na mpzp może być wniesiona zarówno przez właściciela nieruchomości, jak i przez grupę mieszkańców gminy.
 • Możliwość stwierdzenia nieważności planu miejscowego nie ulega przedawnieniu.
 • Skarga na skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być składana przez właściciela gruntu.
 • Nie każde naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego lub trybu sporządzenia planu skutkuje jego nieważnością.
 • Stwierdzenie nieważności planu miejscowego skutkuje powrotem do stanu sprzed uchwalenia planu.

Zamiast skargi na mpzp, zmiana przeznaczenia gruntu w planie miejscowym

Najprostszym rozwiązaniem aby zmienić przeznaczenie gruntu w planie miejscowym jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy. W takim wniosku należy wskazać dokładne położenie działek, których miałaby dotyczyć zmiana oraz wykazać argument świadczący o niekorzystnym zapisie w planie miejscowym. Niestety należy pamiętać, że nie istnieją regulacje prawne, które nakazywałyby władzom gminy pozytywnie rozpatrzenie złożonego dokumentu.

Inne artykuły dotyczące miejscowych planów zagospodarowania, które mogą Cię zainteresować:

 1. Wniosek o zmianę przeznaczenia działki w planie miejscowym
 2. Jak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego
 3. Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy
 4. Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki
 5. Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 6. Wskaźniki zagospodarowania terenu w miejscowych planach i decyzjach WZ
 7. Linia zabudowy w miejscowym planie i decyzji WZ

Skarga na mpzp

Na podstawie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1910r. o samorządzie gminnym:

 art. 101 ustawy o samorządzie gminnym

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego’

Dodatkowo, skarga na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być wniesiona zarówno przez właściciela nieruchomości, jak i przez grupę mieszkańców gminy. Termin w jakim należy zgłosić skargę nie jest określony w przepisach. Możliwość stwierdzenia nieważności planu miejscowego nie ulega przedawnieniu. 

Skarga na miejscowy plan – kto może zaskarżyć plan?

Plan miejscowy jest ingerencją w strefę praw właściciela nieruchomości. Zdarza się, że ingerencja ta może być korzystna dla właściciela. W przypadku niekorzystnych zapisów, roszczenia co do zapisu w planie miejscowym mogą być składane przez osoby mające interes prawny, czyli skarga na mpzp może być składana przez właściciela gruntu. Interpretacja ta oznacza, że interesu prawnego są pozbawione osoby będące najemcami, dzierżawcami czy użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Skarga na miejscowy plan zagospodarowania – kiedy mogę składać skargę?

Przesłanki do zaskarżenia mpzp wyznacza art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717):

 art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części

Nie każde naruszenie zasad sporządzenia planu miejscowego lub trybu sporządzenia planu skutkuje jego nieważnością. Jest to możliwe wyłącznie gdy mają charakter istotny. Zaskarżenia mpzp mogą być zatem pozytywnie rozpatrzone gdy:

 • zapis w planie zabudowy dotyczący zabudowy nie jest zgodny z postanowieniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 • nastąpiła sprzeczność między postanowieniami w części tekstowej uchwały, a częścią graficzną;
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium umożliwiającej uchwałę planu miejscowego zostało zrealizowane na tej samej sesji rady gminy.

Skarga na mpzp – jakie są skutki uwzględnienia skargi?

Naturalnym skutkiem uwzględnienia skargi na miejscowy plan zagospodarowania przez sąd administracyjny jest stwierdzenie nieważności planu miejscowego w całości lub w części. Co to oznacza dla inwestora i właściciela gruntu? Przede wszystkim należy pamiętać, że uznanie skargi nie oznacza, że inwestor będzie mógł domagać się uwzględnienia jego preferencji w zakresie m.in. przeznaczenia nieruchomości.

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego skutkuje powrotem do stanu sprzed uchwalenia planu. Najczęściej do etapu braku obowiązywania planu miejscowego dla działki lub powrót do starego zapisu planu miejscowego.

Rada Gminy nie ma obowiązku uzupełnienia luki w planie miejscowym. Nie możesz domagać się zatem podjęcia kroków mających na celu opracowanie nowego planu miejscowego dla Twoich nieruchomości. Najczęściej jednak, gdy plan miejscowy zostanie unieważniony, gmina nie zdecyduje się na ten krok. Koszty nowej procedury planistycznej są zbyt wysokie.

Podsumowując. Czy skarga na mpzp jest w ogóle możliwa?

Oczywiście. Właścicielowi działki przysługuje prawo do zaskarżenia mpzp do sądu administracyjnego w przypadku, gdy uchwała ta w sposób istotny narusza zasady lub tryb sporządzania planu miejscowego. Stwierdzenie nieważności planu miejscowego nie ulega przedawnieniu. Nie ma znaczenia, czy od uchwalenia planu miejscowego minął miesiąc, czy 5lat. Stwierdzenie nieważności planu miejscowego skutkuje powrotem do stanu sprzed uchwalenia planu.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.