Porady OnGeo

Brak MPZP dla działki? Pozostaje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Paulina Multan
2021-04-15
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-12-20
Głosów: 30, średnia ocen: 5
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Uważasz, że na swojej działce możesz wybudować taki budynek jaki tylko Ci się wymarzy? Zgodnie z prawem, powstała inwestycja budowlana musi być zgodna z wytycznymi (przepisami prawa o zagospodarowaniu przestrzennym). Planując zabudowę musisz uwzględnić pewne dokumenty. Są to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Jeżeli dla wybranej przez Ciebie działki nie ma uchwalonego MPZP, musisz zwrócić się do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla Twojej lokalizacji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest bezterminowa.
  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość, którą planujesz zabudować.
  • Każdy urząd może mieć swój własny wzór formularza, gdyż nie ma odgórnych wytycznych w zakresie formy i układu dokumentu. Poszukaj odpowiedniego formularza wniosku na stronie internetowej Twojej gminy.

Jeżeli dla Twojej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę, musisz wystąpić do właściwego urzędu gminy lub miasta o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przeczytaj artykuł: Jak sprawdzić MPZP dla działki? Zobacz jakie są możliwości!

Co zrobić gdy dla Twojej działki nie został uchwalony plan zagospodarowania terenu?

To dosyć częsta sytuacja. Pomimo ciągłego rozwoju w zakresie powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadal wiele obszarów nie jest nimi pokryte - szczególnie na terenie gmin wiejskich.

Jeżeli dla wybranej przez Ciebie działki nie ma uchwalonego MPZP, musisz zwrócić się do urzędu gminy lub miasta, właściwego dla Twojej lokalizacji o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W odpowiedzi po odpowiednim czasie bezpłatnie (pod warunkiem, że inwestycja ma charakter mieszkaniowy) otrzymasz dokument administracyjny, w którym określone będzie, jaki rodzaj inwestycji możesz wybudować oraz wyznaczone zostaną parametry urbanistyczne i architektoniczne. Dokument ten stanowi podstawę formalną, ubiegania się o pozwolenie na budowę.

Wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest bezterminowa. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na terenie dla którego została wydana decyzja, został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w decyzji nie są zgodne z ustaleniami planu, wówczas decyzja WZ jest staje się nieważna.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- jak złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta, na terenie którego znajduje się nieruchomość, którą planujesz zabudować.

Skąd pobrać formularz wniosku?

Poszukaj formularza wniosku na stronie internetowej gminy. Każda jednostka może mieć swój własny wzór formularza, gdyż nie ma odgórnych wytycznych w zakresie formy i układu dokumentu.

Jakie dokumenty należy złożyć wraz wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy?

  • Mapę zasadniczą lub, w przypadku jej braku, mapę katastralną, z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500, 1:1000 lub, dla inwestycji liniowych dopuszcza się 1:2000. Dopuszcza się mapę w postaci cyfrowej.
  • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283). Taką decyzję składa się wówczas, gdy inwestycja może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi. Jeżeli działka na której planujemy wybudować dom znajduje się na obszarze natura 2000, to konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Informację o tym, czy Twoja nieruchomości znajdujes się na terenie Natura 2000 lub innych obszarach chronionych możesz sprawdzić samodzielnie w Geoportalu OnGeo.pl.
  • Charakterystykę inwestycji w której określone zostanie:

- zapotrzebowanie na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

- opis planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu. Należy przedstawić położenie budynku i jego otoczenie na mapie wraz opisem. Nie musi być to profesjonalne opracowanie wykonane przez specjalistę. Wystarczy w sposób poglądowy oznaczyć odpowiednie elementy na kopii mapy.

  • Gdy działka nie jest uzbrojona, należy także dołączyć warunki techniczne dostawy mediów -  dokumenty potwierdzające możliwość uzbrojenia terenu. Może to być np. umowa na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku gdy taka opłata jest naliczana dla Twojego typu inwestycji.
  • Pełnomocnictwo, jeżeli o uzyskanie decyzji ubiegać się będzie pełnomocnik w imieniu inwestora.

Ile to kosztuje?

Ustawa z 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zmieniła wysokość opłaty skarbowej za „wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu opłata wzrosła ze 107 zł do 598 zł. Przepis zaczął obowiązywać 30 dni od dnia ogłoszenia, co nastąpiło 23 czerwca 2020 w Dz.U. poz. 1086.

Z powyższej opłaty zwolnieni są właściciele oraz użytkownicy wieczyści terenu, którego dotyczyć będzie planowana inwestycja

Jeżeli o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ubiega się pełnomocnik, wymagane jest  uiszczenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo 17 zł.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu- kto ją wydaje?

Formalną osobą umocowaną do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Natomiast przygotowaniem tego dokumentu zajmuje się odpowiednia komórka w jednostce, zazwyczaj są to wydziały i referaty: planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, architektury i urbanistyki, geodezji.

Informacje o miejscowym planie zagospodarowania terenu możesz znaleźć w Raporcie o Terenie OnGeo. 

Znajdziesz w nim: 

Co zawiera Raport o Terenie OnGeo
Co zawiera Raport o Terenie OnGeo
Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl