Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna

Głosów: 71, średnia ocen: 4.8
mock

Realizację inwestycji budowlanej poprzedza wiele etapów formalnych, które musimy dopełnić przed rozpoczęciem prac. Pierwszym etapem jest uzyskanie dokumentu, jakim jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dla terenów, które posiadają uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy, zastępuje ją wypis i wyrys z miejscowego planu.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Wszystkie sprawy formalne związane z uzyskaniem warunków zabudowy (decyzja WZ) zrealizujemy w urzędzie miasta lub gminy, odpowiednim dla lokalizacji działki, na której planowana jest inwestycja. W większości przypadków tymi sprawami zajmują się wydziały i referaty urzędów: architektury i urbanistyki, geodezji, planowania przestrzennego lub gospodarki przestrzennej. 

Dokładną lokalizację działki, w tym jej numer i obręb możesz sprawdzić samodzielnie w OnGeo.pl, przeczytaj wpis jak znaleźć działkę

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje formalnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w praktyce zajmuje się tym odpowiednia komórka w urzędzie.

Zanim złożysz wniosek o decyzję WZ, sprawdź czy nie ma MPZP!

Zanim złożysz wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, sprawdź czy działka nie leży na terenie objętym mpzp. Jeśli okaże się, że nieruchomość ma mpzp, będziesz musiał złożyć wniosek o wypis i wyrys z MPZP

Decyzję o warunkach zabudowy otrzymasz wyłącznie, jeśli nie ma MPZP. 

Jeśli chcesz sprawdzić mpzp dla Twojej działki - skorzystaj w Raportu o Terenie OnGeo.pl

Jakie dokumenty należy przygotować przed złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy?

 1. Wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprawdź poradnik Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy poradnik OnGeo.pl;
 2. Mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 w dwóch egzemplarzach. Mapę zasadniczą uzyskamy w powiatowym ośrodku geodezyjno-kartograficznym lub miejskim ośrodku geodezjno-kartograficznym. W przypadku braku mapy zasadniczej dołączyć należy mapę katastralną, którą również uzyskamy w wyżej wymienionych urzędach. Z uwagi na charakter decyzji i konieczność przeprowadzenia analiz mapa powinna obejmować obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki, której dotyczy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Chodzi o przedstawienie planowanego położenia budynku i otoczenia na mapie wraz z opisem. Nie musi być to opracowanie specjalistyczne, możemy sami w sposób poglądowy przedstawić to na kopi mapy.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, wymagana jest w przypadku gdy inwestycja może mieć wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi. Jeżeli np. działka na której planujemy wybudować dom znajduje się na obszarze natura 2000, to konieczne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Zobacz poradnik OnGeo.pl: Jak wypełnić wniosek o decyzję środowiskową?
 5. Warunki techniczne dostawy mediów, dokumenty potwierdzające możliwość uzbrojenia terenu (w przypadku, gdy działka nie jest uzbrojona). Wystarczającym dokumentem jest np. umowa na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 7. Pełnomocnictwo, dla osoby działającej w imieniu inwestora.

Przed rozpoczęciem kompletowania dokumentów skontaktuj się z odpowiednią jednostką urzędu miasta lub gminy, która prowadzi sprawy związane z decyzjami WZ. Dopytaj o wymagane dokumenty, korzystając z powyższego wykazu. 

Wniosek o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu znajdziesz dodatkowo na stronie urzędu.

Co zawiera decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Podstawowym przepisem prawnym regulującym sprawy związane z procesem inwestycyjnym, w tym uzyskaniem warunków zabudowy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Szczegółowy zakres decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy określa podstawowe wymagania i cechy które musi spełnić planowana inwestycja, w tym m.in.:

 • rodzaj inwestycji,
 • dojazd do działki, dostęp do drogi publicznej (zagadnienie szczegółowo opisane w innym wpisie na blogu OnGeo),
 • sposób zagospodarowania terenu wokół zabudowy,
 • ilość miejsc parkingowych,
 • charakterystykę zabudowy,
 • dostęp do mediów dla nieruchomości,
 • określenie funkcji planowanej inwestycji
 • linia zabudowy obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynku,
 • wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu objętego wnioskiem,
 • szerokość elewacji frontowej,
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
 • geometria dachu, w tym; układ połaci dachowych, kąt nachylenia, wysokość kalenicy.

W jaki sposób określa się warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu?

Jeżeli złożymy wniosek o warunki zabudowy oraz wszystkie wymagane załączniki do wniosku, w urzędzie sporządza się projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przeprowadza się analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w sąsiedztwie działki objętej wnioskiem. Obszar analizowany wyznacza się na dołączonej do wniosku kopii mapy zasadniczej lub katastralnej, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, jednak nie mniej niż 50 metrów. W analizie dokonuje się pomiarów i określenia cech obiektów znajdujących się w wyznaczonym obszarze, na bazie których wyznaczane są parametry dla obiektu, którego dotyczy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy w zależności od położenia może zostać uzgodniony z odpowiednimi organami, pośród nich wskazać można m.in.: właściwego zarządcę drogi, starostę, wojewodę, wojewódzkiego konserwatora zabytków, marszałka województwa, dyrektora parku narodowego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a także ministra właściwego do spraw zdrowia.

Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana tylko w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

 • Co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób umożliwiający funkcji, parametrów, cech i wskaźników zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, w tym formy architektonicznej obiektów budowlanych, gabarytów, intensywności zabudowy, linii zabudowy.
 • Uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanej inwestycji.
 • Działka ma dostęp do drogi publicznej.
 • Grunt nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Decyzja nie narusza przepisów odrębnych (np. prawo budowlane, ochrony środowiska).

Poniżej kilka pytań i odpowiedzi związanych z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy:

Jaki jest okres ważności warunków zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest bezterminowa, nie ma wskazanego okresu obowiązywania. Wygaśnięcie decyzji może nastąpić w przypadku wejścia w życie planu miejscowego, który wprowadza inne warunki zabudowy niż te określone w decyzji. Przyczyną wygaśnięcia dokumentu może też być wydanie pozwolenia na budowę dla innego wnioskodawcy, który również złożył wniosek o warunki zabudowy. 

Ile kosztuje decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Koszt decyzji o warunkach zabudowy to 107 zł, w przypadku inwestycji dotyczącej budynku mieszkalnego nie pobiera się opłaty. Jeżeli do decyzji dołączyliśmy pełnomocnictwo poniesiemy dodatkowy koszt w wysokości 17 zł. 

Ile trwa procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Decyzja zostanie teoretycznie wydana w przeciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku o wydanie warunków zabudowy. Jednak w większości przypadków może to potrwać do dwóch miesięcy, ze względu na konieczność jej uzgadniania z odpowiednimi organami. 

Kiedy i gdzie możemy złożyć odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy?

Odwołanie należy złożyć do 14 dni od otrzymania decyzji WZ. Jeżeli decyzja została wydana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego. 

Przed inwestycją sprawdź informacje o działce, wejdź na OnGeo.pl

Jeżeli planujesz budowę domu lub innego obiektu wymagającego uzyskania decyzji urzędowych, zdiagnozuj działkę z OnGeo, dostarczy Ci wielu cennych informacji, bardzo istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji budowlanej. 

Do czego przydadzą Ci się informacje z OnGeo.pl:

 • sprawdzisz czy na wskazanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • dowiesz się jaki jest numer działki, obręb, nazwa jednostki ewidencyjnej,
 • przeanalizujesz jakie są planowane inwestycje w okolicy, dzięki informacją takich jak wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie działki
 • czy działka położona jest na obszarach chronionych, m. in.: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe i krajobrazowe i inne,
 • jakie jest średnioroczne zanieczyszczenie powietrza dla analizowanego obszaru,
 • wiele innych ważnych informacji, istotnych z punktu widzenia inwestycji budowlanej.

Dane pobierzesz w portalu Ongeo.pl, samodzielnie w zaledwie parę minut. 

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Usługa Raportu o terenie jest płatna, kosztuje od około 10 zł do 100 zł w zależności od powierzchni terenu i liczby wybranych tematów.

Wejdź i sprawdź sam, w przypadku pytań lub problemów napisz do korzystając z formularza kontaktowego pod artykułem, zespół OnGeo.pl służy pomocą. 

Kontakt


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma OnGeo AL7 A. Łabaj Spółka komandytowa Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków.Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora danych OnGeo z adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej Polityce Prywatności

Zadzwoń
(pracujemy w dni robocze w godz. 8:00 - 16:00)

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak