Analiza inwestycji

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy poradnik OnGeo.pl

Szczepan Sołtysik
2020-03-13
~10 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 106, średnia ocen: 5
mapa-dzialek_pr_logo

W niniejszym artykule przedstawiamy instrukcję, jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy. Podstawowe informacje o procedurze dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy, opisaliśmy w innym artykule na Blogu OnGeo.pl: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna.

 • Wniosek o warunki zabudowy należy złożyć do urzędu gminy lub miasta w przypadku, gdy na obszarze planowanej inwestycji nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania. 
 • Na podstawie wniosku o warunki zabudowy urząd wydaje decyzję o warunkach zabudowy, tzw. decyzję WZ.
 • Decyzja WZ określa możliwości zagospodarowania danego terenu, m.in. rodzaj zabudowy, parametry budowli, położenie budowli na działce i wiele innych wytycznych. 

Co zawiera wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

Większość urzędów miast lub gmin podaje na swoich stronach wzory wniosków oraz listę wymaganych dodatkowych dokumentów. Na niektórych stronach urzędowych znajdziemy również instrukcje jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane, które zazwyczaj są potrzebne do wypełnienia wniosku o warunki zabudowy.

Dane inwestora

 • Imię, nazwisko,
 • nazwa inwestora (w przypadku osoby prawnej),
 • adres,
 • NIP, REGON (w przypadku osoby prawnej),
 • dane pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony).

Dane dotyczące lokalizacji terenu, na którym planujemy realizację inwestycji

 • Adres,
 • numer działki ewidencyjnej, numer obrębu ewidencyjnego,
 • nazwa inwestycji – zamierzenia budowlanego, wraz z planowanymi przyłączami mediów,
 • podpis wnioskodawcy.

Opis planowanej inwestycji oraz charakterystyka inwestycji

 • obiekty kubaturowe, wjazdy na teren inwestycji,
 • zapotrzebowanie w zakresie infrastruktury technicznej: woda, energia elektryczna, gaz, centralne ogrzewanie, odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków, unieszkodliwianie odpadów,
 • sposób odprowadzenia wód opadowych,
 • wymiary budynku: maksymalna wysokości do okapu, maksymalna wysokość kalenicy, maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna szerokość elewacji frontowej,
 • geometria dachu,
 • powierzchnia użytkowa,
 • kubatura obiektu budowlanego,
 • ilość kondygnacji,
 • dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko,
 • obecne uzbrojenie działki w media,
 • określenie dostępu do drogi publicznej,
 • określenie powierzchni sprzedaży, w przypadku obiektów handlowych.

Załączniki, które musimy dołączyć do wniosku o warunki zabudowy

 • pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, w przypadku gdy inwestor nie składa wniosku samodzielnie, potwierdzenie wniesienia opaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej – 2 szt., w skali 1: 500 lub 1: 1000, dla obiektów liniowych 1: 2000, mapa powinna obejmować obszar minimum 3-krotność szerokości frontu działki i nie mniej niż 50 m,
  • jedna kopia – czysta,
  • druga kopia – mapa powinna zawierać planowane położenie inwestycji, wjazd na jej teren, oznaczenie granic terenu objętego wnioskiem oraz planowane zagospodarowanie terenu,
 • wyrys z mapy ewidencji gruntów obrazujący położenie działek objętych zamierzeniem inwestycyjnym oraz działek sąsiadujących dla obszaru jak wyżej (3 – krotności szerokość frontu działki),
 • opisowe oraz graficzne (na jednej z kopii mapy) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
 • oświadczenia dostawców mediów, dotyczące potwierdzenia możliwości dostawy mediów (woda, prąd, gaz, ścieki, centralne ogrzewanie),
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy: 107 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz decyzje wydane na rzecz podmiotów wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy – przykładowo wypełniony wniosek o warunki zabudowy

Poniżej prezentujemy wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Szablon wniosku został pobrany ze strony www.biznes.gov.pl, właściwy link do wzoru dokumentu znajduje się w dalszej części artykułu. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy zapoznaj się z poniższym przykładem.

Kraków, 11.03.2020
Miejscowość, data

Jan Kowalski
Inwestor – imię i nazwisko lub nazwa

ul. Wadowicka 8a

30-415 Kraków

Adres inwestora


12 340 94 49
kontakt@OnGeo.pl

Telefon, e-Mail


Urząd Miasta Krakowa
Wydział Architektury i Urbanistyki
Ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

Nazwa i adres organu właściwego


………

Pełnomocnik do doręczeń – imię i nazwisko

…………

………
Adres pełnomocnika Adres organu właściwego

…………
Telefon, e-Mail

WNIOSEK O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnoszę o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, gaz, elektryczna.

Adres zamierzenia inwestycyjnego:

Miejscowość: Kraków Gmina: Kraków

Ulica: Wadowicka Numer porządkowy: 8a

Dane ewidencyjne zamierzenia inwestycyjnego:

Obręb: 0030 Arkusz: …….

Działka/działki nr: 209/1

I. Stan istniejący terenu inwestycji i jego otoczenia:

1. Powierzchnia terenu inwestycji (w m2):

powierzchnia działki ewidencyjnej 1,55 ha.

2. Obecny sposób zagospodarowania terenu (np.: mieszkalnictwo jednorodzinne / wielorodzinne, rolnictwo, aktywizacja gospodarcza, handel, usługi – rodzaj i liczba osób zatrudnionych, inne):

Mieszkalnictwo jednorodzinne

3. Istniejąca zabudowa na terenie inwestycji (rodzaj zabudowań, funkcje budynków oraz ich parametry – powierzchnia zabudowy w m2, wysokość w m, ilość kondygnacji, rodzaj dachu, liczba i funkcja lokali)

Sąsiednie działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, do dwóch kondygnacji, zabudowa towarzysząca – garaże i budynki gospodarcze. Powierzchnia zabudowy budynków od 20 m2 do 300 m2. Dachy wielospadowe oraz dwuspadowe.

4. Istniejące urządzenia na terenie inwestycji (infrastruktura, urządzenia wodne, systemy melioracyjne itp.)

Sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć energetyczna niskiego napięcia.

5. Obiekty przeznaczone do rozbiórki: ………………

II. Charakterystyka planowanej inwestycji:

1. Charakterystyka planowanej zabudowy :

a) rodzaj i funkcja zabudowy (np.: mieszkaniowa jednorodzinna – w zabudowie wolnostojącej/w zabudowie bliźniaczej/w zabudowie szeregowej, grupowej, mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, magazynowa, handlowa – z podaniem branży, zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, gospodarcza, produkcyjna z podaniem technologii i danych charakteryzujących ich wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, garaże

Zabudowa jednorodzinna w zabudowie wolnostojącej.

b) powierzchnia zabudowy (w m2): maksymalna powierzchnia zabudowy 180 m2

c) powierzchnia użytkowa poszczególnych funkcji (w m2): ………………

d) powierzchnia użytkowa garaży/parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w m2): 30 m2

e) powierzchnia sprzedaży – w przypadku obiektów handlowych (w m2): …………………

f) powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu (w m2): 200 m2
g) szerokość elewacji frontowej (w metrach): 16 m

h) liczba kondygnacji nadziemnych: 2

i) liczba kondygnacji podziemnych: 0

j) wysokość do górnej krawędzi elewacji frontowej (w metrach): 4,5 m

k) wysokość do kalenicy (w metrach): 9 m

l) rodzaj dachu (plaski, stromy) dwu lub wielospadowy / kąt nachylenia dachu: 30-45º

m) liczba i funkcja lokali: …………………

2. Charakterystyka planowanej zmiany sposobu użytkowania terenu, obiektu budowlanego, lub jego części:

a) planowana funkcja (np.: mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa,
magazynowa, handlowa – z podaniem branży, zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, gospodarcza, warsztatowe, produkcyjne z podaniem technologii i danych charakteryzujących ich wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie, garaże, obiekty infrastruktury technicznej): mieszkaniowa jednorodzinna

b) powierzchnia użytkowa poszczególnej funkcji (w m2): mieszkalna – 250 m2

c) powierzchnia użytkowa garaży / parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w m2): 30m2

d) powierzchnia sprzedaży ( w przypadku obiektów handlowych): …………………………………

3. Charakterystyka planowanych budowli (maszty, reklamy, budowle ziemne, zbiorniki na ścieki, składowiska odpadów, drogi, drogi wewnętrzne, obiekty infrastruktury technicznej i inne)

a) rodzaj budowli: …………..

b) parametry budowli: ………………

c) inne uwagi i dane: ………………………….

4. Dojazd do planowanej inwestycji – dostęp do drogi publicznej (istniejący / projektowany*)

a) bezpośredni z ulicy wadowickiej, istniejącym zjazdem

b) za pośrednictwem (np.: innej działki, drogi wewnętrznej, inne) ….…

c) lokalizacja i liczba miejsc parkingowych: 2 miejsca parkingowe przy planowanym budynku

5. Przewidywane, orientacyjne zapotrzebowanie na media:

a) zapotrzebowanie na energię elektryczną (KW/MW): 12 kWh

b) zapotrzebowanie na gaz (m3 / dobę): 7 m3

c) zapotrzebowanie na energię cieplną (KW/MW): ………

d) zapotrzebowanie na wodę (m3 / dobę): 1 m3

e) przewidywana ilość ścieków (m3/ dobę): 1 m3

f) sposób odprowadzania ścieków : miejska sieć kanalizacyjna

g) planowany sposób odprowadzania wód opadowych (np.: do kanalizacji miejskiej, szczelnego zbiornika, urządzenia wodnego, na teren objęty wnioskiem, inne): teren inwestycji

h) planowana ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych / przemysłowych: ……….

i) planowany sposób unieszkodliwiania odpadów:

segregacja w pojemnikach na terenie inwestycji i wywóz przez uprawnioną jednostkę specjalistyczną / odpadów niebezpiecznych * …………………………………..…….

j) inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej: ……………

6. Inne istotne informacje, materiały, opinie, wytyczne: ……………………………

Do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dołączam:

1. Kopię mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej (mapy składasz w 2 egzemplarzach). Mapy powinny być w skali 1 : 500 lub 1: 1000 (w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1 : 2000) oraz przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Złóż 1 mapę czystą. Na 2 mapie powinna być zaznaczona lokalizacja planowanej inwestycji, wjazd na jej teren, zabudowa przewidziana do rozbiórki, itp. Ponadto mapa powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, a także określenie granic terenu objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Zgodnie z § 3 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego zagospodarowania przestrzennego – przedmiotowa mapa winna obejmować teren zawierający nie mniej niż trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej niż 50 m).
2. Opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia, zwymiarowania oraz gabarytów projektowanych obiektów budowlanych.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (ostateczną) – jeżeli jest ona wymagana.
4. Do wniosku można dołączyć umowę na wykonanie uzbrojenia terenu zawartą pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną (np. gestorem sieci), a inwestorem, albo dokumenty potwierdzające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
5. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (jeżeli zostało ustanowione).
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (oraz opłaty skarbowej za złożenie ewentualnego pełnomocnictwa).
7. Ewentualne inne : ………………

Gdzie znaleźć przykładowy wniosek o warunki zabudowy

W urzędach miast lub gmin możemy spotkać róże szablony wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki internetowej i tam odnaleźć odpowiedni wniosek dla danego urzędu wpisując frazę: wniosek o warunki zabudowy + nazwa urzędu. Dodatkowo na stronach można odnaleźć dodatkowe instrukcje jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wnioski z różnych stron urzędowych:

Wniosek o warunki zabudowy – wzór pobrany z rządowej strony dedykowanej dla przedsiębiorców

Wniosek o warunki zabudowy Kraków

Wniosek o warunki zabudowy Warszawa

Wniosek o warunki zabudowy Wrocław

Wniosek o warunki zabudowy Gdańsk

Wniosek o warunki zabudowy Rzeszów

Wniosek o warunki zabudowy Szczecin

Wniosek o warunki zabudowy Łódź

Wniosek o warunki zabudowy Lublin

Wniosek o warunki zabudowy Bydgoszcz

Wniosek o warunki zabudowy Toruń

Wniosek o warunki zabudowy Olsztyn

Wniosek o warunki zabudowy Poznań

Wniosek o warunki zabudowy Białystok

Wniosek o warunki zabudowy Katowice

Wniosek o warunki zabudowy Gliwice

Wniosek o warunki zabudowy Zielona Góra

Wniosek o warunki zabudowy Gorzów Wielkopolski

Wniosek o warunki zabudowy Kielce

Wniosek o warunki zabudowy Bielsko-Biała

Wniosek o warunki zabudowy Cieszyn

Wniosek o warunki zabudowy Chrzanów

Gdzie złożyć wniosek o warunki zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy należy złożyć we właściwym ze względu na położenie nieruchomości urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli nie jesteśmy pewni jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy, radzimy dopytać bezpośrednio w urzędzie.

W urzędzie Twój wniosek zostanie sprawdzony. Jeżeli urzędnik stwierdzi braki we wniosku, zostaniesz wezwany do uzupełnienia wniosku. Czas na uzupełnienie wniosku o warunki zabudowy wynosi 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wymaganym terminie, nie zostanie on rozpatrzony, a tym samym decyzja nie zostanie wydana.

Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy nie powinna trwać dużej niż 2 miesiące. Okres ten może trwać dłużej w przypadku, gdy np. decyzja będzie musiała być uzgadniana lub opiniowana z wieloma innymi organami administracji publicznej.

Przed planowaniem inwestycji, sprawdź działkę w Geoportalu OnGeo.pl

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem oraz wiele dodatkowych informacji.

Poniżej przedstawiamy instrukcje, jak wygenerować Raport o terenie:

 1. Wejdź na OnGeo.pl/raporty;
 2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
 3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują;
 4. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
 5. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF;
 6. W Raporcie znajdzie się informacja czy na danym terenie obowiązuje MPZP, a jeżeli tak to podana będzie nazwa planu, link do pobrania właściwej uchwały planu oraz przedstawione zostaną granice planu na mapie.

Zobacz jak wygląda Przykładowy Raport o terenie.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl