Analiza inwestycji

Informacje o nieruchomościach. Sprawdź, co zawiera Raport o terenie

Szczepan Sołtysik
2018-12-21
~17 min
Post zaktualizowany: 2023-10-03
Głosów: 168, średnia ocen: 4.9
raport-o-terenie

OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce - Raport o terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw cennych danych. Wystarczy wskazać na mapie punkt lub narysować obszar, aby otrzymać bardzo szczegółowe informacje charakteryzujące wskazaną lokalizację. Dzięki zastosowaniu w jednym miejscu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, zdobędziesz zestaw danych potrzebnych do diagnozy nieruchomości pod kątem wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalno-prawnych. Wszystkie informacje dostępne są przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, a interface jest intuicyjny dla każdego - zarówno profesjonalisty, jak i dla zwykłego użytkownika internetu. Raport o terenie OnGeo.pl to proste w obsłudze, szybkie i tanie narzędzie charakteryzujące wskazane obszary w wielu aspektach.

 • Raport o terenie to zestaw informacji o wybranej działce w formie czytelnego dokumentu w formacie pdf.
 • Jeśli planujesz kupno nieruchomości lub budowę domu, sprawdź informację w Raporcie o terenie.

Informacje o nieruchomościach w Raporcie o terenie, możesz sprawdzić na stronie Geoportalu OnGeo.pl

Jakie informacje znajdziesz w Raporcie o terenie OnGeo.pl?

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dzięki Raportom o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla niektórych obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów.

Jeśli obszar, dla którego wygenerowano analizę jest objęty częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

Granice planów miejscowych
Granice planów miejscowych

Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

Przeznaczenie w planach miejscowych
Przeznaczenie w planach miejscowych

Wydane pozwolenia na budowę, analiza inwestycji w sąsiedztwie wskazanego terenu

Sprawdź jakie pozwolenia budowlane, zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany oraz dla terenów sąsiadujących (w promieniu 200 m). W zakresie tego tematu otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

 • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nazwa inwestycji,
 • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
 • adres, numer działki,
 • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
 • nazwa organu prowadzącego sprawę.
Pozwolenia na budowę
Pozwolenia na budowę

Parametry geometryczne terenu

Parametry geometryczne terenu stanowią stałą część raportu. Dla każdego wskazanego na mapie terenu otrzymasz informację o jego powierzchni, obwodzie, długości i szerokości, przedstawione graficznie na mapie oraz w tabeli danych. 

Ponadto otrzymasz współczynnik kształtu terenu, określający poziom proporcjonalności. Im wyższa wartość współczynnika (w skali od 1 do 10), tym bardziej regularny jest jej kształt, a co za tym idzie wyższa wartość terenu.

Lokalizacja i geometria terenu
Lokalizacja i geometria terenu

W Raporcie o działce dostaniesz również współrzędne punktów granicznych i punktów linii załamania działki w formie tekstowej oraz osobno w przejrzystej formie do pobrania z pliku .txt, .klm, csv oraz gpx.

Współrzędne punktów granicznych w Raporcie o Terenie
Współrzędne punktów granicznych w Raporcie o Terenie

Mapa Ewidencji Gruntów i Budynków

W Raporcie o terenie otrzymasz fragment z mapy ewidencyjnej gruntów, która przedstawia podział działek w okolicy z zaznaczonymi klasoużytkami i klasami bonitacyjni gruntów. 

Mapa Ewidencji Gruntów i Budynków
Mapa Ewidencji Gruntów i Budynków

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki, dzięki której łatwiej znajdziesz właściciela działki. 

Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o Terenie 
Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o terenie 

Analiza zabudowy 

Analiza zabudowy w Raporcie o terenie obejmuje zarówno budynki położone na analizowanym terenie, jak i w odległości 50 metrów od granic wybranej nieruchomości. W ramach tematu "Analiza zabudowy" otrzymasz informacje o:

 • powierzchni budynków,
 • wysokości budynków,
 • kubaturze obiektów budowlanych,
 • liczbie kondygnacji,
 • funkcji obiektu budowlanego,
 • odległości obiektu od granic nieruchomości.

Dane do analizy przestawione są na mapie z dołączoną legendą, gdzie za pomocą kolorów określamy funkcję obiektów budowalnych na działce i w okolicy. Natomiast szczegółowe informacje o wskazanych obiektach przestawiamy za pomocą tabeli.

Analiza zabudowy w Raporcie o terenie
Analiza zabudowy w Raporcie o terenie 

Formy ochrony przyrody

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, występujące w granicach wybranego terenu lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Jest to informacja istotna ze względu na ograniczenia związane możliwościami inwestycyjnymi dla danych obszarów.

Formy ochrony przyrody w Raporcie o terenie
Formy ochrony przyrody w Raporcie o terenie

Pomniki przyrody

Opracowanie dotyczy pomników przyrody ożywionej i nieożywionej z podziałem wg charakteru pomnika: drzewa, krzewy, grupy drzew, skały, głazy, jaskinie, jary, wodospady, źródła, wywierzyska i inne.

Analiza obejmuje granice wybranego terenu oraz jego najbliższego sąsiedztwa - w promieniu do 200 m.

Pomnik przyrody
Pomnik przyrody

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Z sekcji nieruchomości objęte ochroną zabytków dowiesz się, czy w obrębie 200 m od wybranej działki znajdują się nieruchomości objęte ochroną zabytków. Oprócz przedstawionych danych na mapie, otrzymasz czytelny, szczegółowy opis w formie tabelarycznej, w której znajdziesz:

 • rodzaj i nazwę zabytku,
 • okres powstania,
 • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej,
 • link do dokumentacji zabytku.
Nieruchomości objęte ochroną zabytków
Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Obszary ochrony archeologicznej

W Raportach o terenie sprawdzisz ślady osadnicze, cmentarzyska, groby dawne i mogiły, całe zespoły stanowisk archeologicznych, czy wręcz krajobrazy z czasów naszych przodków.

Na mapie przedstawiono miejsca punktowe stanowisk archeologicznych oraz wyznaczono poglądowo strefy (bufory) o promieniu 40 m od punktów stanowisk, jako miejsca o prawdopodobnym zasięgu strefy ochrony archeologicznej. Dodatkowo każdy z punktów posiada osobny opis w formie tabelarycznej z rodzajem obiektu, okresem jego powstania oraz odległości od wskazanej działki. 

Mapa obszarów ochrony archeologicznej w Raportach o Terenie
Mapa obszarów ochrony archeologicznej w Raportach o Terenie
Obszary ochrony archeologicznej - informacje szczegółowe o stanowiskach archeologicznych
Obszary ochrony archeologicznej - informacje szczegółowe o stanowiskach archeologicznych

Strefy ochronne - cmentarze, tereny zamknięte, elektrownie wiatrowe, uzdrowiska

Mapa stref ochrony uzdrowiskowej stanowi część tematów poświęconych ograniczeniom formalnoprawnym działki. Analiza sprawdza, czy wskazany teren leży w obrębie wybranej uciążliwości lub w jej strefie buforowej. Dowiesz się, czy Twoja nieruchomość znajduje się w strefie wokół:

 • cmentarza,
 • elektrowni wiatrowej,
 • terenu zamkniętego,
 • uzdrowiska.

Położenie nieruchomości w odległości 100 - 200 m od wybranej uciążliwości wpłynie na możliwości zabudowy okolicznych działek. 

Strefy ochronne - cmentarze, tereny zamknięte, elektrownie wiatrowe, uzdrowiska
Strefy ochronne - cmentarze, tereny zamknięte, elektrownie wiatrowe, uzdrowiska

Strefy oddziaływania lotnisk

Bliskie sąsiedztwo lotniska ma zasadniczy wpływ na możliwości inwestycyjne terenu. Strefy ograniczeń dotyczą nie tylko samego lotniska, ale również stref zewnętrznych. Dowiedz się, czy wybrany teren znajduje się w strefie oddziaływania lotniska:

 • strefa ograniczonego użytkowania,
 • strefa zewnętrzna (lądujące i startujące samoloty)
strefy
Strefy oddziaływania lotnisk

Dostęp do drogi

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący dostępu do drogi publicznej otrzymasz graficzną analizę terenu z zaznaczonymi 20 najbliższymi drogami oraz wykaz (w postaci tabeli) z informacjami o: 

 • numerze drogi,
 • kategorii zarządzania,
 • klasie drogi,
 • nawierzchni,
 • odległości od wskazanej działki.
Dostęp do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej

Jeżeli w pobliżu 1 km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w Raporcie.

Dostęp do drogi publicznej w budowie
Dostęp do drogi publicznej w budowie

Napowietrzne linie energetyczne - mapa GPZ i transformatorów

Linie energetyczne na działce lub w jej bliskim sąsiedztwie mogą być istotnym argumentem w wycenie nieruchomości gruntowej. Z Raportu o terenie dowiesz się czy w promieniu 200 metrów od interesującego cię obszaru znajdują się słupy oraz linie energetyczne średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

Napowietrzne linie energetyczne
Napowietrzne linie energetyczne 
Tabela elementów sieci elektroenergetycznej w Raporcie o Terenie
Tabela elementów sieci elektroenergetycznej w Raporcie o Terenie

Dostęp do światłowodu

Z sekcji dostęp do światłowodu dowiesz się, czy wybrana przez Ciebie działka objęta jest zasięgiem występowania Internetu światłowodowego oraz czy w odległości 200 m od nieruchomości podłączony jest światłowód.

Oprócz przedstawionych danych na mapie otrzymasz czytelny, szczegółowy opis w formie tabelarycznej zawierający:

 • szczegółowy adres najbliższego podłączenia do sieci,
 • dane dostawcy Internetu światłowodowego,
 • prędkości sieci,
 • datę ostatniej aktualizacji bazy danych.
Dostęp do światłowodu
Dostęp do światłowodu

Uzbrojenie terenu 

W Raporcie o terenie sprawdzisz, czy działka jest uzbrojona, czyli czy ma dostęp do podstawowych mediów - sieci kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej i innej. Sprawdzisz również, jakie urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się na terenie nieruchomości i w jej najbliższej okolicy. 

Uzbrojenie terenu w Raporcie o terenie
Uzbrojenie terenu w Raporcie o terenie 

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 metrów od jego granic. 

Dzięki analizie dowiesz się, jaką powierzchnię i procentowy udział w analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie zajmują obszary zabudowane, tereny zielone, drogi, zbiorniki wodne i inne.

pokrycie
Analiza rodzajów pokrycia terenu

Ekspozycja terenu 

Analiza ekspozycji terenu w Raporcie OnGeo.pl za pomocą kompozycji barwnej wskazuje kierunek ekspozycji terenu dla dowolnej działki w całej Polsce. W ramach tego tematu otrzymasz konkretną informację w formie przejrzystej i czytelnej mapy z zaznaczonymi kierunkami ekspozycji. Dodatkowo dostaniesz szczegółowe dane w formie tabelarycznej.

Ekspozycja terenu w Raporcie o terenie
Ekspozycja terenu w Raporcie o terenie 

Analiza spadków terenu, rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu jest jedną z podstawowych informacji mających wpływ na użytkowanie nieruchomości, możliwości budowlane, wybór projektu architektonicznego, itp. 

Dzięki informacjom zawartym w Raporcie o terenie dowiesz się, jakie nachylenia ma interesujący Cię teren. Oprócz powierzchni i procentowego udziału konkretnych spadków, zobaczysz, jak rozkładają się one na mapie wybranego obszaru – co pomoże w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania możliwości działki. Analiza zawiera również informacje o maksymalnej, średniej oraz minimalnej wysokości terenu.

Ukształtowanie terenu, analiza spadków
Ukształtowanie terenu, analiza spadków

Energia słoneczna 

W raporcie o terenie przedstawione zostały trzy charakterystyczne dni w roku wraz z ilością energii docierająca na powierzchnię nieruchomości w tych dniach. Dane prezentowane są w formie trzech analiz, dla każdej analizy przygotowana jest mapa nasłonecznienia oraz tabele z informacjami.

Pierwsza tabela zawiera informacje o rozkładzie nasłonecznienia na powierzchni, wartości nasłonecznienia oraz procentowy udział danej powierzchni, z podziałem na:

 • bardzo wysokie nasłonecznienie,
 • wysokie nasłonecznienie,
 • średnie nasłonecznienie,
 • niskie nasłonecznienie.

Druga tabela to wartości statystyczne, docierającej energii słonecznej na analizowanych obszarze dla wybranych dni:

 • maksymalna wartość promieniowania słonecznego,
 • średnia wartość promieniowania słonecznego,
 • najniższa wartość promieniowania słonecznego.
Energia słoneczna
Energia słoneczna

Analiza energii słonecznej docierającej na powierzchnie, w Raporcie o terenie uwzględnia następujące czynniki:

 • bryły budynków, zieleń i inne obiekty przesłaniające światło słoneczne,
 • kąty nachylenia powierzchni odbierających promieniowanie słoneczne,
 • zmienne kąty padania promieni słonecznych i długość nasłonecznienia w ciągu roku,
 • wysokość nad poziomem morza,
 • rozpraszanie światła przez atmosferę.

Żyzność gleb 

Mapa gleb OnGeo.pl wskazuje jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Żyzność gleb w Raporcie o terenie została przedstawiona w dziewięciostopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 - gleby najgorsze. Gleby zostały podzielone na 3 grupy, czyli 1-3 gleby ubogie, 4-6 gleby średnio żyzne oraz 7-9 gleby żyzne.

Analiza żyzności gleb
Analiza żyzności gleb

Pierwsza tabela pod mapą zawiera informacje ilościowe dotyczące żyzności gleb na wybranym do Raportu terenie, a są to:

 • grupa żyzności gleb,
 • kategoria żyzności gleb,
 • powierzchnia danej kategorii żyzności gleby,
 • procentowy udział w powierzchni wybranego do raportu terenu.
Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie
Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie

Druga tabela przedstawia przede wszystkim analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb na wskazanym do Raportu terenie. Oczywiście niniejsze dane pobierane są bezpośrednio z baz powiatów i miast.

Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w Raporcie o Terenie
Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w Raporcie o Terenie

Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

W ramach usługi otrzymasz aktualne na rok 2022 mapy powodziowe, obejmujące wskazany do analizy teren, wraz z obszarem o promieniu 500 metrów od wskazanego obszaru. Dodatkowo w raporcie znajduje się informacja o procentowym udziale terenów zalewowych w powierzchni działki oraz odległości od stref zagrożenia, gdzie prawdopodobieństwo powodzi występuje raz na:

 • 500 lat (0,02%),
 • 100 lat (0,1%),
 • 10 lat (10%),
 • a także obszar zalewowy w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego,
 • oraz mapa zagrożenia podtopieniami.
Zagrożenia powodziowe
Zagrożenia powodziowe

Obszary zagrożone stagnacją wody

Dzięki tej sekcji dowiesz się, czy w obrębie wybranego przez Ciebie terenu znajdują się obszary, dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody ze względu na ukształtowanie terenu. 

Ponadto otrzymasz informację w formie tabelarycznej z zestawieniem powierzchni terenu zagrożonego, udziałem w powierzchni ogólnej oraz ostatnią aktualizacją danych.

Obszary zagrożone stagnacją wody
Obszary zagrożone stagnacją wody

Analiza osiadania terenu

W Raporcie o terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę osiadania terenu a także tabelaryczne zestawienie najważniejszych parametrów dotyczących wybranego obszaru. Monitoring osiadania został przeprowadzony z wykorzystaniem danych Europejskiego Systemu Ruchu Naziemnego. 

Przemieszczenia mogą przyjmować wartości ujemne, co oznacza, że teren osiada, lub wartości dodatnie, co świadczy o podnoszeniu się terenu. Dodatkowo do szczegółowej analizy badany jest najbliższy punkt pomiaru (lub punkty w przypadku większego terenu).

Analiza osiadania terenu
Analiza osiadania terenu 

Osuwiska i ruchy masowe

Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w obrębie interesującego Cię obszaru lub w jakiej odległości od niego znajdują się strefy aktywności osuwisk – aktywne, okresowo aktywne lub nieaktywne oraz strefy zagrożone ruchami masowymi. Analiza obejmuje udokumentowane osuwiska oraz obszary zagrożone ruchami masowymi gruntu.

Osuwiska i ruchy masowe
Osuwiska i ruchy masowe

Natężenie hałasu

Sprawdź poziom hałasu występujący na wybranym terenie oraz źródło, z którego pochodzi – to jedna z zasadniczych informacji w ocenianiu atrakcyjności inwestycyjnej wybieranej nieruchomości. Analiza w Raporcie obejmuje antropogeniczne źródła hałasu, tj.: drogi, lotniska oraz hałas miejski.

Mapa hałasu w Raporcie o Terenie
Mapa hałasu w Raporcie o Terenie 

Miejsca, urządzenia i obiekty potencjalnie uciążliwe

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w promieniu 300 m od granic wskazanej działki. Mapa uciążliwości w sąsiedztwie wskazuje punktowo lub powierzchniowo dokładną lokalizację obiektów i zakładów, a ponadto oblicza odległość od granic działki mierzoną w linii prostej. Przebieg obiektów liniowych, czyli dróg, torów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, rurociągi) oznaczony jest pogrubioną linią łamaną o kolorze zgodnym z dołączoną legendą.

Oprócz mapy uciążliwości w Raporcie znajdziesz szczegółową tabele, w której wypisano ich nazwy, odległość od działki oraz informację dodatkową.

Mapa uciążliwości
Mapa uciążliwości
Miejsca obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe
Miejsca obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe

Lokalizacje wyrobisk zawierających azbest

Publikujemy aktualną bazę azbestową, w której każdy użytkownik może odpłatnie sprawdzić lokalizację wyrobów zawierających azbest dla dowolnej działki w Polsce i w promieniu 200 m od jej granic. 

Poza samą informacją o położeniu wyrobisk z azbestem sprawdzisz również stopień pilności unieszkodliwienia wyrobiska w trójstopniowej skali:

 • I stopień - wymagane pilne usunięcie lub zabezpieczenie,
 • II stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
 • III stopień - wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat, 
  - oraz sprawdzisz, gdzie usunięto już azbest.

Ponadto zyskasz informacje o odległości wyrobiska od granic twojej działki w linii prostej oraz dowiesz się kto odpowiedzialny jest za usunięcie azbestu z działki.

Lokalizacje wyrobów zawierających azbest
Lokalizacje wyrobów zawierających azbest

Zanieczyszczenie powietrza

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza jest jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie, dlatego podczas analizowania nieruchomości warto zwrócić uwagę także na zanieczyszczenie pyłami drobnymi (PM 2,5) i średnimi (PM 10) na interesującym nas terenie. 

Analiza dostępna w Raporcie o Terenie OnGeo.pl zawiera informacje o średniorocznych stężeniach pyłów PM 10 i PM 2,5, dane o obowiązujących normach oraz prezentację informacji o stanie powietrza na mapie dla obszaru w promieniu 5 km.

Zanieczyszczenia powietrza
Zanieczyszczenia powietrza 

Geologiczne warunki budowlane

W OnGeo.pl sprawdzisz geologiczne warunki budowlane terenu. Generując Raport o terenie otrzymasz mapę działki z zaznaczonymi warunkami geologicznymi według 5 kategorii:

 • złe,
 • niedostateczne,
 • dostateczne,
 • dobre,
 • bardzo dobre.

W ramach tematu uzyskasz również informacje o geologii terenu, czyli o budowie podłoża na analizowanym terenie, a także procentowy udział powierzchni działki w kolejnych kategoriach. Dostaniesz także źródło danych, z których pochodzi opracowanie.

Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie
Mapa geologicznych warunków budowlanych w Raporcie o Terenie 

Dla wybranych obszarów aglomeracji miast: m.in: Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Aglomeracji Śląskiej, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmiasta, Poznania, Wałbrzycha, Płocka, Koszalina oraz wzdłuż wybranych inwestycji liniowych: m.in.: trasy S19, S74, S1, Y13, przedstawiamy dodatkowe - szczegółowe informacje o geologicznych warunkach budowlanych oraz głębokości zalegania wód podziemnych

Dane uzupełniające dla niektórych terenów
Dane uzupełniające dla niektórych terenów

Mapa hydrogeologiczna 

Generując Raport o terenie dla swojej działki otrzymasz:

 • Mapę hydrogeologiczną Polski wraz z zaznaczonymi obiektami hydrogeologicznymi, m.in.: jaz, śluza wodna, zapora, elektrownia wodna i inne;
 • Tabelę opisującą obiekty hydrogeologiczne w promieniu 500 metrów od granic Twojej działki. Tabela zawiera takie informacje jak:
  • nazwa i rok,
  • typ obiektu,
  • głębokość obiektu,
  • stratygrafia i przeznaczenie,
  • odległość od działki
 • Link do MHP dla większego obszaru, którą pobierzesz bezpośrednio z zasobów PIG;
 • Tabelę zawierającą informacje o główne zbiorniki wód podziemnych (GWZP) w promieniu 500 m od granic Twojej wybranej działki.
Mapa hydrogeologiczna Polski
Mapa hydrogeologiczna Polski

Do mapy dostaniesz również tabelę, w której szczegółowo opisujemy obiekty hydrogeologiczne w promieniu 500 metrów od granic działki. 

Tabela opisująca obiekty hydrogeologiczne w odległości 500 metrów od działki
Tabela opisująca obiekty hydrogeologiczne w odległości 500 metrów od działki

Mapa surowców mineralnych 

W Raporcie o terenie znajdziesz szczegółowe dane o analizowanej działce oraz w obszarze 1 km buforu w zakresie:

 • surowców mineralnych z bazy MIDAS,
 • surowców prognostycznych i perspektywicznych,
 • koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż.

Analiza surowców mineralnych przedstawia trzy główne źródła danych, w formie oddzielnych tabel oraz zbiorczo - na mapie. W Raporcie znajdziesz szczegółowe dane o analizowanej działce oraz w strefie 1 km od granic Twojej działki. 

Surowce mineralne w Raporcie o terenie OnGeo.pl
Surowce mineralne w Raporcie o terenie OnGeo.pl 

Zaludnienie i statystyki demograficzne na analizowanym terenie

Raport o Terenie zawiera podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru, tj. liczę osób w analizowanym obszarze oraz średnią liczbę osób na km².

Przeprowadziliśmy również analizę wybranych statystyk w oparciu o najnowsze dane z NSP 2021. Dane przedstawiliśmy w formie tabeli do mapy gęstości zaludnienia w promieniu 5 km od granic Twojej działki. Skupiliśmy się na opracowaniu informacji, które odnoszą się wyłącznie do wybranego przez Ciebie terenu, dlatego są cenną informacją dla każdej osoby, która zamierza diagnozować teren lub działkę np. pod kątem inwestycyjnym. 

Mapa zaludnienia w promieniu 5 km od wybranej działki, Raport o terenie
Mapa zaludnienia

Analiza przedstawia wybrane statystyki - ilość mieszkań i budynków oraz średnia liczba mieszkańców w 3 grupach wiekowych - w promieniu 5 km od wybranego terenu. Dzięki danym dowiesz się:

 • Jak zmieniła się liczba osób zamieszkujących dany teren na przestrzeni ostatnich 10 lat - najnowsze dane pochodzą z 2021 roku;
 • Jak zmieniła się średnia liczba osób na 1 km kw. na analizowanym obszarze,
 • Ile wynosi liczba budynków i mieszkań w analizowanym obszarze;
 • Ile wynosi liczba mieszkańców zamieszkujących wybrany teren w 3 grupach wiekowych:
  • 0 - 14 lat
  • 15 - 64 lat
  • 65 lat i więcej
Dodatkowe dane statystyczne
Dodatkowe dane statystyczne

Mapa zasięgu czasu dojazdu i dojścia

Mapa zasięgu dojazdu i dojścia to narzędzie, które w szybki i estetyczny sposób zwizualizuje Ci, jaką odległość pokonasz samochodem i pieszo w określonym czasie wokół wskazanej działki. Dzięki temu z łatwością zweryfikujesz czy kupując dom w konkretnej lokalizacji, zdążysz samochodem do pracy w maksymalnie pół godziny.

Mapa OnGeo dotycząca zasięgu czasowego występuje w dwóch wersjach, czyli mapa dojścia pieszego oraz mapa dojazdu samochodowego.

Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego
Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego
Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut
Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Informacje o lokalizacji obiektów użyteczności publicznej (POI) w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu.

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej
Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Stawki podatku od nieruchomości

W Raporcie o Terenie sprawdzisz stawki podatku od nieruchomości dla twojej gminy. Ponadto dostaniesz link do źródła na podstawie którego ustalono stawki.

Stawki podatku od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości

Dane źródłowe GIS/CAD

W ramach usługi Raportu o terenie, udostępniamy własny zasób danych przestrzennych w postaci surowych danych obsługiwanych przez specjalistyczne oprogramowania typu CAD i GIS. 

Wybierając temat "Dane źródłowe GIS/CAD" w Raporcie o terenie otrzymasz dane wektorowe i rastrowe dla wybranych tematów. 

Po wygenerowaniu danych z Raportu o działce otrzymasz następujące dane w skompresowanym folderze:

 • Bazę zbiorczą danych w trzech różnych formatach
  • *.DWG i *.DXF (otwiera się w programach cadowskich, np. AutoCAD),
  • GeoPackage (*.gpkg - otwiera się w programach gisowskich np. QGIS).
 • Grafiki w formacie PNG. Folder zawiera rastry w skali 1:1000, w tym:
  • mapę bazową OnGeo.pl z położeniem nieruchomości,
  • ortofotomapę,
  • mapę uzbrojenia terenu,
  • mapę z konturami klasyfikacyjnymi i użytkami gruntowymi,
  • skan miejscowego planu zagospodarowania terenu (jeśli działka znajduje się na terenie objętym mpzp),
  • wizualizację NMT w postaci cieniowania.
 • Grafiki w formacie TIF. Folder zawiera rastry w skali 1:1000 w tym:
  • numeryczny model terenu NMT,
  • mapę pokrycia terenu NMPT,
  • ekspozycję terenu,
  • mapę z żyznością gleb,
  • raster z nasłonecznieniem terenu,
  • mapę obszarów zagrożonych stagnacją wody,
  • zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10 i 2,5.

Jak wygenerować Raport o terenie w Geoportalu OnGeo.pl?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmikiem, gdzie przedstawiamy krok po kroku pobieranie informacjo o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Usługa Raportów o Terenie OnGeo.pl dostępna jest dla terytorium całej Polski. Raport o Terenie jest usługą płatną

Szczegółowe informacje o płatnościach dostępne na stronie CENNIK.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl, znajdziesz tam wiele informacji dotyczących źródeł informacji o terenie, porad i analiz dotyczących nieruchomości, środowiska, zagospodarowania i wiele innych.

Jeżeli napotkasz problemy podczas generowania raportu lub coś będzie wymagało szerszego wyjaśnienia, napisz do nas na kontakt@ongeo.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Raport o Terenie OnGeo – sprawdź zanim kupisz nieruchomość!

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu. Dowiesz się z niego, dlaczego przed zakupem nieruchomości warto skorzystać z Raportów o Terenie OnGeo.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl