Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Informacje o nieruchomościach Sprawdź co zawiera Raport o Terenie

Głosów: 75, średnia ocen: 4.7
mock

OnGeo.pl oferuje informacje o nieruchomościach dla dowolnego obszaru w Polsce, czyli usługę dostępu do danych przestrzennych w formie Raportu o Terenie. Jeśli jesteś zainteresowany rzetelnymi danymi o działce, wygeneruj zestaw cennych informacji dla działki. Dzięki zastosowaniu w jednym miejscu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, szybkość dostępu i dokładność informacji wielokrotnie przewyższają możliwości obserwacji bezpośredniej w terenie. Wszystkie informacje o nieruchomościach dostępne są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dla każdego. Raport o Terenie OnGeo.pl to proste w obsłudze, szybkie i tanie narzędzie charakteryzujące wskazane obszary w wielu aspektach.

 • Raport o Terenie to zestaw informacji o wybranej działce w formie czytelnego dokumentu.
 • Jeżeli planujesz kupno nieruchomości lub budowę domu, sprawdź informację w Raporcie o Terenie.

Jakie informacje o nieruchomościach znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeo.pl?

W Raportach o Terenie znajdziesz szereg cech dla każdej działce na obszarze całej Polski. Dzięki OnGeo.pl nie musisz tracić czasu na zbędne przeszukiwania wielu źródeł w poszukiwaniu najważniejszych danych o swojej parceli, ponieważ wszystkie informacje o nieruchomościach znajdziesz w jednym czytelnym Raporcie. OnGeo.pl to zarówno oszczędność czasu, jak i pieniędzy.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Dowiedz się jakie informacje o nieruchomościach dostępne są w Raporcie o działce.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dzięki Raportom o Terenie w OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały planu miejscowego. Natomiast na mapie dostaniesz zaznaczone granice obowiązujących dokumentacji planistycznych.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

Miejscowy plan zagospodarowania
Miejscowy plan zagospodarowania 

Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Przeczytaj także:

Wydane pozwolenia na budowę, czyli analiza inwestycji w sąsiedztwie wskazanego terenu

Generując Raport o Terenie sprawdzisz również pozwolenia budowlane, które zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany lub dla terenów sąsiadujących w promieniu 200 m od granic działki. W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

 • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nazwa inwestycji,
 • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
 • adres, numer działki,
 • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
 • nazwa organu prowadzącego sprawę.
Wydane pozwolenia na budowę
Wydane pozwolenia na budowę

Parametry geometryczne terenu

Parametry geometryczne terenu stanowią stałą część raportu. Dla każdego wskazanego na mapie terenu otrzymasz informację o jego powierzchni, obwodzie, długości i szerokości przedstawione graficznie na mapie oraz w tabeli danych. Ponadto otrzymasz współczynnik kształtu terenu określający poziom proporcjonalności terenu. Im wyższa wartość współczynnika (w skali od 1 do 10), tym bardziej regularny jest jej kształt, a co za tym idzie wyższa wartość terenu.

Parametry geometryczne terenu
Parametry geometryczne terenu

Informacje o nieruchomościach, czyli dane z ewidencji gruntów i budynków

W Raportach o Terenie możesz znaleźć niektóre informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB). 

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu, od określenia województwa, powiatu i gminy po obręb, numer działki ewidencyjnej oraz procentowy udział konkretnej działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej.

Ponadto dostaniesz bardziej szczegółowe dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli np. powierzchnię urzędową. Szczególnie istotne z punktu widzenia osób diagnozujących nieruchomość są dane o właścicielu działki, dlatego w Raporcie o działce dostaniesz również informację o grupie rejestrowej. Dzięki temu bez wychodzenia z domu i wnioskowania o wypis z EGIB lub wyciąg księgi wieczystej, sprawdzisz czy działka należy do osoby prywatnej, gminy czy Skarbu Państwa.

Dane z EGIB
Dane z EGIB

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 m od jego granic. Dzięki analizie dowiesz się jaką powierzchnię i procentowy udział w analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie zajmują obszary zabudowane, tereny zielone, drogi zbiorniki wodne i in.

Analiza rodzajów pokrycia terenu
Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza spadków terenu, rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu jest jedną z podstawowych informacji mających wpływ zarówno na użytkowanie nieruchomości, możliwości budowlane, jak i wybór projektu architektonicznego. Informacje o nieruchomościach zawarte w Raporcie o Terenie zawierają dane o nachyleniu stoków dzięki czemu z łatwością dostosujesz projekt do posiadanej parceli. Oprócz powierzchni i procentowego udziału konkretnych spadków, zobaczysz jak rozkładają się one na mapie wybranego obszaru. Taka wiedza pomoże w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania możliwości działki. Analiza zawiera również informacje o maksymalnej, średniej oraz minimalnej wysokości terenu.

Analiza spadków terenu, rzeźba terenu
Analiza spadków terenu, rzeźba terenu

Analiza żyzności gleby, dane o klasie bonitacyjnej gleby

Mapa gleb OnGeo.pl wskazuje jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Żyzność gleb w Raporcie o Terenie została przedstawiona w dziewięciostopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 - gleby najgorsze. Gleby zostały podzielone na 3 grupy, czyli 1-3 gleby ubogie, 4-6 gleby średnio żyzne oraz 7-9 gleby żyzne.

W tabeli przedstawiono również analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb na wskazanym terenie. Dlatego możliwe jest uzyskanie informacji zarówno o oznaczeniu użytku gruntowego dla wybranej działki, jak i oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby. Oczywiście niniejsze dane pobierane są bezpośrednio z baz powiatów i miast. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia.

Analiza żyzności gleb
Analiza żyzności gleb

Dostęp do drogi

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący dostępu do drogi publicznej otrzymasz graficzną analizę terenu z zaznaczonymi 20 najbliższymi drogami oraz wykaz (w postaci tabeli) z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie drogi, nawierzchni oraz odległości od wskazanej działki. Jeżeli w pobliżu 1 km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w raporcie.

Dostęp do drogi publicznej
Dostęp do drogi publicznej

Dostęp do światłowodu

Z sekcji dostęp do światłowodu dowiesz się, czy wybrana przez Ciebie działka objęta jest zasięgiem występowania internetu światłowodowego oraz czy w odległości 200 m od nieruchomości podłączony jest światłowód.

Oprócz przedstawionych danych na mapie otrzymasz czytelny, szczegółowy opis w formie tabelarycznej zawierający:

 • szczegółowy adres najbliższego podłączenia do sieci,
 • dane dostawcy internetu światłowodowego,
 • prędkości sieci,
 • datę ostatniej aktualizacji bazy danych.
Dostęp do światłowodu
Dostęp do światłowodu

Uzbrojenie terenu w media

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Dostaniesz informacje czy w bliskiej odległości od granic Twojej działki znajdują się sieci urządzenia terenu do których mógłbyś przyłączyć swoją działkę. Dzięki tej informacji możesz oszacować ile będą kosztować przyłączenia mediów.

Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo.pl nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat Uzbrojenie terenu w media w Raporcie o Terenie.

Uzbrojenie terenu w media
Uzbrojenie terenu w media

Strefy oddziaływania lotnisk

Bliskie sąsiedztwo lotniska ma zasadniczy wpływ na możliwości inwestycyjne terenu. Strefy ograniczeń dotyczą nie tylko samego lotniska, ale również stref zewnętrznych. W tej część raportu sprawdzisz czy wybrany teren znajduje się w sferze tych ograniczeń.

Strefy oddziaływania lotnisk
Strefy oddziaływania lotnisk

Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych i cmentarzy

Strefy wyłączone wokół turbin wiatrowych to tereny, gdzie występuje zakaz budowy obiektów mieszkalnych ze względu na zbyt bliską odległość od elektrowni wiatrowych. Zakaz budowy domu będzie działał nawet wtedy, gdy posiadasz działkę uzbrojoną. Jeśli Twoja działka mieści się wewnątrz strefy oddziaływania elektrowni wiatrowych, nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Mapa stref wyłączonych wokół turbin wiatrowych stanowi część sekcji poświęconej ograniczeniom formalnoprawnym działki. 

Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych
Strefy ochronne wokół turbin wiatrowych

Natomiast strefa cmentarzy to analiza sprawdzająca, czy wskazany teren leży w obrębie cmentarza lub w jego strefie buforowej (wynoszącej 50 m), a także sprawdza czy istnieją cmentarze w odległości do 100 m od wskazanego terenu.

Strefy ochronne wokół cmentarzy
Strefy ochronne wokół cmentarzy

Formy ochrony przyrody

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody występujące w granicach wybranego terenu lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Jest to informacja istotna ze względu na ograniczenia związane możliwościami inwestycyjnymi dla danych obszarów.

Formy ochrony przyrody
Formy ochrony przyrody

Pomniki przyrody

Raport dotyczy pomników przyrody ożywionej i nieożywionej z podziałem wg charakteru pomnika: drzewa, krzewy, grupy drzew, skały, głazy, jaskinie, jary, wodospady, źródła, wywierzyska i inne.
Analiza obejmuje granice wybranego terenu oraz jego najbliższego sąsiedztwa, w promieniu do 200 m. Informacja o pomnikach przyrody znajdujących się na terenach, którymi jesteś zainteresowany ma wpływ na możliwości inwestycyjne tego terenu, ze względu na ograniczenie prawne wynikające z zapisów w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Pomniki przyrody
Pomniki przyrody

Nieruchomości objęte ochroną zabytków

W Raportach o Terenie dostępna jest mapa zabytków prezentująca wszystkie zabytki nieruchome na terenie całego kraju. Dzięki informacji o zabytkach w prosty sposób, bez wychodzenia z domu, możesz sprawdzić, czy Twoja nieruchomość objęta jest szczególną ochroną.

Serwis OnGeo.pl oferuje bazę danych stworzoną na podstawie krajowego rejestru zabytków oraz listy pomników historii. Mapa zabytków jest aktualizowana, więc masz pewność, że zgromadzone dane są rzetelne i pewne. Z sekcji nieruchomości objęte ochroną zabytków dowiesz się przede wszystkim, czy w obrębie 200 m od wybranej działki znajdują się nieruchomości objęte ochroną zabytków. Oprócz przedstawionych danych na mapie, otrzymasz czytelny, szczegółowy opis w formie tabelarycznej, w której znajdziesz:

 • rodzaj i nazwę zabytku,
 • okres powstania,
 • odległość w linii prostej od nieruchomości zabytkowej,
 • link do dokumentacji zabytku
Nieruchomości objęte ochroną zabytków
Nieruchomości objęte ochroną zabytków

Obszary ochrony archeologicznej

Dowiesz się czy w obrębie oraz w odległości 300 m od wybranego przez ciebie terenu znajdują się obszary ochrony archeologicznej. Raport przedstawia na mapie lokalizację stanowisk archeologicznych oraz poglądowo wyznaczone strefy (bufory), o promieniu 40 m od punktów stanowisk. W tabeli przedstawione zostały informacje:

 • nazwa stanowiska archeologicznego,
 • rodzaj,
 • okres powstania,
 • więcej - link do szczegółowej dokumentacji danego stanowiska archeologicznego, ze strony rządowej,
 • odległość stanowiska od analizowanego terenu.
Mapa obszarów ochrony archeologicznej
Mapa obszarów ochrony archeologicznej 

Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Diagnozując nieruchomość pod kątem jej zagrożeń należy sprawdzić, czy teren jest zagrożony powodzią. To istotna informacja ze względu na wartość inwestycyjną terenu oraz możliwości jego wykorzystania. Raport o Terenie prezentuje na mapach obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat. Na mapie sprawdzisz także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. 

Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe
Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Obszary zagrożone stagnacją wody

Stagnacja wody to wynik ukształtowania terenu oraz występujących lokalnych zastoisk i wyrobisk zbierających wodę powierzchniową. Baza danych Raportów o Terenie została wzbogacona o informację o obszarach zagrożonych stagnacją wody. Dzięki tej sekcji dowiesz się, czy w obrębie wybranego przez Ciebie terenu znajdują się obszary dla których istnieje wysokie prawdopodobieństwo stałego lub okresowego zalegania wody ze względu na ukształtowanie terenu. Ponadto otrzymasz informację w formie tabelarycznej z zestawieniem powierzchni terenu zagrożonego, udziałem w powierzchni ogólnej oraz ostatnią aktualizacją danych, dzięki czemu masz pewność, że Twoja dobrze zdiagnozujesz swoją działkę.

Obszary zagrożone stagnacją wody
Obszary zagrożone stagnacją wody

Natężenie hałasu

Sprawdź poziom hałasu występujący na wybranym terenie, a ponadto zweryfikuj źródło, z którego pochodzi. To jedna z zasadniczych informacji w ocenianiu atrakcyjności inwestycyjnej wybieranej nieruchomości. Analiza w Raporcie obejmuje antropogeniczne źródła hałasu, czyli drogi, lotniska oraz hałas miejski.

Natężenie hałasu
Natężenie hałasu

Osuwiska, tereny zagrożone osuwiskami

Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w obrębie interesującego Cię obszaru lub w jakiej odległości od niego znajdują się strefy aktywności osuwisk. Mowa o osuwiskach aktywnych, okresowo aktywnych lub nieaktywnych oraz strefach zagrożonych ruchami masowymi. Analiza obejmuje udokumentowane osuwiska oraz obszary zagrożone ruchami masowymi gruntu.

Osuwiska, tereny zagrożone osuwiskami
Osuwiska, tereny zagrożone osuwiskami

Zanieczyszczenie powietrza

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza jest jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie. Dlatego podczas analizowania nieruchomości warto zwrócić uwagę także na zanieczyszczenie pyłami drobnymi (PM 2,5) i średnimi (PM 10). Analiza dostępna w Raporcie o Terenie OnGeo.pl zawiera informacje zarówno o średniorocznych stężeniach pyłów PM 10 i PM 2,5, dane o obowiązujących normach, jak i prezentację informacji o stanie powietrza dla obszaru w promieniu 5 km.

Zanieczyszczenie powietrza
Zanieczyszczenie powietrza

Linie energetyczne

Linie energetyczne na działce lub w jej bliskim sąsiedztwie mogą być istotnym argumentem w wycenie nieruchomości gruntowej. Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w promieniu 200 m od interesującego cię obszaru znajdują się słupy, transformatory oraz linie energetyczne średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

Linie energetyczne
Linie energetyczne

Sezonowe nasłonecznienie terenu

W Raporcie o Terenie przedstawiono trzy charakterystyczne dni w roku wraz z ilością energii docierająca na powierzchnię nieruchomości w tych dniach. Dane prezentowane są w formie trzech analiz, a dla każdej przygotowano mapę nasłonecznienia oraz tabele z informacjami.

Pierwsza tabela zawiera informacje zarówno o rozkładzie nasłonecznienia na powierzchni, wartości nasłonecznienia, jak i procentowym udziale danej powierzchni, z podziałem na nasłonecznienie bardzo wysokie, wysokie, średnie oraz niskie.

Druga tabela to wartości statystyczne docierającej energii słonecznej na analizowanych obszarze dla wybranych dni, czyli maksymalna, średnia i najniższa wartość promieniowania słonecznego.

Nasłonecznienie działki dla równonocy wiosennej/jesiennej
Nasłonecznienie działki dla równonocy wiosennej/jesiennej

Obecność obiektów użyteczności publicznej

Najszybszym sposobem na sprawdzenie najbliższego otoczenia wskazanego miejsca jest wygenerowanie Raportu OnGeo.pl z zaznaczoną sekcją dostępność usług (POI).

Generując raport analizy terenu otrzymasz lokalizację obiektów użyteczności publicznej w odległości 1 km od wskazanej działki, czyli m.in szkoły, obiekty administracji publicznej, kultury oraz handlu i gastronomii.

Obiekty użyteczności publicznej
Obiekty użyteczności publicznej

Analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia

Mapa zasięgu dojazdu i dojścia to narzędzie, które w szybki i estetyczny sposób zwizualizuje Ci, jaką odległość pokonasz zarówno samochodem, jak i pieszo w określonym czasie wokół wskazanej działki. Wynik analiz to mapy zasięgów dojścia i dojazdu samochodem w określonych przedziałach czasowych, natomiast wynik na mapie przedstawiony jest w postaci izochron, czyli linii o jednakowej osiągalności czasowej.

Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego dzieli się na 6 przedziałów czasowych pomiędzy 5, a 20 minut. Dodatkowo na każdej mapie znajdują się obiekty użyteczności publicznej w okolicy, np. przystanki autobusowe i szkoły.

Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego
Mapa zasięgu czasu dojścia pieszego

Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem przedstawia dwie wersje opracowania. Pierwsza to krótkie czasy dojazdu, od 10 do 20 minut, natomiast druga wersja przedstawia długie czasy dojazdu - do 60 minut. Obie mapy podzielone są dodatkowo na 6 przedziałów czasowych. Zarówno mapa z "krótkim czasem", jak i długim zawiera nazwy miejscowości w zasięgu oraz numery dróg wojewódzkich i krajowych.

Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut
Mapa zasięgu czasu dojazdu samochodem do 20 minut

Zaludnienie

Raport o Terenie zawiera podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru. Chodzi chociażby o liczę osób w analizowanym obszarze i średnią liczbę osób na km²

Zaludnienie - demografia w Raporcie o Terenie
Zaludnienie - demografia w Raporcie o Terenie 

Jak wygenerować informacje o nieruchomościach w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmikiem, gdzie przedstawiamy krok po kroku pobieranie informacjo o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Pamiętaj, że Raport o Terenie jest usługą płatną. Natomiast cena raportu zależy od powierzchni analizowanego obszaru oraz ilości danych dostępnych dla wybranego terenu.

Szczegółowe informacje o płatnościach dostępne na stronie CENNIK. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl.

Jeśli napotkasz problemy podczas generowania raportu lub coś będzie wymagało szerszego wyjaśnienia, napisz do nas na kontakt@ongeo.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Informacje o nieruchomościach w Raporcie o Terenie OnGeo.pl - sprawdź zanim kupisz nieruchomość!

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu. Dowiesz się z niego, dlaczego przed zakupem nieruchomości warto skorzystać z Raportów o Terenie OnGeo.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak