Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Informacje o nieruchomościach Sprawdź co zawiera Raport o Terenie

Głosów: 52, średnia ocen: 4.8
mock

OnGeo.pl oferuje usługę dostępu do informacji o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce- Raport o Terenie. Każdy, kto jest zainteresowany zdobyciem informacji o wybranej nieruchomości może w parę minut pobrać zestaw cennych danych. Wystarczy wskazać na mapie punkt lub narysować obszar aby otrzymać bardzo szczegółowe informacje charakteryzujące wskazaną lokalizację. Dzięki zastosowaniu w jednym miejscu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych, szybkość dostępu i dokładność informacji wielokrotnie przewyższają możliwości obserwacji bezpośredniej w terenie. Wszystkie informacje są dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dla każdego. Raport o Terenie OnGeo.pl to proste w obsłudze, szybkie i tanie narzędzie charakteryzujące wskazane obszary w wielu aspektach.

  • Raport o terenie to zestaw informacji o wybranej działce w formie czytelnego dokumentu. 
  • Jeżeli planujesz kupno nieruchomości lub budowę domu, sprawdź informację w Raporcie o terenie. 

Informacje o nieruchomościach w Raporcie o terenie, możesz sprawdzić na stronie Geoportalu OnGeo.pl

Zobacz przykładowy Raport o Terenie KRAKÓW

Zobacz przykładowy Raport o Terenie – WARSZAWA

Zobacz przykładowy raport – WROCŁAW

Pobierz
wejdź i pobierz raport

Jakie informacje znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeo.pl?

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)

Dzięki Raportom o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla niektórych obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały oraz zaznaczone na mapie granice obowiązujących planów.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę jest objęty częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

miejscowy
Miejscowy plan zagospodarowania 

Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Jeśli analizowany teren jest objęty miejscowym planem, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie (granice, powierzchnia i udział procentowy dla każdego terenu).

tereny
Tereny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Wydane pozwolenia na budowę, analiza inwestycji w sąsiedztwie wskazanego terenu

Sprawdź jakie pozwolenia budowlane, zostały wydane dla terenu, którym jesteś zainteresowany oraz dla terenów sąsiadujących (w promieniu 200 m). W zakresie tego tematu otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

  • Zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę
  • Nazwa inwestycji
  • Numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia
  • Adres, numer działki
  • Analiza i prezentacja inwestycji na mapie
  • Nazwa organu prowadzącego sprawę
pozwolenie
Wydane pozwolenia na budowę

Parametry geometryczne terenu

Parametry geometryczne terenu stanowią stałą część raportu. Dla każdego wskazanego na mapie terenu otrzymasz informację o jego powierzchni, obwodzie, długości i szerokości, przedstawione graficznie na mapie oraz w tabeli danych. Ponadto otrzymasz współczynnik kształtu terenu, określający poziom proporcjonalności terenu. Im wyższa wartość współczynnika (w skali od 1 do 10), tym bardziej regularny jest jej kształt, a co za tym idzie wyższa wartość terenu.

Parametry geometryczne terenu
Parametry geometryczne terenu

Położenie terenu, numer działki

Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu, od określenia województwa, powiatu i gminy po obręb, numer działki ewidencyjnej oraz procentowy udział konkretnej działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej. To najszybszy i najprostszy sposób uzyskania numeru działki, bez konieczności udawania się do miejscowych wydziałów ewidencji gruntów lub wyszukiwania na portalach geodezyjnych. W Raporcie o Terenie OnGeo.pl otrzymasz te informacje w zestawieniu z innymi informacjami o nieruchomości.

Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza obejmuje podstawowe klasy pokrycia terenu w zaznaczonym obszarze oraz w promieniu 200 metrów od jego granic. Dzięki analizie dowiesz się jaką powierzchnię i procentowy udział w analizowanym obszarze i jego sąsiedztwie zajmują obszary zabudowane, tereny zielone, drogi, zbiorniki wodne i in.

pokrycie
Analiza rodzajów pokrycia terenu

Analiza spadków terenu, rzeźba terenu

Ukształtowanie terenu jest jedną z podstawowych informacji mających wpływ na użytkowanie nieruchomości, możliwości budowlane, wybór projektu architektonicznego, itp. Dzięki informacjom zawartym w Raporcie o Terenie dowiesz się jakie nachylenia ma interesujący Cię teren. Oprócz powierzchni i procentowego udziału konkretnych spadków, zobaczysz jak rozkładają się one na mapie wybranego obszaru – co pomoże w zaplanowaniu optymalnego wykorzystania możliwości działki. Analiza zawiera również informacje o maksymalnej, średniej oraz minimalnej wysokości terenu.

rzeźba
Analiza spadków terenu, rzeźba terenu

Strefy oddziaływania lotnisk

Bliskie sąsiedztwo lotniska ma zasadniczy wpływ na możliwości inwestycyjne terenu. Strefy ograniczeń dotyczą nie tylko samego lotniska, ale również stref zewnętrznych. W tej część raportu sprawdzisz czy wybrany teren znajduje się w sferze tych ograniczeń.

strefy
Strefy oddziaływania lotnisk

Formy ochrony przyrody

Analiza obejmuje powierzchniowe formy ochrony przyrody: parki narodowe, krajobrazowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody występujące w granicach wybranego terenu lub w jego najbliższym sąsiedztwie. Jest to informacja istotna ze względu na ograniczenia związane możliwościami inwestycyjnymi dla danych obszarów.

ochrona
Formy ochrony przyrody

Pomniki przyrody

Raport dotyczy pomników przyrody ożywionej i nieożywionej z podziałem wg charakteru pomnika: drzewa, krzewy, grupy drzew, skały, głazy, jaskinie, jary, wodospady, źródła, wywierzyska i inne.
Analiza obejmuje granice wybranego terenu oraz jego najbliższego sąsiedztwa, w promieniu do 200 m. Informacja o pomnikach przyrody znajdujących się na terenach, którymi jesteś zainteresowany ma wpływ na możliwości inwestycyjne tego terenu, ze względu na ograniczenie prawne wynikające z zapisów w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

pomnik
Pomniki przyrody

Mapy cen mieszkań

To analizy obejmujące podstawowe statystyki określające średnią wartość cen mieszkań dla danego terenu oraz wartości skrajne – najwyższą oraz najniższą cenę mieszkania w okolicy. Podana średnia wartość cen mieszkań jest średnią ważoną, a nie wyłącznie średnią arytmetyczną skrajnych wartości mieszkań, co pozwala na bardziej realne oddanie rzeczywistych cen za m2.

mapa
Mapy cen mieszkań

Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Czy interesujący Cię teren jest zagrożony powodzią? To istotna informacja ze względu na wartość inwestycyjną terenu oraz możliwości jego wykorzystania. Raport o Terenie prezentuje na mapach obszary zagrożone powodzią raz na 10, 100 i 500 lat a także obszary zagrożone w sytuacji przerwania wału przeciwpowodziowego. Znajdź tereny zalewowe z Raportami Geoportalu OnGeo.pl.

zagrożenie
Zagrożenie powodzią, obszary zalewowe

Natężenie hałasu

Sprawdź poziom hałasu występujący na wybranym terenie oraz źródło, z którego pochodzi – to jedna z zasadniczych informacji w ocenianiu atrakcyjności inwestycyjnej wybieranej nieruchomości. Analiza w Raporcie obejmuje antropogeniczne źródła hałasu, tj.: drogi, lotniska oraz hałas miejski.

poziom
Natężenie hałasu

Osuwiska, tereny zagrożone osuwiskami

Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w obrębie interesującego Cię obszaru lub w jakiej odległości od niego znajdują się strefy aktywności osuwisk – aktywne, okresowo aktywne lub nieaktywne oraz strefy zagrożone ruchami masowymi. Analiza obejmuje udokumentowane osuwiska oraz obszary zagrożone ruchami masowymi gruntu.

osuwiska
Osuwiska, tereny zagrożone osuwiskami

Zanieczyszczenie powietrza

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza jest jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie, dlatego podczas analizowania nieruchomości warto zwrócić uwagę także na zanieczyszczenie pyłami drobnymi (PM 2,5) i średnimi (PM 10) na interesującym nas terenie. Analiza dostępna w Raporcie o Terenie OnGeo.pl zawiera informacje o średniorocznych stężeniach pyłów PM 10 i PM 2,5, dane o obowiązujących normach oraz prezentację informacji o stanie powietrza na mapie dla obszaru w promieniu 5 km.

zanieczyszczenie
Zanieczyszczenie powietrza

Linie energetyczne

Linie energetyczne na działce lub w jej bliskim sąsiedztwie mogą być istotnym argumentem w wycenie nieruchomości gruntowej. Z Raportu o Terenie dowiesz się czy w promieniu 200 metrów od interesującego cię obszaru znajdują się słupy oraz linie energetyczne średniego, wysokiego i najwyższego napięcia.

linie
Linie energetyczne

Zaludnienie

Raport o Terenie zawiera podstawowe informacje o danych demograficznych dla analizowanego obszaru, tj. liczę osób w analizowanym obszarze oraz średnią liczbę osób na km².

gęstość
Zaludnienie

Energia słoneczna 

Dowiesz się jakie jest nasłonecznienie terenu oraz nasłonecznienie dachów budynków na wskazanym przez Ciebie terenie. Zobaczysz miejsca do których dociera mała ilość energii słonecznej - obszary zacienione.

Energia słoneczna
Energia słoneczna 

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Informacje o lokalizacji obiektów użyteczności publicznej (POI) w odległości 1 kilometra od wskazanego terenu.

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej
Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej

Jak wygenerować Raport o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl?

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmikiem, gdzie przedstawiamy krok po kroku pobieranie informacjo o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Usługa Raportów o Terenie OnGeo.pl dostępna jest dla terytorium całej Polski. Obecnie kompletne dane opublikowano dla rejonu aglomeracji krakowskiej i warszawskiej. Pozostałe rejony są w przygotowaniu. Planowane jest sukcesywne pogłębienie zakresów informacyjnych Raportu.

Raport o Terenie jest usługą płatną. Cena raportu uzależniona jest od powierzchni analizowanego obszaru. Ilości danych dostępnych dla wybranego terenu oraz liczbę elementów raportu wybranych przez Użytkownika do analizy.

Szczegółowe informacje o płatnościach dostępne na stronie CENNIK.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl, znajdziesz tam wiele informacji dotyczących źródeł informacji o terenie, porad i analiz dotyczących nieruchomości, środowiska, zagospodarowania i wiele innych.

Jeżeli napotkasz problemy podczas generowania raportu lub coś będzie wymagało szerszego wyjaśnienia, napisz do nas na kontakt@ongeo.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Pobierz
Geoportal OnGeo.pl

Raport o Terenie OnGeo – sprawdź zanim kupisz nieruchomość!

Zapraszamy do obejrzenia poniższego filmu. Dowiesz się z niego, dlaczego przed zakupem nieruchomości warto skorzystać z Raportów o Terenie OnGeo.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak