Porady OnGeo

Linia zabudowy w miejscowym planie i decyzji WZ

Szczepan Sołtysik
2020-02-10
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-08-04
Głosów: 87, średnia ocen: 5
linia-zabudowy

Pojęcie linia zabudowy pojawia się w decyzjach o warunkach zabudowy (WZ) oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Linia zabudowy wyznacza obszar dopuszczalnego lub wymaganego położenia budynku na działce.

  • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera zapisy określające zasady kształtowania zabudowy.
  • Obowiązująca linia zabudowy wyznacza linię, na której musi zostać posadowiona ściana budynku.
  • Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza obszar, w którym nie można wybudować budynku i oznaczona jest graficznie w formie prostej linii z wypełnionymi trójkątami.

Podstawy prawne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zwana dalej u.p.z.p.), zawiera zapisy określające zasady kształtowania zabudowy w tym m.in. dotyczące linii zabudowy. Obowiązek określania linii zabudowy dotyczy zarówno miejscowych planów, jak i decyzji o warunkach zabudowy (decyzja WZ wydawana jest w przypadku braku MPZP).

Aktami wykonawczymi do u.p.z.p, w których doprecyzowano wymogi dotyczące linii zabudowy są:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie miejscowych planów;
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w zakresie decyzji o warunkach zabudowy.

Obowiązująca linia zabudowy i nieprzekraczalna linia zabudowy

Pomimo obowiązku stosowania w aktach prawa miejscowego linii zabudowy, brak jest jednej ustawowej definicji tego pojęcia. Każdorazowo pojęcie linii zabudowy powinno zostać wyjaśnione w zapisach danego miejscowego planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy.

W obecnie funkcjonujących planach miejscowych oraz wydawanych decyzjach WZ występują dwa rodzaje linii zabudowy, tj.: obowiązująca linia zabudowy oraz nieprzekraczalna linia zabudowy.

Obowiązująca linia zabudowy - definicja

Obowiązująca linia zabudowy wyznacza linię, na której musi zostać posadowiona ściana budynku (lica ściany frontowej). Przebieg linii wyznaczany jest na podstawie istniejącej zabudowy w sąsiedztwie. Linie te wyznacza się w miejscach istotnych urbanistycznie. Celem wyznaczania obowiązującej linii jest uporządkowanie powstającej zabudowy i dostosowanie jej do otoczenia. Obowiązująca linia zabudowy nazywana jest również linią obligatoryjną lub nakazaną.

Obowiązująca linia zabudowy oznaczona jest graficznie w formie prostej linii z wypełnionymi trójkątami.

Nieprzekraczalna linia zabudowy - definicja

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznacza obszar, w którym nie można wybudować budynku. Budynek może być natomiast usytuowany w odległości większej od wyznaczonej linii. W odróżnieniu od obowiązującej linii zabudowy, w przypadku linii nieprzekraczalnej inwestor ma większą dowolność, co do wyboru miejsca ulokowania budynku.

Nieprzekraczalna linia zabudowy musi być wyznaczona w odpowiednich odległościach od dróg. Jest to od 6 do 50 metrów, w zależności od rodzaju drogi oraz położenia w obszarze zabudowanym lub poza obszarem zabudowanym. Dodatkowo na położenie nieprzekraczalnej linii zabudowy mogą mieć wpływ granice działki, linie wysokiego napięcie lub inne linie sieci infrastruktury technicznej. Gmina może kształtować zabudowę poprzez wyznaczanie większych odległości, przy zachowaniu minimalnych odległości. Głównym celem wyznaczania linii zabudowy jest zachowanie ładu przestrzeni oraz zgodność z innymi przepisami, określającymi minimalne odległości zabudowy.

Nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona jest graficznie w formie prostej linii z niewypełnionymi trójkątami.

Poniżej przedstawiamy graficzne oznaczenia stosowane dla linii zabudowy zgodnie z Polską Normą nr PN-B-01027

oznaczenia

Różnica pomiędzy obowiązującą linią zabudowy a nieprzekraczalną linią zabudowy

Posłużymy się tezą wyroku WSA w Krakowie, w którym określono, że w przypadku określenia obowiązującej linii zabudowy, nie może być żadnych odstępstw, co do usytuowania budynku od jej przebiegu. Natomiast w przypadku nieprzekraczalnej linii zabudowy, budynek może być położony w sposób odbiegający od jej przebiegu, byleby nie przekroczył we wskazanym kierunku tak określonej linii.

Linia zabudowy a części budynku

W przypadku, nieprzekraczalnej linii zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mogą dopuszczać wysunięcie poza wyznaczoną linię takich elementów jak: balkony, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze, pochylnie itp. Jeżeli nie ma w tych dokumentach wzmianki o takich wyjątkach, to żaden element dodatkowy budynku nie może wykraczać poza linię.

Gdzie sprawdzić przebieg linii zabudowy – Geoportal OnGeo.pl

Przebieg linii zabudowy znajdziesz w rysunku (załączniku) do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub załączniku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy. W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, czy na analizowanym przez nas obszarze obowiązuje plan miejscowy, czy też nie ma planu. W przypadku gdy jest obowiązujący plan należy pobrać uchwałę ws. MPZP.

Wszystkie te informacje znajdziesz w Geoportalu OnGeo.pl!Skorzystaj z usługi Raportów o terenie!

Instrukcja generowania Raportu o terenie:

  1. Wejdź na OnGeo.pl/raporty;
  2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
  3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują (informacje o planach miejscowych znajdują się w sekcji: “Ograniczenia formalnoprawne“, pod tematem: “Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego“;
  4. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
  5. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF.
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl