Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Głosów: 60, średnia ocen: 4.8
mock

Mieszkasz od lat w jednym miejscu lub posiadasz niezabudowaną działkę? Nagle dostajesz informację, że gmina podjęła decyzję o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zaczyna nurtować cię pytanie - jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kiedy możesz złożyć wnioski o zmianę przeznaczenia terenu oraz uwagi do zapisów projektowanej uchwały?

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera szczegółowe informacje o opracowywaniu przez gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Gmina decyduje się na przystąpienie do opracowania miejscowego planu gdy: obowiązujący plan stracił ważność, jest potrzeba budowy inwestycji ponadlokalnej, która nie została ujęta w obowiązującym planie lub wpłynęła duża ilości wniosków o ujęcie inwestycji w MPZP.
  • Sporządzanie planu zagospodarowania opiera się na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy oraz ustawowych uzgodnieniach i złożonych wnioskach oraz opiniach.

Podstawa prawna uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera szczegółowe informacje o opracowywaniu przez gminę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Każda osoba, w tym m.in.: mieszkaniec gminy, miasta, dzielnicy, dla którego ma być sporządzany MPZP, ma prawo wziąć udział w jego opracowaniu. Prace nad MPZP są jawne. Istotne jest, że plan jest aktem prawa miejscowego. Miejscowy plan nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Kiedy gmina przystępuje do opracowania MPZP? Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Najczęstsze sytuacje kiedy gmina decyduje się na przystąpienie do opracowania miejscowego planu to:

  • Obowiązujący plan stracił ważność. Nastąpiła sytuacja, w której występuje rozbieżność zapisów ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, a istniejącym miejscowym planem;
  • Nastąpiło nagromadzenie się dużej ilości wniosków o ujęcie inwestycji w MPZP;
  • Jest potrzeba budowy inwestycji ponadlokalnej, która nie została ujęta w obowiązującym planie.

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? 

Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Powstawanie miejscowego planu to skomplikowana procedura, która wymaga sporo czasu. Przed przyjęciem uchwały przez radę gminy o przystąpieniu do sporządzania planu gmina musi wykonać szereg formalności.

Przede wszystkim wójt, burmistrz czy prezydent miasta powinien wykonać analizy zasadności opracowania MPZP. Po czym należy przygotować odpowiednie materiały geodezyjne i określić zakres prac planistycznych.

Aby w sporządzanym planie miejscowym ujęto zmiany przeznaczenia gruntów konieczne jest uzyskanie zgody ministra środowiska na zmianę przeznaczenia tych terenów w MPZP. Konieczne jest w takiej sytuacji by równolegle z opracowaniem planu miejscowego wystąpiono do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Dotyczy to zmiany gruntów rolnych bądź leśnych na inne cele niż rolnicze i leśne.

Przeczytaj także:

Materiały geodezyjne na jakich sporządza się plan miejscowy to:

  • Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 – w momencie kiedy dla danego terenu nie ma mapy zasadniczej, plan sporządza się na mapie katastralnej;
  • W sytuacji sporządzania dokumentacji dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne obowiązuje skala 1:5000 (dopuszczalne są także mapy o skali 1:500 lub 1:2000).

Etapy procedury opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Sprawdź jak powstaje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada Gminy sama lub na wniosek wójta, prezydenta lub burmistrza podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu. Uchwała powinna zawierać załącznik graficzny zawierający granice obszaru objętego projektem planu.

2. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbieranie wniosków

Wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta ogłasza o przyjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu poprzez obwieszczenie w urzędzie i Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowo ogłasza co następuje w prasie lokalnej oraz inny zwyczajowo przyjęty w gminie sposób. Konieczne jest przy tym określenie formy, miejsca oraz terminu składania wniosków do planu. Termin składania wniosków nie może być krótszy niż 21 dni od ogłoszenia. Wszyscy mogą składać wnioski do planu, który ma być opracowywany.

Dodatkowo wójt, burmistrz czy prezydent zawiadamia odpowiednie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu o przyjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania MPZP.

3. Sporządzanie projektu planu (części tekstowej oraz graficznej)

Projekt planu sporządzany jest w oparciu o:

Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wójt, burmistrz lub prezydent występuje o opinie o projekcie lub o uzgodnienie projektu do organów i instytucji, które zostały określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt opiniują np. wójtowie i burmistrzowie gmin oraz prezydenci miast graniczących z obszarem objętym planem, regionalny dyrektor ochrony środowiska, zaś uzgadniają go np. wojewoda i zarząd województwa, zarządcy dróg, organy wojskowe).

Wraz z projektem planu sporządzane są: prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych.

Rząd planuje reformę planistyczną w Polsce

Do planu prac legislacyjnych rządu dopisano zapowiadaną w 2021 r. nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rządowa reforma planowania przestrzennego ma przede wszystkim wprowadzić zmiany m.in. w zakresie dokumentacji planistycznych. Z planów wynika, że prace nad nowelą rozpoczną się już w II kwartale 2022 r. 

W planach rządu jest wprowadzenie planu ogólnego, uchylenie przepisów upoważniających do wydania suikzp oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, zbieranie uwag

Na 7 dni przed planowanym wyłożeniem projektu MPZP włodarz ogłasza zamiar wyłożenia projektu do wglądu publicznego. Projekt MPZP oraz prognoza oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego zostają wyłożone na co najmniej 21 dni. Uwagi do projektu planu można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia terminu wyłożenia projektu planu. Uwagi do projektu może wnieść każdy, musi to jednak zrobić na piśmie w wyznaczonym terminie.

5. Dyskusja publiczna

W czasie trwania wyłożenia projektu do publicznego wglądu wójt, burmistrz lub prezydent miasta organizuje publiczną dyskusję nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie miejscowego planu.

6. Rozpatrywanie zgłoszonych uwag

Wniesione do projektu uwagi muszą zostać rozpatrzone i wniesione do projektu planu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Jeśli wprowadzone zmiany wymagają ponownego uzgodnienia włodarz występuje ponownie do odpowiednich organów.

7. Uchwalenie planu

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia radzie gminy projekt MPZP oraz listę uwag nieuwzględnionych w projekcie. Jeśli rada gminy uzna, że konieczne jest dokonanie zmian w projekcie, czynności których dotyczą zmiany są powtarzane.

Po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu nie narusza ustaleń studium rada gminy uchwala plan.

8. Weryfikacja zgodności uchwały przez wojewodę i publikacja w Dzienniku Urzędowym

Uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych przedstawiana jest wojewodzie w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa. Po weryfikacji uchwała publikowana jest w Dzienniku Urzędowym.

9. Wejście planu miejscowego w życie

Plan wchodzi w życie zgodnie z terminem określonym w uchwale licząc od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym. Wtedy to plan staje się prawem miejscowym i obowiązuje wszystkich na terenie nim objętym.

Jak sprawdzić czy dla twojej miejscowości opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Dzięki Raportom o Terenie w OnGeo.pl dowiesz się, czy wskazany teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Dla obszarów z dostępnymi danymi MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer uchwały planu miejscowego. Natomiast na mapie dostaniesz zaznaczone granice obowiązujących dokumentacji planistycznych.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów.

Poniżej fragment Raportu o Terenie z mpzp.

Miejscowy plan zagospodarowania
Miejscowy plan zagospodarowania 

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak