Porady OnGeo

Opłata planistyczna (renta planistyczna) kiedy zostanie naliczona?

Szczepan Sołtysik
2019-05-06
~4 min
Post zaktualizowany: 2021-04-23
Głosów: 85, średnia ocen: 5
jak-nie-dac-sie-oszukac-przy-zakupie-nieruchomosciongeo-pl

Na obszarze, który obejmuje Twoją działkę uchwalono nowy lub zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Może się to wiązać z pewnymi opłatami. Po uchwaleniu MPZP zarówno na gminie jak i samych właścicielach nieruchomości ciążą dodatkowe obowiązki – wśród nich jest m.in. opłata planistyczna, czyli tzw. renta planistyczna.

  • Kiedy sprzedajesz działkę, która jest objęta MPZP, dowiedz się czy gmina może naliczyć Tobie opłatę, tzw. rentę planistyczną.
  • Renta planistyczna jest naliczana, jeżeli w okresie do 5 lat od uchwalenia lub zmiany MPZP sprzedajemy nieruchomość, a na skutek zmiany planu jej wartość wzrosła. 
  • W niektórych przypadkach gmina może odstąpić od żądania zapłaty renty planistycznej. 

 

 

Opłata planistyczna (renta planistyczna) – kiedy Gmina może żądać od Ciebie opłaty za zmianę miejscowego planu zagospodarowania?

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Art. 36, ust. 4) Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty sprzedaje tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta nazywana jest opłatą planistyczną lub rentą planistyczną.

Obowiązek wniesienia opłaty planistycznej powstaje więc w momencie kiedy wskutek uchwalenia lub zmiany MPZP wzrasta wartość nieruchomości, a jej dotychczasowy właściciel zbywa ją lub jej część (sprzedaje, daruje lub wnosi aportem do spółki).

Wysokość i sposób naliczania opłaty planistycznej

Ustawodawca określił, iż opłata planistyczna nazywana też rentą jest dochodem własnym gminy. Wysokość renty planistycznej nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Istotnym faktem jest, iż stawka procentowa opłaty planistycznej (rozumiana jako różnica pomiędzy wartością nieruchomości przed wejściem w życie planu, a wartością na dzień zbycia) jest częścią MPZP. Jeśli w uchwale dotyczącej miejscowego planu nie ma podanej stawki procentowej renty planistycznej, gmina nie może żądać od właścicieli wniesienia opłaty. Jeśli natomiast stawkę podano gmina przeprowadza procedurę naliczenia renty planistycznej w terminie 5 lat od dnia kiedy miejscowy plan stał się obowiązującym. Tak więc informacji o rencie planistycznej należy szukać w treści uchwały miejscowego planu lub zmiany miejscowego planu. Jeżeli nie wiesz jak sprawdzić miejscowy plan, to wejdź na OnGeo.pl i wygeneruj Raport o terenie, który zawiera m.in. informacje o obowiązującym planie miejscowym dla wskazanej działki czy adresu.

Przejdź do Geoportalu OnGeo.pl i pobierz Raport o terenie - sprawdź MPZP
Przejdź do Geoportalu OnGeo.pl i pobierz Raport o terenie - sprawdź MPZP

Wysokość opłaty planistycznej, którą właściciel będzie musiał zapłacić przy zbywaniu nieruchomości ustalana jest na dzień sprzedaży. Podstawą naliczenia należności jest wycena nieruchomości, którą gmina winna zlecić uprawnionemu rzeczoznawcy majątkowemu.

Czy możesz być zwolniony z opłaty?

Z wniesienia opłaty planistycznej zwalniani są rolnicy, którzy nieodpłatnie przeniosą własność nieruchomości na następcę – zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jednak w przypadku gdy obdarowany będzie chciał sprzedać otrzymane nieruchomości rolne będzie zobowiązany wnieść rentę planistyczną do budżetu gminy.

Czy opłata planistyczna może zostać naliczona niesłusznie?

Istnieją dwie sytuacje, kiedy właścicielowi nie może zostać naliczona opłata planistyczna:

  1. W uchwale Rady Gminy o MPZP nie określono stawki procentowej naliczania opłaty. Nawet gdy gmina wyda decyzję o konieczności wniesienia opłaty, właściciel nieruchomości nie ma obowiązku jej spełnienia, gdyż decyzja ta w świetle prawa jest nieważna.
  2. Inną sytuacją kiedy nie pobiera się renty planistycznej jest zmiana istniejącego planu miejscowego na nowy, w którym przeznaczenie terenu nie zmieniło się – jest takie same jak już w nieobowiązującym planie miejscowym.

Skąd Gmina wie, że nieruchomość została sprzedana?

Każda transakcja związana ze sprzedażą nieruchomości spisana jest w formie aktu notarialnego sporządzanego przez uprawnionego notariusza.

Notariusz został zobowiązany przez ustawodawcę do poinformowania wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o zaistniałej transakcji w ciągu 7 dni od sporządzenia aktu notarialnego poprzez dostarczenie wypisu z aktu notarialnego. Włodarze jednostek samorządów terytorialnych zaraz po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego powinni wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty planistycznej. Wydana przez nich decyzja musi zawierać informację o wysokości opłaty oraz terminie, w którym ma być wniesiona.

Co w momencie gdy opłata planistyczna nie zostanie uiszczona w terminie?

W momencie braku wpłaty na rzecz gminy z tytułu renty planistycznej w wyznaczonym terminie wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien działać na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym.

Inne prawa właściciela bądź użytkownika wieczystego

Właściciel nieruchomości może ubiegać się od gminy decyzji w sprawie naliczenia opłaty planistycznej już przez zbyciem nieruchomości. Wystarczy złożyć stosowny wniosek wraz z odpisem księgi wieczystej dotyczącym własności zbywanej nieruchomości. Za decyzję administracyjną wydaną na wniosek właściciela pobrana zostanie odpowiednia opłata.

MPZP gdzie sprawdzić czy gmina uchwaliła plan lub który z nich jest obowiązujący?

Aby zdobyć informację o obowiązującym na terenie Twojej działki miejscowym planie zagospodarowania lub też informację czy w ogóle MPZP dla tego terenu został uchwalony, możesz udać się do urzędu gminy/miasta lub pobrać Raport o terenie OnGeo, w którym zawarte są wszystkie niezbędne informacje o Twojej nieruchomości. Informację jak pobrać Raport o terenie znajdziesz tutaj, lub w poniższym filmiku:

WAŻNE! Opłata planistyczna to nie to samo co opłata adiacencka. Wkrótce przybliżymy czym jest opłata adiacencka – śledź nasz blog!

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl