Porady OnGeo

Podział nieruchomości objętej MPZP

Szczepan Sołtysik
2020-07-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-06-28
Głosów: 70, średnia ocen: 5
podzial-nieruchomosci-1

Podział nieruchomości objętej MPZP, zwany jest także podziałem ewidencyjnym lub geodezyjnym. W przypadku podziału stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, lub ustalenia w MPZP. Podział nieruchomości nie jest możliwy, w przypadku gdy wydzielane działki nie mają dostępu do drogi publicznej.

  • Podziału nieruchomości może dokonać jej właściciel, sąd w drodze orzeczenia, oraz z urzędu w przypadku gdy podział jest niezbędny do zrealizowania celów publicznych lub nieruchomość stanowi własność gminy.
  • Organ właściwy ocenia zgodność założeń podziału z zapisami obowiązującego na danym obszarze MPZP oraz innymi przepisami prawa.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument sporządzany przez samorząd lokalny (urząd miasta lub gminy). W MPZP znaleźć można informacje o przeznaczeniu danego obszaru między innymi na: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, tereny rolnicze lub tereny techniczno-produkcyjne. Więcej o miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni na blogu.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE NA CELE ROLNE I LEŚNE

Nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne to obszary, które zostały wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne lub zadrzewione i zakrzewione. Są to także użytki kopalne, nieużytki i drogi dla których nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Do podziału działki dla tego typu stosuje się odmienne przepisy prawa.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ OBOWIĄZUJE MPZP PROCEDURA

Procedura podziału nieruchomości nie dotyczy podziału określonego w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podział działki odbywa się w dwóch etapach. Podziału nieruchomości może dokonać jej właściciel, sąd w drodze orzeczenia, oraz z urzędu w przypadku gdy podział jest niezbędny do zrealizowania celów publicznych lub nieruchomość stanowi własność gminy.

W przypadku podziału nieruchomości przez właściciela nieruchomości (użytkownika wieczystego), zobowiązany jest on do złożenia wniosku o podział nieruchomości do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Złożenie tego wniosku to pierwszy etap postępowania, który ma na celu zaopiniowanie wstępnego projektu podziału. Do wniosku należy załączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • oświadczenie o wpisie do księgi wieczystej
  • wypis z katastru nieruchomości
  • mapę katastralną
  • przygotowany wstępny projekt podziału nieruchomości sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub katastralnej
  • rzuty kondygnacji budynku znajdującego się na nieruchomości

Organ właściwy ocenia merytoryczną stronę wniosku, a w przypadku jakichkolwiek braków wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie co najmniej 7 dni. Wstępny projekt podziału nieruchomości opiniuje w drodze postanowienia wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wniosek na zaopiniowanie projektu powinien być rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia. W Szczególnych przypadkach zastrzega się jednak możliwość przedłużenia tego terminu do okresu dwóch miesięcy.

Po otrzymaniu pozytywnego postanowienia, następuje drugi etap postępowania. Geodeta sporządza operat podziału nieruchomości wraz z mapą projektu podziału, protokołem przyjęcia granic nieruchomości, wykazem zmian gruntowych oraz w przypadku gdy oznaczenie działek gruntu w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej dołącza się wykaz synchronizacyjny.

Wnioskodawca składa sporządzony operat do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wraz z wnioskiem o podział nieruchomości (zatwierdzenie podziału). Organ właściwy ocenia zgodność z obowiązującym MPZP oraz innymi przepisami prawa. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, dzięki której można dokonać wpisów w księdze wieczystej.

W przypadku gdy organ wyda decyzję negatywną, wnioskodawca może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

INFORMACJE O MPZP

Informacje o tym czy na danym obszarze obowiązuje MPZP znajdziesz w serwisie Geoportal OnGeo.pl. W wygenerowanym raporcie znajdziesz informacje także o potencjalnych zagrożeniach i uciążliwościach, fizjografii terenu czy pozwoleń na budowę.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl