Porady OnGeo

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Szczepan Sołtysik
2018-12-07
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-04-30
Głosów: 185, średnia ocen: 4.9
oznaczenia-mpzp

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jakie są oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego? Jakie znajdziemy w mpzp oznaczenia literowe? Na te pytania i wiele innych postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

 • Informacje o przeznaczeniu terenu znajdują się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
 • Miejscowy plan zagospodarowania (MPZP) składa się z treści uchwały oraz z rysunku planu, z którego to możemy odczytać jakie przeznaczenia ma działka. 

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Plan miejscowy zawsze ma formę aktu prawnego (uchwały rady gminy) i w związku z tym jest podzielony na odpowiednie jednostki redakcyjne:

 • paragraf: §1, §2, §3…,
 • ustęp: 1., 2., 3…,
 • litera: a), b), c)…,
 • tiret: (myślnik).

Tekst uchwały miejscowego planu złożony jest z dwóch części:

 • ustaleń ogólnych, odnoszących się do całego obszaru, który obejmuje plan,
 • ustaleń szczegółowych, w których znajdziemy informacje jakie jest przeznaczenie terenu określonego na rysunku planu oraz w jaki sposób można go zagospodarować.

Do uchwały w sprawie planu miejscowego zawsze jest dołączony załącznik graficzny: Rysunek planu. Jest to mapa, która umożliwia przypisanie poszczególnych zawartych w uchwale przepisów do konkretnych miejsc w przestrzeni.

Rysunek planu jest obecnie opracowany na bazie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, najczęściej w skali 1:1 000 lub 1:2 000, dla terenów rolnych i leśnych jest to najczęściej mapa w skali 1: 5 000. Taka skala mapy powinna umożliwić precyzyjne odczytanie jego ustaleń dla konkretnej nieruchomości. Wciąż jednak można spotkać plany miejscowe uchwalane w latach 1995-2003, kiedy dopuszczalne było stosowanie skal map bardziej ogólnych i map topograficznych. Częścią składową rysunku planu legenda mpzp.

Symbolika i oznaczenia graficzne na rysunku planu

Wśród najistotniejszych oznaczeń graficznych, które występują na rysunku planu należy wymienić:

 • granicę planu,
 • tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych sposobach zagospodarowania,
 • linie zabudowy.

Tereny oddzielane są na rysunku ciągłą linią i każdy z nich powinien posiadać symbol cyfrowo-literowy. Przeważnie, choć nie zawsze, dla uczytelnienia rysunku stosowane są kolorowe wypełnienia terenów.

Symbole terenów służą powiązaniu rysunku z tekstem uchwały. Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – na przykładzie: według rysunku planu, działka znajduje się w terenie „MN1”. Uchwała w odpowiednim paragrafie określa dla terenu MN1 przeznaczenie „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Ważne jest jednak, aby przeczytać wszystkie pozostałe przepisy uchwały dotyczące tego terenu, a także przepisy ogólne, które obowiązują w obszarze całego planu, ponieważ mogą one zawierać istotne ograniczenia, na przykład maksymalną wysokość zabudowy, kształt dachu itd.

Każdy teren posiada swój unikalny numer, dzięki czemu możemy go odnaleźć w treści uchwały mpzp. Dodatkowo w miejscowych planach, możemy spotkać sytuacje, gdzie występuje funkcja główna oraz dopuszczenie zabudowy innej funkcji terenu, np.: MN/U – przeznaczenie pod tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Należy mieć na uwadze, iż szczegółów dotyczących danego symbolu na rysunku zawsze doszukiwać się w legendzie mpzp oraz w treści uchwały.

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Poniżej przedstawiamy tabele, opracowaną na podstawie rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W zestawieniu Przedstawione zostały stosowane na rysunkach mpzp oznaczenia dotyczące przeznaczenia terenów. Miejscowy plan zawiera oprócz mapy również nieodłączny element, tj. legenda mpzp, gdzie znajdziemy m.in. informacje jakie jest przeznaczenie działki. Tabela ma charakter orientacyjny ponieważ urbanista może w dowolny sposób nazwać oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Oznaczenia graficzne stosowane na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przeznaczenie terenuoznaczenie literowekolor oznaczeniasymbol

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnaMNjasnobrązowy
MN
MN
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinnaMWciemnobrązowy
MW
MW

Tereny zabudowy usługowej

Zabudowa usługowaUczerwony
U
U
Tereny sportu i rekreacjiUSkreskowanie zielono – czerwone
US
US
Obiekty handlowe o pow. ponad 2000 m2UC

kreskowanie

czerwono-

ciemnoszare

UC
UC

Tereny rolnicze

Tereny rolniczeRżółty
R
R
Tereny obsługi produkcji rolnejRU

kreskowanie

żółto-czerwone

RU
RU
Tereny zabudowy zagrodowejRM

kreskowanie

żółto-jasnobrązowe

RM
RM

Tereny techniczno-produkcyjne

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynówPfioletowy
P
P
Obszary i tereny górniczePG

Tereny zielone i wodne

Tereny zielone objęte ochroną przyrodyZNciemnozielony
ZN
ZN
LasyZL
Tereny zieleni urządzonej: parki, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym i zabytkomZPzielony
Z
Z
Tereny ogrodów działkowychZD
CmentarzeZC
Obszary zagrożone powodziąZZ

pasy jasnozielone

na tle odpowiednim

do przeznaczenia

ZZ
ZZ
Tereny wód powierzchniowych morskichWMjasnoniebieski
WS
WS
Tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeki, jeziora, stawy, kanały)WS

Tereny komunikacji

Tereny dróg publicznychKDbiały
KD
KD
Tereny dróg wewnętrznychKDWjasnoszary
KDW
KDW
Tereny komunikacji wodnej (szlaki wodne)KWciemnoniebieski
KW
KW

Tereny infrastruktury technicznej

ElektroenergetykaEciemnoszary
GazownictwoG
WodociągiW
KanalizacjaK
TelekomunikacjaT
Gospodarowanie odpadamiO
CiepłownictwoC

tab. oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Portal z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

Jeżeli zastanawiasz się jak znaleźć informacje o obowiązującym planie, to zapraszamy do skorzystania z serwisu OnGeo.pl. Jak i gdzie możesz znaleźć miejscowe plany zagospodarowania – opisaliśmy dokładnie w artykule JAK SPRAWDZIĆ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI.

W OnGeo.pl możesz bardzo szybo pobrać zestaw informacji o dowolnym terenie, w tym m.in. o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wybranej działce lub większym obszarze. Skorzystaj z wyszukiwarki działek i adresów, w celu odnalezienia interesującego Cię obszaru.

Poniżej prezentujemy filmik instruktażowy, jak skorzystać z OnGeo.pl. Wynikiem jaki otrzymasz jest tzw. Raport o terenie, przykładowy raport zawierający komplet możliwych do uzyskania informacji możesz pobrać klikając -> w link.

Przeczytaj inne wpisy, w których poruszyliśmy tematykę związaną z miejscowymi planami oraz pozwoleniami na budowę, wejdź na Blog OnGeo.pl. Następnie skorzystaj z dostępnych narzędzi OnGeo.pl i zdobądź bardzo ważne informacje o wybranym obszarze.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl