Analiza inwestycji

Koszty odrolnienia działki przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Klaudia Wąchała
2019-05-13
~7 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 289, średnia ocen: 4.9
2019-05-13-wpis

Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany wraz z wyłączeniem go z produkcji rolnej związane jest z uiszczeniem należności i opłat rocznych. To jednak nie jedyne koszty odrolnienia działki ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną? Samo złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu, jak i wyłączenie go z produkcji rolnej, jest bezpłatne. Dodatkowych kosztów może wymagać jednak uzyskanie niektórych załączników. Przeczytaj niniejszy wpis i dowiedz się ile kosztuje odrolnienie działki.

 • Obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gleb klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego, a także gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego.
 • Koszt odrolnienia działki 0,5 ha działki może wynieść ponad 80 tys. zł. 
 • Koszt odrolnienia jest w dużej mierze zależny od klasy bonitacyjnej gruntu. 

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTU

Wniosek ten składa się w sytuacji, gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jednym z dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o odrolnienie terenu jest przedstawienie lokalizacji działki. Może to być kopia mapy ewidencyjnej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Co jeszcze powinien zawierać wniosek? Sprawdź w pierwszej części artykułu: Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Mapa ewidencyjna – koszt mapy ewidencyjnej

Kopię fragmentu mapy ewidencyjnej, na którym znajduje się działka, można pozyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Starostwo Powiatowe) lub urzędzie miasta.

cena za złożenie wniosku – opłata skarbowa 5 zł

cena kopii mapy ewidencyjnej z wypisem (jedna działka) – 120 zł

cena następnej działki z tego samego obrębu – 12 zł

Czas realizacji takiego wniosku to maksymalnie 10 dni.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków – koszt wypisu z EGiB

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta lub starostwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość. Istnieje również możliwość złożenia wniosku internetowo za pomocą profilu zaufanego.

cena za złożenie wniosku o wypis i wyrys z EGiB – bezpłatnie

cena wersji elektronicznej wypisu i wyrysu z EGiB – 140 zł

cena za wydruk wypisu i wyrysu z EGiB – 150 zł

cena następnej działki z tego samego obrębu – bezpłatnie

Informacje o działce o podobnym charakterze jak w wyżej opisanym urzędowym dokumencie, możesz uzyskać w zaledwie parę minut generując Raport o terenie w portalu OnGeo.pl. Poniżej przykładowa strona przedstawiająca wypis i wyrys z Raportu o terenie.

Wypis
Wypis i wyrys dla działki w Raporcie o terenie

KOSZTY ODROLNIENIA DZIAŁKI – DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta właściwego dla lokalizacji działki. Wniosek powinien zawierać między innymi określenie granic terenu objętego wnioskiem wraz z charakterystyką planowanej inwestycji. Dodatkowo załącza się do takiego wniosku kopię mapy zasadniczej oraz plan zagospodarowania działki. Plan musi być przygotowany przez osobę do tego uprawnioną. W związku z tym, że cena takiego projektu jest zależna od wielkości działki i wielu innych czynników, ciężko oszacować jej wysokość.

Więcej o procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy znajdziesz w artykule na Blog OnGeo.pl.

Cena kopii mapy zasadniczej

cena mapy zasadniczej w postaci rastrowej – 7,24 zł/ha

cena mapy zasadniczej w postaci wektorowej – 10,35 zł/ha

cena arkusza mapy zasadniczej format A0 – 155,30 zł

cena kolejnej strony arkusza – 82,82 zł

Jeśli planowana inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć dokument potwierdzający taką możliwość (np. umowa z dostawcą usług).

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Płatne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej to między innymi wypis z MPZP (jeśli istnieje – w innym przypadku ostateczną decyzję o warunkach zabudowy), wypis z księgi wieczystej oraz wspomniany wcześniej plan zagospodarowania działki. Informacje czy na działce jest obowiązujący plan zagospodarowania sprawdzisz w parę minut generując Raport o terenie w portalu OnGeo.pl.

Cena wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek można składać w urzędzie gminy/miasta lub w przypadku niektórych urzędów – internetowo.

cena za złożenie złożenie wniosku o wypis z mpzp – opłata skarbowa zależna od rodzaju dokumentu

cena za wypis do 5 stron – opłata skarbowa 30 zł

cena za wypis powyżej 5 stron – opłata skarbowa 50 zł

cena za każdą pełna lub rozpoczętą stronę A4 wyrysu – opłata skarbowa 20 zł (nie więcej niż 200zł)

sumarycznie opłata za wyrys i wypis nie może przekroczyć 250 zł.

Koszt wypisu z księgi wieczystej:

Wniosek o odpis księgi wieczystej składa się osobiście lub listownie w oddziale Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) przy Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Istnieje również możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wypis z księgi wieczystej.

Wniosek złożony w oddziale CIKW, listownie albo przez internet z opcją przesłania dokumentu pocztą:

 1. Cena za odpis zwykły z księgi wieczystej — 30 zł
 2. Cena za odpis zupełny z księgi wieczystej — 60 zł
 3. Cena za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej — 15 zł
 • z dwóch działów księgi wieczystej — 20 zł
 • z trzech działów księgi wieczystej — 25 zł
 • z czterech działów księgi wieczystej — 30 zł

Wniosek złożony przez internet z opcją do samodzielnego wydrukowania:

 1. Cena za odpis zwykły z księgi wieczystej — 20 zł
 2. Cena za odpis zupełny z księgi wieczystej — 50 zł
 3. Cena za wyciąg z księgi wieczystej:
  • z jednego działu księgi wieczystej — 5 zł
  • z dwóch działów księgi wieczystej — 10 zł
  • z trzech działów księgi wieczystej — 15 zł
  • z czterech działów księgi wieczystej — 20 zł
koszty
Działki rolne - zdjęcie satelitarne

KOSZTY ODROLNIENIA DZIAŁKI – DECYZJA O WYŁĄCZENIU

Użytkownik, który otrzymał decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej ma obowiązek uiścić jednorazową należność oraz opłaty roczne.

złożenie wniosku – bezpłatnie

należność – zależna od klasy bonitacyjnej gruntu

opłata roczna – 10% należności

Koszty odrolnienia działki, jakie należałoby uiścić w przypadku otrzymania decyzji o wyłączeniu znajdziesz w drugiej części artykułu Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w mieście – przekształcenie działki rolnej na budowlaną – sekcja KWOTA NALEŻNOŚCI.

Przykład obliczenia kosztów za odrolnienie działki:

Właściciel posiada działkę orną o powierzchni 0,5 ha i klasie bonitacyjnej IIIa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U.2017.1161) koszt odrolnienia 1ha terenu o takiej klasie wynosi 320 595 zł – kwotę tą pomniejsza się o wartość rynkową gruntu. Załóżmy, że wartość takiej działki to 120 tys. zł.

Powierzchnia działki0,5 ha
Wartość rynkowa działki120 000 zł
Koszt odrolnienia 1 ha320 595 zł
Kwota należności

40 298 zł

[(320 595 zł/ha × 0,5 ha) – 120 000 zł]

Opłata roczna4 030 zł

W przypadku trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej opłatę roczną należy uiszczać przez okres 10 lat. Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od momentu, w którym decyzja o wyłączeniu stała się ostateczna. Opłatę roczną wnosi się natomiast w terminie do 30 czerwca danego roku.

Zatem łączne koszty odrolnienia działki będą w tym przypadku wynosiły 80 596 zł. Warto jednak dodać, że kwota ta nie uwzględnia kosztów związanych z postępowaniem administracyjnym i potencjalną pomocą prawnika.

PEŁNOMOCNICTWO

Każde złożone pełnomocnictwo związane jest z uiszczeniem jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może zostać złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach. W przypadku konieczności upoważnienia osoby w sprawach z różnymi organami, opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie.

Przykład:

Jeśli właściciel ustanowi trzech pełnomocników do jednej sprawy, to musi zapłacić 17 zł za każdego pełnomocnika, czyli w sumie będzie to 51 zł. Taką samą kwotę trzeba będzie zapłacić w przypadku ustanowienia jednego pełnomocnika w postępowaniu z trzema różnymi organami administracji publicznej.

KOSZTY ODROLNIENIA DZIAŁKI – WYJĄTKI

Obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gleb klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego, a także gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego:

 • do 0,05 ha – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • do 0,02 ha – przypadające na lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.

ZANIM ZACZNIESZ PROCEDURĘ ODROLNIENIA DZIAŁKI – WYGENERUJ RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie to dokument generowany automatycznie z bazy danych OnGeo.pl, zawierający ilustrowaną informację o położeniu i uwarunkowaniach każdej nieruchomości w kraju. Dzięki niemu można sprawdzić czy działka ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu, cechy gruntu, na którym leży działka, informacje o uciążliwościach, planowanych w pobliżu inwestycjach, a także o demografii danego terenu.

Sprawdź co jeszcze zawiera raport o terenie: Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

https://ongeo.pl/raporty

Zachęcamy do obejrzenia odcinka naszego podcastu, poświęcony tematowi inwestycji z działki rolne

Avatar: Klaudia Wąchała
Klaudia Wąchała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl