Koszty odrolnienia działki przekształcenie działki rolnej na budowlaną

2019-05-13 Czas czytania: ~7 min
Głosów: 50, średnia ocen: 4
mock

Uzyskanie decyzji o zmianie przeznaczenia gruntu rolnego na budowlany wraz z wyłączeniem go z produkcji rolnej związane jest z uiszczeniem należności i opłat rocznych. To jednak nie jedyne koszty odrolnienia działki ile kosztuje przekształcenie działki rolnej na budowlaną? Samo złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu, jak i wyłączenie go z produkcji rolnej, jest bezpłatne. Dodatkowych kosztów za przekształcenia działki rolnej na budowlaną może wymagać jednak uzyskanie niektórych załączników. Przeczytaj niniejszy wpis i dowiedz się ile kosztuje odrolnienie działki.

Obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gleb klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego, a także gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego.

 • Koszt odrolnienia działki 0,5 ha działki może wynieść ponad 80 tys. zł.
 • Koszt odrolnienia jest w dużej mierze zależny od klasy bonitacyjnej gruntu.
 • Od 2022 r. z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej będą zwolnieni rolnicy i ich domownicy, którzy chcą prowadzić działalność nierolniczą na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I -III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego.

WNIOSEK O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTU

Wniosek ten składa się w sytuacji, gdy działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Jednym z dokumentów jakie należy załączyć do wniosku o odrolnienie terenu jest przedstawienie lokalizacji działki. Może to być kopia mapy ewidencyjnej lub wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Co jeszcze powinien zawierać wniosek? Sprawdź w pierwszej części artykułu: Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Ile kosztuje odrolnienie działki

Poniżej znajdziesz poszczególne koszty, które możesz ponieść w procedurze odrolnienia i przekształcenia działki rolnej na budowlaną. 

Mapa ewidencyjna – koszt mapy ewidencyjnej

Kopię fragmentu mapy ewidencyjnej, na którym znajduje się działka, można pozyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Starostwo Powiatowe) lub urzędzie miasta.

cena za złożenie wniosku – opłata skarbowa 5 zł

cena kopii mapy ewidencyjnej z wypisem (jedna działka) – 120 zł

cena następnej działki z tego samego obrębu – 12 zł

Czas realizacji takiego wniosku to maksymalnie 10 dni.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków – koszt wypisu z EGiB

Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie miasta lub starostwie, na terenie którego znajduje się nieruchomość. Istnieje również możliwość złożenia wniosku internetowo za pomocą profilu zaufanego.

cena za złożenie wniosku o wypis i wyrys z EGiB – bezpłatnie

cena wersji elektronicznej wypisu i wyrysu z EGiB – 140 zł

cena za wydruk wypisu i wyrysu z EGiB – 150 zł

cena następnej działki z tego samego obrębu – bezpłatnie

Informacje o działce o podobnym charakterze jak w wyżej opisanym urzędowym dokumencie, możesz uzyskać w zaledwie parę minut generując Raport o terenie w portalu OnGeo.pl. Poniżej przykładowa strona przedstawiająca wypis i wyrys z Raportu o terenie.

Wypis i wyrys dla działki w Raporcie o terenie

KOSZTY ODROLNIENIA DZIAŁKI – DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W tym celu należy złożyć wniosek do urzędu gminy/miasta właściwego dla lokalizacji działki. Wniosek powinien zawierać między innymi określenie granic terenu objętego wnioskiem wraz z charakterystyką planowanej inwestycji. Dodatkowo załącza się do takiego wniosku kopię mapy zasadniczej oraz plan zagospodarowania działki. Plan musi być przygotowany przez osobę do tego uprawnioną. W związku z tym, że cena takiego projektu jest zależna od wielkości działki i wielu innych czynników, ciężko oszacować jej wysokość.

Więcej o procedurze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy znajdziesz w artykule na Blog OnGeo.pl.

Cena kopii mapy zasadniczej

cena mapy zasadniczej w postaci rastrowej – 7,24 zł/ha

cena mapy zasadniczej w postaci wektorowej – 10,35 zł/ha

cena arkusza mapy zasadniczej format A0 – 155,30 zł

cena kolejnej strony arkusza – 82,82 zł

Jeśli planowana inwestycja wymaga podłączenia do sieci uzbrojenia terenu należy dołączyć dokument potwierdzający taką możliwość (np. umowa z dostawcą usług).

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Płatne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej to między innymi wypis z MPZP (jeśli istnieje – w innym przypadku ostateczną decyzję o warunkach zabudowy), wypis z księgi wieczystej oraz wspomniany wcześniej plan zagospodarowania działki. Informacje czy na działce jest obowiązujący plan zagospodarowania sprawdzisz w parę minut generując Raport o terenie w portalu OnGeo.pl.

Cena wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek można składać w urzędzie gminy/miasta lub w przypadku niektórych urzędów – internetowo.

cena za złożenie złożenie wniosku o wypis z mpzp – opłata skarbowa zależna od rodzaju dokumentu

cena za wypis do 5 stron – opłata skarbowa 30 zł

cena za wypis powyżej 5 stron – opłata skarbowa 50 zł

cena za każdą pełna lub rozpoczętą stronę A4 wyrysu – opłata skarbowa 20 zł (nie więcej niż 200zł)

sumarycznie opłata za wyrys i wypis nie może przekroczyć 250 zł.

Koszt wypisu z księgi wieczystej:

Kolejny koszt odrolnienia działki to wniosek o odpis księgi wieczystej składa się osobiście lub listownie w oddziale Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CIKW) przy Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego. Istnieje również możliwość elektronicznego przesłania wniosku o wypis z księgi wieczystej.

Wniosek złożony w oddziale CIKW, listownie albo przez internet z opcją przesłania dokumentu pocztą:

 1. Cena za odpis zwykły z księgi wieczystej — 30 zł
 2. Cena za odpis zupełny z księgi wieczystej — 60 zł
 3. Cena za wyciąg z księgi wieczystej:
 • z jednego działu księgi wieczystej — 15 zł
 • z dwóch działów księgi wieczystej — 20 zł
 • z trzech działów księgi wieczystej — 25 zł
 • z czterech działów księgi wieczystej — 30 zł

Wniosek złożony przez internet z opcją do samodzielnego wydrukowania:

 1. Cena za odpis zwykły z księgi wieczystej — 20 zł
 2. Cena za odpis zupełny z księgi wieczystej — 50 zł
 3. Cena za wyciąg z księgi wieczystej:
  • z jednego działu księgi wieczystej — 5 zł
  • z dwóch działów księgi wieczystej — 10 zł
  • z trzech działów księgi wieczystej — 15 zł
  • z czterech działów księgi wieczystej — 20 zł
Działki rolne - zdjęcie satelitarne

KOSZT ODROLNIENIA DZIAŁKI – DECYZJA O WYŁĄCZENIU

Użytkownik, który otrzymał decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej ma obowiązek uiścić jednorazową należność oraz opłaty roczne.

złożenie wniosku – bezpłatnie

należność – zależna od klasy bonitacyjnej gruntu

opłata roczna – 10% należności

Koszty odrolnienia działki, jakie należałoby uiścić w przypadku otrzymania decyzji o wyłączeniu znajdziesz w drugiej części artykułu Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w mieście – przekształcenie działki rolnej na budowlaną – sekcja KWOTA NALEŻNOŚCI.

Przykład obliczenia kosztów za odrolnienie działki:

Właściciel posiada działkę orną o powierzchni 0,5 ha i klasie bonitacyjnej IIIa. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U.2017.1161) koszt odrolnienia 1ha terenu o takiej klasie wynosi 320 595 zł – kwotę tą pomniejsza się o wartość rynkową gruntu. Załóżmy, że wartość takiej działki to 120 tys. zł.

Powierzchnia działki0,5 ha
Wartość rynkowa działki120 000 zł
Koszt odrolnienia 1 ha320 595 zł
Kwota należności

40 298 zł

[(320 595 zł/ha × 0,5 ha) – 120 000 zł]

Opłata roczna4 030 zł

W przypadku trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej opłatę roczną należy uiszczać przez okres 10 lat. Należność uiszcza się w terminie do 60 dni od momentu, w którym decyzja o wyłączeniu stała się ostateczna. Opłatę roczną wnosi się natomiast w terminie do 30 czerwca danego roku.

Zatem łączne koszty odrolnienia działki będą w tym przypadku wynosiły 80 596 zł. Warto jednak dodać, że kwota ta nie uwzględnia kosztów związanych z postępowaniem administracyjnym i potencjalną pomocą prawnika.

PEŁNOMOCNICTWO

Każde złożone pełnomocnictwo związane jest z uiszczeniem jednorazowej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Jedno pełnomocnictwo może zostać złożone przed jednym organem w wielu postępowaniach. W przypadku konieczności upoważnienia osoby w sprawach z różnymi organami, opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie.

Przykład:

Jeśli właściciel ustanowi trzech pełnomocników do jednej sprawy, to musi zapłacić 17 zł za każdego pełnomocnika, czyli w sumie będzie to 51 zł. Taką samą kwotę trzeba będzie zapłacić w przypadku ustanowienia jednego pełnomocnika w postępowaniu z trzema różnymi organami administracji publicznej.

KOSZTY ODROLNIENIA DZIAŁKI – WYJĄTKI

Obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gleb klas IV, V i VI pochodzenia mineralnego, a także gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego:

 • do 0,05 ha – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • do 0,02 ha – przypadające na lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego;

Od 2022 r. z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej będą zwolnieni rolnicy i ich domownicy, którzy chcą prowadzić działalność nierolniczą na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Zwolnienia maja dotyczyć gruntu tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową. Powierzchnia budynku nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej gruntu, nie więcej niż 0,05 ha*. 

*Zmiana w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych od 2022 r.

Niniejsza zmiana została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zdaniem ustawodawcy, zmiana prawa ma ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r. 

Aby uzyskać zwolnienie należy zobowiązać się do kontynowania działalności rolniczej oraz zapewnić, że użytkowanie nierolnicze nie jest działalnością przemysłową. Fakt ten musi zostać zgłoszony do starostwa powiatowego. Brak zgłoszenia miałby powodować kary pieniężne.

ZANIM ZACZNIESZ PROCEDURĘ ODROLNIENIA DZIAŁKI – WYGENERUJ RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie to dokument generowany automatycznie z bazy danych OnGeo.pl, zawierający ilustrowaną informację o położeniu i uwarunkowaniach każdej nieruchomości w kraju. Dzięki niemu można sprawdzić czy działka ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie terenu, cechy gruntu, na którym leży działka, informacje o uciążliwościach, planowanych w pobliżu inwestycjach, a także o demografii danego terenu.

Sprawdź co jeszcze zawiera raport o terenie: Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.pl

https://ongeo.pl/raporty
Klaudia Wąchała

Redaktor w serwisie OnGeo.pl

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1