Analiza inwestycji

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w mieście przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Klaudia Wąchała
2019-04-24
~5 min
Post zaktualizowany: 2021-04-23
Głosów: 87, średnia ocen: 5
2019-04-18-wpis2

Działki rolne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są odrolnione z mocy prawa, zgodnie z rozdziałem 2 art. 10a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U.2017.1161). Oznacza to, że nie stosuje się do nich skomplikowanych przepisów dotyczących odrolnienia działki zawartych w art. 2 wyżej wymienionej ustawy. Jednakże oprócz procedury odrolnienia działki w procesie inwestycyjnym możemy spotkać się z procedurą, jaką jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Procedura wyłączenia z produkcji rolnej obowiązuje również w granicach administracyjnych miast.

  • Wyłączenie z produkcji rolniczej jest niezbędne w przypadku gdy planowane jest inne niż rolnicze lub leśne użytkowanie terenu
  • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek formalności, sprawdź czy obowiązuje dla danej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Etapy procedury odrolnienia działki nie leżącej w granicach administracyjnych miast znajdziesz w pierwszej części artykułu na Blogu OnGeo.pl: Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

Działka odrolniona – i co dalej? Pozwolenie na budowę na działce rolnej

Wobec powyższego, uzyskanie pozwolenie na budowę na działce rolnej w mieście nie będzie wymagać pierwszego etapu procedury (tj. odrolnienia działki). Dokonanie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze jest w takim przypadku możliwe bez potrzeby przeprowadzania postępowań administracyjnych. Nie wymaga ono także uchwalenia przez gminę/miasto miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani zgody Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Konieczne będzie jednakże złożenie wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Wyłączenie z produkcji rolniczej jest niezbędne w przypadku gdy planowane jest inne niż rolnicze lub leśne użytkowanie terenu. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję administracyjną na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wyłączenie jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Sprawy związane ze złożeniem wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej oraz wydanie stosownych decyzji załatwisz w starostwie powiatowym lub w przypadku większych miast w urzędzie miasta.

Wniosek o wyłączenie gruntu

Wniosek powinien zawierać:

  1. Dane dotyczące właściciela działki (imię, nazwisko, adres);
  2. Opis działki (numer, obręb) oraz jej powierzchnię i klasę bonitacyjną;
  3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy;
  4. Tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej lub kopia aktu notarialnego);
  5. Plan zagospodarowania działki (mapa do celów projektowych) z naniesioną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolnej wykonany przez osobę uprawnioną (geodeta, projektant).
odrolnienie
wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Po uzyskaniu decyzji właściciel zobowiązany jest do uiszczenia należności, a także opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku rezygnacji w całości lub w części z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, właściciel otrzyma zwrot należności w wysokości odpowiedniej do powierzchni gruntów niewyłączonych z produkcji. Uiszczona należność powinna zostać zwrócona do 3 miesięcy od zgłoszenia rezygnacji. Natomiast w przypadku zbycia gruntu obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę, o czym zobowiązany jest poinformować właściciel nieruchomości.

Zanim kupisz działkę lub inną nieruchomość, sprawdź wiarygodność informacji zawartych w ofercie – polecam przeczytanie artykułu: Jak sprawdzić działkę. Dowiesz się jak sprawdzić ograniczenia formalne oraz środowiskowe, które mogą wystąpić na nieruchomości.

Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Oprócz należności użytkownik działki musi dokonać opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji.

Opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w wysokości 10% należności uiszcza się:

  • w razie trwałego wyłączenia – przez okres lat 10;
  • w przypadku nietrwałego wyłączenia – przez okres tego wyłączenia (nie dłużej niż 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji).

Kwota należności

Koszty wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (1 ha gruntów rolnych wynosi):

Grunty orne i sady, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymiŁąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
klasa gruntunależność (w zł)klasa gruntunależność (w zł)
grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego
I437 175Ł i Ps I437 175
II378 885Ł i Ps II361 398
IIIa320 595Ł i Ps III291 450
IIIb262 305  
grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
IVa204 015Ł i Ps IV174 870
IVb145 725Ł V145 725
V116 580Ps V116 580
VI87 435Ł i Ps VI87 435

Należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalaną według aktualnych cen rynkowych w danej miejscowości na dzień, w którym nieruchomość została wyłączona z produkcji rolnej.

Zwolnione od opłat są wyłączenia z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha powierzchni w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz do 0,02 ha powierzchni na każdy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Szczegółowe informacje o kosztach przekształcenia działki rolnej na budowlaną znajdziesz w artykule -> Koszty odrolnienia działki – przekształcenie działki rolnej na budowlaną.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – dodatkowe obowiązki

Na użytkownika działki, oprócz opłaty rocznej i należności, Starosta może nałożyć dodatkowe obowiązki. Jest to związane z wyłączeniem użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 – 10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 11 ust. 1a i art. 14 wspomnianej ustawy). Dodatkowym obowiązkiem może być np. nakaz zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów warstwy próchnicznej gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz torfowisk.

Działka w granicach administracyjnych miasta – przed rozpoczęciem jakichkolwiek formalności, sprawdź czy obowiązuje dla danej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przed rozpoczęciem uzyskania pozwolenia na budowę na działce rolnej, sprawdzić czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jakie jest jej przeznaczenie – wygeneruj Raport o terenie w portalu OnGeo.pl. Można w nim znaleźć informacje o cechach gruntu, ograniczeniach formalnoprawnych planowanych inwestycjach w sąsiedztwie, terenach i uciążliwościach danego terenu, a także o jego demografii.

Poniżej przedstawiamy filmik, w którym krok po kroku pokazujemy jak pobrać informacje o nieruchomości w OnGeo.pl

Avatar: Klaudia Wąchała
Klaudia Wąchała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl