Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w mieście przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Głosów: 54, średnia ocen: 4.9
mock

Działki rolne znajdujące się w granicach administracyjnych miast są odrolnione z mocy prawa - zgodnie z rozdziałem 2 art. 10 a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jednakże oprócz procedury odrolnienia działki w procesie inwestycyjnym możemy spotkać się z procedurą, jaką jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Procedura wyłączenia z produkcji rolnej obowiązuje również w granicach administracyjnych miast. 

  • Wyłączenie z produkcji rolniczej jest niezbędne w przypadku gdy planowane jest inne niż rolnicze lub leśne użytkowanie terenu
  • Przed rozpoczęciem jakichkolwiek formalności, sprawdź czy obowiązuje dla danej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Etapy procedury odrolnienia działki nie leżącej w granicach administracyjnych miast znajdziesz w innym wpisie na Blogu OnGeo.pl. 

Działka odrolniona i co dalej? Pozwolenie na budowę na działce rolnej

Wobec powyższego, uzyskanie pozwolenie na budowę na działce rolnej w mieście nie będzie wymagać pierwszego etapu procedury (tj. odrolnienia działki). Dokonanie zmiany przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze jest w takim przypadku możliwe bez potrzeby przeprowadzania postępowań administracyjnych. Nie wymaga ono także uchwalenia przez gminę/miasto miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. 

Konieczne będzie jednakże złożenie wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Wyłączenie z produkcji rolniczej jest niezbędne w przypadku gdy planowane jest inne niż rolnicze lub leśne użytkowanie terenu. Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję administracyjną na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wyłączenie jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Sprawy związane ze złożeniem wniosku o wyłączenie z produkcji rolnej oraz wydanie stosownych decyzji załatwisz w starostwie powiatowym lub w przypadku miast na prawie powiatu - w urzędzie miasta.

Co powinien zawierać wniosek o wyłączenie gruntu?

Wniosek powinien zawierać:

  1. Dane dotyczące właściciela działki (imię, nazwisko, adres);
  2. Opis działki (numer, obręb) oraz jej powierzchnię i klasę bonitacyjną;
  3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy;
  4. Tytuł prawny do nieruchomości (wypis z księgi wieczystej lub kopia aktu notarialnego);
  5. Plan zagospodarowania działki (mapa do celów projektowych) z naniesioną powierzchnią do wyłączenia z produkcji rolnej wykonany przez osobę uprawnioną (geodeta, projektant).
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej
Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Po uzyskaniu decyzji właściciel zobowiązany jest do uiszczenia należności, a także opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Zgodnie z art. 12 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku rezygnacji w całości lub w części z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej, właściciel otrzyma zwrot należności w wysokości odpowiedniej do powierzchni gruntów niewyłączonych z produkcji. Uiszczona należność powinna zostać zwrócona do 3 miesięcy od zgłoszenia rezygnacji. Natomiast w przypadku zbycia gruntu obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę, o czym zobowiązany jest poinformować właściciel nieruchomości.

Sprawdź klasę bonitacyjną w OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online: Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Zanim kupisz działkę lub inną nieruchomość, sprawdź wiarygodność informacji zawartych w ofercie – polecam przeczytanie artykułu: Jak sprawdzić działkę. Dowiesz się jak sprawdzić ograniczenia formalne oraz środowiskowe, które mogą wystąpić na nieruchomości.

Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej należności za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej. Oprócz należności użytkownik działki musi dokonać opłaty rocznej z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji.

Opłatę roczną za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w wysokości 10 % należności uiszcza się:

  • w razie trwałego wyłączenia – przez okres lat 10;
  • w przypadku nietrwałego wyłączenia – przez okres tego wyłączenia (nie dłużej niż 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji).

Kwota należności za wyłączenie z produkcji rolnej

Koszty wyłączenia gruntu z produkcji rolnej (1 ha gruntów rolnych wynosi):

Grunty orne i sady, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymiŁąki i pastwiska trwałe, pod budynkami i urządzeniami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi
klasa gruntunależność (w zł)klasa gruntunależność (w zł)
grunty wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego
I437 175Ł i Ps I437 175
II378 885Ł i Ps II361 398
IIIa320 595Ł i Ps III291 450
IIIb262 305  
grunty wytworzone z gleb pochodzenia organicznego
IVa204 015Ł i Ps IV174 870
IVb145 725Ł V145 725
V116 580Ps V116 580
VI87 435Ł i Ps VI87 435

Należność pomniejsza się o wartość gruntu, ustalaną według aktualnych cen rynkowych w danej miejscowości na dzień, w którym nieruchomość została wyłączona z produkcji rolnej.

Zwolnione od opłat są wyłączenia z produkcji na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha powierzchni w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz do 0,02 ha powierzchni na każdy lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym.

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej – dodatkowe obowiązki

Na użytkownika działki, oprócz opłaty rocznej i należności, starosta może nałożyć dodatkowe obowiązki. Jest to związane z wyłączeniem użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 – 10 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne (art. 11 ust. 1a i art. 14 wspomnianej ustawy). 

Dodatkowym obowiązkiem może być np. nakaz zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów warstwy próchnicznej gleby z gruntów rolnych klas I, II, IIIa, IIIb, III, IVa i IV oraz torfowisk.

Zmiana w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych od 2022 r.

Od stycznia 2022 r. z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej będą zwolnieni rolnicy i ich domownicy, którzy chcą prowadzić działalność nierolniczą na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. 

Zwolnienia maja dotyczyć gruntu tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową. Powierzchnia budynku nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej gruntu, nie więcej niż 0,05 ha. Niniejsza zmiana została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zdaniem ustawodawcy, zmiana prawa ma ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych. 

Działka w granicach administracyjnych miasta – przed rozpoczęciem jakichkolwiek formalności, sprawdź czy obowiązuje dla danej działki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Raport o działce

Przed rozpoczęciem uzyskania pozwolenia na budowę na działce rolnej, sprawdzić czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jakie jest jej przeznaczenie. W tym celu wygeneruj Raport o terenie w portalu OnGeo.pl. Można w nim znaleźć informacje o cechach gruntu, ograniczeniach formalnoprawnych planowanych inwestycjach w sąsiedztwie, terenach i uciążliwościach danego terenu, a także o jego demografii.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Poniżej przedstawiamy filmik, w którym krok po kroku pokazujemy jak pobrać informacje o nieruchomości w OnGeo.pl

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak