Porady OnGeo

MPZP - co to jest?

Paulina Multan
2020-12-27
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 73, średnia ocen: 4.9
jak sprawdzić mpzp dla działki

Mpzp to skrót od Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jest to niezwykle istotny dokument, dowiemy się w nim co na danym terenie jest dopuszczalne, a co nie. W szczególności dotyczy to możliwości zabudowy danej nieruchomości.

 • Nie ma obowiązujących Mpzp dla wszystkich działek w Polsce, zaledwie 30% kraju jest objęty planami. 
 • W przypadku, gdy dla działki nie ma planu, to obowiązuje procedura decyzji o warunkach zabudowy. 
 • Jeżeli gmina posiada uchwalone mpzp, najczęściej są one umieszczane w biuletynie informacji publicznej urzędu lub bezpośrednio na jego oficjalnej stronie internetowej. W artykule dowiesz się też jak szybko możesz pobrać mpzp. 

Co to jest mpzp - definicja

Mpzp jest uchwalany przez radę gminy lub miasta, jest to tzw. akt prawa miejscowego. Na podstawie mpzp wydawane są pozwolenia na budowę. 

Dokument ten określa przeznaczenie terenu oraz szczegółowe warunki zagospodarowania i zabudowy. Mpzp obowiązuje na konkretnym obszarze dla którego został uchwalony w obrębie danej gminy. W praktyce gminy nie mają uchwalonych planów dla całego obszaru gminy. W skali kraju planami pokryte jest około 30% gruntów. 

Mpzp składa się z dwóch części:

 • opisowej - treść uchwały,
 • graficznej - plan obejmujący obszar mpzp. 

Co zawiera mpzp

Uchwała mpzp 

Plan miejscowy ma formę aktu prawnego i w związku z tym jest podzielony na jednostki redakcyjne:

 • paragraf: §1, §2, §3...,
 • ustęp: 1., 2., 3...,
 • litera: a), b), c)...,
 • tiret: - (myślnik).

Część tekstowa uchwały mpzp zawiera informacje takie jak:

 • data uchwalenia i data wejścia w życie mpzp, 
 • tytuł uchwały mpzp, 
 • podstawa prawna, 
 • właściwy tekst uchwały mpzp. 

Część graficzna - rysunek mpzp, umożliwia przypisanie poszczególnych zawartych w uchwale przepisów do konkretnych działek (miejsc). Najistotniejsze oznaczenia na rysunku mpzp to:

 • granica obowiązywania mpzp, 
 • przeznaczenia terenów, 
 • linie zabudowy, 
 • strefy ochronne, 
 • legenda mpzp. 

Przykładowe informacje, jakie może zawierać mpzp:

 • przeznaczenie terenu np. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa, tereny zieleni, 
 • minimalne powierzchnie działek, na których można się budować, 
 • miejsca na działce gdzie można posadowić budynek, a gdzie nie można, 
 • minimalne powierzchnie zabudowy, 
 • minimalne wymagane powierzchnie zieleni na działce, 
 • kształt i kolor dachu, 
 • wymiary i kolor budynku, 

Szczegółową instrukcje, o tym jak czytać plan zagospodarowania przedstawiliśmy w artykule: 

Jak czytać MPZP? Tłumaczymy krok po kroku

Co jeżeli gmina nie uchwaliła mpzp i dla terenu Twojej działki nie ma mpzp?

Jeżeli nie ma uchwalonego mpzp należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy do urzędu gminy lub miasta. 

więcej informacji znajdziesz w artykule → Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy poradnik OnGeo.pl.

Jak i gdzie sprawnie sprawdzić mpzp dla działki

Jeżeli gmina posiada uchwalone mpzp, najczęściej zostają one umieszczane na biuletynie informacji publicznej urzędu. Zapoznanie z mpzp jest też możliwe w siedzibie w urzędu miasta lub gminy, ale to rozwiązanie jest najbardziej czasochłonne. 

Polecamy skorzystanie z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl, usługa jest płatna - online, można sprawnie sprawdzić informacje o mpzp oraz wiele innych ciekawych danych o działce i jej otoczeniu. 

Szczegółowe instrukcje opisaliśmy z osobnym artykule → Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki.

Informacje które znajdziesz w mpzp są kluczowe z punktu widzenia planowanej budowy

Po zapoznaniu się z zapisami uchwały mpzp poznasz przeznaczenie terenu oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego w okolicy Twojej działki. Dowiesz się, jakie funkcje tereny te mogą pełnić, a co za tym idzie, jakiego rodzaju inwestycje możesz zrealizować oraz czego możesz spodziewać się w przyszłości w okolicy. Poznasz także warunki zabudowy terenu. Uchwały mpzp mogą w różnym stopniu szczegółowości określać wytyczne przyszłej zabudowy.

Jeżeli planujesz budowę, do pozwolenia będzie potrzebny tzw. wypis i wyrys z mpzp

To dokumenty, w których określone są obowiązujące ustalenia z MPZP dla danego terenu, np. działki ewidencyjnej.

Wypisu i wyrysu mpzp możesz potrzebować do:

 1. Uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Przeprowadzenia podziału działki.
 4. Nabycia działki w celach budowy.
 5. Zamiany działek.

Aby uzyskać wypis i wyrys z mpzp należy złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Otrzymanie tych dokumentów wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty skarbowej

Chcesz dowiedzieć się więcej w tym temacie? Przeczytaj → Wypis i wyrys z MPZP

Jeżeli zapisy mpzp są dla Ciebie niekorzystne możesz złożyć wniosek o zmianę planu

Urząd gminy może dokonać zmiany w mpzp na wniosek zainteresowanej strony. Należy mieć na uwadze że w niektórych przypadkach zmiany mpzp nie są możliwe. Procedura zmiany mpzp może trwać kilka lat (przeważnie 2-3 lata). 
Szczegółowo procedurę zmiany mpzp opisaliśmy w osobnym artykule → Jak zmienić plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli masz jakieś pytania to nasi specjaliści chętnie na nie odpowiedzą, napisz do nas korzystając z poniższego formularza:

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl