Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Klasyfikacja użytków gruntowych. Czym są użytki gruntowe?

Głosów: 38, średnia ocen: 5
mock

Klasyfikacja użytków gruntowych w Polsce ustalona została w Rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019r. poz. 393). Kryterium według którego przypisano grunty do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 6 do niniejszego rozporządzenia. Według niego w Polsce obowiązuje podział na 7 grup w obrębie których wyszczególniono 24 podgrupy użytków gruntowych.

  • Klasyfikacja użytków gruntowych jest podstawą efektywnego działania gospodarki rynkowej oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami gruntów.
  • Według rozporządzania,  w Polsce obowiązuje podział na 7 grup w obrębie których wyszczególniono 24 podgrupy użytków gruntowych.

Czym są użytki gruntowe?

Użytki gruntowe stanowią istotne dane ewidencyjne (katastralne) dotyczące gruntów w Polsce. Klasyfikacja użytków gruntowych jest podstawą efektywnego działania gospodarki rynkowej oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami gruntów. Zapis w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dotyczące tego zagadnienia są postawą:

  • naliczania podatków i świadczeń;
  • oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych;
  • procesów gospodarki nieruchomościami w tym podziału, regulacji stanu prawnego i szacowania nieruchomości;
  • obrotu nieruchomościami rolnymi.

Mówiąc o użytkach gruntowych warto wyjaśnić sobie często powtarzane pojęcia w tym temacie, a mianowicie: kontur użytku gruntowego, kontur klasyfikacyjny oraz klasoużytek.

Kontur użytku gruntowego jest to ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego, wyodrębniony ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania, lub obszar uznany na mocy innych przepisów za użytek ekologiczny.

Kontur klasyfikacyjny to ciągły obszar gruntu, wyodrębniony w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, który obejmuje grunty zaliczane do tej samej klasy bonitacyjnej.

Klasoużytek to wspólna część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego w granicach działki ewidencyjnej.

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu → Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Pobierz darmowy Raport o Terenie → tutaj

Chcesz wiedzieć jakie są rodzaje działek gruntowych, wejdź >>tutaj 

Klasyfikacja użytków gruntowych

Poniższa tabela przedstawia klasyfikację użytków gruntowych wraz z oznaczeniami stosowanymi w Ewidencji Gruntów i Budynków

Kategoria użytku gruntowegoRodzaj użytku gruntowegoOznaczenie w EGiB
Grunty rolneużytki rolne  
grunty orneR
sadyS
łąki trwałeŁ
pastwiska trwałePs
grunty rolne zabudowaneBr
grunty pod stawamiWsr
grunty pod rowamiW
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnychLzr
nieużytkiN
Grunty leśne   
lasyLs
grunty zadrzewione i zakrzewioneLz
Grunty zabudowane i zurbanizowane   
tereny mieszkanioweB
tereny przemysłoweBa
inne tereny zabudowaneBi
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowyBp
tereny rekreacyjno-wypoczynkoweBz
użytki kopalneK
tereny komunikacyjne  
drogidr
tereny kolejoweTk
inne tereny komunikacyjneTi
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii kolejowych
Tp
Użytki ekologiczne E-Ws
E-Wp
E-Ls
E-Lz
E-N
E-Ps
E-R
E-Ł
E-Lzr
E-W[a]
Grunty pod wodami   
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymiWm
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymiWp
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymiWs
Tereny różne Tr

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390)

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak