Porady OnGeo

Klasyfikacja użytków gruntowych. Czym są użytki gruntowe?

Monika Byś
2021-08-10
~2 min
Post zaktualizowany: 2024-01-26
Głosów: 60, średnia ocen: 4.9
Klasyfikacja użytków gruntowych

Klasyfikacja użytków gruntowych została zmieniona po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390). Kryterium według którego przypisano grunty do poszczególnych użytków gruntowych określa załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia. Według niego w Polsce obowiązuje podział na 26 użytków gruntowych. 

  • Klasyfikacja użytków gruntowych jest podstawą efektywnego działania gospodarki rynkowej oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami gruntów.
  • Według rozporządzania z 2021 r. w Polsce obowiązuje podział na 5 grup w obrębie których wyszczególniono 26 rodzajów użytków gruntowych.

Czym są użytki gruntowe?

Użytki gruntowe stanowią istotne dane ewidencyjne (katastralne) dotyczące gruntów w Polsce. Klasyfikacja użytków gruntowych jest podstawą efektywnego działania gospodarki rynkowej oraz zrównoważonego gospodarowania zasobami gruntów. Zapis w ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dotyczące tego zagadnienia są postawą:

  • naliczania podatków i świadczeń;
  • oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych;
  • procesów gospodarki nieruchomościami w tym podziału, regulacji stanu prawnego i szacowania nieruchomości;
  • obrotu nieruchomościami rolnymi.

Mówiąc o użytkach gruntowych warto wyjaśnić sobie także takie pojęcia jak: kontur użytku gruntowego, kontur klasyfikacyjny oraz klasoużytek.

Kontur użytku gruntowego jest to ciągły obszar gruntu w granicach obrębu ewidencyjnego, wyodrębniony ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania, lub obszar uznany na mocy innych przepisów za użytek ekologiczny.

Kontur klasyfikacyjny to ciągły obszar gruntu, wyodrębniony w wyniku gleboznawczej klasyfikacji gruntów, który obejmuje grunty zaliczane do tej samej klasy bonitacyjnej.

Klasoużytek to wspólna część konturu użytku gruntowego i konturu klasyfikacyjnego w granicach działki ewidencyjnej.

Sprawdź klasę bonitacyjną gleby w OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu: Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Klasyfikacja użytków gruntowych

Poniższa tabela przedstawia klasyfikację użytków gruntowych wraz z oznaczeniami stosowanymi w Ewidencji Gruntów i Budynków

Kategoria użytku gruntowegoRodzaj użytku gruntowegoOznaczenie w EGiB
Grunty rolneużytki rolnegrunty orneR
sadyS
łąki trwałeŁ
pastwiska trwałePs
grunty rolne zabudowaneBr
grunty pod stawamiWsr
grunty pod rowamiW
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnychLzr
nieużytkiN
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewionelasyLs
grunty zadrzewione i zakrzewioneLz
grunty pod rowami W
Grunty zabudowane i zurbanizowanetereny mieszkanioweB
tereny przemysłoweBa
inne tereny zabudowaneBi
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowyBp
tereny rekreacyjno-wypoczynkoweBz
użytki kopalneK
tereny komunikacyjnedrogidr
tereny kolejoweTk
inne tereny komunikacyjneTi
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii kolejowych
Tp
Grunty pod wodamigrunty pod morskimi wodami wewnętrznymiWm
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymiWp
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymiWs
Tereny różneTr

Źródło: Załącznik nr 1, Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390)

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.