Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?

Głosów: 157, średnia ocen: 4.7
mock

W niniejszym artykule przedstawimy jaki jest podział gleb w Polsce oraz jak sprawdzić klasę gruntu na działce. Dowiesz się również jakie informacje możesz znaleźć w Geoportalu OnGeo.pl.

Gleba jest nierozerwalnie związana z roślinnością. Stanowi dla nich surowiec, gdzie przymocowane są korzenie, ale także dostarcza roślinom składniki mineralne i wodę. Wysokość oraz jakość plonów zależy od właściwości biologicznych, fizycznych, chemicznych, jak i fizykochemicznych. Dlatego zarówno jakość jak i ilość gleb decyduje o wysokości produkcji roślinnej i zwierzęcej. Z tego powodu tak ważne jest poznawanie właściwości gleb oraz zrozumienie procesów, które w nich zachodzą, jak również pozyskiwanie i przetwarzanie informacji o glebie w celu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich czy produkcji rolnej. 

Ocenę rolniczej przydatności możemy określić biorąc pod uwagę klasę gruntu na działce oraz kompleksy przydatności gleb.

Klasyfikacja gleb w Polsce - klasy ziemi w Polsce

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów określa się podział gleb na klasy bonitacyjne, które są ustalane na podstawie cech genetycznych gleb, ze względu na ich jakość produkcyjną. W polskim systemie bonitacyjnym można wyróżnić 9 klas gruntów ornych oraz 6 klas użytków zielonych. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów w Polsce objęte są grunty rolne, jak grunty orne oraz grunty leśne.

Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?

Informacje o klasach gruntów na działkach możemy sprawdzić w wypisie i wyrysie z ewidencji gruntów i budynków (wypis z rejestru gruntów). Dokument uzyskamy w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta właściwym dla położenia działki.

Za uzyskanie wypisu i wyrysu z rejestru gruntów pobierane są opłaty. Wyrys z mapy ewidencyjnej w wersji elektronicznej wynosi 105 zł.

Możesz również spróbować uzyskać stosowne informacje w urzędzie gminy lub miasta. W odpowiednich wydziałach powinniśmy uzyskać informacje o klasie gruntu na działce, a dane te powinny zostać udostępnione za darmo. 

Jak sprawdzić klasę gruntu na działce online?

Stosowne informacje o klaso użytkach są udostępniane na geoportalach prowadzonych przez starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu. Mapa klas ziemi znajduje się w odpowiednich warstwach i tam należy szukać informacji o klasie bonitacyjnej działki. 

Skorzystaj z usługi Raport o Terenie portalu OnGeo.pl w celu sprawdzenia klasy gruntu

Otrzymasz analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb na wskazanym do Raportu o Terenie. Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych

Dane prezentowane są w następujący sposób: 

Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w Raporcie o Terenie
Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w Raporcie o Terenie

Możliwe do uzyskania w tabeli informacje to zarówno oznaczenie użytku gruntowego dla wybranej działki, jak i oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby.

Klasoużytki przedstawione są bardzo cienką przerywaną linią, więc aby je dostrzec należy przybliżyć widok mapy w Raporcie.

Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby
Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby

Jak pobrać Raport o Terenie z informacją o klasie gruntu?

 1. Wejdź na stronę OnGeo.pl.
 2. Wyszukaj interesującą cię działkę. Możesz to zrobić za pomocą wyszukiwarki działek, poprzez wpisanie adresu - miejscowość, ulica, numer domu - lub numeru ewidencyjnego lub wskazać działkę bezpośrednio na mapie.
 3. Zaznacz lub odznacz tematy w raporcie, które cię interesują. Chcąc sprawdzić klasę gruntu na działce wystarczy, że zaznaczysz temat Analiza żyzności gleb. W lewym dolnym rogu wyświetli się cena za zaznaczone tematy, które otrzymasz w Raporcie. Aby otrzymać informację dotyczące wymiarów działki należy kliknąć POTWIERDŹ i dokonaj płatności.
Etap zamawiania Raportu o terenie z informacjami o klasie gruntu na działce
Etap zamawiania Raportu o terenie z informacjami o klasie gruntu na działce

Sprawdź jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport

Kryteria stosowane przy bonitacyjnej klasy gruntów ornych:

 • położenie, budowa profilu,
 • barwa, struktura, skład granulometryczny,
 • przepuszczalność i stosunki wodne,
 • odczyn oraz zawartość CaCO3,
 • poziom wody gruntowej i zasięg podsiąku kapilarnego,
 • zdolność retencyjna,
 • wpływ klimatu na jakość środowiska glebowego,
 • warunki uprawy i stałość plonów.

Kryteria oceny bonitacyjnej klasy gruntów pod użytkami zielonymi:

 • budowa profilu glebowego,
 • skład gatunkowy roślin,
 • zadarnienie,
 • wysokość plonów,
 • ukształtowanie powierzchni,
 • kamienistość terenu,
 • zadrzewienie.

Klasy gruntów ornych:

I klasa - gleby orne najlepsze – gleby zasobne w składniki pokarmowe, występują na równinach i łagodnych pochyłach.
II klasa - gleby orne bardzo dobre – właściwości podobne do klasy I, o gorszych warunkach terenowych i właściwościach fizycznych.
III klasa - gleby orne dobre – gorsze właściwości fizyczne i chemiczne od gleb kl. I i II, poziom wód gruntowych o dużych wahaniach, zależnie od opadów atmosferycznych.
IIIb klasa - gleby orne średnio dobre – gleby o nieco gorszych właściwościach fizycznych i chemicznych od gleb kl. III a, o gorszych warunkach fizjograficznych.
IV a klasa - gleby orne lepsze, średniej jakości – zwykle o gorszych warunkach fizjograficznych, podatne na erozje wodne, dające niskie plony.
IV b klasa - gleby orne gorsze, średniej jakości – podobne właściwości do gleb kl. IV a, lecz bardziej wadliwe, bez uregulowanych stosunków wodno-powietrznych.
V klasa - gleby orne słabe – ubogie w substancje organiczne, mało urodzajne, gleby kamieniste lub piaszczyste o niskim poziomie próchnicy.
VI klasa - gleby orne najsłabsze – gleby mocno wadliwe, zbyt suche, luźne, płytkie, silnie kamieniste, trudne i zawodne w uprawie.
VI Rz klasa - gleby pod zalesienia – bardzo ubogie, mocno suche i nienadające się do uprawy rolniczej gleby, możliwe tylko pod zalesienie.

Udział gruntów ornych w Polsce z podziałem na klasy gruntu
Udział gruntów ornych w Polsce z podziałem na klasy gruntu

Klasy gruntów pod trwałymi użytkami zielonymi:

Użytki zielone są to łąki i pastwiska użytkowane przez minimum 6 lat oraz nie wchodzą w normalne zmianowanie polowe, jednak mogą być od czasu do czasu przeorywane, ale uprawa płużna nie może być prowadzona dłużej niż ok 2-3 lat, lecz obsiewa się je mieszankami traw. Spośród trwałych użytków zielonych zalicza się 6 klas bonitacyjnych, które uwzględniają głównie skład botaniczny oraz średni plon siana.

Udział użytków zielonych w Polsce z podziałem na klasy gruntu
Udział użytków zielonych w Polsce z podziałem na klasy gruntu

Potencjał produkcyjny gleb

Do klas bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb należą głównie: 

 • czarnoziemy wytworzone z lessów,
 • czarne ziemie zmeliorowane wytworzone z utworów pyłowych, glin lekkich i średnich,
 • gleby brunatne i gleby płowe wytworzone z lessów, utworów pyłowych, glin lekkich i średnich,
 • niektóre kredowe rędziny czarnoziemne i mady próchniczne.

Są to gleby najbardziej produktywne, a z wszystkich roślin, uprawianych w Polsce, uzyskuje się na nich najwyższe plony. Ponadto są to gleby charakteryzujące się dużą retencją wodną oraz dużą odpornością na degradację chemiczną.

W Polsce gleby o wysokiej produktywności objęte są ochroną, m.in. przed przeznaczeniem ich na cele nierolnicze i przed degradacją. Powinno się prowadzić racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi w ramach zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego cele społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Zrównoważony rozwój, zwłaszcza obszarów wiejskich, jest niemożliwy bez dogłębnego poznania właściwości gleb i ich geograficznego rozmieszczenia. Jakość polskich gleb należy do najniższych w Europie.

Podstawy organizacyjno-prawne gleboznawczej klasyfikacji gruntów ornych

Klasyfikacja gruntów w Polsce jest wykonywana na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Do 28.11.2012 roku klasyfikacji dokonywało się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r., wydanych na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. W dniu 29.11.2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246).

Badania terenowe gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzą klasyfikatorzy gruntów upoważnieni przez właściwego Starostę.
Projekt ustaleń gleboznawczej klasyfikacji gruntów zatwierdzany jest decyzją administracyjną, wydawaną przez starostów. Ostateczna decyzja ustalająca klasy gruntów, ujawniana jest w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja ta, stanowi podstawę wymiaru podatków i świadczeń.

Zakup działki, a klasa ziemi

O tym, czy grunt określony w ewidencji gruntów jako użytek rolny wymaga wyłączenia z produkcji rolnej, decyduje jego klasa bonitacyjna. 

Jeśli jest słabej jakości, formalne wyłączenie nie jest konieczne. Może to dotyczyć użytków rolnych klas ziemi IVa, IVb, V , VI wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego. Gdy klasa ziemi jest dobrej jakości, tzn. klasy I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, należy ubiegać się o zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolnej. Są sytuacje, gdy zgoda jest potrzebna przy gruntach klas IV, IVa i IVb pochodzenia mineralnego.
Klasa gleboznawcza gruntu ma znaczenie nie tylko ewidencyjne, ale również dla oszacowania wartości gruntów ornych i ich przydatności do upraw rolnych. Od wysokości klasy uzależniony jest m.in. podatek rolny. W następstwie klęsk żywiołowych i innych czynników okazuje się, że gleba wykazuje cechy innej klasy bonitacyjnej.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak