Jak sprawdzić kompleks przydatności rolniczej gleb

Dodano: 2020-01-08 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 4.9
mock

Jak sprawdzić kompleks przydatności rolniczej gleb działki ? Zacznijmy od tego, co to jest kompleks przydatności rolniczej gleb, Instytut Upraw i Nawożenia (IUNG) opracował koncepcję podziału gleb wg. ich przydatności rolniczej oraz koncepcję map glebowo-rolniczych przedstawiających ich przydatność. Są to zespoły jednostek taksonomicznych gleb opracowywane dla obszaru Polski. To także pogrupowanie gleb różnych typów, podtypów i gatunków o zbliżonych właściwościach rolniczych mogące być podobnie użytkowane.

 • Podział kompleksów został stworzony w oparciu o rośliny uprawne, które w naszych warunkach klimatyczno-glebowych są wskaźnikami i współwskaźnikami. 
 • Opracowanie map glebowych ma na celu stworzenie podstaw do racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych po przez dostosowanie podstawowych upraw do potencjalnych warunków siedliskowych.

Gleby można sklasyfikować biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

właściwości gleby: typ, podtyp, rodzaj, gatunek, właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne oraz stopień kultury,
warunki klimatyczne gleby,
• geomorfologię gleby czyli położenie w rzeźbie terenu,
• stosunki wodne,
• przydatność lub nieprzydatność gleby pod użytki rolnicze.

Podział kompleksów został stworzony w oparciu o rośliny uprawne, które w naszych warunkach klimatyczno-glebowych są wskaźnikami i współwskaźnikami. Przykładami roślin wskaźnikowych są pszenica i żyto, a roślinami współwskaźnikowymi są jęczmień jary, owiec, ziemniaki i buraki cukrowe, koniczyna czerwona i łubin żółty. Nazwy tych roślin posłużyły do stworzenia nazw poszczególnych kompleksów przydatności rolniczej. Przy zaliczaniu gleb do poszczególnych kompleksów brano pod uwagę typ i podtyp gleby, skałę macierzystą i skład granulometryczny, podstawowe właściwości chemiczne (odczyn, zasobność w składniki pokarmowe i próchnicę) i fizyczne (struktura, zwięzłość), stopień kultury gleby, a także warunki klimatyczne, geomorfologiczne i stosunki wodne.

Wyróżnić można:

• dla gleb ornych na terenach nizinnych i wyżynnych jest 9 kompleksów przydatności rolniczej,
• 5 kompleksów na terenach górskich,
• dla użytków zielonych jest wydzielonych 3 kompleksów.

Kompleksy przydatności rolniczej

1 -  kompleks pszenny bardzo dobry
2 – kompleks pszenny dobry
3 – kompleks pszenny wadliwy
4 – kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)
5 – kompleks żytni dobry
6 – kompleks żytni słaby
7 – kompleks żytni bardzo słaby
8 – kompleks zbożowo-pastewny mocny
9 – kompleks zbożowo-pastewny słaby
10 – kompleks pszenny górski
11 – kompleks zbożowy górski
12 – kompleks owsiano-ziemniaczany górski
13 – kompleks owsiano-pastewny górski
14 – gleby orne przeznaczone pod użytki zielone

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu → Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Pobierz darmowy Raport o Terenie → tutaj

Kompleksy trwałych użytków zielonych

1z. Kompleks użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych – zalicza się tu przede wszystkim łąki i pastwiska na glebach mineralnych i mułowo-torfowych, o korzystnych stosunkach wodnych. Łąki najmniej dwukośne.
2z. Kompleks użytków zielonych średnich – zalicza się tu użytki zielone na glebach mineralnych, torfowych i murszowych. Są one okresowo za suche lub nadmiernie uwilgotnione. Łąki przeważnie dwukośne.
3z. Kompleks użytków zielonych słabych i bardzo słabych – użytki zielone na glebach mineralnych zbyt suchych lub zbyt wilgotnych, na glebach torfowych przesuszanych lub podtapianych. Łąki jednokośne.

Kompleks przydatności rolniczej gleb

JAK ODROLNIĆ DZIAŁKĘ? PRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁKI ROLNEJ NA BUDOWLANĄ

Analiza zróżnicowania gleb, w ujęciu kompleksów przydatności rolniczej w nawiązaniu do typów krajobrazów, pozwala na wnikliwe poznanie zjawisk przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowisku. Zagadnienie to jest ważne w celu planowania przestrzennego, zgodnie z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Po mapy glebowo-rolnicze możemy się zwrócić z wnioskiem do właściwego dla danej lokalizacji Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego (PODGIK) lub Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii (WODGiK), które wchodzą w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Zastosowania map glebowo-rolniczych

 • rolnictwo,
 • potrzeby regulacji stosunków wodnych gleb,
 • planowanie przestrzenne,
 • ochrona rolnicza przestrzeni produkcyjnej,
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko,
 • modelowanie zagrożenia powodziowego,
 • ocena potencjalnych zasobów wody dostępnej dla roślin,
 • zagrożenia suszą glebową,
 • modelowanie zagrożenia erozją wodną.

Opracowanie map glebowych ma na celu stworzenie podstaw do racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych po przez dostosowanie podstawowych upraw do potencjalnych warunków siedliskowych. Mapy glebowo-rolnicze służą wyznaczaniu obszarów ONW czyli obszarów o niekorzystnych warunkach dla rolnictwa, dla których przysługują dodatkowe opłaty unijne dla rolników. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który jest podstawą do wyznaczania ONW jest obliczany w oparciu o kompleksy przydatności rolniczej i klasy bonitacyjne gleb.

Zanim sprawdzisz kompleks przydatności rolniczej gleb działki – wygeneruj Raport o Terenie Ongeo.pl

Informacje oraz najważniejsze cechy dotyczące interesującej nas działki znajdziesz w Raporcie o Terenie OnGeop.pl To dokument generowany automatycznie z bazy danych Ongeo.pl zawierający ilustrowaną informację o położeniu i uwarunkowaniach nieruchomości w kraju. Dzięki niemu można sprawdzić przeznaczenie terenu, cechy gruntu, na którym leży działka, informacje o uciążliwościach i zagrożeniach.

Sprawdź co jeszcze zawiera Raport o terenie:

Informacje o nieruchomościach – Sprawdź co zawiera Raport o Terenie OnGeo.p

Autor:

Katarzyna Krzak

Redaktor w serwisie OnGeo.pl

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1