Porady OnGeo

Mapa ewidencyjna - co zawiera i kiedy będzie wymagana

Monika Byś
2022-03-16
~12 min
Post zaktualizowany: 2022-07-07
Głosów: 21, średnia ocen: 5
mapa ewidencyjna

Mapa ewidencyjna jest uzupełnieniem mapy zasadniczej, które zawiera informacje o przebiegu granic działek i usytuowaniu budynków na danym terenie. Na jej podstawie sporządza się mapę do celów projektowych, mapę do celów prawnych oraz mapę podziałową. Dowiedz się gdzie i jak ją pozyskać oraz jak poprawnie złożyć wniosek o wydanie mapy ewidencyjnej.

 • Mapa ewidencyjna, zwana katastralną jest podstawową mapą należącą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Opracowuje się ją dla obszaru całej Polski.
 • Mapę katastralną najczęściej pozyskuje się w celu sporządzenia mapy do celów projektowych, która jest dokumentem niezbędnym do wykonania projektu budowlanego oraz w przypadku założyć księgi wieczystej dla nieruchomości.
 • Dokument jest bazą do utworzenia map podziałowych w sytuacji gdy chcemy z większej nieruchomości gruntowej wydzielić mniejsze działki.
 • Mapa katastralna nie będzie Ci potrzebna do budowy domu, jeśli Twoja działka posiada już mapę zasadniczą.
 • Kopię mapy wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) właściwy dla położenia danej działki lub po prostu wydział geodezji starostwa powiatowego.
 • Jeśli chcesz pozyskać mapę ewidencyjną, będziesz musiał złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wzór poprawnie złożonego wniosku znajdziesz w treści artykułu.

Czym jest mapa ewidencyjna?

Mapa ewidencyjna, zwana również mapą katastralną jest dokumentem przedstawiającym przebieg granic działek oraz usytuowanie obiektów budowlanych na danym terenie. To opracowanie kartograficzne jest ponadto uzupełnieniem mapy zasadniczej na podstawie których powstaje mapa do celów projektowych. Mapę tę tworzy się na postawie bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) zawartej w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przepisy dotyczące mapy ewidencyjnej reguluje art. 26 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390).

Co zawiera mapa ewidencyjna?

Elementy jakie musi zawierać baza danych ewidencji gruntów i budynków zwizualizowane na mapie wynikają wprost z rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jej treść stanowią więc:

Dz.U.2021.1390

 1. granice i numery działek ewidencyjnych,
 2. punkty graniczne,
 3. kontury budynków z oznaczeniem rodzaju budynku lub ich bloków, jeżeli istnieją, a także numery najwyższych kondygnacji budynków lub ich bloków, albo najniższych kondygnacji budynków podziemnych lub ich bloków oznaczonych liczbą ujemną,
 4. kontur użytków gruntowych i jego oznaczenia,
 5. kontury klasyfikacyjne i ich oznaczenia,
 6. występujące w obszarze mapy granice jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa i obrębów ewidencyjnych, wraz z ich oznaczeniami,
 7. inne elementy, które nie kolidują z danymi ewidencyjnymi, a pozwalają na uczytelnienie treści mapy,
 8. nazwy ulic i placów oraz związane z nimi numery porządkowe, a także nazwy cieków, zbiorników wodnych i innych obiektów fizjograficznych,
 9. znaki graficzne siatki kwadratów, z których przynajmniej dwa widoczne w obszarze mapy powinny być opisane współrzędnymi.

Poza wymienionymi wyżej elementami, na dokumencie znajdują się również: skala, układ współrzędnych, oraz legenda.

Skala mapy ewidencyjnej uzależniona jest od stopnia zurbanizowania terenu i struktury władania gruntów. Oznacza to, że urzędnik wydający mapę powinien wygenerować ją w skali zapewniającej jej czytelność.

Dla działek budowlanych oraz terenów wymagającej znacznej szczegółowości, czyli dla terenów silnie zurbanizowanych sporządza się ją w skali 1:500. Dla terenów średnio zurbanizowanych generuje się natomiast mapę ewidencyjną w skali 1:1000 lub 1:2000, a dla terenów nisko zurbanizowanych, czyli np. terenów rolnych i leśnych - w skali 1:5000.

Fragment ogólnopolskiej mapy ewidencyjnej dostępnej online, źródło: geoportal.gov.pl
Fragment ogólnopolskiej mapy ewidencyjnej dostępnej online, źródło: geoportal.gov.pl

Do czego służy mapa ewidencyjna?

Z mapy ewidencyjnej korzystamy w celach planistycznych, strategicznych, gospodarczych i prawnych. Opracowanie to najczęściej pozyskuje się w celu sporządzenia na jej podstawie mapy do celów projektowych, która jest dokumentem niezbędnym do wykonania projektu budowlanego. Ponadto wykorzystuje się ją również do celów prawnych np. w przypadku kiedy chcemy założyć księgę wieczystą nieruchomości. Dokument jest też bazą do utworzenia map podziałowych w sytuacji gdy chcemy z większej nieruchomości gruntowej wydzielić mniejsze działki.

Pamiętaj! Mapa ewidencyjna nie jest potrzebna 
do budowy domu!

Mapa katastralna nie będzie Ci potrzebna do budowy domu, jeśli Twoja działka posiada mapę zasadniczą. Jeśli natomiast Twoja działka nie ma aktualnej mapy zasadniczej, to na podstawie mapy katastralnej wykonuje się mapę do celów projektowych na potrzeby budowlane.

Trzy mapy - zasadnicza, ewidencyjna, do celów projektowych - czym się różnią?

Trzy najczęściej stosowane mapy, czyli mapa ewidencyjna, zasadnicza i do celów projektowych, to zupełnie różne opracowania kartograficzne. Pomimo że wszystkich wymienionych map używa się głównie do celów budowlanych, ich znaczenie dla inwestycji jest inne i nie należy tratować ich jednakowo.

Podstawowymi różnicami między nimi jest zakres informacji oraz oraz oczywiście sposób wykonywania. Mapa ewidencyjna obejmuje bowiem wyłącznie dane ewidencyjne, a mapa do celów projektowych poza elementami mapy zasadniczej zawiera pomiary terenowe pionowe i poziome. Mapa zasadnicza stanowi więc pewien punkt wyjścia dla wszystkich opracowań dla działki. Poniższa tabela zawiera różnice pomiędzy mapami.

Gdzie i jak uzyskasz mapę ewidencyjną?

Przede wszystkim warto wspomnieć, że mapa katastralna potrzebna jest wyłącznie do określonych celów o których mowa jest w poprzednich punktach. Znacznie częściej, szczególnie na potrzeby inwestycji budowlanych, korzysta się z map zasadniczych. Zanim więc zdecydujesz się na złożenie wniosku o udostępnienie dokumentu z bazy, upewnij się, ze wnioskujesz o właściwy dokument.

Mapy ewidencyjne znajdują się w bazie danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), na które składają się zarówno zasoby centralne, wojewódzkie, jak i powiatowe. Wszystkie bazy z tego zbioru prowadzi się w formie elektronicznej. 

Pamiętaj jednak, że wydruk z mapy dostępnej online nie ma mocy prawnej. Do celów formalnych będziesz zatem potrzebował dokumentu urzędowego, a jest nim kopia lub wyrysu z mapy ewidencyjnej. Skąd wziąć ten dokument dla terenu, na którym znajduje się działka? Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działającego przy starostwie powiatowym.

Aby uzyskać mapę ewidencyjną należy złożyć wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej oraz wnieść opłatę skarbową. 

Jak sprawdzić dane z EGiB w Geoportalu Krajowym Na Mapie?

Jeśli chciałbyś sprawdzić podstawowe informacje o działce z ewidencji gruntów i budynków, wejdź na DARMOWY Geoportal Krajowy.

Korzystając z Geoportalu Krajowego Na Mapie w bardzo łatwy sposób znajdziesz dowolną działkę na obszarze całej Polski i dowiesz się wszystkiego o jej położeniu. Znajdziesz nie tylko numer działki, jej dokładny identyfikator oraz obręb ewidencyjny, ale również w prosty sposób zdiagnozujesz działkę pod kątem jej nasłonecznienia dzięki warstwie Atlas Solarny.

Opcją która wyróżnia Geoportal Krajowy Na Mapie jest wyszukiwarka filtrów, dzięki której nawet jeśli nie znasz numeru poszukiwanej działki, uda Ci się ją zlokalizować po powierzchni i gminie. W Geoportalu Krajowym sprawdzisz również wymiary działki i jej powierzchnię.

Geoportal Krajowy Na Mapie - Dane z EGiB na mapie
Geoportal Krajowy Na Mapie - Dane z EGiB na mapie

Jak sprawdzić dane z EGiB w Raportach o Terenie?

Geoportal OnGeo.pl dostarczy Ci szczegółowych informacji o każdej nieruchomości w kraju, dzięki czemu możesz samodzielnie, bez wychodzenia z domu zdiagnozować działkę pod kątem zagrożeń i uciążliwości. W ramach projektu Geoportal OnGeo powstała płatna usługa Raporty o Terenie, która dostarczy Ci szczegółowych danych o działce, np. mpzp, pozwolenia na budowę, obszary objęte ochroną przyrody oraz oczywiście - informacje z EGiB.

Raportach o Terenie możesz znaleźć bardziej szczegółowe informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB) dla dowolnej działki w Polsce. 

Generując Raport OnGeo otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, tj. długość, szerokość, powierzchnia rzeczywista oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz dodatkowe dane z EGiB - powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Dane EGiB w Raportach o Terenie OnGeo
Dane EGiB w Raportach o Terenie OnGeo

Dzięki tym informacjom możesz w zaledwie 5 minut sprawdzić, czy powierzchnia prawna Twojej działki jest zgodna w powierzchnią rzeczywistą. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego powierzchnia urzędowa różni się w rejestrze od tej, którą pomierzono w terenie, zajrzyj do wpisu -> Powierzchnia działki z EGiB niezgodna z powierzchnią pomierzoną w terenie

Sprawdź jak pobrać dane → JAK TO DZIAŁA?

Ile kosztuje wydanie mapy ewidencyjnej?

Koszt wydania mapy ewidencyjnej oraz innych dokumentów związanych z bazą EGiB jest uzależniony od jego rodzaju oraz aktualnych stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Koszt kopii mapy ewidencyjnej ustala się corocznie na podstawie obwieszczenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stawki za rok 2022 ustalono 1 października 2021 r. Link do obwieszczenia → M.P.2021.964.

Koszt według stawek podstawowych w przeliczeniu na 1 ha lub za pojedynczy arkusz drukowany w formacie A0 przedstawia poniższa tabela.

Raporty (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia) tworzone na podstawie bazy danych EGiB

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci drukowanej

 

arkusz formatu A0

79,41 zł

Następna kopia arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków wykonywana w ramach tego samego zamówienia, w postaci drukowanej

45,38 zł

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci wektorowej

 

ha

11,34 zł

Mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci rastrowej

6,81 zł

Kopia rejestru gruntów w postaci drukowanej

 

 

obręb ewidencyjny

1 134,46 zł

Kopia rejestru gruntów w postaci elektronicznej

794,11 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

1 134,46 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

680,67 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej 

794,11 zł

Kopia kartoteki budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

453,78 zł

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci drukowanej

226,89 zł

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

22,69 zł

Kopia rejestru budynków w granicach miasta w postaci elektronicznej

170,18 zł

Kopia rejestru budynków w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

17,02 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci drukowanej

794,11 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci drukowanej

113,44 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach miasta w postaci elektronicznej

567,23 zł

Kopia rejestru lub kartoteki lokali w granicach obszaru wiejskiego w postaci elektronicznej

79,41 zł

Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych

działka ewidencyjna w granicach jednego obrębu

0,27 zł

Wykaz podmiotów, ujawnionych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

osoba lub inny podmiot

0,47 zł

 

Wykazy albo zestawienie zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków w postaci drukowanej

gmina

22,69 zł

powiat

34,03 zł

województwo

56,73 zł

kraj

113,44 zł

Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej

Jeśli chcesz pozyskać mapę ewidencyjną, będziesz musiał złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wniosek ten możesz złożyć zarówno osobiście w starostwie, jak i online, jednak do tego celu niezbędny będzie profil zaufany ePUAP.

Sam wniosek jest już gotowym formularzem, który wystarczy jedynie uzupełnić o swoje dane. Ważne jest, aby podać cel pozyskania mapy katastralnej oraz wskazać formę w jakiej chcesz ją otrzymać - wersję papierową lub elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku danych.

PAMIĘTAJ! Do uzyskania mapy ewidencyjnej nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Poniżej prezentujemy poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej. Sam formularz na podstawie którego go uzupełniono pobierzesz → tutaj.

 1. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 

Jan Kowalski, 
ul. Przy Moście 2/XX
30-508 Kraków

4. Miejscowość i data

Iksowo, dnia 15.03.2022 r.

Formularz 

P

5. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

podaj adres odpowiedniego wydziału geodezji dla Twojej miejscowości. Dla miasta Krakowa, gdzie siedzibę ma firma OnGeo jest to:

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie 

ul. Przy Moście 1,

30-508 Kraków

2. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę

G.6642. …………. 

3. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty elektronicznej)*

506 XXX 012 / jan.kowalski@ongeo.pl

6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

(uzupełnia adresat)

 7. Określenie materiałów będących przedmiotem wniosku - wybierz materiały które chcesz pozyskać

a) Mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków

b) Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

c) Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

d) Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)

e) Rejestr cen nieruchomości

f) Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB

g) Inne materiały ... (jakie?) …

 8. Cel pobrania materiałów
 8a. Udostępnienie odpłatne

Współczynnik CL

a) dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

b) w celu wykonania wyceny nieruchomości – rzeczoznawcom majątkowym (dotyczy tylko rejestru cen nieruchomości)6

c) dla dowolnych potrzeb

d) w celu kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu

1.0

1.0

2.0

0.1

 8b. Udostępnienie nieodpłatne w postaci elektronicznej (nie dotyczy osób chcących pozyskać mapę zasadniczą dla swojej działki na cele budowlane)

a) na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

b) w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej

e) w celu pierwszego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu

 9. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy
Imię i nazwisko: Jan Kowalski                                     E-mail:   jan.kowalski@ongeo.pl                                    Telefon: 506 XXX 012
10. Sposób udostępnienia materiałów

a) odbiór osobisty

b) wysyłka pod wskazany adres

      jak w nagłówku

      inny: …………………..………….

b) usługa sieciowa udostępniania 

c) udostępnianie na serwerze FTP organu 

d) wysyłka na wskazany adres e-mail

 

 

 

a) udostępnienie materiałów na nośniku 
dostarczonym przez wnioskodawcę

11. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

W tym miejscu wpisujemy cel dla którego chcemy pozyskać dokument np.:

jako mapa bazowa do utworzenia mapy do celów projektowych

Integralnym formularzem do wniosku jest formularz P1, który uwzględnia szczegóły dla mapy ewidencyjnej:

 1. Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Formularz
P1

Mapa:Postać:Skala:Dotyczy postaci drukowanej:

a) zasadnicza

b) ewidencji gruntów i budynków

wektorowa

rastrowa

drukowana

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

Format wydruku:Kolorystyka wydruku:

A4

A3

A2

A1

A0

a) czarno-biała

b) kolorowa 

(chociaż nie zawsze 

jest to możliwe!)

Liczba egzemplarzy: 1
 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem  3. Dane szczegółowe określające położenie obszaru objętego wnioskiem

a) jednostki podziału terytorialnego kraju lub podziału dla celów EGiB

b) godło arkusza mapy

c) współrzędne wielokąta (poligonu)

    w układzie współrzędnych:

        PL-2000

        innym (jakim?) ….

c) obszar określony w załączniku

    graficznym

    wektorowym, w układzie współrzędnych:

        PL-2000

        innym (jakim?) ….

Gmina: Kraków

Miejscowość: Iksowo

Nr działki: 123/X

 4. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy:

nie jest wymagane, jednak jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sprawy, możesz to wykazać w tym miejscu. Do wniosku możesz dołączyć również prosty wydruk z geoportalu obszaru, który chcesz dostać na mapie. Urzędnik powinien wziąć to pod uwagę i dostosować skalę mapy do Twoich potrzeb. 

Jednym z takich geoportali jest GEOPORTAL ONGEO

 5. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy

JAN KOWALSKI

Jak długo ważna jest mapa ewidencyjna?

Jeśli chodzi o mapę ewidencyjną, to nie ma ona określonego terminu ważności. Przyjmuje się zatem zasadę, że mapa katastralna jest ważna tak długo, jak długo sytuacja na mapie zgodna jest z stanem faktycznym w terenie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.