Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

Głosów: 19, średnia ocen: 5
mock

Zanim rozpoczniesz budowę wymarzonego domu, musisz zgromadzić niezbędną dokumentację projektową. Dokumentacja ta określi wszystkie szczegóły robót budowlanych. Pierwszym dokumentem, który wizualizuje powstałą inwestycję, jest projekt budowlany. Projekt budowlany jest obowiązkowy i stanowi podstawę starania się o pozwolenie na budowę. W niniejszym artykule podejmiemy temat: projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

 • Projekt budowlany zawiera w sobie wszystkie planowane rozwiązania dla Twojej inwestycji. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Projekt wykonawczy zostaje wykonany na podstawie projektu budowlanego.
 • Wykonanie projektu wykonawczego dla budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe!
 • Projekt wykonawczy zawiera m.in. informacje o formacie, materiałach, konstrukcji i uzbrojeniu poszczególnych elementów.
 • Jeżeli szukasz nieruchomości, działki pod budowę domu wejdź na Geoportal OnGeo.pl i pobierz zestaw cennych informacjo o nieruchomości.

Czym jest projekt budowlany?

Projekt budowlany ma charakter aktu podstawowego. W praktyce oznacza to, że zawiera w sobie wszystkie planowane rozwiązania dla twojej inwestycji. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Zawartość projektu budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.404).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego oraz spełniać dodatkowe wymagania decyzji o warunkach zabudowy.

Co zawiera projekt budowlany?

Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego z 2020 r., projekt budowlany musi zawierać:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, który zawiera informacje o usytuowaniu obiektu, układzie komunikacyjnym oraz obszarze oddziaływania;
 2. Projekt architektoniczno-budowlany, który zawiera układ przestrzenny pomieszczeń oraz wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych;
 3. Projekt techniczny.

Czym jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy jest jego uszczegółowieniem projektu budowlanego. Dzięki niemu inwestor wie z jakich materiałów ma być wykonany konkretny element będący składową obiektu. Projekt wykonawczy zawiera także ważne dane o zbrojeniu czy połączeniach między elementami

W przypadku inwestycji realizowanych ze środków publicznych jego zakres określa rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r. Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Zgodnie z nim projekt wykonawczy powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Wykonanie projektu wykonawczego dla budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe! Pamiętaj, że sporządzenie projektu wykonawczego w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza budowę. Dzięki informacjom zawartym w projekcie, możesz również wycenić, ile będzie kosztowała budowa oraz możesz oszacować, ile czasu potrzebujesz na jej wykonanie.

Kto wykonuje projekt wykonawczy?

Wymagania, co do sporządzania projektu technicznego nie są ujęte w prawie budowlanym. Posługując się jednak treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072) można wnioskować, że wymagania dotyczące projektu wykonanego należy przyjmować tak jak dla projektu budowlanego. W praktyce oznacza to, że projektant sporządzający projekt techniczny, powinien mieć uprawnienia budowlane oraz musi należeć do izby architektów lub inżynierów budownictwa. Projektant sporządzający projekt wykonawczy powinien również posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej sieci: gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i elektrycznej.

Czym jest projekt techniczny?

Projekt techniczny składa się z części opisowej oraz rysunkowej

Część opisowa ma określać m.in.:

 • układ konstrukcyjny obiektu budowlanego;
 • rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrzne i zewnętrzne przegród budowlanych;
 • rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne;
 • niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne;
 • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego;
 • warunki ochrony;
 • charakterystykę energetyczną budynku.

W części rysunkowej na części zawierającej rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu powinna zostać przedstawiona informacja o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych. Tutaj należy również przedstawić schemat podziału obiektu budowlanego na strefy pożarowe wraz z oznaczeniem klas odporności ogniowej elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych, a także układ komunikacji wewnętrznej terenu, sieci i instalacji uzbrojenia terenu, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych, zasadnicze elementy wyposażenia technicznego.

Podsumowując: Projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

Porównując projekt budowlany, a wykonawczy należy zaznaczyć najbardziej istotną różnicę między nimi. Projekt budowlany jest dokumentem obowiązkowym, a projekt wykonawczy - nie. Na postawie projektu budowlanego możesz starać się o wszelkie zezwolenia, w tym - pozwolenie na budowę. Mimo, że sporządzanie projektu wykonawczego wiąże się z dodatkowymi kosztami, warto rozważyć jego sporządzenie na potrzeby budowy domu jednorodzinnego. Projektant jako fachowiec, pomoże ci dobrać odpowiednie materiały oraz znacznie odciąży cię z z konieczności podejmowania decyzji, co do możliwych rozwiązań wykonawczych na których najprawdopodobniej nie znasz się najlepiej.

Poznaj Raporty o Terenie OnGeo.pl

Raport o terenie w portalu OnGeo.pl, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

W Raporcie znajdziesz chociażby:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli wymiary i obwód działki, powierzchnia urzędowa i obliczona, współrzędne punktów załamania linii granicznej działki, grupa rejestrowa, klasa bonitacyjna,
 • informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe,
 • analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku,
 • powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujące w promieniu 1 km od granic działki,
 • analiza żyzności gleb,
 • strefy ochronne, czyli wokół: turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,
 • analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia,
 • inne, sprawdź jakie na stronie.

Sprawdź sam dowolną działkę w Polsce!

Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)
ZenekBudowlaniec
27-07-2022 09:44
W punkcie "Co zawiera projekt budowlany?" podano "Projekt techniczny - wykonawczy", nie ma czegoś takiego, jest projekt techniczny i jest projekt wykonawczy, to są DWIE RÓŻNE RZECZY! Przecież, sama Pani to później tłumaczy :)
0
Monika
28-07-2022 10:43
Dziękuję Panu za przesłaną uwagę, Poprawiłam wpis.
0
1 / 1