Analiza inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Monika Byś
2020-12-23
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-12-20
Głosów: 27, średnia ocen: 5
obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego jest jednym z elementów składających się na wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego pozwala ustalić strony postępowania w sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. W dniu 19 września 2020r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane. Zmiana ta wprowadza istotną zmianę w definicji „obszaru oddziaływania obiektu”. Zdaniem ustawodawcy przyczyni się ona do uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego. Co wnosi zmiana definicji? Jaki wpływ ma na ustalenie kręgu stron postępowania w przedmiocie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę? Jakie skutki niesie ze sobą zmiana definicji?

  • Nieprawidłowe wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego może skutkować wznowieniem postępowania zakończonego ostateczną decyzją lub stwierdzeniem nieważności decyzji. Decyzja ta może być podjęta w przypadku, gdy została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie.
  • Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego jest korzystna dla potencjalnego inwestora.
  • Stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę będzie inwestor. Właściciele (użytkownicy wieczyści oraz zarządcy) nieruchomości sąsiednich będą stronami postępowania wyłącznie wtedy, gdy zostanie wykazane, że planowana inwestycja może spowodować ograniczenia możliwości zabudowy sąsiednich nieruchomości z uwagi na treść przepisów techniczno-budowanych

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego dotycząca zmiany definiowania obszaru oddziaływania obiektu budowlanego pozwala na zawężenie kręgu osób określanych mianem stron postępowania. Problemy organów administracji z określaniem stron w postępowaniu o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę, negatywnie wpływały na tempo procesu inwestycyjnego. W związku z zawężeniem definicji „obszaru oddziaływania obiektu budowlanego" mniejsza ilość osób będzie mogła domagać się ochrony ściśle związanej z niekorzystnym oddziaływaniem obiektu budowlanego. Wynika z tego, że jest to niewątpliwie korzystna zmiana dla potencjalnego inwestora.

Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego

Nowa definicja stanowi, że przez „obszar oddziaływania obiektu budowlanego” należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu (art.3. pkt 20 -Prawo budowlane)W dotychczasowym brzemieniu przepisów, obszar oddziaływania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.
Zmiana, jakiej została poddana definicja może wydawać się drobna i niewiele wnosząca. Mowa jest przecież „tylko” o wyłączeniu sformułowania „w zagospodarowaniu”. Zmiana definicji ma spowodować to, że stroną w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę będzie inwestor. Właściciele (użytkownicy wieczyści oraz zarządcy) nieruchomości sąsiednich będą stronami postępowania wyłącznie wtedy, gdy zostanie wykazane, że planowana inwestycja może spowodować ograniczenia możliwości zabudowy sąsiednich nieruchomości z uwagi na treść przepisów techniczno-budowanych. Takim przepisem jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

A w praktyce?

Dotychczasowa definicja wprowadzała chaos i dawała możliwość interpretacji przepisów prawa na niekorzyść inwestora. W związku z tym stroną postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę mogły być osoby, które wniosły przesłankę, że projektowana inwestycja tylko pośrednio wpływa na ich nieruchomość. Ograniczenia zabudowy zostały wymienione tylko, jako przykładowy rodzaj ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. Poza ograniczeniami zabudowy, w skład ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wchodziły takie czynniki jak: wibracje, zakłócenia elektryczne, hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby lub pozbawienie lub ograniczenie możliwości korzystania z wody kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, czy środków łączności. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego po zmianie definicji zawiera tylko sformułowanie „z zabudowie” i odnosi się do takiego wpływu na nieruchomość, który ogranicza lub całkowicie uniemożliwia wykonywanie robót czy budowy obiektów budowlanych z uwagi na niespełnienie przepisów techniczno- budowlanych. Szczególnie restrykcyjnie należy podejść do przepisów, które wprost określają wymogi dotyczące odległości jednych obiektów budowlanych od drugich. Chcesz wiedzieć, o czym należy pamiętać przy budowie przy granicy działki? Zapoznaj się z treścią poniższego artykułu.

Budowa przy granicy działki - o czym należy pamiętać?

Czy wiesz, że….

dzięki Raportach o Terenie OnGeo.pl, możesz otrzymać wszystkie niezbędne dane o nieruchomości w jednym miejscu?

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie. Sprawdzisz, czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto dowiesz się, czy twoja działka znajduje się na terenie potencjalnego zagrożenia i uciążliwości, czyli w strefie zalewowej, osuwiskowej, zanieczyszczenia powietrza, hałasu. Sprawdzisz również odległość od linii energetycznych. To proste!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.