Rynek nieruchomości

Czym jest kataster nieruchomości?

Monika Byś
2021-02-02
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-22
Głosów: 37, średnia ocen: 5
kataster nieruchomości

Kataster nieruchomości jest jednolitym dla całego kraju, systematycznie aktualizowanym zbiorem informacji o gruncie, budynkach, lokalach oraz ich właścicielach. Jest ogólnopolskim rejestrem, który zawiera dane liczbowe i opisowe o wyżej wymienionych nieruchomościach, które są wymagane przy dokonywaniu wpisu do księgi wieczystej. Taką ewidencje zakłada się i prowadzi w systemie informatycznym. Jego podstawę stanowi komputerowa baza danych. W świetle prawa kataster nieruchomości jest tożsamy z pojęciem Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB).

  • Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie „kataster nieruchomości” rozumie się tę ewidencję.
  • Nieruchomości objęte katastrem podlegają wycenie tworząc wartość katastralną.
  • Wartość katastralna nieruchomości to wartość ustalana na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych da poszczególnych rodzajów nieruchomości na obszarze danej gminy.
  • Wartość katastralna nieruchomości jest określana w procesie powszechnej taksacji, której celem będzie sporządzenie dla obszaru całego kraju map i tabeli taksacyjnych

Czym jest kataster nieruchomości?

Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art.2 pkt 8 ilekroć jest mowa o katastrze nieruchomościami (ewidencji gruntów i budynków)rozumie się przez to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami.

Jednostkami powierzchni podziału kraju dla celów ewidencji są:

  • jednostka ewidencyjna,
  • obręb ewidencyjny,
  • działka ewidencyjna.

Dowiedz się, czym jest wypis z EGiB, co powinien zawierać i kto może go uzyskać z poniższego artykułu

Ewidencja gruntów i budynków

Kataster nieruchomości, a EGiB

Art. 224 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mówi, że do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie „kataster nieruchomości” rozumie się tę ewidencję.

Oznacza to, że w przyszłości konieczne będzie opracowanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego katastru nieruchomości, który będzie obejmował wszystkie rodzaje nieruchomości tj: gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Taki kataster będzie powiązany z księgami wieczystymi. Obecnie ewidencja gruntów i budynków zawierająca dane o położeniu, powierzchni, granicach oraz rodzajach użytków i klasach gruntów nie jest już wystarczająca, aby stworzyć rejestr katastralny, który będzie wiarygodnym narzędziem obrotu nieruchomościami.

Zasady tworzenia i zastosowania katastru ujęte są w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 102, poz.651 z dnia 11 czerwca 2010 r.).

Nieruchomości objęte katastrem podlegają wycenie tworząc wartość katastralną.

Wartość katastralna nieruchomości

Wartość katastralna nieruchomości to wartość ustalana na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych da poszczególnych rodzajów nieruchomości na obszarze danej gminy. Wartość katastralna nieruchomości jest określana w procesie powszechnej taksacji i jest wykorzystywana do ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Co to oznacza?

W praktyce sprowadza się to do tego, że w procesie wyceny nieruchomości będzie istotna będzie np. lokalizacja nieruchomości. Wartość podobnych nieruchomości znajdujących są w dużym, wojewódzkim mieście będzie zdecydowanie wyższa, niż tej znajdującej się na terenie o dużym bezrobociu i gorszej infrastrukturze na terenie wiejskim. Głównym celem powszechnej taksacji będzie sporządzenie dla obszaru całego kraju map i tabeli taksacyjnych.  Mapy i tabele taksacyjne będą zatwierdzone przez gminy, jako podstawa wyceny wartości nieruchomości na ich obszarze, a obliczona wartość nieruchomości będzie wprowadzona do katastru na drodze administracyjnej. Taksacja będzie okresowo w celu zapewnienia aktualizacji i rzetelności zgromadzonych danych weryfikowana.

Czy wiesz, że...

jeżeli chcesz sprawdzić podstawowe informacje o ewidencji gruntów i budynków oraz inne informacje takie jak: cechy terenu, fizjografię i położenie nieruchomości, spadki na działce, ale także interesuje Cię czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan – wygeneruj raport o terenie na stronie OnGeo.pl.

Sprawdź także jakie informacje zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. Dowiesz się na jaki cel może być przeznaczona Twoja działka, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa. Wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.