Porady OnGeo

Ewidencja gruntów i budynków

Szczepan Sołtysik
2022-05-24
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-11-20
Głosów: 78, średnia ocen: 5
fotowoltaika będzie obowiązkowa

Ewidencja gruntów i budynków w skrócie (EGiB) to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule dowiesz się jak uzyskać informacje z ewidencji gruntów i budynków. 

 • Ewidencja gruntów i budynków to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach.
 • Podstawowe informacje o działce znajdziesz na mapie działek w Geoportalu OnGeo.pl.
 • Szczegółowe informacje o działce zdobędziesz w Raporcie o terenie, który wygenerujesz w OnGeo.pl.

CO TO JEST EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Ewidencja gruntów i budynków w skrócie (EGiB) to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z ewidencji korzysta wiele podmiotów:

 • Projektanci, urbaniści, architekci;
 • Rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i inni specjaliści z branży nieruchomości;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Sądy rejonowe;
 • Główny Urząd Statystyczny;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Osoby prywatne i inne podmioty w różnych celach np. inwestycyjnych.

Ewidencja gruntów i budynków to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Biorąc pod uwagę:

 • grunt znajdziemy informacje o jego położeniu, powierzchni, granicy, rodzaju użytków i klasach bonitacyjnych oraz oznaczeniach ksiąg wieczystych.
 • lokal – znajdziemy informacje o jego położeniu, powierzchni i funkcji użytkowej
 • budynków – znajdziemy informacje o jego położeniu, funkcji użytkowej i przeznaczeniu oraz danych technicznych

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WYPIS Z EWIDENCJI

Wypis z rejestru gruntów, budynków oraz lokali oprócz informacji, zawartych w tych rejestrach, dotyczących odpowiednio jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków lub jednostek rejestrowych lokali, zawiera:

 • nazwę organu wydającego wypis;
 • oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
 • tytuł dokumentu – odpowiednio: “Wypis z rejestru gruntów”, “Wypis z rejestru budynków”, “Wypis z rejestru lokali”;
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego;
 • numery działek ewidencyjnych;
 • odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali;
 • informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
 • podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane podmiotów, nadaje się odpowiednio tytuł: “Wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali o niepełnej treści”.

KTO MOŻE UZYSKAĆ WYPIS Z EGiB?

Wypis wydawany jest odpłatnie na żądanie:

 • Właścicieli gruntów oraz osób i jednostek władających gruntami i budynkami;
 • Organów administracji publicznej;
 • Operatorów sieci;
 • Osoby albo przedsiębiorstwa, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

JAK UZYSKAĆ WYPIS Z EGIB 

Wypis z ewidencji gruntów i budynków może być wydany w urzędzie lub elektronicznie. Najpierw należy pobrać i wypełnić wniosek z EGiB, który następnie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacimy 150 zł, a w formie elektronicznej 140 zł. W przypadku gdy wybieramy tylko wypis z rejestru gruntu w formie elektronicznej zapłacimy 40 zł, natomiast w formie wydruku 50 zł.

Jeżeli chcesz sprawdzić podstawowe informacje o ewidencji gruntów i budynków oraz inne informacje takie jak: cechy terenu, fizjografię i położenie nieruchomości, spadki na działce, ale także interesuje Cię czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan – wygeneruj raport o terenie na stronie OnGeo.pl.

Sprawdź także jakie informacje zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. Dowiesz się na jaki cel może być przeznaczona Twoja działka, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa. Wejdź tutaj i dowiedz się więcej.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl