Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Ewidencja gruntów i budynków

Głosów: 26, średnia ocen: 5
mock

Ewidencja gruntów i budynków w skrócie (EGiB) to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule dowiesz się jak uzyskać informacje z ewidencji gruntów i budynków. 

 • Ewidencja gruntów i budynków to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach.
 • Podstawowe informacje o działce znajdziesz na mapie działek w Geoportalu OnGeo.pl.
 • Szczegółowe informacje o działce zdobędziesz w Raporcie o terenie, który wygenerujesz w OnGeo.pl.

CO TO JEST EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW?

Ewidencja gruntów i budynków w skrócie (EGiB) to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z ewidencji korzysta wiele podmiotów:

 • Projektanci, urbaniści, architekci;
 • Rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy i inni specjaliści z branży nieruchomości;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Sądy rejonowe;
 • Główny Urząd Statystyczny;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Osoby prywatne i inne podmioty w różnych celach np. inwestycyjnych.

Ewidencja gruntów i budynków to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Biorąc pod uwagę:

 • grunt znajdziemy informacje o jego położeniu, powierzchni, granicy, rodzaju użytków i klasach bonitacyjnych oraz oznaczeniach ksiąg wieczystych.
 • lokal – znajdziemy informacje o jego położeniu, powierzchni i funkcji użytkowej
 • budynków – znajdziemy informacje o jego położeniu, funkcji użytkowej i przeznaczeniu oraz danych technicznych

SPRAWDŹ DANE Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ONGEO.PL

W Raportach o Terenie możesz znaleźć niektóre informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB). Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz szczegółowe dane dotyczące lokalizacji zaznaczonego terenu, od określenia województwa, powiatu i gminy po obręb, numer działki ewidencyjnej oraz procentowy udział konkretnej działki w zaznaczonym obszarze nieruchomości gruntowej.

Ponadto dostaniesz bardziej szczegółowe dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli np. powierzchnię urzędową. Szczególnie istotne z punktu widzenia osób diagnozujących nieruchomość są dane o właścicielu działki, dlatego w Raporcie o działce dostaniesz również informację o grupie rejestrowej. Dzięki temu bez wychodzenia z domu i wnioskowania o wypis z EGIB lub wyciąg księgi wieczystej, sprawdzisz czy działka należy do osoby prywatnej, gminy czy Skarbu Państwa.

Zobacz jak wygląda przykładowy raport o terenie: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Lokalizacja i geometria terenu należącego do gminy
Lokalizacja i geometria terenu należącego do gminy

W ramach tematu "Dane z ewidencji gruntów i budynków" dostaniesz współrzędne punktów załamania granic działki ewidencyjnej. Odległości pomiędzy punkami załamania zostaną przeliczone automatycznie i wskazane na mapie EGiB. Dzięki takiej informacji, możesz samodzielnie wykonać pomiar powierzchni działki ewidencyjnej.

Parametry geometryczne działki ewidencyjnej należącej do gminy
Parametry geometryczne działki ewidencyjnej należącej do gminy 

UWAGA! Dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WYPIS Z EWIDENCJI

Wypis z rejestru gruntów, budynków oraz lokali oprócz informacji, zawartych w tych rejestrach, dotyczących odpowiednio jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków lub jednostek rejestrowych lokali, zawiera:

 • nazwę organu wydającego wypis;
 • oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
 • tytuł dokumentu – odpowiednio: “Wypis z rejestru gruntów”, “Wypis z rejestru budynków”, “Wypis z rejestru lokali”;
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego;
 • numery działek ewidencyjnych;
 • odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali;
 • informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
 • podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane podmiotów, nadaje się odpowiednio tytuł: “Wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali o niepełnej treści”.

KTO MOŻE UZYSKAĆ WYPIS Z EGiB?

Wypis wydawany jest odpłatnie na żądanie:

 • Właścicieli gruntów oraz osób i jednostek władających gruntami i budynkami;
 • Organów administracji publicznej;
 • Operatorów sieci;
 • Osoby albo przedsiębiorstwa, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

JAK UZYSKAĆ WYPIS Z EGIB 

Wypis z ewidencji gruntów i budynków może być wydany w urzędzie lub elektronicznie. Najpierw należy pobrać i wypełnić wniosek z EGiB, który następnie należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacimy 150 zł, a w formie elektronicznej 140 zł. W przypadku gdy wybieramy tylko wypis z rejestru gruntu w formie elektronicznej zapłacimy 40 zł, natomiast w formie wydruku 50 zł.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak