Porady OnGeo

Mapa do celów projektowych zmiany w Prawie Budowlanym

Monika Byś
2020-09-29
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-11-28
Głosów: 78, średnia ocen: 4.9
mapa-do-celow-projektowych

31 lipca 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Nowelizacja ma na celu zniesienie zbędnych formalności oraz ograniczeń w pracach geodezyjnych oraz niewątpliwie przyspieszenie całego procesu inwestycji. Jedną ze zmian stanowi kwestia definiowania mapy do celów projektowych. Niniejszy artykuł zawiera wyjaśnienie najważniejszych problemów i udziela konkretnych informacji dotyczących mapy do celów projektowych. 

 • Podmiotem wykonującym mapę do celów projektowych jest geodeta posiadający uprawnienia w tym zakresie.
 • Mapa do celów projektowych jest aktualna tak długo, aż nie zmieni się nic na obszarze, którego dotyczy.
 • Mapę możesz uzyskać od geodety, któremu zlecisz prace geodezyjne lub bezpośrednio w Starostwie za odpowiednią opłatą urzędową.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - NOWA DEFINICJA

Nowy stan prawny i faktyczny określa Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989r. art.2, pkt 7a. Ustawa określa, że mapa do celów projektowych to:

opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji

CO POWINNA ZAWIERAĆ MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy przyjrzeć się przytoczonej wyżej definicji. Wynika z niej, że treść tejże mapy powinna zawierać przede wszystkim:

 • wyniki pomiarów geodezyjnych,
 • materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, które stanowią treść mapy zasadniczej, a są to następujące bazy danych:
  – Państwowy Rejestr Podstawowych Osnów Geodezyjnych, Grawimetrycznych i Magnetycznych (PRPOG),
  – Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB). Sprawdź, czym jest EGiB [tutaj],
  – Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT);
  – Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Jednostek Podziałów Terytorialnych Kraju (PRG);
  – Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG);
  – Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT)
 • wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia dokumentacji projektowej (w tym punkcie należy nadmienić, że podstawowym źródłem opracowania mapy jest wektorowa mapa zasadnicza, którą udostępnia powiat)

JAKIE ELEMENTY TREŚCI POWINNA ZAWIERAĆ MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Przede wszystkim należy stwierdzić, że wszelkie standardy techniczne, które obowiązują przy wykonywaniu mapy zasadniczej (załącznik nr 7 do Rozporządzenia MAiC a dn. 2 listopada 2015r. w sprawie obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej) obowiązują również dla tworzenia mapy do celów projektowych. Ta sama zasada dotyczy wykazu obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej (załącznik nr 5 do Rozporządzenia MAiC a dn. 2 listopada 2015r. w sprawie obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej).

Ponadto do elementów mapy do celów projektowych mogą należeć:

 • warstwice,
 • elementy przyrodnicze: żywopłot, szpaler drzew, krzewy,
 • elementy infrastruktury drogowej: znaki drogowe, hektometry,
 • elementy nieobowiązkowe zagospodarowania terenu, które mają istotny wpływ na dokumentacje projektową, np. grunty obciążone służebnościami gruntowymi. W przypadku występowania tych elementów, należy umieścić legendę z wyszczególnieniem tych elementów,
 • obiekty budowlane: cieplarnie, fundamenty, ruiny

SKĄD WZIĄĆ MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Podmiotem wykonującym mapę do celów projektowych jest geodeta posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie. Przystępując do zlecenia geodeta przeprowadza aktualizację treści mapy zasadniczej uzupełniając ją o dodatkowe elementy wymienione powyżej, sporządza kopię mapy zasadniczej oraz przy współpracując z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK), kieruję mapę do weryfikacji jej treści. Część prac geodety jest naturalnie związana z pomiarami terenowymi. Cena sporządzenia mapy do celów projektowych waha się w zależności od regionu, wielkości aktualizowanego terenu, formatu mapy, ilości kopii oraz rodzaju inwestycji.

JAK DŁUGO WAŻNA JEST MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa mapa musi być aktualna. Oznacza to, że jest ważna tak długo, aż nie zmieni się nic na obszarze, którego dotyczy.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ MAPĘ DO CELÓW PROJEKTOWYCH?

Zgodnie z art. 7 ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne mapę do celów projektowych można pozyskać w Starostwie, w którego granicach znajduje się dana nieruchomość. Mapę tą można otrzymać w ciągu
2 do 5 tygodni za pobraniem odpowiedniej opłaty. W przypadku zamówienia pracy geodezyjnej u geodety, możemy pozyskać ją bezpośrednio u niego.

Jeżeli chcesz sprawdzić informacje o ewidencji gruntów i budynków lub inne informacje takie jak: cechy terenu, fizjografię i położenie nieruchomości, spadki na działce. A może interesuje Cię, czy na danym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania? Wygeneruj raport o terenie na stronie OnGeo.pl.

W razie pytań, napisz do nas. Zespół OnGeo.pl służy pomocą!

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.