Na mapie

Mapa zasadnicza - co zawiera i kiedy będzie wymagana

Monika Byś
2022-03-15
~8 min
Post zaktualizowany: 2023-06-28
Głosów: 24, średnia ocen: 4.7
mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza jest jednym z najważniejszych opracowań geodezyjno-kartograficznych, które znajdują się w państwowych zasobach danych. Bez niej realizacja inwestycji budowlanych będzie niemożliwa. Jeśli chciałbyś ją pozyskać dla swojej działki, musisz udać się do miejscowego wydziału geodezji w starostwie powiatowym. Dowiedz się jakie zastosowanie ma mapa zasadnicza oraz jak są uzyskać. 

  • Mapa zasadnicza jest podstawową mapą należącą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, która jest opracowana dla obszaru całej Polski
  • Z mapy zasadniczej korzystamy w celach ewidencyjnych, planistycznych, strategicznych i gospodarczych. Dokument jest niezbędny m.in. jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy lub jeśli chcesz przyłączyć się do sieci uzbrojenia terenu i chciałbyś wykonać wstępny projekt.
  • Kopię mapy wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) właściwy dla położenia danej działki lub po prostu wydział geodezji starostwa powiatowego.
  • Jeśli chcesz pozyskać mapę zasadniczą, będziesz musiał złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wzór poprawnie złożonego wniosku znajdziesz w treści artykułu.

Czym jest mapa zasadnicza?

Mapa zasadnicza jest podstawową mapą należącą do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, która jest opracowana dla obszaru całej Polski. To właśnie w niej znajdują się wszelkie informacje na temat rozmieszczenia budynków, gruntów, dróg i innych obiektów topograficznych oraz uzbrojenia terenu w media.

Fragment mapy zasadniczej, źródło: Geo-osnowa
Fragment mapy zasadniczej, źródło: Geo-osnowa

Mapy zasadnicze służą przede wszystkim do planowania zagospodarowania przestrzennego, a jej prowadzeniem i aktualizacją zajmują się starostwa powiatowe. W zależności od zurbanizowania terenu mapa ta może mieć różną skalę:

  • 1:500 – 1:1000 – dla obszarów wysoko zurbanizowanych,
  • 1:1000 – 1:2000 – dla obszarów średnio zurbanizowanych,
  • 1:5000 – dla obszarów nisko zurbanizowanych.

Mapa działek budowlanych wydawana jest zazwyczaj w skali 1:500.

Co zawiera mapa zasadnicza?

Elementy jakie musi zawierać mapa zasadnicza zawarte się wprost w jej definicji. Według ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 1990) mapę zasadnicza to:

Dz.U. 2020 poz. 1990 

wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu:

punktów osnowy geodezyjnej, 
działek ewidencyjnych, 
budynków, 
konturów użytków gruntowych, 
konturów klasyfikacyjnych, 
sieci uzbrojenia terenu, 
budowli i urządzeń budowlanych,
innych obiektów topograficznych, 
a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Poza wymienionymi wyżej elementami, na dokumencie znajdują się również: skala, układ współrzędnych oraz legenda. Warto dodać, że legenda na mapie powinna mieć opisane przynajmniej podstawowe symbole. Więcej na temat symboli na mapie przeczytasz we wpisie → Mapa sytuacyjno-wysokościowa - co zawiera i kiedy będzie wymagana?

Mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, mapa do celów projektowych - czym się różnią?

Trzy najczęściej stosowane mapy, czyli mapa ewidencyjna, zasadnicza i do celów projektowych, to zupełnie różne opracowania kartograficzne. Pomimo że wszystkie wykorzystywane są głównie do celów budowlanych, ich znaczenie dla inwestycji jest inne i nie należy tratować ich jednakowo.

Podstawowymi różnicami między nimi jest zakres informacji oraz oraz oczywiście sposób wykonywania. Mapa ewidencyjna obejmuje bowiem wyłącznie dane ewidencyjne, a mapa do celów projektowych poza elementami mapy zasadniczej zawiera pomiary terenowe pionowe i poziome. Mapa zasadnicza stanowi więc pewien punkt wyjścia dla wszystkich opracowań dla działki. Poniższa tabela zawiera różnice pomiędzy mapami.

 

Elementy mapy

Mapa

zasadnicza

ewidencyjna 

do celów projektowych

Granice działek ewidencyjnych

+

+

+

Numer działki

+

+

+

Kontur budynków

+

+

+

Numer budynku

+

+

+

Kontur użytków gruntowych 

+

+

+

Opis użytków gruntowych 

+

+

+

Nazwy ulic, placów, skwerów

+

+

+

Punkty osnowy 

+

+

+

punkty graniczne trwałe

+

+

+

Warstwice 

+

-

+

Linie energetyczne 

+

-

+

Urządzenia infrastruktury technicznej 

+

-

+

Ogrodzenie 

+

-

+

Murki i ściany oporowe

+

-

+

Drzewa 

+

-

+

Pomiary poziome 

-

-

+

pomiary pionowe

-

-

+

Zastosowanie mapy zasadniczej

Z mapy zasadniczej korzystamy w celach ewidencyjnych, planistycznych, strategicznych i gospodarczych. Dokument jest niezbędny jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy lub chcesz przyłączyć się do sieci uzbrojenia terenu i chciałbyś wykonać wstępny projekt.

Mapy możesz również potrzebować podczas wykonywania czynności geodezyjnych takich jak podział działki, rozgraniczenie lub wznowienie granic nieruchomości. Dodatkowo w przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości mapa będzie niezbędna jako załącznik do operatu szacunkowego, jeśli na jej podstawie określa się jej wartość.

Gdzie i jak możesz dostać mapę zasadniczą?

Kopię mapy zasadniczej wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) właściwy dla położenia danej działki lub po prostu w wydziałach geodezji. Takich punktów należy szukać w starostwie powiatowym.

W celach poglądowych możesz również obejrzeć mapę online za pomocą ogólnopolskiego portalu Geoportal.gov.pl.

Ile kosztuje mapa zasadnicza?

Niestety wydanie kopii mapy zasadniczej wiąże się z opłatą. Koszt wydania dokumentu jest uzależniony od jego rodzaju oraz aktualnych stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Koszt mapy zasadniczej ustala się corocznie na podstawie obwieszczenia ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ogłoszenia obowiązujących stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stawki za rok 2022 ustalono 1 października 2021 r. Link do obwieszczenia → M.P.2021.964.

Koszt według stawek podstawowych w przeliczeniu na 1 ha lub za pojedynczy arkusz drukowany w formacie A0 przedstawia poniższa tabela.

Mapa zasadnicza

Nazwa materiału zasobu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Mapa zasadnicza w postaci rastrowej

ha

15,07 zł

Mapa zasadnicza w postaci wektorowej

21,53 zł

Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

arkusz formatu A0

170,18 zł

Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej

90,75 zł

Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej

Jeśli chcesz pozyskać mapę zasadniczą, będziesz musiał złożyć wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wniosek ten możesz złożyć zarówno osobiście w starostwie, jak i online, jednak do tego celu niezbędny będzie profil zaufany ePUAP.

Sam wniosek jest już gotowym formularzem, który wystarczy jedynie uzupełnić o swoje dane. Ważne jest, aby podać cel pozyskania mapy zasadniczej oraz wskazać formę w jakiej chcesz ją otrzymać - wersję papierową lub elektroniczną na płycie CD lub innym nośniku danych.

PAMIĘTAJ! Do uzyskania mapy zasadniczej nie potrzebujesz żadnych dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

Poniżej prezentujemy poprawnie wypełniony wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej. Sam formularz na podstawie którego go uzupełniono pobierzesz → tutaj.

 1. Imię i nazwisko / Nazwa oraz adres wnioskodawcy 

Jan Kowalski, 
ul. Przy Moście 2/XX
30-508 Kraków

4. Miejscowość i data

Iksowo, dnia 15.03.2022 r.

Formularz 

P

5. Adresat wniosku - nazwa i adres organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

podaj adres odpowiedniego wydziału geodezji dla Twojej miejscowości. Dla miasta Krakowa, gdzie siedzibę ma firma OnGeo jest to:

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Krakowie 

ul. Przy Moście 1,

30-508 Kraków

2. Oznaczenie wniosku nadane przez wnioskodawcę

G.6642. …………. 

3. Dane kontaktowe wnioskodawcy (nr telefonu / adres poczty elektronicznej)*

506 XXX 012 / jan.kowalski@ongeo.pl

6. Oznaczenie kancelaryjne wniosku nadane przez adresata wniosku

(uzupełnia adresat)

 7. Określenie materiałów będących przedmiotem wniosku - wybierz materiały które chcesz pozyskać

a) Mapa zasadnicza lub mapa ewidencji gruntów i budynków

b) Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

c) Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)

d) Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)

e) Rejestr cen nieruchomości

f) Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB

g) Inne materiały ... (jakie?) …

 8. Cel pobrania materiałów
 8a. Udostępnienie odpłatne

Współczynnik CL

a) dla potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet

b) w celu wykonania wyceny nieruchomości – rzeczoznawcom majątkowym (dotyczy tylko rejestru cen nieruchomości)6

c) dla dowolnych potrzeb

d) w celu kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu

1.0

1.0

2.0

0.1

 8b. Udostępnienie nieodpłatne w postaci elektronicznej (nie dotyczy osób chcących pozyskać mapę zasadniczą dla swojej działki na cele budowlane)

a) na cele edukacyjne jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, uczelniom, podmiotom pożytku publicznego

b) w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym

d) w celu realizacji zadań w zakresie obronności państwa – Ministrowi Obrony Narodowej

e) w celu pierwszego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu

 9. Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony wnioskodawcy
Imię i nazwisko: Jan Kowalski                                     E-mail:   jan.kowalski@ongeo.pl                                    Telefon: 506 XXX 012
10. Sposób udostępnienia materiałów

a) odbiór osobisty

b) wysyłka pod wskazany adres

      jak w nagłówku

      inny: …………………..………….

b) usługa sieciowa udostępniania 

c) udostępnianie na serwerze FTP organu 

d) wysyłka na wskazany adres e-mail

 

 

 

a) udostępnienie materiałów na nośniku 
dostarczonym przez wnioskodawcę

11. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy

W tym miejscu wpisujemy cel dla którego chcemy pozyskać dokument np.:

jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę, 

do projektu wstępnego przyłącza wodociągowego. 

Integralnym formularzem do wniosku jest formularz P1, który uwzględnia szczegóły dla mapy zasadniczej:

 1. Szczegóły wniosku o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków

Formularz
P1

Mapa:Postać:Skala:Dotyczy postaci drukowanej:

a) zasadnicza

b) ewidencji gruntów i budynków

wektorowa

rastrowa

drukowana

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

Format wydruku:Kolorystyka wydruku:

A4

A3

A2

A1

A0

a) czarno-biała

b) kolorowa 

(chociaż nie zawsze 

jest to możliwe!)

Liczba egzemplarzy: 

2 mapy zasadnicze do warunków zabudowy!

 2. Dane identyfikujące obszar objęty wnioskiem  3. Dane szczegółowe określające położenie obszaru objętego wnioskiem

a) jednostki podziału terytorialnego kraju lub podziału dla celów EGiB

b) godło arkusza mapy

c) współrzędne wielokąta (poligonu)

    w układzie współrzędnych:

        PL-2000

        innym (jakim?) ….

c) obszar określony w załączniku

    graficznym

    wektorowym, w układzie współrzędnych:

        PL-2000

        innym (jakim?) ….

Gmina: Kraków

Miejscowość: Iksowo

Nr działki: 123/X

 4. Dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy:

nie jest wymagane, jednak jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sprawy, możesz to wykazać w tym miejscu. Do wniosku możesz dołączyć również prosty wydruk z geoportalu obszaru, który chcesz dostać na mapie. Urzędnik powinien wziąć to pod uwagę i dostosować skalę mapy do Twoich potrzeb. 

Jednym z takich geoportali jest GEOPORTAL ONGEO

 5. Imię i nazwisko oraz podpis wnioskodawcy

JAN KOWALSKI

Jak długo ważna jest mapa zasadnicza?

Jeśli chodzi o mapę zasadniczą, to nie ma ona określonego terminu ważności. Dzieje się tak dlatego, że mapa zasadnicza, która jest częścią zasobu państwowego nie jest często aktualizowana i posiada dane archiwalne, które niestety nie odzwierciedlają stanu faktycznego. W tym celu na bazie mapy zasadniczej wykonuje się mapę do celów projektowych, która zawiera aktualne pomiary i sytuację terenową na działce. Mapę do celów projektowych wykonuje wyłącznie geodeta uprawniony.

Zaktualizowana mapa zasadnicza do celów projektowych ważna jest tak długo, jak długo odzwierciedla stan istniejący na danym terenie.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.