Porady OnGeo

Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Monika Byś
2021-12-06
~9 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 30, średnia ocen: 4.9
wniosek o przyłącze kanalizacyjne

Regulacje prawne nakładają na właścicieli nieruchomości i na gminę, obowiązek dbania o wysoki poziom ochrony środowiska. Jednym z podstawowych czynności w tym zakresie jest zapewnienie odpowiedniej utylizacji ścieków poprzez podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia domu do istniejącej sieci kanalizacyjnej. W dzisiejszym artykule podejmiemy się tematu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Podpowiemy jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne i gdzie znaleźć taki wniosek.

 • Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę.
 • Przedsiębiorstwo kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.
 • W przypadku niedotrzymania terminów wydania warunków technicznych Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego, może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo kanalizacyjne.
 • Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłącza kanalizacyjnego.
 • Wniosek o przyłącze kanalizacyjne możesz znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin.
 • W Raportach o Terenie dostępna jest mapa uzbrojenia terenu, dzięki której sprawdzisz dostęp do sieci uzbrojenia terenu dla swojej działki.

Przyłącze kanalizacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieku (Dz.U. 2017, poz. 328) przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

Budowa przyłącza kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę. Oznacza to, że aby podłączyć nieruchomość do sieci, należy złożyć odpowiednią dokumentacje i dołączyć ją do zgłoszenia inwestycji.

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć kanalizacyjna, musisz się do niej przyłączyć. Z obowiązku zwolnieni są właściciele domów, którzy mają już oczyszczalnie ścieków
Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć kanalizacyjna, musisz się do niej przyłączyć. Z obowiązku zwolnieni są właściciele domów, którzy mają już oczyszczalnie ścieków

Czy mam obowiązek wykonania przyłącza kanalizacyjnego?

Tak, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jeśli na terenie, na którym położona jest nieruchomość, sieć kanalizacyjna nie jest wybudowana, masz obowiązek wyposażyć działkę w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków. Obowiązek ten jest uregulowany prawnie przez ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, Nr 132 poz. 622).

Jeśli Twój dom ma już oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna powstała w późniejszym terminie, nie masz obowiązku podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania określone w przepisach. Szczelny zbiornik na nieczystości, tzw. szambo, nie zwalnia z obowiązku wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

Pamiętaj! Jeśli istnieją możliwości techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, a mimo to nie wykonasz przyłącza kanalizacyjnego, właściwe co do lokalizacji przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne lub zakład gospodarki komunalnej wyda decyzję administracyjną, która nakazuje wykonanie przyłącza. Decyzja o której mowa podlega egzekucji administracyjnej, a właściciel otrzyma karę grzywny.

Nowelizacja prawa budowlanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W ramach zmian prawnych pojawiły się nieprzekraczalne terminy dla przedsiębiorstw kanalizacyjnych na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Celem działania jest chęć przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji. Od 2020 r. przedsiębiorstwa branżowe na wydanie warunków technicznych dla inwestycji mieszkaniowych mają:

 • 14 dni na wydanie warunków technicznych przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 30 dni w pozostałych przypadkach.

W przypadku niedotrzymania terminów Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć sankcję na przedsiębiorstwo w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Ponadto wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opłaty za: wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, aktualizację, zmianę, przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie przyłącza do sieci kanalizacyjnej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

 Jak przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej? Poradnik krok po kroku.

 • Złóż w miejscowym zakładzie kanalizacyjnym wniosek o wstępną informacje techniczną w zakresie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Informacja techniczna pozwala określić możliwości odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Wypełniając wniosek o przyłącze kanalizacyjne należy podać wartość zapotrzebowania na wodę Q dśr [m3/d] i Q hmax [dm3/s]. Wartość ta musi zostać obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. 2002, Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w dalszej części artykułu.

Link do rozporządzenia znajdziesz -> tutaj

 • Po otrzymaniu informacji wstępnej, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Wskazują między innymi: najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci kanalizacyjnej, parametry techniczne takiego miejsca oraz warunki, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy.

Pamiętaj! O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w dalszej części artykułu.

 • Po otrzymaniu warunków technicznych zamów wykonanie projektu przyłącza. 

Projekt taki wykonasz u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych. Następnie złóż wniosek o uzgodnienie projektu technicznego w zakładzie kanalizacyjnym.

 • Zatrudnij wykonawcę przyłączy i kierownika budowy.

Uwaga! Nie zapomnij przed przystąpieniem do robót, zgłosić je w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz dołączyć danych wykonawcy i kierownika budowy przyłączy.

Znajdujące się w wykopie przyłącze kanalizacyjne, zgłoś do odbioru w stanie odkrytym! Przedstawiciel zakładu powinien przeprowadzić kontrolę przyłącza i dokonać odbioru technicznego inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

Końcowym etapem budowy przyłącza kanalizacyjnego jest spisanie protokołu zakończenia robót.

 • Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej.

Otrzymaną mapę złóż w zakładzie wodno-kanalizacyjnym. Następnie zakład montuje wodomierz główny na wykonanym przyłączu.

 • Podpisz umowę o odprowadzanie ścieków.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Ze względu na konieczność podania informacji o ilości odprowadzanych ścieków bytowych, wniosek o wydanie warunków technicznych może sprawiać najwięcej problemów. Czasami przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wymaga tych informacji już na etapie składania wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości odprowadzenia ścieków. Przykładem takiego Przedsiębiorstwa są Wodociągi Miasta Krakowa.

W związku z tym, że siedziba firmy OnGeo znajduje się w Krakowie, prezentujemy oba poprawnie wypełnione wnioski:

 • Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości odprowadzenia ścieków;
 • Wniosek o wydanie warunków technicznych.

Wniosek o przyłącze kanalizacyjne został pobrany -> tutaj.

Informacja techniczna o możliwości odprowadzenia ścieków wydawana jest według kolejności wpływu, w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej wydawane jest według kolejności wpływu w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania warunków przyłączenia sieci liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

Dużym ułatwieniem podczas wypełniania wniosku było darmowe narzędzie udostępnione przez Wodociągi Miasta Krakowa – Zintegrowany Kalkulator Projektanta, dostępny -> tutaj. Dzięki obliczenie kłopotliwych parametrów było szybkie i łatwe.

Poniżej znajduje się przykładowy wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości odprowadzenia ścieków.

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości odprowadzenia ścieków 

Wnioskodawca:

Jan Kowalski                                                                                                                                       

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8X

30-415 Kraków 

(adres do korespondencji)

12 34X 94 XX

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Proszę o wydanie/prolongowanie informacji technicznej o możliwości odprowadzenia ścieków dla istniejącego/projektowanego obiektu, przy ulicy Wadowickiej w Krakowie 209/X, Kraków-Podgórze, 8X  (nr działki/ jednostka ewidencyjna/ numer budynku)

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8X, 30-415 Kraków

Do wniosku o przyłącze kanalizacyjne należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki, określić rodzaj obiektu zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

 • ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Część usługowa: ... Garaż podziemny: ...

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA WIELORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: x Część usługowa: x Garaż podziemny: x

Zapotrzebowanie na wodę (bez p.poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA: BIUROWA/HANDLOWA/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/PRODUKCYJNA/MAGAZYNOWA

Ilość budynków: 1, Orientacyjna ilość użytkowników: 100

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2, Garaż podziemny: brak

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = 4500 [m3/d]; Q hmax = 5850 [l/s]

 • NADBUDOWA/ROZBUDOWA/MODERNIZACJA/REMONT/ADAPTACJA/ZMIANA UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu:

Krótki opis zamierzenia inwestycyjnego:

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = ... [m3/d]; Q hmax = ... [l/s]

 • W przypadku braku sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na wysokości rozpatrywanej nieruchomości, proszę o podanie informacji technicznej dotyczącej możliwości rozbudowy sieci.

ZAŁĄCZNIKI:

 • kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500
 • koncepcje zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.
   

Poniżej znajduje się przykładowy wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę.

Wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzania ścieków

Wnioskodawca:

Jan Kowalski

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8X

30-415 Kraków

(adres do korespondencji)

12 34X 94 XX

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Proszę o wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci do urządzeń kanalizacyjnych

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8X, 30-415 Kraków

Dokumentacja projektowa dotyczy:

 • Budowy/Przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej/magistralnej;
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w układzie grawitacyjnym;
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym;
 • Budowy/Przebudowy sieci pompowni ścieków wraz z miejskim rurociągiem tłocznym;
 • Inne ………………

Lokalizacja projektowanej sieci:

Kraków, ul. Wadowicka 8X

Nr działki/obręb/jednostka ewidencyjna 209/X, obręb 30 – Podgórze

WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE CZĘŚĆ FORMANA DOKUMENTACJI ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Decyzję lokalną dot. budowy sieci (ULI CP/WZ/INNE np. MPZP)
 • Odpis protokołu narady koordynacyjnej
 • Mapę ewidencyjną wraz z kompletem wypisów z rejestru gruntów
 • Uzgodnienie trasy sieci z zarządcą drogi
 • Oryginał potwierdzenia lokalizacji parametrów istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uzyskany w MPWiK S.A. w Krakowie

ZAŁĄCZNIKI:

 • 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
 • Pełnomocnictwo

DODATKOWE INFORMACJE:  brak

Gdzie znajdziesz przykładowy wniosek o przyłącze kanalizacyjne?

Wniosek o przyłącze kanalizacyjne można znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin. Szablony mogą różnić się od sobie, dlatego sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę: wniosek o wydanie warunków technicznych sieci kanalizacyjnej + nazwa miejscowości najbliższego zakładu, np.

Wniosek o wydanie warunków technicznych sieci kanalizacyjnej Wrocław;

Wniosek o przyłącze kanalizacyjne Kraków;

Wniosek o przyłącze kanalizacyjne Rzeszów.

Przyłącze kanalizacyjne - ile to kosztuje?

Cena inwestycji waha się w zależności od regionu i indywidualnego cennika wykonawcy. Należy wspomnieć – inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy kanalizacyjnych. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny płaci jedynie za wcinkę do sieci (czynność polegająca na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci).

Chcesz poznać koszty uzbrojenia działki? Zajrzyj do artykułu: Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Sprawdź uzbrojenie działki w Raportach o Terenie

Zespół OnGeo ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Od teraz uzbrojenie terenu możesz sprawdzić w Raporcie o Terenie.

Mapa uzbrojenia terenu dostępna jest w zakładce Infrastruktura pod nazwą Uzbrojenie działki w media.

Nie stresuj się kupnem działki - zdiagnozuj działkę sam. Pobieranie raportu zajmie Ci raptem 5 minut. Sam wybierasz, których cech nieruchomości potrzebujesz i za co płacisz.

Polecamy wpis: Mapa uzbrojenia terenu. Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o terenie z tematem uzbrojenie terenu w media.

Fragment Raportu o działce - uzbrojenie terenu w media
Fragment Raportu o działce - uzbrojenie terenu w media

Uwaga! Mapa może nie prezentować danych o sieciach uzbrojenia terenu w przypadku, gdy urząd powiatowy ich nie posiada w wersji cyfrowej lub wstrzymuje ich udostępnianie. OnGeo nie ma wpływu na dostępność informacji o uzbrojeniu, ponieważ bazuje na danych zewnętrznych (powiatowych), co skutkuje nie pobieraniem opłat za temat uzbrojenie terenu w media w Raporcie. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.