Przyłącze elektroenergetyczne – Jak złożyć wniosek?

2020-11-17 Czas czytania: ~11 min
Głosów: 7, średnia ocen: 4.9
mock

W myśl ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, dotyczących warunków technicznych przełączania do sieci (Dz.U.2020.833), przyłącze elektroenergetyczne to:

odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń, instalacji lub sieci podmiotu, o wymaganej przez niego mocy przyłączeniowej, z pozostałą częścią sieci przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na rzecz podmiotu przyłączanego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Wykonanie takiego przyłącza jest niezbędne, jeśli chcemy, aby nasza nieruchomość miała bezpośredni dostęp do energii elektrycznej. Bez przyłączenia do sieci, budowa domu będzie utrudniona lub wręcz niemożliwa. W niniejszym artykule podpowiemy, co należy zrobić, aby wykonać przyłącze elektroenergetyczne. Postaramy się krok po kroku wyjaśnić, jakie dokumenty należy przygotować oraz jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. 

 • Zgodnie z nowelizacją z 2020r. termin o wydanie warunków technicznych liczy się od dnia złożenia wniosku, lub od dnia wniesienia zaliczki w przypadku wytwórców przyłączeniowych do sieci.
 • O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu.
 • możesz skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej jeśli na terenie, gdzie znajduje się Twoja działka jest przewidziane zasilenie energetyczne terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 
 • Istnieje możliwość przyłączenia energii elektrycznej placu budowy poprzez urządzenia, które po jej zakończeniu zostaną zdemontowane.

Nowelizacja prawa budowlanego i innych ustaw

Dnia 3 marca 2020r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Jedna ze zmian dotyczy ustawy – Prawo energetyczne i dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zmiana dotyczy terminów wydania warunków technicznych przyłączenia i uzależnia ją od grup energetycznych wprowadzonych na mocy Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zgodnie ze zmianą terminy o wydanie warunków technicznych liczy się od dnia złożenia wniosku, lub od dnia wniesienia zaliczki w przypadku wytwórców przyłączeniowych do sieci. Aktualne terminy to teraz:

 • 21 dni dla wnioskodawców przyłączających do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV z grupy V (do 40 kW) lub VI (przyłącze tymczasowe)
 • 30 dni dla wnioskodawców z IV grupy (moc powyżej 40 kW przyłączana do sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV)
 • 60 dni dla wnioskodawców przyłączenia do sieci o napięciu powyżej 1 kV z grup III lub IV (urządzenia powyżej 40kW) niewyposażonych w źródła
 • 120 dni dla wnioskodawców z grup III lub IV wyposażonych w źródła
 • 150 dni dla wnioskodawców I lub II grupy (przyłączenia do sieci 110 kV i powyżej)

Rodzaje przyłączy elektroenergetycznych

Na początku wyjaśnijmy, że przyłącze elektroenergetyczne może przybrać dwie postacie.

Przyłącze energetyczne napowietrzne – wykonanie takiego przyłączenia jest możliwe wyłączenie wówczas, gdy w bliskiej odległości od naszej działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna. Ten typ połączenia jest stosowany w budownictwie starszego typu. Dzisiaj, aby uniknąć groźnych awarii zerwania linii napowietrznej pod wpływem silnego wiatru, czy burzy, stosuje się kablowe przyłącze elektroenergetyczne.

Kablowe przyłącze elektroenergetyczne – najczęściej stosowany sposób doprowadzania energii do domów w nowym budownictwie. Dzięki naturalnemu uziemieniu kabla, tłumione są ewentualne przepięcia powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych, co oznacza, że rozwiązanie to jest bezpieczniejsze. Krańcowym elementem przyłącza jest złącze kablowe lub złącze kablowo-pomiarowe, które jest wyposażone w panel licznikowy. Należy pamiętać, że kablowe przyłącze elektroenergetyczne musi znajdować się odpowiednio daleko od pozostałych mediów tj. przyłącza wodno-kanalizacyjnego, gazowego i telekomunikacyjnego. Przebieg kabla musi być dodatkowo naniesiony na mapę geodezyjną działki, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Kto może przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy.

Przyłącze elektroenergetyczne, a warunki techniczne dostawy mediów

Jeśli dopiero zastanawiasz się nad zakupem działki budowlanej, koniecznie sprawdź, czy zasilenie energetyczne terenu, na którym znajduje się interesująca cię działka, przewidziane jest w zatwierdzonym miejscowym planie zagospodarowania terenu. Jeśli tak – możesz skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej. Jeśli nie – musisz liczyć się z kosztami wliczonymi na podstawie rzeczywistych i indywidualnych kosztów przyłączenia. Jak sprawdzić, czy interesujący Cię teren jest obłędy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i dowiedz się wszystkiego o swojej działce w szybki i prosty sposób. Sprawdz tutaj jak to zrobić. Raport o Terenie zawiera zakładkę Linie Energetyczne. Dzięki niej, dowiedz się, czy w promieniu 200 metrów od interesującego Cię obszaru znajdują się słupy oraz linie energetyczne: średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Zyskasz pewną informację, czy na danej działce możesz bez przeszkód postawić swój dom biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z występowania stref energetycznych.

Mapa linii elektrycznych w Raporcie o terenie

Za wykonanie przyłącza elektroenergetycznego odpowiada Zakład Energetyczny, na terenie którego znajduje się dana nieruchomość. Aby umożliwić sobie korzystanie z energii elektrycznej w domu należy wykonać dwa zasadnicze kroki:

 1. Podłączyć instalację do sieci energetycznej wybranego Zakładu Energetycznego.
 2. Podpisać umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych.

Procedura przyłączenia elektroenergetycznego nowych obiektów, a obiektów istniejących, różni się od siebie. Poniżej przedstawimy oba warianty.

Przyłącze elektroenergetyczne dla nowych obiektów

Chcąc przyłączyć nowy budynek do sieci energetycznej, należy skonsultować się z Biurem Obsługi Klienta odpowiedniego Zakładu Energetycznego, który udostępni aktualny wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Taki wniosek można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych dostawców. Poniżej przedstawiono linki do pobrania wniosków niezbędnych do przyłączenia do sieci, bezpośrednio ze strony internetowej dostawcy.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia ENEA

Wniosek o określenie warunków przyłączenia TAURON wniosek on-line

Wniosek o określenie warunków przyłączenia ENERGA

Wniosek o określenie warunków przyłączenia Polska Grupa Energetyczna PGE 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia Innogy

Wypełniając wniosek należy podać, jaką maksymalną moc chcemy pobierać z sieci Zakładu Energetycznego. Pamiętaj, aby skompletować potrzebne dokumenty i załączyć je do wniosku. Są to:

 • mapa geodezyjna z naniesioną działką i jej położenie wobec sieci energetycznej,
 • tytuł własności działki lub budynku

Po wypełnieniu wniosku składa się go w wybranym Zakładzie osobiście lub odsyła na adres mailowy wraz z załącznikami. Na tej postawie operator wyda warunki przyłączenia, które określają:

 • czy istnieje możliwość podłączenia sieci,
 • zakres oraz sposób wykonanie rozbudowy sieci
 • wymagane parametry techniczne przyłącza
 • planowany koszt

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku przedstawiono w dalszej części artykułu.

Jeśli warunki stawiane przez Zakład Energetyczny zostaną spełnione, należy podpisać umowę o przyłączenie. Każda ze stron, zarówno Inwestor, jak i Zakład Energetyczny mają swoje obowiązki, z których bezwzględnie muszą się wywiązać, a są to: realizacja prac montażowo-budowanych, wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączonym obiekcie, uiszczenie opłaty za przyłączenie, zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru. Ze względu na złożoność prac związanych z wykonaniem przyłącza, czas realizacji waha się od kilku tygodni, do kilku miesięcy. Należy pamiętać, że wykonanie przyłącza, nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem. Uruchomienie inwestycji następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu licznika.

Tymczasowe przyłączenie elektroenergetyczne

Istnieje możliwość przyłączenia energii elektrycznej placu budowy poprzez urządzenia, które po jej zakończeniu zostaną zdemontowane. Przyłącze to jest najczęściej wykonywane, jako przyłącze linii napowietrznej. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest bardzo krótki czas budowy.  Tymczasowa instalacja musi zostać zgłoszona do Zakładu Energetycznego, który dokonuje odbioru, a sama instalacja powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka. Przyłącze staje się aktywne w momencie założenia licznika i podpisania umowy o dostawę prądu.

Przyłączenie obiektu istniejącego

Jeśli nabyłeś obiekt z zainstalowanym licznikiem energii elektrycznej, a nie zamierzasz zmieniać parametrów instalacji, jesteś zobowiązany do złożenia dokumentu, w którym należy podać stan liczydeł licznika w momencie przekazania obiektu. Dokument ten musi być bezwzględnie podpisany przez obie strony – zarówno przekazującego, jak i odbierającego. Podpisany dokument dołącz do wniosku z zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych i złóż go w odpowiednim Zakładzie Energetycznym.

Wniosek o przyłącze energetyczne

Jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Mając na uwadze, że składanie wniosków do operatorów sieci energetycznej może być skomplikowane, prezentujemy przykład poprawnie złożonego wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej.

W związku z tym, że siedziba firmy OnGeo znajduje się w Krakowie, wybraliśmy firmę TAURON S.A. Szablon wniosku został pobrany ze strony https://tauron.pl

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla odbiorców energii elektrycznej. Poniżej przedstawiamy przykład jak wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Wniosek o przyłącze energetyczne należy wypełnić drukowanymi literami.

 

Wniosek o przyłącze energetyczne


Kraków, 11.03.2020
Miejscowość, data

DANE WNIOSKODAWCY

Imię Wnioskodawcy                                             

Jan Kowalski

Firma (jeśli dotyczy)

OnGeo Sp.z o.o

nr i seria dokumentu tożsamości                                                  

AGA 200000         

PESEL    

70010100000       

NIP

6793000000                                                         

telefon stacjonarny                                                   

12 340 94 49     

telefon komórkowy   

 666 555 444           

e-mail        

kontakt@ongeo.pl                                                 

Adres zamieszkania                                                   

Wadowicka 8a     
 30-415 Kraków                                                

Dane wnioskodawcy 2/Pełnomocnika (opcjonalnie)

Nie wypełniono

Warunki przyłączenia wysłać na adres:

Wnioskodawcy 1      

DANE OBIEKTU

Rodzaj obiektu:

dom jednorodzinny                            

obiekt wielolokalowy

obiekt mieszkalny/usługowy               

 zakład produkcyjny

obiekt handlowy                                   

inne, wpisz obok …

Adres obiektu:

(kod pocztowy)                                     (miejscowość)                                (gmina)

30-415                                                         Kraków                                          Kraków

(ulica)                                                    (numer administracyjny obiektu / obręb, numer działki)

Wadowicka                                              8a, 0030, 209/1

INFORMACJA O SPOSOBIE ZASILANIA OBIEKTU (WYBRAĆ JEDNO)

Zasilanie docelowe

Zasilanie docelowe wykorzystywane w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy

Zasilanie placu budowy na czas określony

Zasilanie tymczasowe

Cel wystąpienia

Przyłącze nowego budynku                       

Zwiększenie mocy przyłączeniowej

Zmiana układu zasilania                                

Rozdział instalacji

Określenie mocy przyłączeniowej przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej przewidziany termin rozpoczęcia poboru energii elektr.

W przypadku przyłączenia obiektu wielolokalowego zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-A

W przypadku połączenia obiektów o charakterze produkcyjnym lub usługowym zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić wniosek WP-B

W przypadku przyłączenia zespołu budynków jednorodzinnych zamiast niniejszego punktu proszę wypełnić załącznik WP-C

Zasilanie podstawowe

Nr ewidecyjny/kontrahenta/PPE          moc istniejąca [kW]              moc wnioskowana [kW]         1 faz.       3 faz.

480548105000000000                                   7                                           12,5                           

Zasilanie rezerwowe (dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej)

Nr ewidencyjny/kontrahenta/PPE          moc istniejąca  [kW]              moc wnioskowana [kW]         1 faz.       3 faz.

Roczne przewidywane zapotrzebowanie energii                                                                       Energia [kWh]                                                                                                                                                                     3000

Przewidziany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej                                                  kwartał i rok

                                                                                                                                                                     II, 2021

Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczenia

Standardowe określone w ustawie prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi

Odmienne od standardów jednościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczenia

Przewidywane do zainstalowania p przyłączonym obiekcie źródła energii elektrycznej

Agregat prądotwórczy         UPS    inne, wypisz obok …

Odbiór warunków przyłączenia

Warunki przyłączenia odbiorę osobiście w Punkcie Obsługi Klienta

Proszę o przesłanie warunków przyłączenia na wskazany adres korespondencyjny

Dodatkowe informacje lub uwagi wnioskodawcy

(informacje o rodzaju przyłącza MPZP, itp.)

Przyłącze kablowe

Załączniki do wniosku:

1. Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/lokalu wymienionego w punkcie 2 wniosku wynikający z:

Prawa własności       prawa współwłasności                    użytkowania        użytkowania wieczystego

Trwałego zarządu       spółdzielczego prawa do lokalu     najmu                  dzierżawy                            leasingu

2. Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów – dotyczy nowo przyłączonych obiektów.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Nasłonecznienie
Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1