Przyłącze wodno-kanalizacyjne - jak złożyć wniosek?

2020-11-17 Czas czytania: ~8 min
Głosów: 13, średnia ocen: 4.8
mock

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieku (Dz. U. z2017r., poz. 328) przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Ta sama ustawa definiuje pojęcie przyłącza wodociągowego, jako przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości. Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę. Co to znaczy? Oznacza to, że aby podłączyć nieruchomość do sieci, należy złożyć odpowiednią dokumentacje i dołączyć ją do zgłoszenia inwestycji. Jak i gdzie złożyć wniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne? Jakich dokumentów potrzebujemy do zgłoszenia? Ile może kosztować taka inwestycja? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

 • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej!
 • W przypadku niedotrzymania terminów wydania warunków technicznych dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć karę pieniężną na Przedsiębiorstwo.
 • Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacji.
 • Szablony wniosków można znaleźć na stronach internetowych Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych miast i gmin.

Nowelizacja prawa budowlanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianach w prawie budowalnym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Pojawiły się również terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej, a wszystko w celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji. Teraz terminy wydania warunków technicznych dla inwestycji mieszkaniowych wynoszą:

 • 14 dni na wydanie warunków technicznych przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 30 dni w pozostałych przypadkach

W przypadku niedotrzymania terminów dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Dodatkowo wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opłaty za:

 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • aktualizację,
 • zmianę,
 • przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza,
 • wpięcie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

 Jak przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej? Poradnik krok po kroku.

 1. Złóż w miejscowym zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym wniosek o wstępną informacje techniczną w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Informacja techniczna pozwala określić możliwości doprowadzenia wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Wypełniając wniosek należy podać wartość zapotrzebowania na wodę Q dśr [m3/d] i Q hmax [dm3/s]. Wartość ta musi zostać obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U.02.8.70) z uwzględnieniem liczny mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w dalszej części artykułu.
 2. Po otrzymaniu informacji wstępnej, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków. Warunki techniczne przyłączenia opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Wskazują między innymi: najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci, parametry techniczne takiego miejsca oraz warunki, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy. Pamiętaj, o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w dalszej części artykułu.
 3. Po otrzymaniu warunków technicznych zamów wykonanie projektu przyłącza u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych, a następnie złóż wniosek w zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym o uzgodnienie projektu technicznego.
 4. Zatrudnij wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. Nie zapomnij przed przystąpieniem do robót, zgłosić je w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz dołączyć danych wykonawcy i kierownika budowy przyłączy.
 5. Znajdujące się w wykopie przyłącze wodno-kanalizacyjne, zgłoś do odbioru w stanie odkrytym! Przedstawiciel zakładu powinien przeprowadzić kontrolę przyłącza i dokonać odbioru technicznego inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Końcowym etapem budowy przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego jest spisanie protokołu zakończenia robót.
 6. Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej i złóż ją w zakładzie wodno-kanalizacyjnym. Zakład montuje wodomierz główny na wykonanym przyłączu.
 7. Podpisz umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody i przyłącze kanalizacji?

Ze względu na konieczność podania informacji o średnim i maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę oraz ilości odprowadzanych ścieków bytowych, wniosek o wydanie warunków technicznych może sprawiać najwięcej problemów. Czasami jednak przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wymaga tych informacji już na etapie składania wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Przykładem takiego Przedsiębiorstwa są Wodociągi Miasta Krakowa. W związku z tym, że siedziba firmy OnGeo znajduje się w Krakowie, prezentujemy oba poprawnie wypełnione wnioski. Szablony wniosków zostały pobrane ze strony https://wodociagi.krakow.pl Właściwy link do wzoru dokumentów znajduje się w dalszej części artykułu.

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydawana jest według kolejności wpływu, w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku

Warunki przyłączenia sieci wydawane jest według kolejności wpływu w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania warunków przyłączenia sieci liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

Dużym ułatwieniem podczas wypełniania wniosku było darmowe narzędzie udostępnione przez Wodociągi Miasta Krakowa – Zintegrowany Kalkulator Projektanta Dzięki obliczenie kłopotliwych parametrów było szybkie i łatwe.

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków - przykładowy wniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne 

Przykładowe podanie do gminy o doprowadzenie wody do działki

Wnioskodawca:

Jan Kowalski                                                                                                                                       

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8a

30-415 Kraków 

(adres do korespondencji)

12 340 94 49

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIE WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Proszę o wydanie/prolongowanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla istniejącego/projektowanego obiektu, przy ulicy Wadowickiej w Krakowie 209/1, Kraków-Podgórze, 8a  (nr działki/ jednostka ewidencyjna/ numer budynku)

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

Do wniosku o przyłącze wodno-kanalizacyjne należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki, określić rodzaj obiektu zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola oraz podać wartość zapotrzebowania wody. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

 • ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Część usługowa: ... Garaż podziemny: ...

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA WIELORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: x Część usługowa: x Garaż podziemny: x

Zapotrzebowanie na wodę (bez p.poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA: BIUROWA/HANDLOWA/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/PRODUKCYJNA/MAGAZYNOWA

Ilość budynków: 1, Orientacyjna ilość użytkowników: 100

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2, Garaż podziemny: brak

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = 4500 [m3/d]; Q hmax = 5850 [l/s]

 • NADBUDOWA/ROZBUDOWA/MODERNIZACJA/REMONT/ADAPTACJA/ZMIANA UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu:

Krótki opis zamierzenia inwestycyjnego:

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = ... [m3/d]; Q hmax = ... [l/s]

 • W przypadku braku sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na wysokości rozpatrywanej nieruchomości, proszę o podanie informacji technicznej dotyczącej możliwości rozbudowy sieci.

ZAŁĄCZNIKI:

 • kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500
 • koncepcje zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków

Wnioskodawca:

Jan Kowalski

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8a

30-415 Kraków

(adres do korespondencji)

12 340 94 49

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Proszę o wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

Dokumentacja projektowa dotyczy:

 • Budowy/Przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej/magistralnej;
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacja sanitarnej/ogólnospławnej w układzie grawitacyjnym
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym;
 • Budowy/Przebudowy sieci pompowni ścieków wraz z miejskim rurociągiem tłocznym;
 • Inne ………………

Lokalizacja projektowanej sieci:

Kraków, ul. Wadowicka 8a

Nr działki/obręb/jednostka ewidencyjna 209/1, obręb 30 – Podgórze

WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE CZĘŚĆ FORMANA DOKUMENTACJI ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Decyzję lokalną dot. budowy sieci (ULI CP/WZ/INNE np. MPZP)
 • Odpis protokołu narady koordynacyjnej
 • Mapę ewidencyjną wraz z kompletem wypisów z rejestru gruntów
 • Uzgodnienie trasy sieci z zarządcą drogi
 • Oryginał potwierdzenia lokalizacji parametrów istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uzyskany w MPWiK S.A. w Krakowie

ZAŁĄCZNIKI:

 • 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
 • Pełnomocnictwo

DODATKOWE INFORMACJE:  brak

Gdzie znajdziesz przykładowy wniosek o przyłącze wody lub przyłącze kanalizacyjne?

Szablony wniosków o przyłącze wodno-kanalizacyjne można znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin. Szablony mogą różnić się od sobie, dlatego sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę: wniosek o wydanie warunków technicznych sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej + nazwa miejscowości najbliższego zakładu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wnioski z różnych miast.

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KRAKÓW 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WARSZAWA 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ POZNAŃ 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WROCŁAW 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ SZCZECIN

Przyłącze wodno-kanalizacyjne, a koszty.

Cena inwestycji w przyłącze wodno-kanalizacyjne waha się w zależności od regionu i indywidualnego cennika wykonawcy. Należy wspomnieć – inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny płaci jedynie za zainstalowania i utrzymanie wodomierza oraz za wcinkę do sieci (czynność polegająca na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci). Chcesz poznać koszty uzbrojenia działki? Zobacz tutaj.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

https://blog.ongeo.pl/audyt-energetyczny-budynku

https://blog.ongeo.pl/pozwolenie-na-uzytkowanie-obiektu-budowlanego

https://blog.ongeo.pl/budowa-domu-zgloszenie-czy-pozwolenie

https://blog.ongeo.pl/program-moj-prad

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1