Analiza inwestycji

Przyłącze wodno-kanalizacyjne - jak złożyć wniosek?

Monika Byś
2022-04-15
~8 min
Post zaktualizowany: 2023-07-14
Głosów: 63, średnia ocen: 5
Przyłącze wodno-kanalizacyjne

Przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości z siecią główną. Ta sama ustawa definiuje pojęcie przyłącza wodociągowego, jako przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości. Budowa przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę. Oznacza to, że aby podłączyć nieruchomość do sieci, należy złożyć odpowiednią dokumentacje i dołączyć ją do zgłoszenia inwestycji. Jak i gdzie złożyć wniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne? Jakich dokumentów potrzebujemy do zgłoszenia? Ile może kosztować taka inwestycja? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule. 

 • Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej!
 • W przypadku niedotrzymania terminów wydania warunków technicznych dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej państwowego gospodarstwa wodnego może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo.
 • Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacji.
 • Szablony wniosków można znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin.

Nowelizacja prawa budowlanego

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowalnym przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Pojawiły się również terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno- kanalizacyjnej, a wszystko w celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji. Terminy wydania warunków technicznych dla inwestycji mieszkaniowych wynoszą:

 • 14 dni na wydanie warunków technicznych przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 30 dni w pozostałych przypadkach

W przypadku niedotrzymania terminów dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Dodatkowo wprowadzono zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opłaty za:

 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • aktualizację,
 • zmianę,
 • przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza,
 • wpięcie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz za wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

 Jak przyłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej? Poradnik krok po kroku.

 1. Złóż w miejscowym zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym wniosek o wstępną informacje techniczną w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Informacja techniczna pozwala określić możliwości doprowadzenia wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości. Wypełniając wniosek należy podać wartość zapotrzebowania na wodę Q dśr [m3/d] i Q hmax [dm3/s]. Wartość ta musi zostać obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U.02.8.70) z uwzględnieniem liczny mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w dalszej części artykułu.
 2. Po otrzymaniu informacji wstępnej, złóż wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków. Warunki techniczne przyłączenia opisują formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Wskazują między innymi: najbliższe możliwe miejsce włączenia do sieci, parametry techniczne takiego miejsca oraz warunki, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy. Pamiętaj, o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku znajdziesz w dalszej części artykułu.
 3. Po otrzymaniu warunków technicznych zamów wykonanie projektu przyłącza u projektanta z uprawnieniami budowanymi do projektowania sieci sanitarnych, a następnie złóż wniosek w zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym o uzgodnienie projektu technicznego.
 4. Zatrudnij wykonawcę przyłączy i kierownika budowy. Nie zapomnij przed przystąpieniem do robót, zgłosić je w zakładzie wodno-kanalizacyjnym oraz dołączyć danych wykonawcy i kierownika budowy przyłączy.
 5. Znajdujące się w wykopie przyłącze wodno-kanalizacyjne, zgłoś do odbioru w stanie odkrytym! Przedstawiciel zakładu powinien przeprowadzić kontrolę przyłącza i dokonać odbioru technicznego inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Końcowym etapem budowy przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego jest spisanie protokołu zakończenia robót.
 6. Zleć uprawnionemu geodecie wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej i złóż ją w zakładzie wodno-kanalizacyjnym. Zakład montuje wodomierz główny na wykonanym przyłączu.
 7. Podpisz umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody i przyłącze kanalizacji?

Ze względu na konieczność podania informacji o średnim i maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę oraz ilości odprowadzanych ścieków bytowych, wniosek o wydanie warunków technicznych może sprawiać najwięcej problemów. Czasami jednak przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne wymaga tych informacji już na etapie składania wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Przykładem takiego Przedsiębiorstwa są Wodociągi Miasta Krakowa. W związku z tym, że siedziba firmy OnGeo znajduje się w Krakowie, prezentujemy oba poprawnie wypełnione wnioski. Szablony wniosków zostały pobrane ze strony https://wodociagi.krakow.pl Właściwy link do wzoru dokumentów znajduje się w dalszej części artykułu.

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydawana jest według kolejności wpływu, w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku

Warunki przyłączenia sieci wydawane jest według kolejności wpływu w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania warunków przyłączenia sieci liczony jest od daty dostarczenia wszystkich koniecznych materiałów i dokumentów do wniosku.

Dużym ułatwieniem podczas wypełniania wniosku było darmowe narzędzie udostępnione przez Wodociągi Miasta Krakowa – Zintegrowany Kalkulator Projektanta Dzięki obliczenie kłopotliwych parametrów było szybkie i łatwe.

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków - przykładowy wniosek o przyłącze wodno-kanalizacyjne 

Wnioskodawca:

Jan Kowalski                                                                                                                                       

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8a

30-415 Kraków 

(adres do korespondencji)

12 340 94 49

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIE WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Proszę o wydanie/prolongowanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dla istniejącego/projektowanego obiektu, przy ulicy Wadowickiej w Krakowie 209/1, Kraków-Podgórze, 8a  (nr działki/ jednostka ewidencyjna/ numer budynku)

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

Do wniosku o przyłącze wodno-kanalizacyjne należy dołączyć mapę zasadniczą w skali 1:500 z planowanym zagospodarowaniem terenu działki, określić rodzaj obiektu zaznaczając i wypełniając odpowiednie pola oraz podać wartość zapotrzebowania wody. W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W zależności od sytuacji wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje w imieniu inwestora, prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

 • ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Część usługowa: ... Garaż podziemny: ...

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA WIELORODZINNA

Ilość budynków x Orientacyjna ilość lokali/ilość mieszkańców x/x

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: x Część usługowa: x Garaż podziemny: x

Zapotrzebowanie na wodę (bez p.poż.) Qdśr = x [m3/d]; Qhmax = x [l/s]

 • ZABUDOWA: BIUROWA/HANDLOWA/UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/PRODUKCYJNA/MAGAZYNOWA

Ilość budynków: 1, Orientacyjna ilość użytkowników: 100

Max. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2, Garaż podziemny: brak

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = 4500 [m3/d]; Q hmax = 5850 [l/s]

 • NADBUDOWA/ROZBUDOWA/MODERNIZACJA/REMONT/ADAPTACJA/ZMIANA UŻYTKOWANIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu:

Krótki opis zamierzenia inwestycyjnego:

Zapotrzebowanie na wodę (bez p. poż.) Q dśr = ... [m3/d]; Q hmax = ... [l/s]

 • W przypadku braku sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na wysokości rozpatrywanej nieruchomości, proszę o podanie informacji technicznej dotyczącej możliwości rozbudowy sieci.

ZAŁĄCZNIKI:

 • kopia mapy zasadniczej w skali 1: 500
 • koncepcje zagospodarowania terenu z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.

Wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków

Wnioskodawca:

Jan Kowalski

(imię i nazwisko/nazwa firmy)

Wadowicka 8a

30-415 Kraków

(adres do korespondencji)

12 340 94 49

(telefon kontaktowy)

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

Proszę o wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Inwestor: Jan Kowalski

Adres: Wadowicka 8a, 30-415 Kraków

Dokumentacja projektowa dotyczy:

 • Budowy/Przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej/magistralnej;
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacja sanitarnej/ogólnospławnej w układzie grawitacyjnym
 • Budowy/Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym;
 • Budowy/Przebudowy sieci pompowni ścieków wraz z miejskim rurociągiem tłocznym;
 • Inne ………………

Lokalizacja projektowanej sieci:

Kraków, ul. Wadowicka 8a

Nr działki/obręb/jednostka ewidencyjna 209/1, obręb 30 – Podgórze

WNIOSKODAWCA OŚWIADCZA, ŻE CZĘŚĆ FORMANA DOKUMENTACJI ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Decyzję lokalną dot. budowy sieci (ULI CP/WZ/INNE np. MPZP)
 • Odpis protokołu narady koordynacyjnej
 • Mapę ewidencyjną wraz z kompletem wypisów z rejestru gruntów
 • Uzgodnienie trasy sieci z zarządcą drogi
 • Oryginał potwierdzenia lokalizacji parametrów istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych uzyskany w MPWiK S.A. w Krakowie

ZAŁĄCZNIKI:

 • 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
 • Pełnomocnictwo

DODATKOWE INFORMACJE:  brak

Gdzie znajdziesz przykładowy wniosek o przyłącze wody lub przyłącze kanalizacyjne?

Szablony wniosków o przyłącze wodno-kanalizacyjne można znaleźć na stronach internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin. Szablony mogą różnić się od sobie, dlatego sugerujemy skorzystanie z wyszukiwarki internetowej wpisując frazę: wniosek o wydanie warunków technicznych sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej + nazwa miejscowości najbliższego zakładu.

Poniżej przedstawiamy przykładowe wnioski z różnych miast.

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ KRAKÓW 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WARSZAWA 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ POZNAŃ 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WROCŁAW 

WNIOSKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ SZCZECIN

Przyłącze wodno-kanalizacyjne, a koszty.

Cena inwestycji w przyłącze wodno-kanalizacyjne waha się w zależności od regionu i indywidualnego cennika wykonawcy. Należy wspomnieć – inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład wodociągowo-kanalizacyjny płaci jedynie za zainstalowania i utrzymanie wodomierza oraz za wcinkę do sieci (czynność polegająca na włączeniu nowo wybudowanego przyłącza do istniejącej sieci). Chcesz poznać koszty uzbrojenia działki? Zobacz tutaj.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.