Analiza inwestycji

Budowa przyłączy na zgłoszenie, czy bez

Monika Byś
2022-04-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-14
Głosów: 71, średnia ocen: 5
Budowa przyłączy

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005r. nie ma konieczności starania się o pozwolenie na budowę przyłączy. Zapis ten dotyczy zarówno przyłączy związanych z obiektem budowlanym oraz przyłączy prowadzących do niezabudowanych działek. Budowa przyłączy może być realizowana nawet bez dokonania zgłoszenia. Z niniejszego artykułu dowiesz się, czy konieczne jest zgłaszanie budowy przyłączy oraz jakie dokumenty będą potrzebne w czasie realizacji Twojej inwestycji.

 • Inwestorowi przysługuje możliwość wyboru procedury dotyczącej budowy przyłączy.
 • Bez względu na wybór procedury, budowa przyłączy musi być prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa sieciowe.
 • Procedury zgłoszenia trzeba dokonać jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych.
 • Decydując się na budowę przyłączy bez zgłoszenia, inwestor zobowiązuje się do wykonania planu sytuacyjnego przyłącza na mapie.

Budowa przyłączy – procedura

Przepisy prawa zwalniają z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. W przypadku budowy przyłączy, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji. Nowelizacja ustawy miała na celu skrócenie czasu potrzebnego na realizację budowy oraz usprawnienie relacji między inwestorem, a przedsiębiorstwami sieciowymi. Inwestor może zdecydować się na budowę:

 • na podstawie zgłoszenia (art. 30 Prawa budowlanego)
 • bez zgłoszenia (art.29a Prawa budowlanego)

Ważne jest, że bez względu na wybór procedury, budowa przyłączy musi być prowadzona zgodnie z warunkami i wymaganiami stawianymi przez przedsiębiorstwa sieciowe. Oznacza to, że należy zapoznać się wcześniej z obowiązującymi przepisami branżowymi regulującymi warunki przyłączenia do konkretnych sieci. Chcesz sprawdzić warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej lub gazowej? Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się, jak wypełnić wniosek o warunki techniczne przyłączy.

Budowa przyłączy na podstawie zgłoszenia

Decydując się na tę procedurę, należy zgłosić budowę przyłącza do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, sposób i zakres wykonywania robót budowlanych wraz z wyznaczonym termin ich rozpoczęcia prac budowlanych. Do zgłoszenia dołącza się:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane

Procedury zgłoszenia trzeba dokonać jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli właściwy organ administracji architektoniczno-budowlany nie wniesie sprzeciwu w terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, budowa przyłączy może być realizowana bez przeszkód.

Budowa przyłączy bez zgłoszenia

Decydując się na budowę przyłączy bez zgłoszenia, inwestor zobowiązuje się do wykonania planu sytuacyjnego przyłącza na mapie. Plan ten sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Sporządzeni planu sytuacyjnego przyłącza należy zlecić projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia zawodowe. Przepisy, jakie mają zastosowanie w przypadku sporządzania planu sytuacyjnego przyłącza określa Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku wykonania przyłącza – Prawo energetyczne lub Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ciekawostką jest, że Prawo budowlane nie wskazuje konieczności stosowania odpowiednich przepisów branżowych dotyczących przyłącza telekomunikacyjnego, czyli Prawa telekomunikacyjnego. Wynika z tego, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy można wybudować przyłącze telekomunikacyjne bez zgłoszenia.

Poznaj raporty o terenie w geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Nasłonecznienie terenu
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.