Porady OnGeo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jak wypełnić wniosek o decyzję środowiskową

Monika Byś
2022-03-22
~6 min
Post zaktualizowany: 2024-01-11
Głosów: 21, średnia ocen: 5
wniosek o decyzję środowiskową

Jeśli inwestycja, którą zamierzasz zrealizować kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa). W niniejszym artykule dowiesz się, jak poprawnie wypełnić wniosek o decyzję środowiskową.

 • Jeśli inwestycja, którą zamierzasz zrealizować kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowej wiąże się ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy Twoja działka nie znajduje się na obszarach chronionych lub w otulinie terenu objętego jakąś formą ochrony przyrody jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo.pl

Kiedy potrzebna jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem stanowiącym pewien punkt wyjścia do rozpoczęcia starań o możliwość realizacji inwestycji budowlanych, które potencjalnie mogą wpłynąć na środowisko naturalne. W decyzji środowiskowej chodzi przede wszystkim o to, aby uregulować szkodliwe czynniki oddziaływania na środowisko, m.in

 • emisję niebezpiecznych substancji wprowadzanych do środowiska, czyli np. gazów cieplarnianych i substancji płynnych jak ścieki,
 • nadmierną ilość wykorzystywanej wody i złóż naturalnych,
 • wpływ na florę i faunę, w szczególności na gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną,
 • negatywny wpływ na jakość życia okolicznych mieszkańców - hałas i smród

Posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pozwoli na przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Urzędy, które wydają decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz pozwolenie na budowę biorą pod uwagę ustalenia wynikające z decyzji środowiskowej.

Sprawdź wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć w Geoportalu Gminy

Potrzebujesz informacji o planowanych inwestycjach w Twojej gminie? Sprawdź wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć w Geoportalu Twojej Gminy. 

Wejdź na Geoportal Gminy  i dowiedz się, skąd czerpać wiedzę na temat inwestycji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko 

Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych przedsięwzięć, które wymagają decyzji środowiskowej, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.

Skorzystaj z dostępnych filtrów, aby szybko znaleźć interesujące Cię informacje o planowanych inwestycjach w Twojej gminie. Możesz przeszukać wykaz po nazwie przedsięwzięcia, tematyce, dacie wydania, numerze urzędowym sprawy czy po słowach kluczowych. 

Dane zawarte w rejestrze pochodzą z Bazy danych Ocen Środowiskowych.

Zanim rozpoczniesz inwestycję. Jak sprawdzić czy w pobliżu planowanej inwestycji znajdują się tereny chronione?

Zanim jeszcze zaczniesz ubiegać się o wszelkie dokumenty formalnoprawne, które są niezbędne do realizacji inwestycji, sprawdź czy w jej pobliżu leżą obszary chronione. Mowa tu przede wszystkim o takich formach ochrony przyrody jak: obszar Natura 2000, rezerwaty przyrodyparki narodoweparki krajobrazoweobszary chronionego krajobrazuzespoły przyrodniczo-krajobrazoweużytki ekologicznestanowiska dokumentacyjne czy pomniki przyrody.

Taki pozornie prosty krok zaopatrzy Cię w wiedzę, czy Twoja inwestycja w ogóle ma szansę na pomyślny skutek. Najbardziej restrykcyjne ograniczenia w zabudowie wynikają przede wszystkim z terenów objętych jakąś formą ochrony przyrody. Może okazać się zatem, że jeśli Twoja działka leży na obszarze ochronnym lub w jej otulinie. W tym przypadku realizacja inwestycji budowlanej będzie nie tylko utrudniona, ale być może i niemożliwa.

Najprostszym sposobem na uzyskanie kompleksowej informacji o ustanowionych formach ochrony przyrody dla wybranej lokalizacji jest wygenerowanie Raportu o Terenie OnGeo.

Bez wychodzenia z domu możesz w szybki i łatwy sposób zdobyć informację o najważniejszych cechach dowolnej nieruchomości w Polsce. Wśród tematów, które zawiera Raport o działce znajdziesz chociażby informację właśnie o formach ochrony przyrody w promieniu 1 kilometra od nieruchomości.

Zobacz jak wygląda fragment Raportu dotyczący form obszarów ochrony przyrody.

fragment Raportu o Terenie dotyczący form obszarów ochrony przyrody
fragment Raportu o Terenie dotyczący form obszarów ochrony przyrody

Wniosek o decyzję środowiskową - kiedy będzie potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Zgodnie z art. 75 ustawy o ochronie środowiska (Dz.U. 2021.1973) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku:

 • będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  – dróg,
  – napowietrznych linii elektroenergetycznych,
  – instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
  – sztucznych zbiorników wodnych,
  – obiektów jądrowych,
  – składowisk odpadów promieniotwórczych,
 • przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;
 • przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
 • zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
 • przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • inwestycji w zakresie terminalu,
 • inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
 • przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • przedsięwzięć polegających na zmianie lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
 • przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • elektrowni wiatrowych,
 • strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
 • inwestycji w zakresie linii kolejowych.

Wniosek o decyzję środowiskową - jakie dokumenty dołączyć?

Do wniosku o decyzję środowiskową należy załączyć:

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu - kartę informacyjną przedsięwzięcia. Ten dokument składa się jeśli przedsięwzięcie może ZAWSZE ZNACZĄCO WPŁYNĄĆ NA ŚRODOWISKO;
 2. Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Ten dokument składa się jeśli przedsięwzięcie może POTENCJALNIE ZNACZĄCO WPŁYNĄĆ NA ŚRODOWISKO;
 3. Kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
 4. Mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie. Na mapie ma być zaznaczony przewidywanym obszar wraz z wyznaczoną odległością. Dokument sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej;
 5. Mapę sytuacyjno-wysokościową, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek. Mapę dołączyć tylko w przypadku w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego. Mapę dostarczyć w postaci papierowej lub elektronicznej;
 7. Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 8. Analizę kosztów i korzyści;
 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej na rachunek organu.

Gdzie złożyć wniosek o decyzję środowiskową?

Właściwym do rozpoznania i rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie organ gminy, na terenie którego planowana jest inwestycja, czyli wójt, burmistrz i prezydent miasta. W pozostałych przypadkach wymieniowych powyżej będzie to właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej powinna potrwać od 3-4 miesięcy do około pół roku, fot. pixabay
Procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej powinna potrwać od 3-4 miesięcy do około pół roku, fot. pixabay

Poniżej znajdują się także gotowe wnioski do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (doc.)

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - wniosek o decyzję środowiskową z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (doc.)

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwoływać można się zarówno od decyzji negatywnej, jak i pozytywnej.

Ile kosztuje opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.