Porady OnGeo

Wycinka drzew na działce - opis procedury

Klaudia Wąchała
2020-02-24
~6 min
Post zaktualizowany: 2021-04-23
Głosów: 81, średnia ocen: 5
wycinka-drzew1

Czy wycinka drzew na działce jest możliwa bez zezwolenia? Jakie kroki należy podjąć aby uzyskać pozwolenie na wycinkę? Jakie koszty trzeba będzie ponieść aby pozbyć się niechcianych drzew i krzewów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak postępować przy wycince drzew.

 • Właściciele nieruchomości nadal mogą wycinać niektóre drzewa i krzewy bez konieczności zgłaszania tego faktu gminie.
 • Bez zezwolenia można usunąć drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych wartości.
 • Jeśli drzewa lub krzewy zostaną usunięte bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody właściciela nieruchomości, drogą decyzji zostanie naliczona kara administracyjna.

Podstawa prawna

Przepisy prawne dotyczące wycinki drzew zmieniały się kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich lat. Największe zamieszanie wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Przepisy zezwalały wówczas na usuwanie drzew i krzewów z własnych posesji bez konieczności starania się o zezwolenie. Spowodowało to jednak dynamiczną, wymykającą się spod kontroli masową wycinkę roślinności. Po około pół roku ponownie zmieniono przepisy i wprowadzono pewne ograniczenia szczegóły opisane zostały poniżej.

Wycinka drzew – szczegóły

Właściciele nieruchomości nadal mogą wycinać niektóre drzewa i krzewy bez konieczności zgłaszania tego faktu gminie. Dotyczy to roślin stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych z innych względów niż cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nie poddawane dalszej sprzedaży.

Bez zezwolenia można usunąć:

 • Drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych wartości (w zależności od gatunku może to być: 50cm, 65cm lub 80cm);
 • Krzew lub krzewy w skupisku, o powierzchni nie przekraczającej 25 m²;
 • Drzewa i krzewy uszkodzone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy;
 • Drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia nieużytków do użytkowania rolniczego;
 • Drzewa i krzewy owocowe.

Wyjątkiem od tych reguł są rośliny występujące na terenach wpisanych do rejestru zabytków, objętych ochroną krajobrazową, znajdujących się w granicach parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru Natura 2000 lub na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zieleni. Wówczas konieczne jest uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku roślin, które znajdują się na terenie stanowiącym własność osoby fizycznej i ich usuniecie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciel zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w przypadku gdy powierzchnia krzewu lub krzewów w skupisku przekracza 25 m² lub gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w urzędzie gminy lub miasta. Wzór zgłoszenia można dostać w urzędzie lub napisać samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy;
 2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
 3. Rysunek lub mapkę usytuowania drzewa na działce.

W przypadku gdy właściciela reprezentuje pełnomocnik konieczne jest dostarczenie pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za pełnomocnictwo (jeśli jest to osoba nie będąca członkiem najbliższej rodziny).

Po dokonaniu zgłoszenia gmina ma 21 dni, aby wysłać pracownika na oględziny. Urzędnik musi wtedy określić faktyczny gatunek drzewa oraz zmierzyć jego obwód. Po dokonaniu oględzin gmina ma 14 dni aby wnieść ewentualny sprzeciw. Organ może, ale nie musi wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony w ciągu 14 dni lub właściciel otrzyma wcześniej wspomniane zaświadczenie można dokonać usunięcia drzewa. Wycinka drzew powinna nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia zamiaru jej dokonania, w przeciwnym wypadku konieczne będzie ponowne złożenie wniosku.

wycinka

Zezwolenie na usunięcie drzewa

Zezwolenie muszą uzyskać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne, którym urząd odmówił zgody na wycięcie drzew lub krzewów po dokonaniu zgłoszenia o zamiarze usunięcia. Wniosek składa się do urzędu miasta lub gminy. Jeśli zgłoszenie dotyczy drzew lub krzewów na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków to wniosek należy złożyć do wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy chcemy usunąć drzewa lub krzewy znajdujące się na nieruchomości będącej własnością gminy, wówczas wniosek trzeba złożyć do starostwa powiatowego. Jeśli gminą jest miasto na prawach powiatu, chęć usunięcia drzewa należy zgłosić do urzędu marszałkowskiego.

Wycinka drzew na działce wymaga otrzymania zezwolenia, gdy obwód pnia drzewa wynosi więcej niż 50, 65 lub 80 cm (w zależności od gatunku – opisane w części o zgłoszeniu zamiaru usunięcia) lub gdy powierzchnia krzewu lub krzewów w skupisku przekracza 25 m².

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia to:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie – przykładowy wzór znajdziesz TUTAJ.
 2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością lub oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń w przypadku, gdy jesteś właścicielem urządzeń znajdujących się na działce.
 3. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu.
 4. Projekt zagospodarowania terenu.

Dodatkowe dokumenty w razie konieczności:

 1. Zgoda właściciela i/lub współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu – w przypadku gdy wniosek składa np. dzierżawca lub najemca.
 2. Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w przypadku składania wniosku przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową.
 3. Projekt planu przesadzeń lub nasadzeń zastępczych drzew lub krzewów, jeśli są planowane – powinien on zawierać informacje o liczbie, gatunkach, miejscu i planowanym terminie ich nasadzenia.
 4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach terenu, postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 lub postanowienie uzgadniające wydane w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jeśli realizowane przedsięwzięcie wymaga ich uzyskania.
 5. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom, gdy usunięcie roślinności może naruszyć zakazy określone w ustawie o ochronie przyrody.
 6. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych, jeśli reprezentuje Cię pełnomocnik, oraz dowód jego opłacenia (nie dotyczy pełnomocnictwa najbliższych członków rodziny).

Organ po otrzymaniu wniosku ustala strony i zawiadamia je o wszczęciu postępowania. Następnie urzędnik dokona oględzin działki i sprawdzi prawidłowość i kompletność danych zawartych we wniosku oraz dokona pomiaru pnia drzewa i/lub powierzchni krzewów do usunięcia. Jeśli wycinka drzew lub krzewów jest uzasadniona urząd w ciągu miesiąca wyda decyzję zezwalającą na ich usunięcie. Określi także gatunek rośliny, obwód pnia lub powierzchnię krzewów, termin w jakim wycinka ma zostać zrealizowana oraz jej koszt. Organ wydający decyzję może nakazać przesadzenia w inne miejsce wyciętych roślin lub nasadzenia nowych. Jeśli urząd uzna, że drzewa i krzewy nie powinny zostać usunięte zostanie wydana decyzja odmowna. Możesz się od niej odwołać do 14 dni od otrzymania decyzji.

Wycinka drzew – opłata

Opłata za wycinkę drzew powinna zostać uiszczona w terminie 14 dni od wydania decyzji. Wnioskodawca może ubiegać się o spłatę należności w ratach lub przesunięcie terminu płatności. Wartość opłaty mierzona jest jako iloczyn obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew i krzewów wynoszą:

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW KRZEWÓW W ZALEŻNOŚCI OD POWIERZCHNI KRZEWU ALBO KRZEWÓW ROSNĄCYCH W SKUPISKU

WYSOKOŚĆ

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁAT DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA

Wycinka drzew bez wymaganego zezwolenia

Jeśli drzewa lub krzewy zostaną usunięte bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody właściciela nieruchomości, drogą decyzji zostanie naliczona kara administracyjna. Wynosi ona dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. W przypadku gdy usunięte zostaną drzewa lub krzewy nie wymagające uiszczenia opłaty urząd ustali kwotę kary. Termin wniesienia opłaty to 14 dni od wydania decyzji.

Mapka usytuowania drzewa lub krzewu – skorzystaj z OnGeo.pl!

Do wskazania umiejscowienia drzewa na działce możesz skorzystać z mapy z geoportalu OnGeo.pl. Wejdź na geoportal gminy w OnGeo.pl i znajdź swoją działkę używając wyszukiwarki działek lub adresów (szczegóły znajdziesz TUTAJ). Wydrukuj mapkę terenu i zaznacz na niej lokalizację drzew lub krzewów do usunięcia.

Aby dowiedzieć się, czy działka nie leży w terenie objętym ochroną wygeneruj Raport o terenie!

 

Avatar: Klaudia Wąchała
Klaudia Wąchała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl