Porady OnGeo

Czym jest decyzja środowiskowa?

Monika Byś
2024-01-22
~6 min
Post zaktualizowany: 2024-04-02
Głosów: 11, średnia ocen: 5
decyzja środowiskowa

Planujesz inwestycję, która może mieć wpływ na środowisko? Dowiedz się, czy aby zrealizować budowę, nie będzie Ci potrzebna decyzja środowiskowa. Sprawdź, czym jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jak ją zdobyć, a także jaki organ administracyjny ją wydaje. 

 • Decyzja środowiskowa wydawana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Bez niej nie otrzymasz innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Mogą one dotyczyć warunków dotyczących ochrony powietrza, wód, gruntów, środowiska naturalnego i kulturowego oraz zdrowia ludzi
 • W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa to decyzja administracyjna, która określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Wydawana jest dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Bez niej nie otrzymasz innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji. Mowa m.in. o pozwoleniu na budowę, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, koncesji na wydobywanie kopalin oraz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Mogą one dotyczyć warunków dotyczących ochrony powietrza, wód, gruntów, środowiska naturalnego i kulturowego oraz zdrowia ludzi, a także warunków technicznych realizacji przedsięwzięcia.

Informacji na temat szkodliwości planowanych przedsięwzięć dostarcza nam Raport Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko (ROOŚ). Natomiast oceną planowanych dokumentów strategicznych, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko zajmuje się Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko (POOŚ).

Sprawdź kartę informacyjną przedsięwzięcia w Geoportalu Na Mapie

Wejdź na Geoportal swojej gminy i sprawdź karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko. W Ekoportalu Na Mapie zyskasz wiedzę o inwestycjach i planach inwestycyjnych na terenie swojej gminy, które wymagają decyzji środowiskowych.

Aby przejść na swój geoportal, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy". 

Dane o przedsięwzięciach przygotowaliśmy w dwóch wersjach - w tabeli oraz w formie zbiorczego zestawienia kart. Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.
Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie
Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.

Kiedy potrzebujesz decyzji środowiskowej?

Jeśli planowana inwestycja, np. budowlana, podlega kategorii przedsięwzięć, które mogą wpłynąć na środowisko. Znajdziesz je w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie wpłynąć na środowisko zalicza się m.in.:

 • Zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą infrastrukturą, która jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
 • Zabudowę mieszkaniową nieobjętą ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
  • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
  • 2 ha na obszarach innych;
 • Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw;
 • Elektrownie wodne;
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV

W przypadku decyzji mogących znacząco oddziaływać na środowisko urząd, do którego został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej decyduje, czy inwestycja wymaga dodatkowo oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Do przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco wpłynąć na środowisko zalicza się m.in.:

 • Elektrownie jądrowe;
 • Autostrady i drogi ekspresowe;
 • Instalacje wykorzystujące energię wiatru na obszarach objętych formami ochrony przyrody;
 • Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV.

W przypadku decyzji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy przeprowadzić obowiązkowo ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ).

W ramach decyzji środowiskowej określone zostaną wytyczne dotyczące realizacji inwestycji, mające na celu minimalizację wpływu na środowisko. Posiadanie decyzji środowiskowej jest kluczowe dla kontynuacji procesu inwestycyjnego. Urzędy odpowiedzialne za wydawanie decyzji dotyczących warunków zabudowy oraz zezwolenia na budowę uwzględniają postanowienia wynikające z decyzji środowiskowej w celu efektywnego regulowania planowanej działalności budowlanej.

Kiedy nie potrzebujesz decyzji środowiskowej?

Decyzji środowiskowej nie trzeba pozyskiwać w zalewie dwóch przypadkach. Są to sytuacje, gdy celem inwestycji jest:

 1. Obronność i bezpieczeństwo państwa;
 2. Prowadzenie działań związanych z ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

Mimo wszystko należy zgłosić konieczność realizacji tego typu przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Sprawdź uciązliwości i tereny ochronne w okolicy w OnGeo.pl

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w promieniu 300 m od granic wskazanej działki. Mapa uciążliwości w sąsiedztwie wskazuje punktowo lub powierzchniowo dokładną lokalizację obiektów i zakładów, a ponadto oblicza odległość od granic działki mierzoną w linii prostej. Przebieg obiektów liniowych, czyli dróg, torów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, rurociągi) oznaczony jest pogrubioną linią łamaną o kolorze zgodnym z dołączoną legendą.

Ponadto wśród tematów, które zawiera raport znajdziesz informację o formach ochrony przyrody w promieniu 1 kilometra od nieruchomości

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Dane dostępne w Raporcie o terenie znajdziesz również w formie danych źródłowych GIS/CAD. OnGeo.pl dostarcza profesjonalistom z branży projektowej GeoPaczkę surowych informacji terenowych. Ta specjalnie opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS. 

Dane źródłowe dostaniesz w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTiff i PNG.

Kto wydaje decyzję środowiskową?

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć do:

 • Urzędu gminy lub miasta;
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (np. dla decyzji na terenie zamkniętym, dróg, napowietrznych linii elektroenergetycznych i zbiorników wodnych);
 • Starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu (np. dla inwestycji mającej na celu scalanie lub podział gruntów);
 • Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (np. zmiana przeznaczenia gruntu leśnego na użytek rolny);
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (np. budowa elektrowni jądrowej).

Procedura wydania decyzji środowiskowej

Oto etapy procedury wydania decyzji środowiskowej:

1.) Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Inwestor składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do organu właściwego do jej wydania. Wniosek powinien zawierać informacje o przedsięwzięciu, jego lokalizacji, przewidywanych oddziaływaniach na środowisko oraz proponowanych środkach zaradczych.

2.) Weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej weryfikuje raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten przygotowuje inwestor i zawiera analizę przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko;

3.) Uzyskanie opinii i uzgodnień

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej uzyskuje opinie i uzgodnienia od innych organów administracji publicznej. W tym miejscu organ podejmuje decyzję, czy inwestycja wymaga oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Na temat OOŚ przygotowaliśmy osobny wpis: Ocena oddziaływania na środowisko;

4.) Postępowanie administracyjne

Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej przeprowadza postępowanie administracyjne, w którym zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa. W postępowaniu administracyjnym zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia;

5.) Wydanie decyzji środowiskowej

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej wydaje decyzję środowiskową. Decyzja środowiskowa określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.