Porady OnGeo

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Monika Byś
2024-01-11
~6 min
Głosów: 11, średnia ocen: 5
 karta informacyjna przedsięwzięcia

Potrzebujesz informacji o planowanych inwestycjach w Twojej gminie? Chcesz sprawdzić, czy w Twojej najbliższej okolicy powstaną obiekty, które mogą oddziaływać na środowisko? Sprawdź kartę informacyjną przedsięwzięcia i dowiedz się, czy gmina wydała decyzję środowiskową dla szkodliwej inwestycji. Karta informacyjna przedsięwzięcia dostępna jest w Geoportalu Krajowym Na Mapie. 

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanej inwestycji, która może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 • Karta przedsięwzięcia zawiera lokalizację, powierzchnię, jaką obejmuje, skalę oddziaływania na środowisko, warianty przedsięwzięcia , czyli alternatywne rozwiązania pod względem lokalizacji oraz wybranych technologii oraz rozwiązania chroniące środowisko
 • Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzamy, gdy chcemy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 • W Geoportalu Na Mapie sprawdzisz karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko.

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanej inwestycji, która może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem administracyjnym do którego należy złożyć kartę jest urząd gminy lub miasta właściwy ze względu na lokalizację.

Kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzamy, gdy chcemy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. To właśnie na podstawie KIP organ właściwy wydaje decyzję, czy inwestycja powinna przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

O tym, czym jest decyzja środowiskowa przeczytasz w artykule: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - kiedy jest wymagana?

Sprawdź kartę informacyjną przedsięwzięcia w Geoportalu Na Mapie

Wejdź na Geoportal swojej gminy i sprawdź karty przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący i potencjalny wpływ na środowisko. W Ekoportalu Na Mapie zyskasz wiedzę o inwestycjach i planach inwestycyjnych na terenie swojej gminy, które wymagają decyzji środowiskowych.

Aby przejść na swój geoportal, skorzystaj z wyszukiwarki dostępnej na stronie: https://geoportal-krajowy.pl/#szukaj-gminy. Możesz również skorzystać z wyszukiwarki internetowej i wpisać frazę "geoportal na mapie + nazwa Twojej gminy". 

Dane o przedsięwzięciach przygotowaliśmy w dwóch wersjach - w tabeli oraz w formie zbiorczego zestawienia kart. Otrzymasz nie tylko sam wykaz kart informacyjnych, ale również:

 • numer i nazwę sprawy,
 • tematykę,
 • rodzaj dokumentu,
 • dane urzędu do którego wpłynęła decyzja,
 • datę publikacji i modyfikacji decyzji.

Bazę danych aktualizujemy na bieżąco.

Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie
Wybierz okno “Decyzje środowiskowe”, Na Mapie

Jakie inwestycje mogą wpływać na środowisko?

Lista przedsięwzięć, które oddziaływają na środowisko określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). Rozporządzenie wyróżnia trzy grupy przedsięwzięć:

 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, czyli m.in.:
  • zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą:
   • objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
    • 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
    • 4 ha na obszarach innych,
   • nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
    • 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
    • 2 ha na obszarach innych
 • mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli m.in.:
  • elektrownie jądrowe,
  • elektrociepłownie,
  • elektrownie wiatrowe o łącznej mocy nominalnej nie mniejszej niż 100 MW,
  • napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 220 kV,
  • wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub produktów zawierających azbest,
  • wydobywanie kopalin ze złoża,
  • autostrady i drogi ekspresowe,
  • oczyszczalnie ścieków do obsługi mieszkańców powyżej 150 tys.
  • elektrownie wodne,
  • instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody,
  • napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110 kV,
  • instalacje do przetwarzania produktów zawierających azbest,
  • ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi,
  • zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi
 • przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco i potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko

Link do rozporządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839

Zdiagnozuj działkę w Raporcie o terenie OnGeo.pl 

Raport o Terenie to nasza flagowa usługa, która umożliwia błyskawiczne uzyskanie pełnej diagnozy wybranej działki w zaledwie 5 minut. Dzięki zaawansowanym technologiom i ekspertyzie naszego zespołu, dostarczamy klientom kompleksowe informacje o terenie - dane z ewidencji gruntów, plany zagospodarowania terenu, zagrożenia, uciążliwości, ograniczenia formalno-prawne i najważniejsze statystyki, dzięki którym np. łatwiej podejmiesz decyzję dotyczącą wyboru nieruchomości pod budowę wymarzonego domu. 

POBIERZ PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE ONGEO.PL

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu dziedzin: geodeci, planiści, prawnicy i informatycy, którzy w codziennej pracy zajmują się gromadzeniem i przewarzaniem danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł. Nasz dane przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o terenie to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

Dane dostępne w Raporcie o terenie znajdziesz również w formie danych źródłowych GIS/CAD. OnGeo.pl dostarcza profesjonalistom z branży projektowej GeoPaczkę surowych informacji terenowych. Ta specjalnie opracowana paczka danych CAD/GIS, skierowana głównie do geodetów, architektów i projektantów sieci uzbrojenia terenu, zawiera nieprzetworzone dane źródłowe w formatach obsługiwanych przez oprogramowania do analizy danych przestrzennych, takie jak Autocad, QGIS ArcGIS. 

Dane źródłowe dostaniesz w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTiff i PNG.

Jakie informacje zawiera KIP?

Karta przedsięwzięcia, które może wpływać na środowisko zawiera najważniejsze informacje o inwestycji, w tym lokalizację, powierzchnię, jaką obejmuje i jej skalę oddziaływania. Powinna w sposób czytelny i przejrzysty określać potencjalny wpływ na środowisko naturalne i wskazywać rozwiązania, które przyczynią się do minimalizowania wpływu na środowisko. Poniższa lista określa szczegółowo, co powinna zawierać karta informacyjna inwestycji:

 • Rodzaj działalności
  Należy wybrać jedną lub kilka z działalności wymienionych w rozporządzeniu ws. przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, link do rozporządzenia znajdziesz powyżej;
 • Lokalizacja inwestycji
  Należy podać dokładny adres, opis miejsca, a także opis sąsiedztwa - rodzaj zabudowy w okolicy, obiekty użyteczności publicznej wokół terenu inwestycji;
 • Powierzchnia przedsięwzięcia
  Należy uwzględnić powierzchnię użytkową oraz powierzchnię zabudowy, podać wymiary działki lub obiektu budowlanego;
 • Skalę przedsięwzięcia
  Trzeba podać zakres wykonywanych prac, zużycie surowców podczas budowy i eksploatacji, rodzaj i ilość magazynowanych towarów (w przypadku hal magazynowych), ilość przechowywanych materiałów lub gatunek zwierząt i ich szacunkową liczbę (jeśli przedsięwzięcie dotyczy miejsc chowu lub hodowli zwierząt);
 • Zestawienie inwestycji z planem zagospodarowania i innymi dokumentami planistycznymi;
 • Dane na temat infrastruktury energetycznej;
 • Opis roślinności, która zostanie usunięta podczas budowy;
 • Oddziaływanie inwestycji w zakresie emisyjności, m.in. emisji hałasu, zanieczyszczeń powietrza, odpadów i ścieków.
 • Warianty przedsięwzięcia
  Należy podać inne alternatywne rozwiązania pod względem lokalizacji oraz wybranych technologii. Osoba, sporządzająca kartę przedsięwzięcia powinna szczegółowo opisać wszystkie możliwości, spośród których ostatecznie zostanie wybrany ten, który w najmniejszym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne;
 • Ilość wykorzystywanych surowców
  Należy oszacować ilość surowców, którą zużyjesz na etapie realizacji przedsięwzięcia i po rozpoczęciu działalności, w przypadku pozytywnej decyzji środowiskowej. Dane dotyczą zużycia wody, energii, paliw oraz materiałów;
 • Rozwiązania chroniące środowisko
  Należy uwzględnić rozwiązania i technologie, które uchronią środowisko przed szkodliwym działaniem przedsięwzięcia. Ma to na celu minimalizowanie lub neutralizowanie szkód, które pogorszą jakość środowiska, np. zanieczyszczą powietrze.

Etapy procedury

Jeśli musisz złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia, musisz trzymać się ustalonego harmonogramu administracyjno-projektowego. Cała procedura jest długotrwała i wymaga zebrania szeregu dokumentów. Średni czas realizacji przedsięwzięcia, którego ostatecznym celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynosi od 1 do 8 miesięcy. Każda inwestycja wymaga jednak indywidualnego podejścia i doświadczenia osób zajmujących się przedsięwzięciem.

Oto jak wygląda procedura związana z sporządzeniem i złożeniem karty informacyjnej przedsięwzięcia:

 1. Określenie, czy przedsięwzięcie wymaga sporządzenia KIP;
 2. Przygotowanie KIP;
 3. Złożenie KIP w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym;
 4. Weryfikacja KIP przez organ właściwy do wydania DŚU. 
  Jeśli organ uzna, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyda decyzję o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Natomiast w przypadku gdy organ uzna, że przedsięwzięcie nie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wyda decyzję o nieuwzględnieniu wniosku o OOŚ.
 5. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 6. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem
 7. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 8. Nabranie przez decyzję środowiskową ostateczności w obiegu prawnym.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.