Porady OnGeo

Czy można wybudować dom na obszarze chronionego krajobrazu?

Monika Byś
2021-02-01
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 33, średnia ocen: 5
obszar chronionego krajobrazu

Kupiłeś piękną rekreacyjną działkę na wsi, która miała być idealnym miejscem wypoczynku dla Ciebie i Twojej rodziny. Myślałeś o wybudowaniu na niej sezonowego domku, ale okazało się, że działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu. Co teraz? Czy to może mieć jakiś wpływ na realizację inwestycji? Czy można wybudować dom na obszarze chronionego krajobrazu? 

  • Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Obszar chronionego krajobrazu jest przeznaczony na cele rekreacyjne.
  • Wybudowanie domu na obszarze chronionego krajobrazu jest możliwe pod pewnymi warunkami. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone zakazy uniemożliwiające zabudowę.
  • Jeśli obszar chronionego krajobrazu jest objęty MPZP, należy ustalić dopuszczalność zabudowy.
  • Dzięki geoportalowi OnGeo.pl możesz w szybki i prosty sposób sprawdzić, informacje o powierzchniowych formach ochrony przyrody występujących w granicach wybranego terenu i jego najbliższym sąsiedztwie.

Czym jest obszar chronionego krajobrazu?

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 Nr 92 poz.880) mówi, że:

obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Tereny takie zajmują zwykle doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, czy torfowiska. Taka forma ochrony przyrody podlegają niewielkim rygorom ochronności. Obszar chronionego krajobrazu jest przeznaczony na cele rekreacyjne. Działalność gospodarcza prowadzona na tym terenie podlega niewielkim ograniczeniom. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa. Sejmik określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.

Czy mogę wybudować dom na obszarze chronionego krajobrazu?

Wybudowanie domu na obszarze chronionego krajobrazu jest możliwe pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim należy zapoznać się z treścią uchwały sejmiku województwa, która wprowadziła obszar chronionego krajobrazu. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone zakazy uniemożliwiające zabudowę, m.in. zakaz:

  • lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
  • lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Kolejną rzeczą, na jaką należy zwrócić uwagę jest przeznaczenie działki. Należy przede wszystkim sprawdzić, czy teren, na którym znajduje się dana działka, jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Jeśli tak, należy ustalić, dopuszczalność zabudowy. Jeśli nie, należy postarać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która również może rozwiać wszelkie wątpliwości związane z dopuszczalnością zabudowy, czy przeznaczeniem działki.

Jak sprawdzić MPZP dla działki? Zobacz jakie są możliwości!

Pamiętaj, że budowa domu na obszarze chronionego krajobrazu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w zależności od rodzaju obiektu budowlanego. Dowiedz się więcej. Zapoznaj się z treścią artykułów:

Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku

Rejestr pozwoleń na budowę jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

Zgłoszenie budowy - kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Czy wiesz, że…

W geoportalu OnGeo.pl znajdziesz rejestr obszarów chronionych dla każdej gminy z osobna?

Możesz w szybki i prosty sposób sprawdzić, informacje o powierzchniowych formach ochrony przyrody występujących w granicach wybranego terenu i jego najbliższym sąsiedztwie:

  • parki narodowe i krajobrazowe
  • obszary Natura 2000
  • rezerwaty przyrody
  • pomniki przyrody

 źródło: Raporty o terenie. Obszary objęte ochroną przyrody. Opracowanie dotyczy działki w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Kraków

Mając na uwadze rzetelność naszych informacji, dodaliśmy nową opcje w Raporcie o terenie, dzięki której możesz zobaczyć dokument źródłowy dotyczący danej formy przyrody. Dzięki opcji zobacz więcej, zostaniesz bezpośrednio odesłany do strony internetowej zawierającej wszelkie potrzebne Ci informacje.

Dzięki raportom o Terenie OnGeo.pl możesz bez wychodzenia z domu wygenerować raport, który przedstawi w formie mapy oraz tabeli obowiązujące plany (wraz z linkiem do ustawy), zasięgi występowania form ochrony, pomników przyrody, a także wiele innych cech mogących mieć wpływ na wartość budowlaną naszej działki, a nawet na przyszłość naszego mienia. Z pomocą raportu o terenie dowiesz się również, czy obszar, na którym znajduje się Twoja działka, jest objęty MPZP. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.