Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Zmiana w ustawie o lasach ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych

Głosów: 14, średnia ocen: 4.8
mock

Masz las na działce? A może planujesz sprzedaż działki leśnej? Dowiedz się jakie są ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych. Od 30 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w ustawie o lasach. Zmieniają one uprawnienia Lasów Państwowych w obrocie gruntami prywatnymi, wprowadzone zostały ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych.

 • Od 30 kwietnia 2016 r. wprowadzono zmiany w ustawie o lasach.
 • Działki z użytkiem LS podlegają prawu pierwokupu przez Lasy Państwowe
 • Gdy Twoja działka znajdzie się niedaleko lasu, znosi się współwłasność lasu lub też następuje regulacja granicy miedzy lasem a polami.

 Najważniejsze zmiany w ustawie o lasach

 • Działki z użytkiem LS (lasy) podlegają prawu pierwokupu przez Lasy Państwowe;
 • Lasy Państwowe nie mają prawa pierwokupu od działek nabytych od osób bliskich czy w drodze dziedziczenia;
 • Nabycie działki z lasem przez nadleśniczego następuje za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Gdy Twoja działka znajdzie się niedaleko lasu, znosi się współwłasność lasu lub też następuje regulacja granicy miedzy lasem, a polami. Lasy Państwowe mogą nabyć działkę dla swoich własnych potrzeb. Nabycie takie organizuje kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych (np. nadleśniczy) za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (wydaje ją w ciągu 7 dni od wniosku złożonego przez nadleśniczego).

Zmiana w ustawie o lasach ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych
Zmiana w ustawie o lasach ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych

Kataster nieruchomości a własność prywatna

Jeśli na twojej działce znajdzie się użytek Ls, czyli (zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków), to Lasy Państwowe mają prawo pierwokupu takiego gruntu. Prawo to obejmuje również tereny objęte zalesieniem zgodnie z dokumentami planistycznymi, czyli miejscowym planem lub decyzję o warunkach zabudowy lub uproszczonym planem urządzenia lasu. 

Zgodnie z przepisami prawa, zbywanie działki bez zawiadomienia o przysługującym pierwokupie jest nieważne. Zawiadomienie wykonuje to notariusz – w przypadku sprzedaży, zbywca – w przypadku innej czynności przenoszącej własność.

W przypadku innej czynności prawnej niż sprzedaż, Lasy Państwowe mogą złożyć oświadczenie o zakupie gruntu za zapłatą pieniężną. Ustala ją nadleśniczy zgodnie z odpowiednimi przepisami. Jeśli zapłata cię nie satysfakcjonuje, możesz domagać się jej ustalenia sądownie - przez biegłego - rzeczoznawcę majątkowego.

Powyższe zasady nie dotyczą nabycia przez osoby bliskie, jednostki samorządu terytorialnego lub też dziedziczenia i zbycia gospodarstwa rolnego.

Przykład: ograniczenia w zbywaniu nieruchomości leśnych

Osoba prywatna posiada działkę o powierzchni 0,6 ha, gdzie 20 % stanowi użytek LS. Sprzedaje działkę, lecz otrzymuje zawiadomienie w terminie 21 dni od dnia sprzedaży, że nadleśniczy niedalekiego lasu, chciałby wykonać prawo pierwokupu. 

W przypadku gdy cena nieruchomości stanowi wartość rynkową nadleśniczy – przedstawiciel nadleśnictwa - nabywa nieruchomość. Jeżeli natomiast wartość na umowie jest o wiele wyższa niż ustalił to operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, sprawa może trafić do sądu. Tam najprawdopodobniej biegły ustali wartość nieruchomości i za taką cenę zostanie sprzedana Skarbowi Państwa (Nadleśnictwo).

Poznaj Raporty o Terenie OnGeo.pl

Raport o terenie w portalu OnGeo.pl, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl
Zdiagnozuj działkę z OnGeo.pl

W Raporcie znajdziesz chociażby:

 • dane z ewidencji gruntów i budynków, czyli wymiary i obwód działki, powierzchnia urzędowa i obliczona, współrzędne punktów załamania linii granicznej działki, grupa rejestrowa, klasa bonitacyjna,
 • informacje o planach miejscowych na obszarze działki i w okolicy oraz przeznaczenie działki w mpzp,
 • rejestr pozwoleń na budowę w okolicy,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie,
 • zagrożenia i uciążliwości, czyli tereny: zalewowe, zagrożone stagnacją wody, osuwiskowe,
 • analiza nasłonecznienia w poszczególnych porach roku,
 • powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujące w promieniu 1 km od granic działki,
 • analiza żyzności gleb,
 • strefy ochronne, czyli wokół: turbin wiatrowych, cmentarzy, lotnisk, terenów zamkniętych,
 • analiza zasięgu czasu dojazdu i dojścia,
 • inne, sprawdź jakie na stronie.

Sprawdź sam dowolną działkę w Polsce!

Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły