Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Odległość budynku od lasu - budowa domu przy lesie

Głosów: 37, średnia ocen: 4.9
mock

Planujesz budowę domu przy lesie? Dowiedz się, jaka jest minimalna odległość budynku od lasu, którą musisz zachować zgodnie z przepisami prawa.

 • Budynek mieszkalny jednorodzinny może być posadowiony w odległości od lasu mniejszej niż powyżej przedstawione odległości zabudowy od lasu 12 m i 16 m. 
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mogą zostać określone inne odległości budynku od lasu. 

Grunt leśny definicja lasu

Definicja lasu z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej rozporządzenie ws. warunków technicznych) mówi, że las to grunt oznaczony na mapie ewidencyjnej (EGiB) oznaczeniem Ls – grunt leśny lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jako leśny.

Ta definicja lasu jest obowiązująca przy ustalaniu minimalnej odległości budynku od lasu.

Inna definicja lasu, która nie odnosi się bezpośrednio do ustalenia odległości posadowienia budynku od lasu została zapisana w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach – art 3, stanowi, że:

art 3, ustawa o lasach 

pod pojęciem lasu rozumie się grunt:

 1. o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków;
 2. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Odległość budynku od lasu – przepisy

Minimalna odległość budynku od lasu określona jest w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Zasady ustalania odległości wynikają z wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w § 271 ust. 8 jest określone w jaki sposób należy wyznaczać odległości, tj.: 

§ 271 ust. 8, rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych

Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony w MPZP jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień

W celu wyjaśnienia powyższego zapisu, poniżej wyjaśniamy czym są oznaczenia budynków ZL, PM IN:

 • ZL – mieszkalne, mieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej,
 • PM – produkcyjne i magazynowe,
 • IN – Inwentarskie .

Ustalając minimalną odległość budynku od granicy lasu musimy posłużyć się tabelką, która znajduje się w § 271 ust. 1 rozporządzenia ws. warunków technicznych:

Rodzaj budynku oraz dla budynku

PM maksymalna gęstość obciążenia

ogniowego strefy pożarowej PM

Q w MJ/m2

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna gęstość obciążenia 

ogniowego strefy pożarowej PM

Q w MJ/m2

ZL

IN

PM

Q ≤ 1000

1000 < Q ≤ 4000

Q > 4000

123456

ZL

8881520

IN

8881520

PM Q ≤ 1000

8881520

PM 1000 < Q ≤ 4000

1515151520

PM Q > 4000

2020202020

Poniżej przedstawimy minimalną odległość budynku od granicy lasu dla budynków zakwalifikowanych do grupy ZL.

Minimalna odległość domu od lasu odczytana z tabeli: budynku ZL od budynku ZL wynosi 8 m. Zgodnie z zapisem §271 ust. 2 rozporządzenia ws. warunków technicznych, w przypadku gdy ściana zewnętrzna usytuowana od strony lasu lub przykrycie dachu jest nierozprzestrzeniające ogień (NRO) to odległość zabudowy od lasu należy zwiększyć o 50 %. W takim wypadku minimalna odległość od lasu powinna wynosić minimum 12 m.

Jeżeli zewnętrzna ściana budynku lub pokrycie dachu od strony lasu jest rozprzestrzeniające ogień (RO), to odległość domu od lasu należy zwiększyć o 100 %. W takim wypadku minimalna odległość od lasu powinna wynosić minimum 16 m.

Pojęcia ściany i przykrycia dachu rozprzestrzeniające ogień (RO) lub nierozprzestrzeniające ognień (NRO) zostały określone również w rozporządzeniu. Upraszczając ich definicje, nierozprzestrzeniające ogień są wykonane są z wyrobów niepalnych, natomiast rozprzestrzeniające z wyrobów podatnych na spalanie. Informacje o odporności wyrobów budowlanych na ogień zawierają się w specyfikacjach konkretnych produktów, o zastosowaniu danego produktu często decyduje projektant.

Odległość domu od lasu - odstępstwa

Budynek mieszkalny jednorodzinny może być posadowiony w odległości od lasu mniejszej niż powyżej przedstawione odległości zabudowy od lasu 12 m i 16 m. Stosowne uregulowanie znajduje się w rozporządzeniu ws. warunków technicznych, §271 ust. 8a, w przypadku spełnienia wymagań technicznych dotyczących budynku, takich jak: wykonany z elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO), niezawierający pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz odpowiednio wysoka klasa odporności przeciwpożarowej, możliwe jest posadowienie budynku w odległości od lasu:

 • 4 m od granicy lasu, gdy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce,
 • brak obowiązku zachowania minimalnej odległości, jeżeli granica lasu znajduje się na tej samej działce, na której będzie realizowana inwestycja.

Powyższe odstępstwa odległości zabudowy od lasu mają zastosowanie jeżeli teren, na którym znajduje się granica lasu, przeznaczony jest w MPZP pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, np.: zabudowa mieszkalna jednorodzinna. W przypadku braku MPZP, wyjątek ma zastosowanie jeżeli grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).

Geoportal OnGeo.pl – Zdiagnozuj działkę w 5 minut!

Korzystając z Geoportalu OnGeo.pl możesz pobrać bardzo dużo informacji w formie tzw. Raportu o Terenie. Poniżej lista wybranych zagadnień możliwych do uzyskania w Raporcie:

 • obowiązujący plan miejscowy,
 • zagrożenie powodziowe (tereny zalewowe),
 • działki ewidencyjne, wymiary działki,
 • obszary ochrony przyrody,
 • wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie,
 • tereny osuwiskowe,
 • spadki terenu,
 • linie energetyczne,
 • natężenie hałasu,
 • średnioroczne zanieczyszczenie powietrza.
Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Jak wygenerować Raport o terenie – instrukcja

 1. Wejdź na OnGeo.pl;
 2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
 3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują;
 4. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
 5. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF;
 6. W Raporcie znajdzie się informacja czy na danym terenie obowiązuje MPZP, a jeżeli tak to podana będzie nazwa planu, link do pobrania właściwej uchwały planu oraz przedstawione zostaną granice planu na mapie.

Poniżej krótka prezentacja Raportów o Terenie:

Przeczytaj inne interesujące wpisy na Blog OnGeo.pl.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)
Michał
18-08-2022 08:10
Czy są jakieś przepisy mówiące o tym że nie można ogrzewać domu kominkiem albo tzw. kozą jeśli dom jest blisko lasu ? dodam że odległość 16 m jest zachowana a las to park krajobrazowy. Z góry dzięki :)
0
Waldemar
18-08-2022 11:19
Poza Krakowem i niektórymi obszarami ochrony przyrody, nie ma zakazu ogrzewania domu kominkiem lub kozą. Piece, kominki itp. muszą spełniać określone kryteria - być zgodne z normami.
1
1 / 1