Porady OnGeo

Zgłoszenie budowy - kiedy nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Szczepan Sołtysik
2019-10-14
~4 min
Post zaktualizowany: 2021-04-23
Głosów: 88, średnia ocen: 5
2019-09-12-zgloszenie-budowlane

Po nowelizacji prawa budowlanego, które weszło w życie w 2019 r., zwiększona została lista obiektów oraz prac budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia budowlanego. Dla większości z nich wymagane jest zgłoszenie budowy w miejscowym urzędzie miasta lub starostwie, w wydziale architektoniczno-budowlanym.

 • Zgłoszenie budowy powinno zawierać: rodzaj obiektu budowlanego, lokalizację budowy, termin rozpoczęcia prac budowlanych oraz dane teleadresowe składającego wniosek.
 • Zgłoszenie budowy należy złożyć w terminie min. 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych.
 • Zgłoszenie budowy dotyczy obiektów, takich jak między innymi mieszkania jednorodzinne, oczyszczalnie ścieków, obiekty gospodarcze czy garaże.

Zgłoszenie budowy — ułatwienie dla inwestora

Zgłoszenie budowy to proces łatwiejszy i krótszy niż uzyskanie pozwolenia budowlanego. Wymaga mniej formalności i skraca czas oczekiwania na rozpoczęcie prac budowlanych. W przypadku inwestycji wymagających jedynie zgłoszenia, właściwy organ nadzoru budowlanego nie wystawia decyzji. Jeśli miejscowy urząd, w ciągu ustawowo określonych 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia nie zgłosi żadnego sprzeciwu ws. wnioskowanych prac — można je rozpocząć (tzw. milcząca zgoda).

Rejestr pozwoleń na budowę w Raportach o Terenie OnGeo

W Raportach o Terenie znajdziesz codziennie aktualizowane informacje o pozwoleniach budowlanych zgłoszonych, wydanych lub odrzuconych dla wybranego terenu oraz dla terenów sąsiadujących (w promieniu 200 m):

Pobierz

Zgłoszenie budowy dotyczy obiektów, takich jak:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W tym wypadku możliwość zastosowania zgłoszenia zamiast pozwolenia budowlanego znacząco skraca czas oczekiwania na możliwość rozpoczęcia prac budowlanych z 65 dni oczekiwania na wydanie wniosku przez urząd + 14 dni oczekiwania na uprawomocnienie decyzji w przypadku wydania pozwolenia na budowę, do 21 w przypadku zgłoszenia budowy.
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty lub przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe), altany o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m², (liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki);
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę;
 • zbiorniki bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³;
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b) płyty do składowania obornika,
  c) szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m³,
  d) naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m,
  e) suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m².

Prace budowlane wymagające zgłoszenia na budowę, to, m.in.:

 • docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;
 • budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;
 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych;
 • przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;
 • remont budynków, której budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;
 • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym.

Pełna lista obiektów oraz prac budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania zgody na budowę znajduje się w Ustawie o Prawie Budowlanym Art. 29. ustawy 1. i 2.

Natomiast kompletna lista zawierająca obiekty i prace budowlane wymagające zgłoszenia, znajduje się w artykule Art. 30. ustawa 1.

Zgłoszenie budowy — co powinien zawierać wniosek

Zgłoszenie budowy powinno zawierać:

 • rodzaj obiektu budowlanego;
 • lokalizację budowy;
 • termin rozpoczęcia prac budowlanych;

oraz dane teleadresowe składającego wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością, na której będą prace budowlane;
 • uproszczony projekt, szkice lub rysunki (nie dotyczy to wszystkich zgłoszeń — decyduje o tym rodzaj prac budowlanych oraz wymogi danego urzędu)

W przypadku budowy obiektu budowlanego na działce niezabudowanej inwestor przed zgłoszeniem powinien wystąpić do Urzędu Gminy lub Miasta o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;

Mogą zainteresować Cię również poniższe wpisy na Blogu OnGeo:

→ Rejestr pozwoleń budowlanych — jak sprawdzić wydane pozwolenia na budowę?

→ Pozwolenia na budowę — jakich dokumentów potrzebujesz?

Zgłoszenie budowy — wymagane terminy i kiedy można rozpocząć budowę?

Zgłoszenie budowy należy złożyć w terminie min. 21 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych. W przeciwieństwie do pozwolenia budowlanego nie trzeba czekać na uzyskanie zgody ze strony właściwego urzędu. Jeżeli w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starostwo lub urząd miasta nie wyrazi sprzeciwu, można rozpocząć budowę.

Na realizację inwestycji na podstawie zgłoszenia mamy 3 lata od określonego w nim terminu rozpoczęcia robót. Po tym terminie zgłoszenie traci ważność i należy ponownie zgłosić budowę.

Inwestor, który rozpocznie budowę przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez urząd (czyli na 21 dni od zgłoszenia), naraża się na ryzyko, że w ustawowym terminie zostanie wniesiony sprzeciw do zgłoszenia i wtedy inwestor zostanie potraktowany jak sprawca samowoli budowlanej.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl