Posty z tagiem: studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy, to dokument planistyczny, w którym gmina określa politykę przestrzenną i zasady zagospodarowania. Każda gmina ma sporządzone studium uwarunkowań dla obszaru całej gminy. 

Przetarg: Opracowanie zmiany SUiKZP gminy i miasta Złotków

Opracowanie zmiany SUiKZP gminy i miasta Złotków. 

Przetarg: Opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów planistycznych dla Miasta i Gminy Olkusz.

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w skrócie SUiKZP – nazwa długa i trudna. Co oznacza? Czym jest dokument studium? I przede wszystkim: jakie są oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym artykule.

Planowanie przestrzenne w Polsce - co zmieniło się przez dekadę

Planowanie przestrzenne w Polsce jest na bardzo niskim poziomie. Brak narzędzi systemowych, brak zaangażowania społecznego i w końcu brak odpowiedzialności zbiorowej mieszkańców, urzędników gminnych i rządu powoduje, że sytuacja zagospodarowania przestrzennego nie ulega poprawie. Od 2010r udział powierzchni objętej obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w powierzchni ogółem wzrósł zaledwie o 5%*. Na obszarze kraju nadal występują gminy, które w ogóle nie mają planów miejscowych. Decyzja o możliwości zabudowy jest podejmowana często bez analizowania terenu, czego skutkiem jest budowanie obiektów na terenach zalewowych, czy osuwiskowych.

Chaos przestrzenny, czyli brak ładu przestrzennego w Polsce

Brak planów zagospodarowania przestrzennego, konieczność przystosowania przestrzeni do zmian klimatycznych, „betonoza” miast… W polskim krajobrazie bez wątpienia dominuje chaos przestrzenny. Dane wskazują, że w ostatnim dziesięcioleciu udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (MPZP) w powierzchni ogółem wzrósł zaledwie o 5%*. Złe gospodarowanie przestrzenią generuje olbrzymie straty społeczne i gospodarcze oraz niekorzystnie wpływają na komfort życia mieszkańców. W Polsce każdy buduje gdzie chce i jak chce, a za sam system planowania przestrzennego odpowiadają mniej lub bardziej kompetentni urzędnicy. Czy taki stan rzeczy można jeszcze odwrócić? Dlaczego chaos przestrzenny tak bardzo zakorzenił się w naszej mentalności?

Plan ogólny i plan zabudowy - co zmieni się w planowaniu przestrzennym

W planowaniu przestrzennym w Polsce nadchodzą zmiany. Od wielu lat dyskutuje się o potrzebie zmian w obecnym stanie prawnym. Od maja 2020  roku został powołany specjalny zespół doradczy, składający się z architektów i urbanistów. Specjaliści pracują nad reformą systemu planowania przestrzennego. Co się zmieni się przyszłości? Czym jest plan ogólny lub plan zabudowy? Odpowiadamy w artykule! Odpowiadamy w tym artykule.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dlaczego warto sprawdzić?

Studium uwarunkowań, podstawowe informacje. Studium zostało określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.. Dokument ten, definiuje kierunki zagospodarowania przestrzennego na poziomie ogólnym dla obszaru całej gminy.