Porady OnGeo

Oznaczenia stosowane w planie ogólnym gminy

Monika Byś
2023-11-30
~6 min
Post zaktualizowany: 2024-03-28
Głosów: 10, średnia ocen: 5
oznaczenia w planie ogólnym gminy

Plan ogólny gminy to nowe narzędzie wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią plany ogólne gminy zastąpią studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zyskają rangę prawa miejscowego. Dzisiaj odpowiemy na pytania, jakie stosuje się oznaczenia w planie ogólnym gminy oraz jak czytać plan ogólny.

 • Oznaczenia stosowane w planie ogólnym gminy reguluje Rozporządzenie ws. planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.
 • Zmianą w dotychczasowym sposobie sporządzania dokumentacji planistycznej jest rezygnacja z części graficznej w tradycyjnym rozumieniu. Tradycyjne teksty i rysunki ustąpią miejsca danym cyfrowym
 • Ustalenie jednolitego sposobu prezentacji danych przestrzennych ułatwi zrozumienie dokumentacji nie tylko dla obywateli, ale także dla wszystkich zaangażowanych w proces planistyczny
 • Plany ogólne dla każdej gminy muszą być sporządzone do 31 grudnia 2025 roku.

Jak czytać plan ogólny gminy?

Plan ogólny gminy jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że jego sposób prezentacji danych i wytycznych dla danego terenu dzieli się na odpowiednie jednostki redakcyjne, czyli:

 • paragrafy - oznaczone symbolem "§" i liczbą, np. §1, §12, §3...
 • ustępy - oznaczone liczbą, np. 1., 3., 13...
 • litery - a), b), c)...
 • tirety, czyli myślniki "-".

Tekst uchwały w sprawie planu ogólnego gminy zawiera ogólny i szczegółowy opis sposobu zagospodarowania gminy. Jego głównym celem jest wyznaczenie celi i kierunków zagospodarowania gminy, ustalenie polityki przestrzennej, w tym wytycznych co do wyznaczenia terenów przeznaczonych pod zabudowę. W treści planu znajdą się przepisy definiujące:

 • strefy planistyczne na terenie gminy,
 • obszary uzupełnienia zabudowy,
 • zasady ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego gminy,
 • wskaźniki i parametry zabudowy i zasad kształtowania przyszłej zabudowy.

O tym czym jest i co zawiera plan ogólny gminy pisaliśmy szczegółowo w artykule: Plan ogólny gminy. Czym jest i co zawiera?

Zmianą w dotychczasowym sposobie sporządzania dokumentacji planistycznej jest rezygnacja z części graficznej w tradycyjnym rozumieniu. Tradycyjne teksty i rysunki ustępują miejsca danym cyfrowym. Rozporządzenie na mocy którego wszedł obowiązek sporządzenia aktów planowania przestrzennego w formie cyfrowej weszło w życie 22 listopada 2023 roku.

Oznaczenia stosowane w planie ogólnym gminy reguluje Rozporządzenie ws. planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów, a szczególnie Załącznik nr 2 - Oznaczenia, nazewnictwo, standardy oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych.

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Gminy mają czas a sporządzenie planów ogólnych do 2026 roku

Zgodnie ze nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie gminy maja czas do 1 stycznia 2026 r. na przygotowanie własnych planów ogólnych. Do tego czasu obowiązują przepisy przejściowe. Jak dotąd (stan na dzień: 30.11.2023 r.) żadna gmina w Polsce nie uchwaliła planu ogólnego dla swojego terenu.

Oznaczenia w planie ogólnym gminy

Standaryzacja oznaczeń, nazewnictwa i prezentacji danych przestrzennych ma swoje źródło nie tylko w wymogach związanych z postępem cyfryzacji w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Precyzyjne wytyczne w tym obszarze ułatwiają automatyzację pewnych zadań, umożliwiają bardziej zaawansowane analizy oraz ułatwiają zrozumienie stosowanych oznaczeń. 

Jak dotąd nie istniały wyraźne wytyczne wobec oznaczeń, które ujednoliciłyby odgórnie i ustawowo, jak powinny wyglądać studia uwarukowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które to zastępują plany ogólne. 

To, co jest istotne, to zaspokajanie potrzeb obywateli. Bez względu na to, w jakiej gminie czy w jakim czasie dokonywane są plany przestrzenne, ważne jest, aby każdy zrozumiał ich ustalenia. Ustalenie jednolitego sposobu prezentacji danych przestrzennych ułatwi zrozumienie dokumentacji nie tylko dla obywateli, ale także dla wszystkich zaangażowanych w proces planistyczny. Obejmuje to organy, pracowników samorządu lokalnego, architektów, rzeczoznawców majątkowych, aż po organy nadzorcze i sądownicze. 

Od teraz każde ustalenie będzie miało określoną nazwę, sposób graficznego oznaczenia, grubość linii i wartość kolorów w RGB.

Poniżej przedstawiamy tabele, opracowaną na podstawie wspomnianego wyżej Załącznika nr 2 do rozporządzenia ws. planu ogólnego gminy. 

Oznaczenia stosowane w planie ogólnym gminy 

Nazwa obszaru

Sposób prezentacji graficznej 

Symbol literowy

Opis oznaczenia graficznego - grubość linii, kolory

Obszar objęty planem ogólnym gminy 

 

POG

 • 3 mm dla linii przerywanej o długości kreski 14mm oraz długości odstępu 10mm
 • kolor RBB: R083, G083, B083
Obszar standardów dostępności infrastruktury społecznej

OSD

 • 0,4 mm dla linii przerywanej o długości kreski 2mm oraz długość odstępu 1mm,
 • wypełnienie składające się z równoległych linii ciągłych o grubości 0,4 mm,
 • odstępie 2 mm i nachyleniu 135 stopni liczonym od osi x,
 • kolor RBB: R083, G083, B083
Obszar zabudowy śródmiejskiej

OZS

 • 0,4 mm dla linii przerywanej o długości kreski 2mm oraz długość odstępu 1mm,
 • wypełnienie składające się z równoległych linii ciągłych o grubości 0,4 mm,
 • odstępie 2 mm i nachyleniu 0 stopni liczonym od osi x,
 • kolor RBB: R083, G083, B083
Obszar uzupełnienia zabudowy

OUZ

 • 0,4 mm dla linii przerywanej o długości kreski 2mm oraz długość odstępu 1mm,
 • wypełnienie składające się z równoległych linii ciągłych o grubości 0,4 mm,
 • odstępie 2 mm i nachyleniu 90 stopni liczonym od osi x
 • kolor RBB: R083, G083, B083

Tab.1. Oznaczenia stosowane w planie ogólnym gminy

Oznaczenia stref planistycznych 

L.p.

Nazwa strefy

Oznaczenie literowe

Sposób prezentacji graficznej 

Opis oznaczenia graficznego

1Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową wielorodzinną

SW

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R184, G149, B120
2Strefa wielofunkcyjna z zabudową mieszkaniową jednorodzinną

SJ

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R238, G201, B122
3Strefa wielofunkcyjna z zabudową zagrodową

SZ

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R254, G232, B139
4Strefa usługowa

SU

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R255, G170, B153
5Strefa handlu wielkopowierzchniowego

SH

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R255, G147, B211
6Strefa gospodarcza

SG

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R197, G144, B222
7Strefa produkcji rolniczej

SR

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R254, G188, B122
8Strefa infrastrukturalna

SI

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R204, G204, B204
9Strefa zieleni i rekreacji

SN

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R187, G245, B139
10Strefa cmentarzy

SC

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R148, G212, B196
11Strefa górnictwa

SG

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R252, G204, B255
12Strefa otwarta

SO

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R240, G255, B204
13Strefa komunikacyjna

SK

 • 0,5 mm dla linii ciągłej
 • kolor RGB: R242, G242, B242

Tab.2. Oznaczenia stosowane w strefach planistycznych

Kilka słów o reformie planistycznej

Celem reformy planistyczna jest ujednolicenie i uproszczenie systemu planowania przestrzennego w Polsce, a także zwiększenie udziału mieszkańców w procesie planowania przestrzennego oraz umożliwienie szybszego i bardziej efektywnego realizowania inwestycji.

Najważniejsze zmiany w planowanej reformie planistycznej to:

 • Wprowadzenie planu ogólnego gminy.
 • Ujednolicenie katalogu instrumentów planistycznych.
 • Uproszczenie procedury sporządzania planów miejscowych.
 • Wprowadzenie nowych uprawnień dla mieszkańców. Mieszkańcy będą mieli prawo do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planów miejscowych. Będą oni mogli również składać wnioski do planów miejscowych.
 • Wprowadzenie nowych narzędzi planistycznych:
  • Zintegrowany Plan Inwestycyjny, który będzie pozwalał na szybsze i bardziej efektywne realizowanie inwestycji publicznych;
  • Plany miejscowe dla inwestycji celu publicznego, które będą określać zasady zagospodarowania terenu na obszarach przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego;
  • Plany miejscowe szczegółowe, które będą określać zasady zagospodarowania terenu w sposób bardziej szczegółowy niż plany miejscowe.

W OnGeo.pl znajdziesz aktualne dane przestrzenne w formie cyfrowej

W OnGeo.pl znajdziesz aktualne zbiory danych przestrzennych, w tym również najnowsze miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i plany ogólne gminy. W najnowszej usłudze OnGeo.pl udostępniamy również surowe dane źródłowe w formie wektorowej. 

POBIERZ PRZYKŁADOWĄ GEOPACZKĘ DANYCH PRZESTRZENNYCH I RAPORT O TERENIE

Raport o terenie, to dokument zawierający ponad 50 stron map, opisów i zestawień dotyczących dowolnie wybranej działki. Nasze dane przestrzenne przechodzą zaawansowany proces selekcji, przez co dajemy gwarancję jakości opracowania. Raport o terenie to efekt tysięcy godzin, a zaznaczamy, że to na pewno nie koniec prac nad doskonaleniem produktu. 

Ponadto OnGeo.pl oferuje zestaw danych CAD/GIS zawierający surowe dane źródłowe w formatach GeoPackage, DWG, DXF, GeoTif i PNG. Dzięki nowej funkcji profesjonaliści z branży projektowej otrzymają aktualną bazę danych, która znacząco usprawni i ułatwi codzienną ich pracę. Zaletą Geopaczki danych CAD/GIS jest fakt, że pobierzesz ją w zaledwie kilka minut.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.