Porady OnGeo

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Paulina Multan
2021-11-09
~8 min
Post zaktualizowany: 2022-04-25
Głosów: 30, średnia ocen: 5
oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w skrócie SUiKZP – nazwa długa i trudna. Co oznacza? Czym jest dokument studium? I przede wszystkim: jakie są oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym artykule.

 • Studium  jest podstawowym dokumentem kształtującym politykę przestrzenną na szczeblu gminnym. Na jego podstawie sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 • Studium składa się z części tekstowych uwarunkowań i ustaleń oraz rysunku zawierającego przyjęte kierunki zagospodarowania przestrzennego.
 • Czytanie rysunku studium powinno być uzupełnione o część tekstową dokumentu.
 • Umiejętność czytania MPZP powinno pomóc w analizie rysunku SUiKZP, ale nie jest niezbędne. "Zaprzyjaźnij" się z legendą rysunku, z jej pomocą nie powinno być problemu z rozpoznaniem treści na mapie.
 • Wszystkie użyte oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wyjaśnione w legendzie.

Czym jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w skrócie SUiKZP?

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem, który wydaje gmina. Jest dokumentem obowiązkowym – możesz mieć pewność, że znajdziesz odpowiedni dokument dla każdej gminy. Jak sama nazwa wskazuje, określa uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy. Celem sporządzania tego dokumentu jest określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządzane jest z uwzględnieniem strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Studium uwarunkowań i kierunków zabudowy ma także na celu wskazanie perspektywy rozwoju w różnych aspektach, gospodarczym, turystycznym, przestrzennym, komunikacyjnym itd.

Sporządzanie studium jest poprzedzone wykonaniem wielu analiz o charakterze gospodarczym, demograficznym, przyrodniczym czy społecznym.
Sporządzanie studium jest poprzedzone wykonaniem wielu analiz o charakterze gospodarczym, demograficznym, przyrodniczym czy społecznym.

Co powinno zawierać studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego?

Podstaw studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy doszukiwać się w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717), w której znajdziemy wiele odwołań do dokumentu studium, m.in jak wyglądać ma procedura uchwalenia studium oraz co powinno się uwzględniać w studium.

Drugim dokumentem, skupiający, się na SUiKZP jest Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem projekt studium powinien zawierać:

 • część określającą uwarunkowania w formie tekstowej i graficznej;
 • część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

Dokument studium jest wyjściową do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdyż zawiera informacje o potencjalnym przeznaczeniu terenów w przyszłości.

Czym różni się studium od MPZP?

Przede wszystkim studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego! Co to oznacza? Nie może być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Studium jest dokumentem, który wiąże tylko władze gminy, tzn. jest aktem kierownictwa wewnętrznego. Z kolei MPZP jest wiążące dla wszystkich, urzędników, mieszkańców, inwestorów. Dodatkowo studium ma ogólny charakter – wyznacza kierunki, które powinny być doprecyzowane szczegółowo w miejscowych planach. Studium dotyczy całego obszaru gminy, a MPZP wybranego fragmentu.

Studium – jak czytać? Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - jak czytać?
Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - jak czytać?

Studium składa się z dwóch głównych filarów. Pierwszym są uwarunkowania – czyli opis stanu istniejącego w kontekście społeczno-gospodarczym gminy, tj. tego jak wygląda obecnie gmina. Ma postać opisową oraz graficzną (mapy). W tej części dokonywany jest opis dotychczasowego zagospodarowania terenu. Analizowane jest środowisko, dziedzictwo kulturowe i zabytki, infrastruktura techniczna i komunikacyjna. Poruszane są takie elementy jak warunki i jakość życia, zagrożenia, występowanie obiektów chronionych, terenów górniczych i kopalnianych, powodziowych. Uwarunkowania te się uwzględnia, formułując kierunki rozwoju.

Drugim elementem są kierunki rozwoju i zasady polityki przestrzennej (ustalenia) sporządzone na podstawie części pierwszej. Ta część obejmuje także rysunek studium, prezentujący treści zawarte w części tekstowej. Kierunki określają zmiany w strukturze przestrzennej gminy i przeznaczenia terenu, wskaźniki użytkowania terenu, obszary ochrony środowiska. Wskazywane są m.in miejsca inwestycji celu publicznego oraz obiekty handlowe,

Rysunek - jakie są oznaczenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Rysunek studium jest wizualizacją zapisów na mapie. Często studium składa się z wielu map, które zawierają różne informacje w podziale tematycznym. Rysunek wykonuje się w skali pomiędzy 1:5 000 a 1:25 000, więc prezentowane są na nim informacje o dosyć dużym poziomie ogólności.

Przy sporządzaniu materiałów planistycznych na potrzeby projektu studium można stosować mapy zasadnicze, katastralne, fotomapy lub ortofotomapy oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne.

Rozporządzenie Ministra przywołane powyżej nie zawiera szczegółowych wytycznych wobec oznaczeń, nazewnictwa czy symboli rysunku projektu studium, a jedynie wskazuje jakie elementy powinny się znaleźć na rysunku i w jaki sposób stosować oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego rysunki studium nie są nigdy identycznie sporządzone, jednak przy umiejętnym czytaniu legendy mapy, każdy powinien poradzić sobie z interpretacją rysunku mapy.

Rysunek projektu planu powinien zawierać:

 • granice obszaru objętego studium,
 • granice terenów zamkniętych,
 • granice i oznaczenia obiektów i obszarów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym: terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także symbole literowe i numery wyróżniające je spośród innych obszarów,
 • objaśnienia wszystkich użytych na rysunku projektu studium oznaczeń i symboli.

Ważną wytyczną w Rozporządzeniu jest to, aby oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i nazewnictwo na rysunku studium, można było z łatwością powiązać z częścią tekstową studium. A stosowane barwy i oznaczenia literowe, nawiązywały do oznaczeń w miejscowych planach.

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rysunek projektu studium należy czytać w uzupełnieniu o część tekstową.
Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - rysunek projektu studium należy czytać w uzupełnieniu o część tekstową.

Nie ma żadnych wytycznych wobec sporządzania studium, które ujednoliciłyby wygląd tego dokumentu. Wobec tego co gmina, to inny wygląd studium i rysunku. Możemy spotkać się z bardzo szczegółowymi dokumentami, przypominającymi wręcz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak i bardzo ogólne. Często treść studium podzielona jest tematycznie na rozdziały, np. transport, środowisko, demografia, mieszkalnictwo, infrastruktura techniczna, itd. a do tych rozdziałów dołączone są mapy i tabele, prezentujące informacje.

Jak należy czytać studium? Dowiedz się na przykładzie – analizujemy SUIKZP Wieliczki

Spójrzmy dla przykładu na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Wieliczka. Dokument dostępny jest na biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Wieliczka - kliknij, aby otworzyć.

Rysunek nr 6 przedstawia kierunki zmian i rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej.

W legendzie zaznaczone są – kolory i oznaczenia przeznaczeń terenów, które są bardzo zbliżone do symboli i kolorystyki stosowanej w MPZP.

Więcej o oznaczeniach przeczytasz w naszym artykule: Jak czytać MPZP? Tłumaczymy krok po kroku

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Fragment rysunku SUiKZP Wieliczki - Kierunki
Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Fragment rysunku SUiKZP Wieliczki - Kierunki

Czerwoną grubą linią została oznaczona granica administracyjna gminy. Linią w takim samym kolorze, ale cieńszą oznaczone są granice miejscowości, z kolei różową – granice obrębów ewidencyjnych. W celu dokładniejszej analizy wybrałam mniejszy fragment gminy, znajdujący się w centrum Wieliczki. Na początek skupmy się na kolorach, gdyż jest stosunkowo dużo.

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -analiza fragmentu studium
Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -analiza fragmentu studium

Analiza studium centrum miasta Wieliczka

Obrzeża wybranego fragmentu rysunku stanowią głównie tereny oznaczone kolorem jasnobrązowym o symbolu MN – to zabudowa jednorodzinna. W centrum miasta (centralna część rysunku) z kolei widoczne jest dużo różnych funkcji (wiele kolorów) oznaczonych symbolami, od MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - kolor ciemnobrązowy), przez MU (tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej - odcień pomiędzy brązowym a czerwonym), U (tereny zabudowy usługowej - kolor czerwony), czy ZP (tereny zieleni urządzonej - kolor ciemnozielony).

We wschodniej części widoczny jest pas zieleni – o jaśniejszym odcieniu (symbol ZI) – oznaczający zieleń izolacyjną i ciemniejszym odcieniu z jasnym kreskowaniem (symbol Z). Symbol ten oznacza tereny zieleni nieurządzonej, a jasnozielone kreskowanie – strefę ekologiczną.

Na wschodzie i zachodzie widać także tereny fioletowe – PU, są to tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno – usługowej, składów i magazynów.

Strefy ekologiczne, osuwiska, zasoby wodne - elementy rysunku studium

W zachodnio południowej części znajduje się fragment otoczony czerwoną przerywaną linią, wypełniony kolorem zielonym i niebieskim, z dodatkowym jasnozielonym kreskowaniem. Sięgając do legendy możemy odczytać: czerwona przerywana linia to Użytek ekologiczny „Las i stawy na Grabówkach”, a jasnozielone kreskowanie oznacza strefę ekologiczną.

Oznaczenia w studium - użytki ekologiczne oraz strefy ekologiczne
Oznaczenia w studium - użytki ekologiczne oraz strefy ekologiczne

Na północy-zachód od użytku ekologicznego widoczne są obszary lasów oraz tereny usługowe, na których znajdują się symbole osuwisk nieaktywnych i okresowo aktywnych - poniżej fragment legendy.

Fragment legendy przedstawiający symbole osuwisk
Fragment legendy przedstawiający symbole osuwisk

Z kolei w południowej części analizowanego fragmentu na obszarze sportu i rekreacji US – czerwono zielone kreskowanie, widoczne są wszystkie 3 symbole osuwisk: aktywny, okresowo aktywne i nieaktywne.

Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - symbole osuwisk na rysunku Studium Wieliczki.
Oznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - symbole osuwisk na rysunku Studium Wieliczki.

Przez całą szerokość przyjętego przez nas fragmentu, w północnej części przebiega linia niebieskich trójkątów. Z legendy dowiadujemy się, że takie linie określają zasoby wód, a ta konkretna, oznacza granicę głównego zbiornika wód podziemnych subzbiornik Bogucice. 

Nie da się nie zauważyć także dużej czerwonej litery A. Na całym rysunku studium można odnaleźć ich więcej, od A do D – w ten sposób zaznaczone są obszary funkcjonalne, które szerzej opisane są w części tekstowej studium.

Dlaczego warto zapoznać się ze studium?

Dokument studium warto znać. Pomimo swojego ogólnego brzmienia, należy pamiętać, że zawarte są w nim wyjściowe ustalenia względem terenu gminy. Nawet jeśli gmina nie ma uchwalonego planu przestrzennego, to studium znajdzie swoje odniesienie w momencie, gdy taki plan będzie sporządzany. Ponadto w studium można sprawdzić na przykład jak planowany jest rozwój układu komunikacyjnego, czyli można dowiedzieć się jakie potencjalne inwestycje drogowe mogą być realizowane w przyszłości przez gminę.

Raporty OnGeo.pl- diagnoza nieruchomości

Każdy ma prawo poznać ukryte wady, ale i zalety działki. Tylko rzetelna diagnoza działki może uwolnić Cię od stresu przed popełnieniem błędu. Raporty OnGeo.pl to narzędzie, dzięki któremu w prosty sposób prześwietlisz każdą działkę w Polsce. Raport o Terenie zamówisz już od kilkunastu złotych. Wejdź na stronę OnGeo.pl i bądź spokojny o swoją działkę.

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl