Porady OnGeo

Wypis i wyrys z rejestru gruntów - jak uzyskać, co zawiera, kiedy jest potrzebny

Monika Byś
2022-10-04
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 27, średnia ocen: 4.7
Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Wypis i wyrys z rejestru gruntów to dokument, który zawiera wszystkie dane pozwalające zidentyfikować nieruchomość, w tym również jej właściciela. Może być potrzebny m.in., gdy chcesz dokonać wpisu do księgi wieczystej. Dowiedz się kto może uzyskać wypis i wyrys z EGiB, co zawiera dokument, gdzie go pobrać i ile kosztuje.

 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokumentacja, będąca wyciągiem z bazy EGiB. Zawiera m.in. informacje o lokalizacji nieruchomości, powierzchni oraz dane właściciela działki.
 • Dokument wypis i wyrys z EGiB może otrzymać zarówno właściciel gruntu, jak i osoby władające gruntem, które nie są jego właścicielami, np. posiadacz samoistny lub zarządca.
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów jest dokumentem płatnym. Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacisz 150 zł, a w formie elektronicznej - 140 zł.
 • Obowiązujące przepisy nie regulują okresu ważności wypisu ani wyrysu z ewidencji gruntów. 

Czym jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Ewidencja gruntów i budynków, czyli EGIB to rejestr informacji o nieruchomościach obejmujący terytorium całego kraju. Rejestr prowadzony jest na poziomie powiatowym, więc jednostką odpowiedzialną za jego prowadzenie są starostwa. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to dokumentacja, będąca wyciągiem z bazy EGiB. Zawiera m.in. informacje o lokalizacji nieruchomości, powierzchni oraz dane właściciela działki.

Dokument ten może otrzymać zarówno właściciel gruntu, jak i osoby władające gruntem, które nie są jego właścicielami, np. posiadacz samoistny lub zarządca. Ponadto wypis może dostać również operator sieci uzbrojenia terenu, organ administracji publicznej oraz osoba (lub przedsiębiorstwo), które udowodni, iż ma prawne powody do pozyskania informacji o nieruchomości.

Należy pamiętać, że wypis i wyrys z rejestru gruntów jest dokumentem płatnym.

Kto wydaje wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Wypis i wyrys z rejestru gruntów uzyskamy w starostwie powiatowym lub mieście na prawach powiatu. Wypis z EGiB wydawany jest odpłatnie na wniosek:

 • właścicieli gruntów oraz osób i jednostek władających gruntami i budynkami,
 • organów administracji publicznej,
 • operatorów sieci,
 • osoby albo przedsiębiorstwa, które ma prawne powody uzyskania takiego dokumentu.

Wypis z ewidencji gruntów i budynków może być wydany w urzędzie lub elektronicznie. Jednak zanim go otrzymasz musisz najpierw pobrać i wypełnić wniosek z EGiB, a następnie złożyć go w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta osobiście lub listownie.

Chcesz sprawdzić dane z EGiB? Skorzystaj z Raportu o Terenie OnGeo.pl! 

Część informacji zawartych w rejestrze gruntów i wiele innych możesz sprawdzić w OnGeo.pl.

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz również paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli.

Fragment Raportu o Terenie - Lokalizacja i geometria terenu

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki, dzięki której łatwiej znajdziesz właściciela działki. 

Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o Terenie 

W ramach analizy gruntu w Raporcie o działce możesz również zdobyć informacje o klasie bonitacyjnej gruntu. Dodatkowo Raport dostarczy ci informacji o konturach klasoużytków i ich oznaczeniach na mapie.

Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby w Raporcie o Terenie 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Ile kosztuje wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Za wydanie wypisu i wyrysu w formie wydruku zapłacisz 150 zł, a w formie elektronicznej - 140 zł.

Poniższa tabela przedstawia listę kosztów wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów ze wzglądu na zakres dokumentu.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych

wydruk

30 zł

postać elektroniczna 

24 zł
Wypis z rejestru gruntów z danymi osobowymi (forma dokumentu)

wydruk

50 zł

postać elektroniczna 

40 zł
Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej

wydruk

150 zł

postać elektroniczna 

140 zł
Wyrys z mapy ewidencyjnej

wydruk

110 zł

postać elektroniczna 

105 zł
Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali 

wydruk

12 zł

postać elektroniczna 

15 zł
Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali 

postać elektroniczna 

25 zł
Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji na temat jakości danych ewidencyjnych i klauzuli do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej)

za każdą działkę ewidencyjną 

15 zł

Czas oczekiwania na wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków trwa zazwyczaj 2-7 dni.

Kiedy będziesz potrzebować wypis i wyrys z EGiB?

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków będziesz potrzebować we wielu formalnych sprawach związanych z nieruchomościami. Poniżej przedstawiamy najczęstsze przypadki wykorzystania wypisu i wyrysu z EGiB:

 • budowa, jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę,
 • uzyskanie warunków zabudowy, jako załącznik do wniosku WZ,
 • dokonanie wpisu do księgi wieczystej,
 • kupno-sprzedaż nieruchomości, jako załącznik do aktu notarialnego,
 • sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości - wycena nieruchomości,
 • postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami.

Co zawiera wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków?

Dokument wypis i wyrys z EGiB, składa się z części - pisemnej i mapowej. Zawiera wszelkie informacje o wskazanej we wniosku nieruchomości.

Co zawiera wyrys z EGiB?

Na mapie wyrysu z EGiB w centralnej części mapy przedstawia się granice działki ewidencyjnej oraz granice działek sąsiednich, wraz z ich numerami i oznaczeniami stosowanymi na mapach ewidencyjnych, w tym m.in.: obrysy budynków, oznaczenia budynków, granice konturów użytków gruntowych, oznaczenia użytków oraz klas bonitacyjnych. 

Wyrys z ewidencji gruntów i budynków zawiera również:

 • nazwę organu wydającego wyrys,
 • oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,
 • tytuł dokumentu "Wyrys z mapy ewidencyjnej",
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek,
 • informację o skali mapy,
 • oznaczenie kierunku północy,
 • datę sporządzenia dokumentu;
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, albo adnotacje o sporządzeniu dokumentu w sposób automatyczny,
 • w przypadku wyrysu sporządzonego w postaci:
  • elektronicznej - kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej organ albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej przez ten organ albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną urzędu obsługującego organ;
  • papierowej - podpis osoby reprezentującej organ albo osoby upoważnionej przez ten organ oraz datę złożenia podpisu.

Co zawiera wypis z EGiB?

Wypis z EGiB przedstawia w formie tabelarycznej informacje o działce, budynku lub lokalu. 

Wypis z ewidencji gruntów i budynków zawiera informacje takie jak:

 • położenie nieruchomości - w tym: nazwa województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, numer działki ewidencyjnej, oznaczenie budynku lub lokalu, numer jednostki rejestrowej, odpowiednio: gruntów, budynków albo lokali,
 • użytki gruntowe i klasy bonitacyjne,
 • dane podmiotowe m.in.: właścicieli, opis prawa własności, adresy zameldowania na pobyt stały albo siedziby podmiotów.

Oprócz powyżej wymienionych wypis z ewidencji gruntów i budynków zawiera również:

 • nazwę organu wydającego wypis,
 • oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego,
 • tytuł dokumentu – odpowiednio: “Wypis z rejestru gruntów”, “Wypis z rejestru budynków”, “Wypis z rejestru lokali”;
 • nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego,
 • numery działek ewidencyjnych,
 • odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali,
 • informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych,
 • nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis,
 • datę sporządzenia dokumentu,
 • pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej,
 • podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Ile ważny jest wypis i wyrys z rejestru gruntów?

Obowiązujące przepisy nie regulują okresu ważności wypisu ani wyrysu z ewidencji gruntów. 

Niemniej duże znaczenie dla daty ważności ma fakt wystąpienia zmian ewidencyjnych od momentu jego wydania. Jeśli zmiany miały miejsce, to dokument automatycznie traci ważność.

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. Raport możesz wygenerować dla dowolnego miejsca (działki/terenu) w Polsce. Usługa dostępna jest on-line, dla każdego. Cena raportu wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych - w zależności od wybranego zakresu raportu i powierzchni terenu. Raport zostanie przygotowany w kilka minut od zamówienia. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.