Porady OnGeo

Co to jest grupa rejestrowa - dane z ewidencji gruntów i budynków

Monika Byś
2022-03-30
~7 min
Post zaktualizowany: 2024-01-29
Głosów: 27, średnia ocen: 5
grupa rejestrowa

Dla celów statystycznych właścicieli nieruchomości, a także władających w ewidencji gruntów i budynków zalicza się do jednej z 16 grup rejestrowych. Grupa rejestrowa to zbiór zasad określonych dla jednostek rejestrowych zarówno gruntów, lokali jak i budynków. Sprawdź jakie rozróżnia się grupy rejestrowe i do czego przyda Ci się ta informacja. 

  • Grupa rejestrowa to posegregowane według określonych zasad jednostki rejestrowe gruntów, lokali i budynków.
  • Ewidencja gruntów i budynków wyróżnia 16 grup rejestrowych zgodnie z nowym rozporządzeniem EGIB z 2021 r.
  • Informacja o przynależności gruntu do grupy rejestrowej może być pomocna przede wszystkim przy sprawdzaniu właściciela nieruchomości.
  • Raportach o Terenie OnGeo.pl znajdziesz podstawowe informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB), w tym grupę rejestrową wybranej nieruchomości na terenie Polski.

Czym jest grupa rejestrowa?

Zanim przywołamy definicję grupy rejestrowej, warto wyjaśnić sobie pojęcie jednostki rejestrowej, gdyż to właśnie dla nich ustala się grupy. Zarówno podział grup jak i zasady zaliczania gruntów, lokali i budynków do poszczególnych grup rejestrowych określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390).

Jednostka rejestrowa może dzielić się na jednostkę rejestrową gruntów, lokali i budynków

  1. Działki ewidencyjne położone w granicach jednego obrębu ewidencyjnego oraz będące przedmiotem identycznych
    praw i odpowiadających im udziałów tworzą jednostkę rejestrową gruntów;
  2. Lokal stanowiący odrębną nieruchomość należy do odrębnej jednostki rejestrowej lokali;
  3. Budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład jednej jednostki rejestrowej gruntów, tworzą jednostkę rejestrową budynków, o ile w budynkach tych nie znajdują się lokale stanowiące odrębne nieruchomości.

Wiedząc czym jest jednostka rejestrowa gruntów, zdefiniowanie grupy rejestrowej będzie już znacznie prostsze.

Grupy rejestrowe są to odpowiednio posegregowane i zebrane według określonych zasad jednostki rejestrowe gruntów, budynków i lokali. Dla celów ewidencji gruntów i budynków, zarówno właścicieli nieruchomości, jak i władających, dzieli się na 16 grup rejestrowych. Grupę rejestrową dla jednostek sporządza na podstawie statusu podmiotów (czyli np. właściciel, współwłaściciel, władający itp.) oraz przysługujących im wielkości udziałów.

Do czego Ci się przyda informacja o grupie rejestrowej?

Grupa rejestrowa będzie Ci potrzebna, jeśli zamierzasz sprawdzić właściciela działki ewidencyjnej.

Dane o właścicielu nieruchomości są niejawne i aby je pozyskać należy złożyć wniosek o wydanie wypisu z EGIB lub sprawdzić księgę wieczystą. Jednak jeśli chcesz jedynie sprawdzić, czy działka należy do jednostki samorządowej, Skarbu Państwa lub osoby fizycznej, wystarczą Ci dane o grupie rejestrowej.

Grupa rejestrowa w ewidencji gruntów i budynków. Jakie wyróżnia się grupy rejestrowe?

Przede wszystkim zasady zaliczania działek ewidencyjnych, budynków i lokali do grup rejestrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia EGIB. Poniższa tabela zawiera ponadto informacje na jakiej podstawie przydziela się jednostki rejestrowe do grup.

Grupa rejestrowa

Zasady zaliczania działek ewidencyjnych do grup rejestrowych

1Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu Skarbu Państwa ze statusem podmiotu, przyjmującym wartość 3* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lub 9**.
2Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością Skarbu Państwa ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 3* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**.
3Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawneDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 6*.
4Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu gminy lub związków międzygminnych lub związków metropolitalnych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 4* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 7 lub 9**.
5Gminy, związki międzygminne lub metropolitalne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością gminy lub związków międzygminnych lub związków metropolitalnych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 4* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**.
6Jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnegoDziałki ewidencyjne, które są własnością jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego i innych osób prawnych, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 15, 16 lub 17*.
7Osoby fizyczneDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu osób fizycznych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 1, 32, 33, 34 lub 35*.
8SpółdzielnieDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu spółdzielni ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 23, 24 lub 38*.
9Kościoły i związki wyznanioweDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu kościołów i związków wyznaniowych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 25*.
10Wspólnoty gruntoweDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu wspólnot gruntowych ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 41*.
11Powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu powiatów i związków powiatów ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 37* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 7 lub 9**.
12Powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością powiatów i związków powiatów ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 37* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**
13Województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi;Działki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu województw ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 36* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 2, 3, 4, 5, 7 lub 9**.
14Województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymiDziałki ewidencyjne, które są własnością województw ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 36* i z rodzajem władania przyjmującym wartość 1**.
15Spółki prawa handlowegoDziałki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu spółek prawa handlowego ze statusem podmiotu przyjmującym wartość 26 lub 27*.
16Inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1–15Działki ewidencyjne, które są własnością lub w samoistnym posiadaniu innych podmiotów nie wymienionych w punktach 1–15*.

*Status podmiotu przyjmuje wartości zgodnie z klasą EGB_StatusPodmiotuEwid, czyli w diagramie „dane podmiotowe” załącznika nr 6 do rozporządzenia EGIB.

**Rodzaj władania przyjmuje wartości zgodnie z klasą EGB_RodzajWładania, czyli w diagramie "udziały" załącznika nr 6 do rozporządzenia EGIB.

Status podmiotu*

Wartości jakie przyjmuje działka wypisano poniżej:

1 – osoba fizyczna;
3 – Skarb Państwa;
4 – gmina lub związek międzygminny;
5 – sołectwo;
6 – państwowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa;
7 – Państwowe Gospodarstwo Leśne, czyli Lasy Państwowe
8 – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
9 – Agencja Mienia Wojskowego;
11 – państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej;
12 – gminna jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej;
13 – powiatowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej;
14 – wojewódzka jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej;
15 – gminna osoba prawna lub jednoosobowa spółka gminy;
16 – powiatowa osoba prawna lub jednoosobowa spółka powiatu;
17 – wojewódzka osoba prawna lub jednoosobowa spółka województwa;
23 – spółdzielnia mieszkaniowa;
24 – spółdzielnia lub związek spółdzielni jednak z wyłączeniem mieszkaniowych;
25 – kościoły lub związki wyznaniowe;
26 – spółka handlowa niebędąca cudzoziemcem;
27 – spółka handlowa będąca cudzoziemcem;
28 – osoba prawna, inna niż spółka handlowa, będąca cudzoziemcem;
29 – partia polityczna;
30 – stowarzyszenie;
31 – jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną;
32 – podmioty, inne niż małżeństwo, pozostające we współwłasności łącznej do nieruchomości;
33 – spółka cywilna;
34 – małżeństwo obywateli polskich;
35 – małżeństwo, w którym co najmniej jeden ze współmałżonków jest cudzoziemcem;
36 – województwo;
37 – powiat;
38 – spółdzielnia rolnicza;
40 – właściciel nieustalony;
41 – wspólnota gruntowa;
42 – minister właściwy ds. gospodarki morskiej;
43 – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
44 – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
45 – dyrektor parku narodowego;
46 – marszałek województwa;
47 – inne.

Rodzaj władania**

1 – użytkowanie wieczyste;
3 – trwały zarząd;
4 – użytkowanie;
5 – inny rodzaj władania;
6 – wykonywania prawa własności SPI innych praw rzeczowych;
7 – gospodarowanie zasobem nieruchomości lub gmin, powiatów, województw;
8 – gospodarowanie gruntem SP pokrytym wodami powierzchniowymi;
9 - wykonywanie zadań zarządcy dróg publicznych.

Grupa rejestrowa w Raportach o Terenie

Raportach o Terenie możesz znaleźć podstawowe informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków (EGIB). 

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z Twoją działką z wyznaczonymi parametrami geometrycznymi, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu. Dodatkowo w osobnej tabeli otrzymasz dane z ewidencji gruntów i budynków z dokładnym położeniem administracyjnym nieruchomości oraz powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki. 

Jak sprawdzić grupę rejestrową, Raport o Terenie
Jak sprawdzić grupę rejestrową, Raport o Terenie 

Dzięki tym informacjom możesz w 5 minut bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy wskazana przez Ciebie działka nie należy np. do Skarbu Państwa lub jednostki terytorialnej.

Pobierz analizę nieruchomości OnGeo, a następnie zdiagnozuj potencjał inwestycyjny swojej działki!

Sprawdź jak pobrać dane → JAK TO DZIAŁA?

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.