Porady OnGeo

Jak znaleźć właściciela działki przydatne wskazówki.

Szczepan Sołtysik
2018-09-10
~9 min
Post zaktualizowany: 2021-04-22
Głosów: 158, średnia ocen: 4.9
numer-ksiegi-wieczystej

Jak znaleźć właściciela działki? Gdzie szukać informacji o właścicielu działki? Do kogo należy mieszkanie? Gdzie sprawdzić księgi wieczyste? Jak uzyskać numer księgi wieczystej?

 • Informacje o właścicielu działki, mieszkania lub domu zapisane są w księdze wieczystej nieruchomości. 
 • W celu sprawdzenia księgi wieczystej musisz posiadać numer księgi wieczystej danej nieruchomości, następnie wystarczy skorzystać z bezpłatnej wyszukiwarki ksiąg wieczystych.
 • Praktyczne sposoby na poznanie właściciela działki. 

Wielokrotnie spotykamy się z zapytaniami użytkowników Geportalu OnGeo.pl: jak znaleźć właściciela działki, kto jest właścicielem mieszkania lub domu, gdzie szukać informacji o nieruchomościach, skąd pobrać księgę wieczystą działki itp.. Najczęściej pytania powiązane są z chęcią nabycia działki, budynku lub mieszkania. Zdarzają się również zapytania związane z potrzebą ustalenia właściciela działki, ustalenia właściciela mieszkania lub domu w różnych innych celach np. roszczenie odszkodowania za wyrządzone szkody na nieruchomości, odszkodowania dla właścicieli gruntów, doprowadzenie stanu prawnego nieruchomości do zgodnego z rzeczywistym, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości (służebność), zawarcie umowy dzierżawy gruntu rolnego, zawarcie umowy udostępnienia gruntu i wiele innych.

Odnalezienie właściciela nieruchomości nie należy do prostych procedur, jednak są pewne sposoby, które mogą ułatwić nam poszukiwania.

Jak sprawdzić numer działki? Jak sprawdzić adres domu, mieszkania skorzystaj z wyszukiwarki działek i adresów geoportalu ongeo.pl.

Pierwszym krok, który powinniśmy poczynić w celu odnalezienia właściciela działki, mieszkania lub domu, to ustalenie dokładnej lokalizacji, na której położona jest nieruchomość, tj. ustalenie, jaki działka ma numer ewidencyjny, jaki jest numer obrębu działki lub jaka jest nazwa obrębu ewidencyjnego, jaka jest nazwa gminy. W tym celu najprościej jest skorzystać z wyszukiwarki działek Geoportalu OnGeo.pl.

Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl?

Szczegółowo zasadę działania wyszukiwarki działek Geoportalu OnGeo.pl opisaliśmy w innym poście.

Gdzie szukać danych właściciela działki? Jak znaleźć właściciela działki? Poniżej prezentujemy podstawowe informacje, o sposobach jak ustalić do kogo należy grunt, mieszkanie lub dom.

Ewidencja gruntów i budynków – jakie informacje znajdziemy w EGiB? Jak znaleźć właściciela działki korzystając z rejestru gruntów?

Jest to rejestr prowadzony przez starostwa powiatowe lub urzędy miast. Baza ta zawiera informacje dotyczące gruntów, budynków i lokali, w tym również o zawiera informacje o właścicielach działek, domów i mieszkań lub jednostkach organizacyjnych, które danymi nieruchomościami władają. Wskazane jest miejsce pobytu stałego pobytu właściciela lub siedziby jednostek władających nieruchomością. Stosowne informacje można otrzymać w postaci dokumentu tj. wypis z ewidencji gruntów i budynków, wypis z rejestru gruntów. Pożądaną informacją jest numer księgi wieczystej (oznaczenie księgi wieczystej), który w wypisie się zawiera.

Ewidencja gruntów i budynków zawiera informacje o położeniu gruntów, budynków i lokali ich powierzchni, rodzajów użytków gruntowych, klas bonitacyjnych. W zakresie budynków i lokali znajdziemy informacje o ich funkcjach użytkowych, powierzchni użytkowej, oraz ogólnych danych technicznych. W rejestrze wskazuje się informacje o wpisaniu do rejestru zabytków oraz informacje o położeniu w obszarach chronionych.

Część informacji zawartych w EGiB i wiele innych możecie pobrać w Geoportalu OnGeo.pl . Możliwy do uzyskania zakres informacji o działce opisaliśmy w innym artykule na blogu: Jak znaleźć informacje o nieruchomościach.

Jak uzyskać wypis z ewidencji gruntów? Jaka jest procedura uzyskania wypisu z rejestru gruntów?

Informacje z rejestru EGiB uzyskuje się po wcześniejszym złożeniu wniosku do odpowiedniego wydziału urzędu. W przypadku gdy nie jesteśmy właścicielem lub władającym nieruchomością to zakres dokumentu, który otrzymamy niestety nie będzie zawierał informacji o właścicielu. Wynika to z faktu iż, dane osobowe są chronione przez urząd i aby można było ujawnić tą informację należy wykazać się interesem prawnym w zakresie dostępu do tej informacji. Niestety chęć zakupu nieruchomości nie jest wystarczającym powodem do uzyskania informacji o właścicielu.

Jakie informacje zawiera księga wieczysta? Jak znaleźć numer księgi wieczystej? Jak znaleźć właściciela działki? Strona ministerstwa księgi wieczyste online za darmo.

Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe, właściwe dla położenia danej nieruchomości. Księgi wieczyste przedstawiają stan prawny nieruchomości, informacje zawarte w rejestrze umożliwiają ustalenie, komu i jakie prawa przysługują do nieruchomości. Księga wieczysta składa się z czterech działów:

Dział I księgi wieczystej– Nazwa i opis dóbr. Numer nieruchomości, położenie, oznaczenie.

Dział II księgi wieczystej – Informacje o prawach rzeczowych, przysługujących właścicielowi lub właścicielom nieruchomości, w tym dziale znajduję się m.in.: nazwisko właściciela, udział właściciela we własności.

Dział III księgi wieczystej – Zawiera ograniczone prawa rzeczowe, umowy przedwstępne, prawa służebności (przesyłu lub przechodu), prawa dostępu do urządzeń, prawa i roszczenia (prawo pierwokupu, prawo odkupu, dzierżawy), ograniczenia w użytkowaniu (upadłość, wywłaszczenie, egzekucje), inne roszczenia na nieruchomości z wykluczeniem hipoteki.

Dział IV księgi wieczystej – Znajduje się określenie hipoteki, waluty oraz wysokości.

Księgi wieczyste mają charakter jawny, tzn. że każdy zainteresowany może mieć do nich wgląd. W celu dokonania wglądu do ksiąg wieczystych możemy udać się do właściwego sądu, lub skorzystać z udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości narzędzia tj. wyszukiwarka ksiąg wieczystych online. System elektroniczne księgi wieczyste daje możliwość przeglądania ksiąg każdemu, kto zna numer księgi wieczystej za darmo. Do przeglądania księgi wieczystej w portalu elektroniczne księgi, nie potrzebujemy danych osobowych wnioskodawcy, nie ma potrzeby uiszczania opłaty za wypis z księgi wieczystej. Jedynym warunkiem jest znajomość numeru księgi. Numer księgi wieczystej składa się z trzech części. Pierwsza to czteroznakowy kod wydziału ksiąg wieczystych danego sądu rejonowego, w którym księga jest prowadzona. Druga część to tzw. numer repertorium ksiąg wieczystych. Ostatnia część to cyfra kontrolna.

Problem pojawia się w momencie, gdy nie znamy numeru księgi wieczystej, ponieważ dopiero podając go będziemy mieli możliwość wyszukania konkretnej księgi wieczystej. W celu pozyskania numeru należy złożyć wniosek do starostwa lub urzędu miasta, w którym to musimy wykazać interes prawny. Stosowną informację możemy również uzyskać w sądzie rejonowym. Jednakże należy również wykazać interes prawny, w przypadku gdy nie posiadamy praw do danej nieruchomości.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? Jak wykazać interes prawny?

Interes prawny – to wykazanie konkretnej normy prawnej, przepisu, z którego wynika określone prawo. Interes prawny daje możliwość żądania od urzędu określonych kroków, w celu zrealizowania interesu. Dla przypadków związanych z otrzymaniem informacji o numerze księgi wieczystej należy podać konkretny przepis, który potwierdza zasadność do uzyskania informacji. Przykładowe procedury, na które możemy się powołać w celu uzyskania informacji o numerze księgi wieczystej:

 • odszkodowanie od właściciela nieruchomości, w wyniku zaistnienia szkody;
 • ustanowienie służebności gruntowej lub służebności przesyłu;
 • ustalenie statu prawnego na nieruchomości zgodnego z rzeczywistym;
 • postępowania spadkowe;
 • zamiar sprawdzenia księgi wieczystej nieruchomości przed jej nabyciem w celu sprawdzenia ewentualnych obciążeń, niestety nie zawsze zostaje takie uzasadnienie uwzględnione przez urzędy.

Interes faktyczny – to interes indywidualny, nie ujęty w przepisach prawa. Osoba zainteresowana uzyskaniem informacji nie jest w stanie wskazać przepisu, na który mogłaby się powołać i umożliwić otrzymanie stosownych informacji. Chęć zakupu nieruchomości zostanie często potraktowana jako interes faktyczny.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej po numerze działki? Jak sprawdzić księgę po adresie? Jak uzyskać informacje z księgi wieczystej w urzędzie? Jak znaleźć właściciela działki?

Poniżej standardowa procedura urzędowa związana z udostępnieniem informacji na temat numeru księgi wieczystej:

 1. Złożenie wniosku (najlepiej na odpowiednim druku, dla tej procedury) do odpowiedniego referatu starostwa powiatowego lub urzędu miasta;
 2. Wykazać we wniosku interes prawny, poprzez wskazanie konkretnego przepisu prawa mówiącego jednoznacznie o konieczności wydania danych z EGiB;
 3. Uiszczenie opłaty naliczonej przez organ.

Wyrok Sądu Administracyjnego ws. odmowy udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczących numeru księgi wieczystej. Czy możliwe jest uzyskanie księgi wieczystej po numerze działki lub adresie? Jak znaleźć właściciela działki bez wykazywania interesu prawnego?

W marcu 2018 r. WSA w Poznaniu opublikował orzeczenie w temacie dotyczącej numeru księgi wieczystej w kwestii związanej z zakwalifikowaniem tej informacji jako danych osobowych oraz czy należy wykazać interes prawny w celu uzyskania numeru księgi.

Sprawa dotyczyła złożonego przez osobę fizyczną wniosku o udostępnienie informacji z EGiB w zakresie numeru księgi wieczystej. Jako uzasadnienie wniosku obywatel podał, iż jest ustawowym spadkobiercą wcześniejszego właściciela. W celu stwierdzenia przysługujących mu praw do nieruchomości konieczny był wgląd do księgi wieczystej.

Starosta uznał, że zainteresowany nie wykazał się interesem prawnym, a w akcie dziedziczenia wskazy spadkodawca nie figurował w EGiB oraz w księdze wieczystej niniejszej nieruchomości.

Po rozpoznaniu sprawy Sąd orzekł, że w przypadku wnioskowania o podanie numeru księgi wieczystej dla oznaczonej nieruchomości nie ma konieczności wykazywania interesu prawnego. Warunkiem koniecznym do spełnienia przy wnioskowaniu jest wskazanie numeru działki lub adresu.

Czy więc niniejszy wyrok umożliwia uzyskanie numeru księgi wieczystej poprzez podanie dokładnej lokalizacji nieruchomości? Jakie są praktyki urzędów, jeżeli macie jakieś doświadczenia to piszcie w komentarzach! 🙂

Odnośnik do orzeczenia II SA/Po 1165/17 .

Kto może przeglądać księgi wieczyste za darmo? Specjaliści z branży nieruchomości, mają możliwość wyszukiwania i przeglądania ksiąg wieczystych.

Pomijając osoby, które w celu uzyskanie numeru księgi wieczystej wykażą interes prawny, należy również wspomnieć o grupach zawodowych, które stosowne uprawnienia posiadają. Są to komornicy i notariusze, organy kontroli skarbowej, prokuratorzy, sądy oraz rzeczoznawcy majątkowi, którzy na potrzeby sporządzenia wyceny nieruchomości mogą skorzystać z wszelkich dostępnych informacji o nieruchomościach.

Czy dane właściciela z księgi wieczystej będą wystarczające do nawiązania kontaktu z właścicielem? Jak znaleźć właściciela działki nie znając numeru księgi wieczystej? Jak znaleźć właściciela po adresie? Jak znaleźć właściciela po numerze działki?

Przed podjęciem kroków związanych z pozyskaniem informacji, które zawierają księgi wieczyste należy się zastanowić czy informacje w niej zawarte będą dla nas wystarczające. Księgi wieczyste nie zawierają danych takie jak: numer telefonu oraz adresu zamieszkania właściciela. W dziale II księgi wieczystej znajduje się imię i nazwisko właściciela lub właścicieli oraz numer pesel danej osoby. Znając te dane i tak w większości przypadków będziemy zmuszeni wybrać się w miejsce lokalizacji nieruchomości, a następnie przeprowadzić wywiad wśród sąsiadów w celu odnalezienia właściwej osoby. W większości wypadków takowe rozeznanie w terenie jest najbardziej skuteczne. Znając jedynie lokalizację nieruchomości możemy znaleźć właściciela bez konieczności pozyskiwania na tym etapie informacji jakie zawierają księgi wieczyste.

Informacje o nieruchomościach w Geoportalu Ongeo.pl. Jakie informację znajdują się w Geoportalu OnGeo.pl? Gdzie szukać informacji o działce?

Informacje zawarte w księgach wieczystych to tylko część danych, które należy sprawdzić przed zakupem nieruchomości lub realizacją innych działań związanych z nieruchomością, takich jak np. budowa domu, odrolnienie działki, sprzedaż nieruchomości, wycena nieruchomości, zmiana przeznaczenia, pozwolenie na budowę.

Zestaw danych o nieruchomościach możesz pobrać z Geoportalu OnGeo.pl.

W zaledwie 5 minut pobierzesz komplet informacji dla każdej nieruchomości w kraju. Wejdź na Serwis OnGeo.pl , odszukaj działkę i pobierz zbiór danych o nieruchomości zawierający m.in.: miejscowy plan zagospodarowania, obszary natura 2000, parki narodowe, pomniki przyrody, zanieczyszczenie powierza, ceny mieszkań, mapa realizowanych i planowanych inwestycji budowlanych, linie energetyczne, zagrożenie powodzią, numery działek ewidencyjnych, powierzchnia terenu, wysokość terenu, zaludnienie, zagospodarowanie terenu, mapy działek i wiele innych cennych informacji.

Szczegóły dotyczące możliwości pobierania danych o nieruchomościach opisaliśmy artykule na Blogu OnGeo : GEOPORTAL ONGEO.PL – JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH.

Wejdź i sprawdź sam, w przypadku pytań lub problemów napisz do nas! Zespół OnGeo.pl służy pomocą. 🙂

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl