Porady OnGeo

Zgłoszenie robót budowlanych. Gdzie i kiedy należy zgłosić roboty budowlane?

Monika Byś
2022-04-28
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-06-30
Głosów: 19, średnia ocen: 5
zgłoszenie robót budowlanych

Jeśli chcesz wybudować na swojej działce niewielki obiekt budowlany, np. budynek gospodarczy, lub chcesz przyłączyć się do sieci uzbrojenia terenu - nie potrzebujesz pozwolenia na budowę. Takie inwestycje wymagają jednak innej, znacznie prostszej i krótszej procedury - zgłoszenia robót budowlanych. Sprawdź jak zrealizować zgłoszenie robót budowlanych. Kiedy wymaga się zgłoszenia inwestycji w urzędzie i jak załatwić sprawę?

 • Nie każda budowa będzie wymagała pozwolenia na budowę. Na zgłoszenie robót budowalnych można wybudować m.in.: budynek gospodarczy, altanę, przydomowa oczyszczalnie ścieków oraz przyłącza sieci uzbrojenia terenu.
 • Zgłoszenia można dokonać w urzędzie (urzędzie miasta, starostwie) i online.
 • Urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeżeli tego nie zrobi, można uznać, że otrzymałeś milczącą zgodę na realizację inwestycji budowlanej na zgłoszenie. 
 • Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, jakie pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych wydano w Twojej okolicy.

Zgłoszenie robót budowlanych. Na jakie obiekty nie potrzebujesz pozwolenia na budowę?

Jakie obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia?
Jakie obiekty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia?

Na zwykłe zgłoszenie możemy wybudować między innymi:

 • Wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.
 • Wolno stojące parterowe
  • budynki gospodarcze,
  • garaże,
  • wiaty,
  • przydomowe ganki,
  • oranżerie (ogrody zimowe),
  • altany o powierzchni zabudowy do 35 m², 
   przy czym łączna liczba obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki.
 • Wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m² (liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki);
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę;
 • Zbiorniki bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³;
 • Obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną, uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  • parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  • płyty do składowania obornika,
  • szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m³,
  • naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m,
  • suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m².
 • Ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • Sieci uzbrojenia terenu, instalacje zbiornikowe na gaz przeznaczone do zasilania instalacji w budynkach jednorodzinnych, kanalizacje kablowe,
 • Obiekty budowlane usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją ministerialną, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej,
 • Tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia,
 • Pomosty,
 • Obiekty budowlane służące działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
 • Zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe,
 • Obiekty małej architektury w miejscach publicznych.

Warto wiedzieć w temacie zgłoszenia prac budowlanych

Jeśli dokonasz zgłoszenia robót budowlanych w odniesieniu do obiektu, który wymaga pozwolenia na budowę, otrzymasz od odpowiedniego urzędu decyzję odmowną. Dlatego, aby przyspieszyć procedury formalno-prawne, warto wcześniej sprawdzić obowiązujące przepisy. Przede wszystkim warto pamiętać, że pozwolenie na budowę konieczne będzie zawsze gdy:

 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 • istnieje ryzyko iż inwestycja potencjalnie szkodliwie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000,
 • roboty budowlane będą przeprowadzane przy obiekcie lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

W OnGeo.pl sprawdzisz pozwolenia na budowę w okolicy, obszary chronione i zabytki

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl sprawdzisz, przede wszystkim jakie pozwolenia na budowę wydano w Twojej okolicy. Tym sposobem dowiesz się, czy w pobliżu twojej działki nie planuje się potencjalnie uciążliwej inwestycji, jak np. budowa autostrady lub drogi szybkiego ruchu. 

Dowiesz się również czy Twoja działka leży na obszarze objętym ochroną przyrody oraz dowiesz się, czy w okolicy nie znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków.

Sprawdź pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowalnych w okolicy

Generując Raport o Terenie sprawdzisz pozwolenia i zgłoszenia budowlane, które zostały wydane dla wybranego terenu i jego okolicy w promieniu 200 m od granic działki. W zakresie tego zagadnienia otrzymasz szereg informacji o planowanych inwestycjach m.in:

 • zgłoszenia budowlane, wnioski o pozwolenie na budowę, decyzje o pozwoleniu na budowę,
 • nazwa inwestycji,
 • numer urzędowy wniosku, decyzji lub zgłoszenia,
 • adres, numer działki,
 • analiza i prezentacja inwestycji na mapie,
 • nazwa organu prowadzącego sprawę.
Pozwolenia na budowę w Raporcie o Terenie
 Pozwolenia na budowę w Raporcie o Terenie

Kiedy złożyć wniosek o zgłoszenie robót budowlanych?

Co ciekawe ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) nie precyzuje, ile dni przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zgłosić inwestycje. Jest natomiast mowa, że formalności należy dokonać przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy. Bardzo ważne jest jednak, abyś na zgłoszeniu zawarł pisemną deklarację terminu rozpoczęcia prac.

Urząd miasta lub starostwo ma natomiast 21 dni na złożenie sprzeciwu. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia zgłoszenia. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Musisz również pamiętać, że rozpoczęcie prac przed rozpatrzeniem twojego zgłoszenia będzie uznane za samowolę budowlaną.

Samowola budowla będzie wymagała zalegalizowania, a z tym wiążą się oczywiście kary finansowe. Zakładając najgorszy scenariusz, jeśli budowa obiektu zostanie zakwalifikowana jako rażące naruszenie przepisów prawa, będziesz musiał dokonać rozbiórki budynku.

Gdzie należy złożyć wniosek o zgłoszenie robót budowlanych?

Gdzie zgłosić wniosek o zgłoszenie robót budowlanych?
Gdzie zgłosić wniosek o zgłoszenie robót budowlanych?

Zgłoszenia można dokonać zarówno w urzędzie, czyli w odpowiednim co do lokalizacji wydziale architektoniczno-budowlanym lub innym odpowiedzialnym za formalności budowlane, jak i online. Po zmianie ustawy - Prawo budowlane - wprowadzonej w 2021 r., zgłoszenie i pozwolenie na budowę można złożyć za pomocą platformy e-Budownictwo. Platforma rządowa dostępne jest pod adresem → https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

Zgłoszenie robót budowlanych polega na:

 • złożeniu pisemnego zgłoszenia robót,
 • dołączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty potrzebne są do zgłoszenia robót budowlanych?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. Odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb,
 3. Pozwolenia, uzgodnienia i opinie, związane z przepisami odrębnych ustaw, m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji i przyłączy wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 5. W przypadku budowy domu bez formalności do 70 m2:
  • oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • świadczenie inwestora, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy;
 6. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 7. Pozwolenie na wykonanie prac w obrębie zabytku - w przypadku zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wykonywanych na terenie nieruchomości zabytkowej.

Ile będę czekać na decyzję urzędu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych?

Urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu. Jeżeli tego nie zrobi, można uznać, że otrzymałeś milczącą zgodę na realizację inwestycji budowlanej. Pamiętaj jednak, że jeśli zostałeś wezwany do uzupełnienia złożonej dokumentacji, termin ulega wydłużeniu, ponieważ data liczy się wówczas od dnia złożenia ostatniego brakującego pisma lub podpisu.

Urząd ma możliwość również wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem może przed upływem 21 dni. Dzięki temu, możesz rozpocząć wcześniej prace budowlane.

Jeśli otrzymasz sprzeciw do zgłoszenia, masz 14 dni na odwołanie się w urzędzie wojewódzkim. Jeżeli jednak odpowiednio wcześniej zdiagnozujesz swoją działkę pod kątem formalno-prawnym, czyli sprawdzisz mpzp lub warunki zabudowy, oraz dowiesz się, czy Twoja inwestycja na pewno wymaga jedynie zgłoszenia, nie masz podstaw do obaw.

Jak długo ważne jest zgłoszenie prac budowlanych?

Dokładnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych ważne jest 3 lata. Termin ten liczy się od daty podanej we wniosku zgłoszenia robót. Jeżeli z jakichś powodów realizacja inwestycji nie została rozpoczęta, należy powtórzyć całą procedurę jeszcze raz. Ścieżka administracyjna i wniosek pozostają bez zmian.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.