Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Samowola budowlana - legalizacja

Głosów: 29, średnia ocen: 5
mock

Budowa większości obiektów budowlanych (oprócz wymienionych w art. 29. ustawy Prawo budowlane) wymagają pozwolenia na budowę. Budowa obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę (poza wyjątkami) jest uznawana za samowolę budowlaną. Samowola budowlana dotyczy nie tylko nowo powstałych obiektów, ale także rozbudowy lub przebudowy już istniejących. O samowoli mówi się także przy rozpoczęciu prac budowlanych przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

 • Samowola budowlana może zostać zalegalizowana, jeżeli budynek jest zgodny z wytycznymi planu zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy. 
 • Wysokość opłaty legalizacyjnej zależna jest od kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu.

Budynek uznany jako samowola budowlana - i co dalej?

Organ nadzoru budowlanego orzeka o samowoli budowlanej i co dalej? Według przepisów w Prawie budowlanym organ nakazuje w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części. Są jednak wyjątki, także określone w przepisach Prawa budowlanego.

Art.48. ust.2 Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego

Jeżeli budowa, jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych.

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ PRAWNIE

Według art. 48 ust. 3. w celu legalizacji samowoli nakłada się obowiązek przedstawienia:

 1. Zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Dokumentów, o których mowa w art. 33 pozwolenie na budowę ust. 2 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 3. Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę opisane zostały tutaj.:
  • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;5. Przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w ust. 3, traktuje się jak wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona,
  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ KROK PO KROKU

Postępowanie legalizacyjne wszczynane jest z urzędu. Postępowanie administracyjne może być rozpoczęte na wniosek inwestora lub właściciela, ale także spowodowane uzyskaniem informacji od osób trzecich. 

Niezbędnym elementem postępowania jest dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów. Złożenie ich w wyznaczonym terminie traktowane jest jako wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu. Przed wydaniem decyzji sprawdzana jest zgodność projektu z MPZP (jak czytać MPZP dowiedz się więcej), oraz kompletność dokumentu. Następnie urząd ustala opłatę legalizacyjną. Po dokonaniu opłaty urząd wydaje decyzję legalizującą obiekt budowlany wybudowany bądź będący w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę.

ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO

W celu uzyskania legalizacji obiektu budowlanego należy głosić się do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego, jeśli pozwolenie na budowę powinno być wydane przez wojewodę lub do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego - jeśli pozwolenie powinien wydać starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu.

OPŁATA LEGALIZACYJNA

Wysokość opłaty została zawarta w prawie budowlanym. Według art. 59f opłata wynosi pięćdziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego i współczynnika wielkości obiektu

Współczynnik kategorii obiektu dla budynków mieszalnych jednorodzinnych wynosi (2), dla budynków służących gospodarce rolnej jak produkcyjne, gospodarcze, inwentarsko-składowe oraz innych niewielkich budynków jak domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaże do dwóch stanowisk łącznie wynosi – (1). Opłatę legalizacyjną należy uiścić do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Szczepan Sołtysik

Analityk rynku nieruchomości, przedstawiciel portalu OnGeo.pl.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak