Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Budowa w granicy działki - kiedy będzie możliwa?

Głosów: 4, średnia ocen: 5
mock

Budowa w granicy działki to tak naprawdę budowa na dwóch działkach. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego odległość domu od granicy działki powinna wynosić 4 metry. Natomiast jeżeli ściana pozbawiona będzie otworów okiennych i drzwiowych – dystans ten możesz zmniejszyć do 3 m. Jeśli chcesz usytuować dom w granicy działki lub bardzo blisko granicy, musisz postarać się o tzw. zgodę na odstępstwo. Zobacz w jakich przypadkach dopuszcza się budowę w granicy działki. 

 • Wymagane minimalne odległości domu od granicy działki wynoszą: 4 m – w przypadku budynku zwróconego drzwiami lub oknami w stronę granicy; 3 m – w przypadku budynku ze ścianą bez okien lub drzwi zwróconych w stronę granicy.
 • Jeśli chcesz zrealizować budowę domu 1,5 m od granicy działki, lub planujesz budowę w granicy działki, będziesz potrzebował pozwolenia na budowę. Wszystko dlatego, że inwestycja wykracza swoim oddziaływaniem poza obszar działki i ma wpływ swoim zasięgiem na tereny sąsiednie.
 • Abyś mógł realizować budowę domu bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią musisz spełnić odpowiednie wymagania i warunki, określone w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym dla danego terenu.
 • Określenie obszaru oddziaływania jest jednym z podstawowych zagadnień podczas sporządzania projektu bez którego nie otrzymasz pozwolenia na budowę.

Odległości budynku od granicy działki - przepisy i zalecenia architektów

Odległość budynku od granic działki reguluje prawo budowlane, a dokładnie określa je § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wymagane minimalne odległości domu od granicy działki:

 • 4 m – w przypadku budynku zwróconego drzwiami lub oknami w stronę granicy. UWAGA! Również w przypadku okna dachowego znajdującego się na dachu zwróconym w kierunku granicy.
 • 3 m – w przypadku budynku ze ścianą bez okien lub drzwi zwróconych w stronę granicy.
 • 1,5 m:
  • Gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez okien i drzwi i taką możliwość dopuszcza miejscowy plan zagospodarowania;
  • Jeśli chcesz aby w takiej odległości znalazła się ściana z oknem lub drzwiami możesz wystąpić o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
  • W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej na działkach o szerokości do 16 m. Warunkiem jest, aby okna i drzwi nie były zwrócone w stronę granicy.

Przepisy prawa budowlanego regulują także minimalne odległości od granicy działki elementów takich jak balkony, tarasy, schody, daszki nad wejściem, okapy, gzymsy, rampy i pochylnie (z wyłączeniem pochylni dla os. niepełnosprawnych) – dla nich odległość minimalna od granicy działki, to również 1,5 m.

Sprawdź MPZP w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Budowa w granicy działki

Jeśli chcesz zrealizować budowę domu 1,5 m od granicy działki, lub planujesz budowę w granicy działki, będziesz potrzebował pozwolenia na budowę. Wszystko dlatego, że inwestycja wykracza swoim oddziaływaniem poza obszar działki i ma wpływ swoim zasięgiem na tereny sąsiednie.

Abyś mógł realizować budowę domu bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią musisz spełnić odpowiednie wymagania i warunki, określone w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym dla danego terenu. W przypadku, kiedy budowa jest maksymalnie zbliżona do granicy działki sąsiada, wtedy jego parcela znajduje się w obszarze oddziaływania budynku. Oznacza to, że twoja inwestycja może negatywnie wpłynąć na jego działkę, np. zacienić inne budynki. Tym samym sąsiad staje się stroną w postępowaniu w wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę. Co oznacza, że jeśli zechce, może zablokować twoją budowę.

Sąsiad jako strona w postępowaniu, będzie miał prawo wglądu do akt, w tym do dokumentacji projektowej. Ponadto będzie też mógł składać wnioski, odwołania, a także zażalenia do organów administracji państwowej i skargi do sądu administracyjnego.

Dlatego też bardzo ważnym jest, aby na etapie projektowym dopełnić wszelkich wymaganych warunków, czy narzuconych ograniczeń i dostępnych pozwoleń dla zabudowy przy granicy, a w szczególności dla budowy w ścisłej granicy.

Kto określa obszar oddziaływania obiektu?

Zagadnieniem tym zajmuje się projektant, który sporządza projekt budowlany domu. Określenie obszaru oddziaływania jest jednym z podstawowych zagadnień podczas sporządzania projektu bez którego nie otrzymasz pozwolenia na budowę. Osoba ta musi bezwzględnie znać normy prawne, przepisy prawa budowlanego oraz dodatkowo indywidualnie dla każdej działki musi zbadać teren w zakresie oddziaływania projektowanej inwestycji na sąsiednie oraz na obiekty znajdujące się już na działce, np. studnie głębinową.

O ile projektant określa obszar oddziaływania obiektu, o tyle urzędnik organu administracyjnego będzie uprawniony do dokonania ostatecznej oceny zasięgu tego obszaru. Może uznać, że projektant poprawnie go wyznaczył lub też wezwać do poprawek i poszerzyć obszar oddziaływania poza granice działki.

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak