Analiza inwestycji

Odległość budynku od drogi zasady lokalizacji obiektów budowlanych

Szczepan Sołtysik
2020-03-17
~2 min
Post zaktualizowany: 2024-01-26
Głosów: 88, średnia ocen: 4.9
odleglosc-budynku-od-drogi

Planując budowę domu warto sprawdzić, jaka jest minimalna dopuszczalna odległość budynku od drogi. Zachowanie odpowiednich odległości należy zachować w przypadku obiektów budowlanych oraz reklam.

  • Podstawowym dokumentem, w którym znajdziemy informacje o dopuszczalnej odległości budowy budynku od drogi jest miejscowy plan zagospodarowania. 
  • Minimalna odległość budynku od drogi zależy od kategorii drogi oraz od tego, czy działka znajduje się na terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym.
  • Pomiar odległości na mapie – skorzystaj z narzędzi pomiarowych Geoportalu OnGeo.pl

Odległość budynku od drogi przepisy

Informacje o dopuszczalnej odległości budynku od drogi znajdziemy w miejscowym planie zagospodarowania (MPZP) lub w przypadku braku miejscowego planu w decyzji o warunkach zabudowy (WZ). Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania, przeczytaj artykuł na Blog OnGeo.pl -> JAK SPRAWDZIĆ PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI.

Minimalne odległości od krawędzi jezdni, które należy zachować przy lokalizacji obiektów budowlanych lub reklam, określone są w ustawie o drogach publicznych, w artykule 43 ustawy. Na bazie tych przepisów ustalane są odległości od dróg w miejscowych planach i decyzjach o warunkach zabudowy, jednakże organy gminy mogą przyjąć większe odległości niż wskazane w ustawie o drogach publicznych, np. w przypadku gdy planowana jest rozbudowa drogi.

Minimalna odległość budynku od drogi zależy od kategorii drogi oraz od tego, czy działka znajduje się na terenie zabudowanym, czy poza terenem zabudowanym. Poniżej prezentujemy tabelę z ustawy o drogach. Zgodnie z artykułem 43 ustawy: obiekty budowlane przy drogach oraz niebędące obiektami budowlanymi reklamy umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej:

Lp.Rodzaj drogiOdległość od drogi terenie zabudowyOdległość od drogi poza terenem zabudowy
1.Autostrada30 m50 m
2.Droga ekspresowa20 m40 m
3.Droga ogólnodostępna: 
a) Krajowa10 m25 m
b) Wojewódzka, powiatowa8 m20 m
c) Gminna6 m15 m

Tab. 1 Minimalne odległości obiektów od dróg publicznych.

Powyższe odległości dotyczą również łącznic oraz węzłów drogowych.

Kiedy nie trzeba zachowywać wymaganych odległości od drogi

Odstępstwa od wyżej wymienionych przepisów są możliwe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Mniejsza odległość budynku od drogi zależy od decyzji zarządcy drogi. Inwestor musi uzyskać zgodę odpowiedniego zarządcy drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zastosowanie odstępstwa możliwe jest tylko na terenach zabudowanych.

O uzyskanie zgody należy wystąpić z wnioskiem do zarządcy drogi. Następnie organ administracji ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi, w przypadku jej braku przyjmuje się że zarządca wyraził zgodę (tzw. milcząca zgoda).

Odstępstwa od wymaganych w ustawie odległości mogą również zawierać się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, np. jeżeli lokalizacja budynków wzdłuż drogi uwarunkowana jest historycznym układem urbanistycznym.

Przedstawione przepisy regulują wymagania w zakresie odległości planowanych budynków od dróg. Nie ma natomiast przepisów, które określają minimalne odległości planowanych inwestycji drogowych od istniejących obiektów budowlanych.

Pomiar odległości na mapie – skorzystaj z narzędzi pomiarowych Geoportalu OnGeo.pl

Dowiedz się w jaki sposób możesz zmierzyć odległość i pole powierzchni na mapie, poniżej krótki filmik przedstawiający narzędzia mapy OnGeo.pl:

Poznaj Raporty o terenie – usługa online Geoportalu OnGeo.pl

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl