Analiza inwestycji

Budowa zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej formalności

Katarzyna Krzak
2022-05-24
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-01-26
Głosów: 94, średnia ocen: 5
 budowa-zjazdu-z-drogi-krajowej-wojewodzkiej-powiatowej-i-gminnej-formalnosc

Zanim rozpocznie się budowa zjazdu należy dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę. W zależności od kategorii procedura jest inna dla budowy danego zjazdu. Jeśli planujesz budowę lub przebudowę zjazdu ze swojej nieruchomości na drogę publiczną to w artykule poruszymy kwestię formalności budowa zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Po kolei omówimy jakie wymagane są formalności na przykładzie powyższych zjazdów.

 • Zgłoszenia pozwolenia na budowę i przebudowę zjazdów nie są wymagane po zmianie przepisów z dnia 1 stycznia 2017 r. ustawy o drogach publicznych i prawo budowlane dzięki uproszczeniu procedury.
 • Wydawane są zgłoszenia na lokalizację zjazdu z drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

Definicja zjazdu oraz ich podział – warto wiedzieć

Zjazd z drogi publicznej

Definicja z ustawy o drogach publicznych, zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

Rozporządzenie wyróżnia podział na zjazd publiczny i indywidualny:

Zjazd publiczny określany jest przez zarządcę drogi do minimum jednego obiektu, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza np. stacje paliw, obiekty gastronomiczne, hotelowe, przemysłowe czy handlowe.

Zjazd indywidualny określony jest przez zarządcę drogi do jednego bądź kilku obiektów użytkowanych indywidualnie np. zjazd do posesji prywatnej.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, utrzymanie, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właścicieli lub użytkowników posesji przyległych do drogi publicznej. Nie dotyczy to przypadku przebudowy zjazdu wymuszoną przy przebudowie drogi – obowiązek ten należy do zarządcy drogi.

Zgodnie z nowelizacją przepisów z dnia 1 stycznia 2017 r, ustawy o drogach publicznych pozwolenia i zgłoszenia na budowę i przebudowę nie jest wymagane. Dotyczy to również zjazdów przy drogach krajowych, gdzie dawniej należało uzyskać pozwolenie na budowę. Procedury budowy zjazdów mogą zostać wykonane w oparciu o zezwolenia na lokalizację.

W Polsce zarządcami dróg są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – drogi krajowe
 • Zarząd województwa – drogi wojewódzkie
 • Zarząd powiatu – drogi powiatowe
 • Wójt lub burmistrz lub prezydent miasta – drogi gminne

Zezwolenie zarządcy drogi na budowę lub przebudowę zjazdu wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta jest ważna do 3 lat.

Budowa zjazdu z drogi krajowej

Droga krajowa to droga główna należąca do klasy G. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to zjazdy z drogi krajowej podlegają ograniczeniu w celu zapewnienia dojazdu z innych dróg niższych klas. Rygorystyczne przepisy narzucają aby kierować się bezpieczeństwem użytkowników dróg oraz płynnością ruchu. Na wniosek Strony posiadającej tytuł prawny do nieruchomości Zarządca drogi wszczyna postępowanie na zjazd z drogi. Do wniosku należy załączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile dla danego terenu obowiązuje. Natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę przyległą do drogi krajowej, na którą ma być urządzony (bądź przebudowywany) zjazd, do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana. Decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym, dlatego prowadzenie robót w pasie drogowym jest możliwe po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wydawanej w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu wraz z załącznikami składa się do właściwego urzędu marszałkowskiego do siedziby odpowiednio terytorialnych Rejonów Drogowych. W decyzji administracyjnej, która jest odpowiedzią na złożony wniosek zawarte są informacje o parametrach technicznych zjazdu. Utrzymanie zjazdów wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Budowa zjazdu z drogi powiatowej

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej Strony która posiada tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być wybudowany zjazd z drogi. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim Starostwie Powiatowym. Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Budowa zjazdu z drogi gminnej

Należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu i dołączyć do niego odpowiednie załączniki do Zarządu Dróg. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą dróg publicznych (wyj. autostrady i drogi ekspresowe) jest prezydent miasta. Dlatego wniosek należy złożyć do właściwego urzędu miasta.

Należy pamiętać że decyzja na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie jest równoznaczna z zezwoleniem na wykonanie zjazdu. Dlatego należy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Zgłoszenie budowy zjazdu z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w oparciu o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku – wniosek należy złożyć wraz z załącznikami do zarządcy drogi właściwego ze względu na lokalizację zjazdu
 2. Dokumenty które należy dołączyć do wniosku
  • Mapa zasadnicza lub ewidencyjna (zazwyczaj kopia) wraz zaznaczoną propozycją lokalizacji zjazdu
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa (zazwyczaj kopia)
  • Decyzja o warunkach zabudowy i wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypis z rejestru gruntów (kopia)*
  • Potwierdzenie tytułu prawnego do nieruchomości (kopia)
  • Opłata skarbowa
  • Pełnomocnictwo (jeśli zostało ustanowione)
 3. Weryfikacja formalna wniosku
 4. Ocena merytoryczna wniosku oraz wydanie decyzji

*Jeśli inwestycja obejmuje jedynie wybudowanie lub przebudowanie zjazdu na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu należy:

 • Uzgodnić z zarządcą drogi dot. projektu budowlanego zjazdu
 • Dokonać zgłoszenia budowy lub przebudowy zjazdu lub uzyskać pozwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu
 • Uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zgodność zjazdu z przepisami o drogach publicznych

Wszelkie parametry zjazdu powinny być zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

 • Ustalenie czy to ma być zjazd indywidualny czy publiczny
 • Wymiary zjazdu powinny być zgodne z wymiarami określonymi w rozporządzeniu
  • w przypadku zjazdów indywidualnych szerokość nie mniejsza niż 3 m
  • zjazdy publiczne min, 3,5 m
 • Kształt (geometria):
  • połączenie jezdni ze zjazdem indywidualnym projektowane są w formie skosów 1:1 lub na wprost. Dopuszczalne są wyokrąglenia krawędzi zjazdu łukami przy promieniu 3-5 m.
  • W przypadku zjazdów publicznych zalecane są wyokrąglęnia krawędzi łukami przy promieniu 5 m dla zjazdów o szerokości 3,5-5 m.
 • Pochylenie podłużne zjazdu w granicy działki drogowej
  • Część zjazdu znajdująca się w pasie drogowym powinna być pochylona w kierunku tej drogi a dalsza część zjazdu która jest na terenie inwestora powinna być w przeciwnym kierunku.
  • W przypadku zjazdów publicznych na długości przynajmniej 7 m od krawędzi jezdni pochylenie nie może być większe niż 5%, a na dalszym odcinku większe niż 12%
 • Nawierzchnia co najmniej twardą w granicach pasa drogowego dla zjazdu indywidualnego i powierzchnię twardą w granicach pasa drogowego dla zjazdu publicznego.

Zainteresuje Cię również artykuł na blogu:

Dostęp do drogi publicznej – wymóg realizacji inwestycji

Jak sprawdzić czy działka posiada dostęp do drogi publicznej

Taką opcję umożliwia Geoportal OnGeo.pl, w którym po przez wyszukiwarkę działek lub adresów znajdziesz wybraną przez Ciebie działkę i sprawdzisz czy ma dostęp do drogi publicznej a to wszystko za pomocą interaktywnej mapy.

Sprawdź nie czekaj i pobierz Raport o Terenie

Pobierz
Wejdź na Geoportal OnGeo.pl
Avatar: Katarzyna Krzak
Katarzyna Krzak

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl