Porady OnGeo

Jaka jest dopuszczalna odległość reklamy od drogi?

Monika Byś
2022-01-13
~5 min
Post zaktualizowany: 2022-04-13
Głosów: 30, średnia ocen: 5
odległość reklamy od drogi

Umieszczanie reklamy w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarządcy drogi oraz uiszczenia opłaty. Niedopełnienie tych formalności może skutkować wysokimi karami finansowymi. W tym artykule znajdziesz odpowiedź na pytania: co rozumiemy pod pojęciem reklamy oraz jaka jest dopuszczalna odległość reklamy od drogi.

 • Zasady zamieszczania reklam w polskim krajobrazie są regulowane w przepisach ogólnokrajowych oraz w przepisach prawa miejscowego.
 • Dla obszarów z uregulowanymi zasadami (gmin, które przyjęły tzw. uchwałę krajobrazową) gmina może wprowadzić opłatę reklamową od wzniesionych lub zainstalowanych tablic i urządzeń reklamowych.
 • Zgodę na zamieszczenie tablic reklamowych w obrębie dróg publicznych wydaje zarządca drogi po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego.
 • Ze względu na estetykę i bezpieczeństwo ruchu drogowego obowiązuje zakaz umieszczania tablic reklamowych przy drogach międzynarodowych, w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi, w obrębie skrzyżowań i zjazdów, na wiaduktach kolejowych oraz imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Regulacje prawne określają minimalne odległości obiektów budowlanych, w tym tablic reklamowych, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej. Minimalna odległość reklamy od drogi została podana w dalszej części artykułu.

Czym jest reklama?

Zanim zaczniemy analizować ustawę pod kątem dopuszczalnej odległości od drogi, wyjaśnijmy sobie czym jest reklama. Samo pojęcie reklamy jest różnie definiowane w przepisach prawnych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U.2020.0.805) reklama to:

przekaz handlowy – pochodzący od podmiotu publicznego lub prywatnego w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową – promujący sprzedaż lub odpłatne korzystanie z towarów lub usług.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.741) określa reklamę jako:

Upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej: osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne.

Natomiast definicja reklamy zawarta w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz.U.2020.470) brzmi:

reklama to umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi: 

 • tablica reklamowa, 
 • urządzenie reklamowe, 
 • każdy inny nośnik informacji wizualnej (wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami) niebędący:
  a) znakiem drogowym,
  b) ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze, w tym obiektach użyteczności publicznej,
  c) znakiem informującym o formie ochrony zabytków,
  d) tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody.

Poza samą definicją reklamy pojawiają się w temacie takie pojęcia jak:

Tablica reklamowa – czyli taki przedmiot materialny, który służy ukazaniu reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami o płaskiej powierzchni, na której znajduje się reklama. Szczególnie wyróżnia się: baner reklamowy, reklama naklejana na okna budynków i reklama umieszczona na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Tablica reklamowa, fot. foliograf.pl
Tablica reklamowa, fot. foliograf.pl

Urządzenie reklamowe – czyli taki przedmiot materialny, który służy ukazaniu reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami inny niż tablica reklamowa.

Urządzenie reklamowe, fot. azreklama.pl
Urządzenie reklamowe, fot. azreklama.pl

Szyld – czyli taka tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, które ma za zadanie informować o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajduje.

Szyld, fot. pracabezszefa.pl
Szyld, fot. pracabezszefa.pl

Zasady rozmieszczenia reklam

Zasady zamieszczania reklam w polskim krajobrazie są regulowane w przepisach ogólnokrajowych – (w ustawach lub rozporządzeniach) oraz w przepisach prawa miejscowego (np. uchwałach rady gminy). Odległość reklamy od drogi zależy od jej rodzaju.

Szczególnym przykładem prawa miejscowego, gdzie samorządowcy mają realny wpływ na kształtowanie gminnego krajobrazu są uchwały krajobrazowe. W takich aktach prawa miejscowego mogą się znaleźć szczegółowe ustalenia dotyczące zamieszczania reklam na terenach publicznych i prywatnych na obszarze konkretnej gminy.

Uchwałę krajobrazową przyjmuje rada gminy, a w niej określa zasady i warunki umieszczania małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w tym: ich rozmiary, standardy jakościowe i rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Rada gminy ma możliwość wyznaczenia obszarów na których będzie obowiązywał zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych. Władze mogą również nakazać usunięcie już istniejących nośników reklamy.

Dla obszarów z uregulowanymi zasadami gmina może wprowadzić opłatę reklamową od wzniesionych lub zainstalowanych tablic i urządzeń reklamowych.

Samorządy nie chcą przyjmować uchwał krajobrazowych

Pod koniec ubiegłego roku resort rozwoju i technologii poinformował, że do 19 lutego 2021 roku uchwały krajobrazowe zostały przyjęte przez 44 gminy, co stanowi 1,8 % wszystkich gmin w Polsce, a jedynie 175 gmin przystąpiło do ich sporządzenia.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  przyznaje, że samorządy niechętnie zabierają się za sporządzanie uchwał krajobrazowych. Powodem są dodatkowe obciążenia administracyjne i koszty wynikających z takich uchwał. Ponadto samorządy obawiają się, że uchwały mogą uderzyć w lokalnych przedsiębiorców.

Polecamy wpis: Uchwała krajobrazowa. Czy to koniec z chaosem reklamowym w przestrzeni publicznej?

Billboardy w drodze na Zakopane, fot. wysokieobcasy.pl
Billboardy w drodze na Zakopane, fot. wysokieobcasy.pl

Reklama w pasach dróg publicznych oraz na terenach przyległych

Jak już wspomniano, zgodę na zamieszczenie tablic reklamowych w obrębie dróg publicznych wydaje zarządca drogi po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego. Wnioskodawcą może być zarówno inwersor jak i właściciel posesji sąsiadującej z pasem drogowym.

Jeżeli chcesz umieścić tablicę reklamową w pasie drogowym, to po uzyskaniu zgody zarządcy drogi należy zgłosić ten zamiar do właściwego co do lokalizacji organu architektoniczno-budowlanego.

Ciekawostką jest, że za umieszczenie reklamy w pasie drogowym może być uznane pozostawienie samochód oklejonego reklamą na dłuższy czas w pasie drogowym. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Przejdź to artykułu -> tutaj i zobacz wypełniony wzór wniosku o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i poznaj całą procedurę formalną.

Uwaga! Reklamy świetlne i podświetlane poza obszarem zabudowanym wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Dowiedz się więcej z artykułu: Jak uzyskać pozwolenie na budowę krok po kroku

Gdzie nie wolno umieszczać reklam?

Ze względu na estetykę i bezpieczeństwo ruchu drogowego obowiązuje zakaz umieszczania tablic reklamowych:

 • przy drogach międzynarodowych,
 • w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi (z wyjątkiem parkingów i miejsc obsługi podróżnych),
 • w obrębie skrzyżowań i zjazdów,
 • na wiaduktach kolejowych,
 • imitujących znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jaka jest dopuszczalna odległość reklamy od drogi?

Regulacje prawne określają minimalne odległości obiektów budowlanych, w tym tablic reklamowych, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej. Odległość reklamy od drogi dla poszczególnych rodzajów dróg w Polsce określa poniższa tabela.

Rodzaj drogi

Na terenie zabudowanym

Poza terenem zabudowanym

Autostrada

30 m

50 m

Droga ekspresowa

20 m

40 m

Droga krajowa

10 m

25 m

Droga wojewódzka

8 m

20 m

Droga powiatowa

8 m

20 m

Droga gminna 

6 m

15 m

Ponadto tablice reklamowe nie mogą:

 • zawierać elementów odblaskowych,
 • powodować oślepienia kierujących pojazdami,
 • wprowadzać w błąd uczestników ruchu (kolorystyka tablic musi być inna niż znajdująca się na znakach drogowych).

W przypadku reklam ze zmianą informacji wizualnej:

 • niedopuszczalne jest wyświetlanie ruchomych obrazów,
 • niedopuszczalne jest stosowanie efektów wizualnych i przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi informacjami,
 • minimalny czas prezentacji informacji wizualnej musi być dłuższy niż 10 sekund.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.