Porady OnGeo

Czy wymiana pokrycia dachowego wymaga zgłoszenia?

Monika Byś
2022-09-09
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-12-14
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Wymiana pokrycia dachowego

Wymagane formalności przy wymianie pokrycia dachowego zależą od kilku czynników: od usytuowania budynku, rodzaju zabudowy (dom jednorodzinny, wielorodzinny), a także od zakresu planowanych robót. Wymiana pokrycia dachowego może odbywać się zarówno bez żadnych formalności, na zgłoszenie oraz w niektórych, uzasadnionych przypadkach, konieczne będzie pozwolenie na budowę. 

 • Wymiana pokrycia dachowego nie będzie wymagała dodatkowych formalności, jeśli chcesz wykonać jedynie remont dachu. Warunkiem jest jednak, żeby przewidziany zakres prac dotyczy obiektu budowlanego, który zgodnie z prawem budowlanym możesz wybudować na podstawie zgłoszenia z projektem.
 • Jeśli w planach jest modernizacja dachu, gdzie wymiana pokrycia wiąże się z dodatkowymi działaniami, które zmienią parametry budynku, właściciel jest zobowiązany zgłosić ten fakt do odpowiedniego organu administracyjno-budowlanego na 21 dni przed rozpoczęciem modernizacji.
 • Pozwolenie na budowę będzie ci potrzebne, kiedy organ administracyjno-budowlany na podstawie dostarczonej dokumentacji uzna, że miejscowe warunki zabudowy nie pozwalają na przeprowadzenie prac w danym zakresie, np. jeśli budynek jest zabytkiem lub  przebudowa dachu spowoduje rozszerzenie obszaru oddziaływania budynku na sąsiednie posesje. 
 • Zawsze warto również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego zapisów mamy obowiązek się stosować. Możesz to zrobić w OnGeo.pl.

Wymiana pokrycia dachowego należy do niewątpliwie do tych największych przedsięwzięć w domu. Pamiętaj zatem, abyś jeszcze przed rozpoczęciem robót, zorientował się, jaki będzie ich zakres i jakie konsekwencje prawne są z nimi związane. Formalności związane z wymianą dachu zależą od kilku czynników:

 • usytuowania budynku,
 • rodzaju zabudowy, czyli czy planowana jest wymiana pokrycia w domu jednorodzinnym czy wielorodzinnym, np. w tzw. bliźniaku,
 • zakresu planowanych robót.

Kluczowe znaczenie dla inwestycji jest rozróżnienie pojęć „remont dachu” i „modernizacja dachu”. Każde z nich wymaga podjęcia innych kroków, zgodnych z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Zawsze warto również sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, do którego zapisów mamy obowiązek się stosować. Niekiedy może on narzucać konkretny kształt lub kolor dachu.

Sprawdź mpzp w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały mpzp. Otrzymasz również zaznaczone na mapie granice obowiązującego planu wraz z legendą.

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin.

Remont dachu, modernizacja dachu

W myśl ustawy Prawo budowlane, ilekroć mowa jest o remoncie, mamy na myśli:

Art. 3. pkt 8. Prawo budowlane

Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Zatem zgodnie z definicją, jeśli zamierzamy wymienić pokrycie dachu, np. dachówkę ceramiczną na blachodachówkę, to wówczas do czynienia właśnie z remontem.

Inny zakres prac kryje się pod pojęciem modernizacji. W myśl ustawy. Modernizacja dachu to inaczej jego przebudowa, w wyniku której zmieniają się parametry użytkowe lub techniczne istniejącego obiektu budowlanego. Należeć tu będą prace takie jak zmiany w konstrukcji dachu, budowa dodatkowego okna dachowego, nadbudowa i inne, bardziej inwazyjne przedsięwzięcia niż sama wymiana pokrycia dachowego.

Wymiana pokrycia dachowego. Kiedy możesz wykonać remont bez żadnych formalności?

Wymiana pokrycia dachowego nie będzie wymagała dodatkowych formalności, jeśli chcesz wykonać jedynie remont dachu. Warunkiem jest jednak, że przewidziany zakres prac dotyczy obiektu budowlanego, który zgodnie z prawem budowlanym możesz wybudować na podstawie zgłoszenia z projektem.

Dotyczy to wolnostojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania ogranicza się do działek, na których zostały zaprojektowane. Nie obejmuje to więc sytuacji, w której planujemy remont dachu na połowie bliźniaka czy w segmencie tzw. zabudowa szeregowa.

Kiedy należy zgłosić wymianę dachu?

Jeśli w planach jest modernizacja dachu, gdzie wymiana pokrycia wiąże się z dodatkowymi działaniami, które zmienią parametry budynku, właściciel jest zobowiązany zgłosić ten fakt w starostwie (lub urzędzie miasta) na 21 dni przed rozpoczęciem modernizacji. Chodzi o takie inwestycje jak np.:

 • podniesienie poddasza, aby wygospodarować dodatkowe pomieszczenia mieszkalne,
 • dobudowa okna,
 • wymiana więźby dachowej.

Po 21 dniach, jeśli uprawniony do tego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda), możesz przystąpić do realizacji robót budowlanych.

Wymiana pokrycia dachowego. Kiedy konieczne jest pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę będzie ci potrzebne, kiedy organ administracyjno-budowlany na podstawie dostarczonej dokumentacji uzna, że miejscowe warunki zabudowy nie pozwalają na przeprowadzenie prac w danym zakresie. Starostwo ma na to 21 dni i po tym czasie powiadomi o tym właściciela nieruchomości.

W praktyce uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne w dwóch przypadkach:

 1. Pierwsza sytuacja dotyczy budynków usytuowanych na granicy działki:
  1. w których przebudowa dachu spowoduje rozszerzenie obszaru oddziaływania budynku na sąsiednie posesje (np. spowoduje ich zacienienie),
  2. oraz budynków, których parametry techniczne lub użytkowe zmienią się po zakończeniu remontu;
 2. Druga sytuacja, gdy remontu dachu dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Wówczas do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy jeszcze dołączyć pozwolenie wydane przez konserwatora zabytków.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.